Europeiska Kommissionen > ERN > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 19-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Allmän information - Internationell rätt

Världskarta

Faktabladen ”Internationell rätt” innehåller för varje ämnesområde information om internationella organisationers verksamhet som rör internationell privat- och processrätt.

Verksamheten består huvudsakligen i att utarbeta konventioner.

De viktigaste internationella organisationerna är:

 Europarådet (es - da - de - el - en - fr - it - nl - pt)

Europarådet är en internationell organisation vars främsta uppgifter är:

 • att värna de mänskliga rättigheterna, demokratisk mångfald och ett lagbundet samhällsskick,
 • att främja medvetenheten om och framhävandet av Europas kulturella identitet och mångfald,
 • att försöka lösa samhällsproblem som diskriminering av minoriteter, främlingsfientlighet, intolerans, miljöproblem, kloning, aids, narkotikamissbruk och organiserad brottslighet,
 • att främja stabil demokrati i Europa genom att stödja politiska, lagstiftningsmässiga och konstitutionella reformer.

Europarådet har 45 medlemsstater. Alla Europeiska unionens 15 medlemsstater är medlemmar.

 Haagkonferensen för internationell privaträtt (en - fr)

Haagkonferensen är en internationell organisation vars ändamål är att ”verka för ett gradvis förenhetligande av den internationella privaträttens regler” .

Till börjanTill början

Den har 61 medlemsstater, däribland alla EU:s 15 medlemsstater. Konferensens verksamhet består huvudsakligen i att förhandla och utarbeta internationella fördrag (konventioner) inom den internationella privaträttens olika områden.

Några exempel:

 • Internationellt domstols- och myndighetssamarbete.
 • Lagvalsregler för avtal, skadestånd, underhåll, barnets ställning och skydd, förhållandet mellan makar, arv och testamente.
 • Domstols behörighet och verkställighet av utländska domar.

 Internationella privaträttsinstitutet UNIDROIT (en - fr)

Unidroit är en internationell organisation vars syfte är att utreda olika sätt att harmonisera och samordna staters eller grupper av staters privaträtt och gradvis förbereda att de antar enhetliga privaträttsliga regler.

Unidroit har 59 medlemsstater, däribland alla EU:s medlemsstater.

Unidroit utarbetar huvudsakligen modellagstiftning, men ibland också konventioner.

 Internationella civilståndskommissionen - CIEC (en - fr)

Denna internationella organisation har till syfte:

 • att underlätta utväxling av rättsliga handlingar och annan dokumentation om civilstånd,
 • att hitta juridiska och tekniska medel för att förbättra arbetsmetoderna hos medlemsstaternas civilståndsmyndigheter,
 • att främja harmonisering och förenhetligande av reglerna om civilstånd och familjerättsliga regler genom att utarbeta internationella konventioner,
 • att samarbeta med andra internationella organ som arbetar med person- och familjerätt.

Internationella civilståndskommissionen har 16 medlemsstater, varav 11 av EU:s medlemsstater (Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike).

 Förenta nationerna (es - en - fr) eller närmare bestämt FN:s kommission för internationell handelsrätt (UNCITRAL English - español - français)

Uncitral är ett av FN:s fackorgan och det viktigaste som arbetar med internationell handelsrätt. Uncitral har av generalförsamlingen fått i uppdrag att verka för att gradvis harmonisera och förenhetliga den internationella handelsrätten, i första hand genom att utarbeta nya internationella konventioner och ny modellagstiftning och enhetlig lagstiftning. Kommissionen består av 36 medlemsstater som väljs av generalförsamlingen. Medlemmarna väljs ut för att ge en så bra geografisk, ekonomisk och juridisk spridning som möjligt.

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket