Eiropas Komisija > ETST > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 19-12-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vispārīgas ziņas - Starptautiskie tiesību akti

World map

Dokumenti ar nosaukumu „Starptautiskās tiesības” sniegs informāciju par katru tēmu saistībā ar starptautisko organizāciju visbūtiskākajām aktivitātēm privāto starptautisko tiesību un civilās procedūras tiesību jomā.

Būtībā šīs aktivitātes sastāv no konvenciju sastādīšanas.

Attiecīgās starptautiskās organizācijas ir:

 Eiropas Padome

Eiropas Padome ir starpvaldību organizācija ar mērķi:

 • aizsargāt cilvēktiesības, plurālistu demokrātiju un likuma varu;
 • sekmēt apzināšanos un veicināt Eiropas kultūras identitātes un daudzveidības attīstību;
 • meklēt to problēmu risinājumus, ar ko saskaras Eiropas sabiedrība (minoritāšu diskriminācija, ksenofobija, neiecietība, vides aizsardzība, cilvēku klonēšana, AIDS, narkotikas, organizētā noziedzība, utt.);
 • palīdzēt apvienot demokrātisko stabilitāti Eiropā, atbalstot politisko, likumdošanas un konstitucionālo reformu.

Eiropas Padomē ir 45 dalībnieki, ieskaitot visas piecpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstis.

 Hāgas konference English - français par starptautiskajām privātajām tiesībām.

Hāgas konference ir starpvaldību organizācija, kuras mērķis ir „strādāt, lai progresīvi apvienotu privāto starptautisko tiesību noteikumus.” Tajā ir 61 dalībnieks, ieskaitot piecpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstis. Izmantotā pamatmetode šī mērķa sasniegšanā ir sarunas un daudzpusēju līgumu (konvenciju) sastādīšana dažādās privāto starptautisko tiesību jomās.

Piemēram:

 • starptautiska tiesu un administratīvā sadarbība;
 • tiesību pretrunas līgumos, civillikumu pārkāpumi, uzturēšanas saistības, bērnu statuss un aizsardzība, attiecības starp laulātajiem draugiem, testamenti un īpašumi vai pārvaldīšanā nodotā manta;
 • ārvalstu spriedumu izpildīšana un jurisdikcija, utt.

 Starptautiskais privāto tiesību vienādošanas institūts, kas vispārīgi zināms kā UNIDROIT English - français.

UNIDROIT ir neatkarīga starpvaldību organizācija, kuras mērķis ir izpētīt veidus, kā harmonizēt un koordinēt valstu un valstu grupu privātās tiesības un pakāpeniski sagatavoties, lai tās dažādie dalībnieki pieņem privāto tiesību vienādos noteikumus. UNIDROIT ir 59 dalībnieki, ieskaitot visas Eiropas Savienības dalībvalstis. UNIDROIT darbs pamatā sastāv no tiesību aktu modelēšanas, bet dažreiz arī no konvenciju sastādīšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 Starptautiskā civilā stāvokļa komiteja (CIEC English - français)

CIEC ir starpvaldību institūcija, kuras mērķi ir šādi:

 • atvieglot apmaiņu ar juridiskajiem tekstiem un jebkādu dokumentāciju attiecībā uz civilo stāvokli;
 • meklēt juridiskus un tehniskus līdzekļus, lai uzlabotu to departamentu darbu, kuri ir atbildīgi par civilo stāvokli dalībvalstīs;
 • veicināt civilā stāvokļa un ģimenes tiesību harmonizēšanu un vienādošanu, izstrādājot starptautiskas konvencijas;
 • sadarboties ar citām starptautiskām institūcijām, kas arī nodarbojas ar personu tiesībām un ģimenes tiesībām.

CIEC ir sešpadsmit locekļi, ieskaitot vienpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Vācija, Francija, Grieķija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste).

 Apvienoto Nāciju Organizācija English - español - français, precīzāk, Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskās tirdzniecības tiesību komiteja (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL ir galvenā juridiskā institūcija Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā starptautiskās tirdzniecības tiesību jomā. Ģenerālā asambleja ir devusi uzdevumu UNCITRAL sekmēt starptautiskās tirdzniecības tiesību harmonizāciju un vienādošanu, īpaši sagatavojot starptautiskās konvencijas, paraugtiesības un vienādas tiesības. UNCITRAL apvieno trīsdesmit sešus dalībniekus, ko ievēl Ģenerālā asambleja. Dalība ir strukturēta tā, lai tajā būtu pārstāvēti dažādi pasaules ģeogrāfiskie reģioni un to ekonomiskās un juridiskās pamatsistēmas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-12-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste