Euroopa Komisjon > EGV > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 27-12-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Üldteave - Rahvusvaheline õigus

World map

Dokumendid pealkirjaga „Rahvusvaheline õigus” annavad teavet rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse iga tähtsaima teema kohta rahvusvahelise eraõiguse ja tsiviilkohtumenetlusõiguse valdkonnas.

Nimetatud tegevus seisneb peamiselt konventsioonide eelnõude koostamises.

Kõnealused rahvusvahelised organisatsioonid on:

 Euroopa Nõukogu

Euroopa Nõukogu on valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on:

 • kaitsta inimõigusi, pluralistlikku demokraatiat ja õigusriiki;
 • edendada teadlikkust ning Euroopa kultuurilise identiteedi ja mitmepalgelisuse arengut;
 • otsida lahendusi Euroopa ühiskonna probleemidele (vähemusrahvaste diskrimineerimine, ksenofoobia, sallimatus, keskkonnakaitse, inimkloonimine, aids, uimastid, organiseeritud kuritegevus, jne) ;
 • aidata poliitiliste, seadusandlike ja põhiseadusreformide toetamise läbi kaasa demokraatia stabiilsuse kindlustamisele Euroopas.

Euroopa Nõukogul on 45 liiget, sealhulgas Euroopa Liidu kõik viisteist liikmesriiki.

 Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents English - français 

Haagi Konverents on valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärk on "töötada selle heaks, et rahvusvahelise eraõiguse reegleid järkjärgult ühtlustada.” Organisatsioonil on 61 liiget, sealhulgas Euroopa Liidu kõik viisteist liikmesriiki. Eesmärgi saavutamise peamise meetodina kasutatakse läbirääkimiste pidamist mitmepoolsete lepingute (konventsioonide) sõlmimiseks rahvusvahelise eraõiguse erinevates valdkondades ning taoliste lepingute koostamist.

Näiteks:

 • rahvusvaheline õigusalane- ja halduskoostöö;
 • seaduste vasturääkivus lepingute, väärtegude, ülalpidamiskohustuste, laste staatuse ja kaitse, abikaasadevaheliste suhete, testamentide ja sihtfondide osas;
 • kohtute pädevus ja välisriigis langetatud kohtuotsuste jõustamine, jne.

 Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut ehk UNIDROIT English - français

UNIDROIT on iseseisev valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärk on uurida riikide ja riikide rühmade eraõiguse ühtlustamist ja kooskõlastamist ning valmistada järk-järguliselt ette eraõiguse ühtsete eeskirjade vastuvõtmist selle mitmetes liikmesriikides. UNIDROIT’l on 59 liiget, sealhulgas Euroopa Liidu kõik viisteist liikmesriiki. UNIDROIT töö seisneb peamiselt näidisseaduste, aga vahel ka –konventsioonide väljatöötamises.

ÜlesÜles

 Kodanikustaatuse rahvusvaheline komisjon (CIEC English - français)

CIEC on valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärgid on:

 • aidata kaasa kodanikustaatust käsitlevate juriidiliste tekstide ja muude dokumentide vahetamisele;
 • püüda leida juriidilisi ja tehnilisi meetodeid liikmesriikides kodanikustaatuse eest vastutavate talituste töö parandamiseks;
 • aidata kaasa kodanikustaatuse ja perekonnaõiguse kooskõlastamisele ja ühtlustamisele rahvusvaheliste konventsioonide koostamise abil;
 • teha koostööd teiste rahvusvaheliste organitega, mis tegelevad samuti isikuõiguste ja perekonnaõigusega.

CIEC-il on kuusteist liiget, sealhulgas üksteist Euroopa Liidu liikmesriiki (Austria, Belgia, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik).

 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon English - español - français, täpsemalt ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon (UNCITRAL English - español - français)

UNCITRAL on ÜRO süsteemis rahvusvahelise kaubandusõiguse alal keskne juriidiline organ. Peaassamblee on pannud UNCITRAL-ile kohustuse edendada rahvusvahelise kaubandusõiguse järk-järgulist kooskõlastamist ja ühtlustamist, eriti uute rahvusvaheliste konventsioonide, näidisseaduste ja ühtlustatud seaduste ettevalmistamise kaudu. UNCITRAL-il on 36 peaassamblee valitud liiget. Liikmete valikul jälgitakse, et esindatud oleksid maailma erinevad geograafilised piirkonnad ning peamised majandus- ja õigussüsteemid.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 27-12-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik