Europos Komisija > ETIT > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 19-12-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bendro pobūdžio informacija - Tarptautinė teisė

World map

„Tarptautinės teisės“ skyrelyje nurodyti dokumentai suteiks informacijos apie visas tarptautinių organizacijų svarbiausias veiklos temas tarptautinės privatinės teisės ir civilinio proceso teisės srityse.

Ši veikla – tai iš esmės konvencijų rengimas.

Minėtos tarptautinės organizacijos yra šios:

 Europos Taryba

Europos Taryba – tai tarpvyriausybinė organizacija, kurios tikslai yra šie:

 • ginti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją ir teisinę valstybę;
 • skleisti informaciją apie Europos kultūrų tapatybę bei įvairovę ir skatinti jų plėtrą;
 • stengtis spręsti Europos bendruomenės problemas (mažumų diskriminacija, ksenofobija, nepakantumas, aplinkos apsauga, žmonių klonavimas, AIDS, narkomanija, organizuotas nusikalstamumas ir kt.);
 • prisidėti prie Europos demokratijos stabilumo didinimo remiant politines, teisines ir konstitucines reformas.

Europos Taryba turi 45 nares, įskaitant visas 15 Europos Sąjungos valstybių narių.

 Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija English - français

Hagos konferencija – tai tarpvyriausybinė organizacija, siekianti „pažangiai unifikuoti tarptautinės privatinės teisės principus“. Organizacija turi 61 narę, tarp jų yra 15 Europos Sąjungos valstybių narių. Šiam tikslui pasiekti pirmiausia yra vedamos derybos ir rengiamos daugiašalės sutartys (konvencijos) įvairiose tarptautinės privatinės teisės srityse.

Pavyzdžiui:

 • tarptautinis bendradarbiavimas teismų ir administravimo srityse;
 • prieštaravimai tarp teisės aktų dėl sutarčių, deliktų, išlaikymo įpareigojimų, vaikų padėties ir apsaugos, santuokinių ryšių, testamentų, paveldėto turto ar patikos;
 • užsienio valstybių teismų sprendimų jurisdikcija ir vykdymas.

 Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas, visiems žinomas kaip UNIDROIT English - français.

UNIDROIT – tai nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija, kurios tikslas yra valstybių ir valstybių grupių privatinės teisės derinimo ir koordinavimo būdų tyrimas ir laipsniškas pasirengimas unifikuotų privatinės teisės normų priėmimui įvairiose jos narėse. UNIDROIT turi 59 nares, tarp jų – visas 15 Europos Sąjungos valstybių narių. UNIDROIT daugiausia rengia pavyzdinius teisės aktus, kartais – konvencijas.

viršųviršų

 Tarptautinė civilinės padėties komisija (CIEC English - français)

CIEC – tai tarpvyriausybinė organizacija, kurios tikslai yra šie:

 • padėti keistis teisės aktais ir visais kitais dokumentais dėl civilinės padėties;
 • siekti teisiniais ir techniniais būdais gerinti už civilinę padėtį atsakingų valstybių narių žinybų veiklą;
 • padėti derinti ir unifikuoti civilinės padėties ir šeimos teisę rengiant tarptautines konvencijas;
 • bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios taip pat dirba žmogaus teisių ir šeimos teisės srityse.

CIEC turi 16 narių, tarp jų yra 11 Europos Sąjungos valstybių narių (Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė).

 Jungtinės Tautos English - español - français, arba tiksliau – Jungtinių Tautų Tarptautinė prekybos teisės komisija (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL yra pagrindinė Jungtinių Tautų teisės institucija, dirbanti tarptautinės prekybos teisės srityje. Generalinė Asamblėja skyrė UNCITRAL užduotį prisidėti prie pažangaus tarptautinės prekybos teisės normų derinimo ir unifikavimo, ypač rengiant naujas tarptautines konvencijas, pavyzdinius teisės aktus ir suvienodintus teisės aktus. UNCITRAL susideda iš 36 Generalinės Asamblėjos renkamų narių. Šios institucijos struktūroje atsispindi įvairūs pasaulio geografiniai regionai ir pagrindinės ekonomikos ir teisės sistemos.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-12-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė