Europa-Kommissionen > ERN > International ret

Seneste opdatering : 19-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Generelle oplysninger - International ret

Internationalt verdenskort

Dokumenterne under "International ret" omfatter for hvert emne oplysninger om de internationale organisationers vigtigste aktiviteter på områderne international privatret og civilret. Disse aktiviteter vedrører hovedsagelig udarbejdelse af konventioner. Det drejer sig specielt om følgende internationale organisationer:

Europarådet

Europarådet er en mellemstatslig organisation med følgende hovedmålsætninger:

 • at beskytte menneskerettigheder, pluralistisk demokrati og lov og ret
 • at fremme udviklingen af Europas kulturelle identitet og forskellighed
 • at søge løsninger på forskellige samfundsproblemer (diskrimination mod minoriteter, fremmedhad, intolerance, miljøbeskyttelse, kloning, aids, narkotika, organiseret kriminalitet m.m.).
 • at fremme demokratisk stabilitet i Europa ved at støtte politiske, lovgivningsmæssige og forfatningsmæssige reformer.
Europarådet har 45 medlemsstater, heriblandt Den Europæiske Unions 15 medlemsstater.

 Haagerkonferencen for international privatret (en - fr)

Haagerkonferencen er en mellemstatslig organisation, hvis mål er gradvis indførelse af ensartede regler på området international privatret. Organisationen omfatter 61 medlemsstater, heriblandt EU's 15 medlemsstater. Konferencens vigtigste metode til at nå dette mål er at forhandle om og udarbejde multilaterale traktater (konventioner) på de forskellige områder af den internationale privatret. Det drejer sig f.eks. om følgende områder:

 • retligt og administrativt samarbejde på internationalt plan
 • lovkonflikter vedrørende kontrakter, overtrædelser, underholdsbidrag, børns status og beskyttelse af børn, forholdet mellem ægtefæller, testamenter og arv
 • retternes kompetence, fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser m.m.

 Det internationale institut for indførelse af ensartede regler på det privatretlige område, bedre kendt under betegnelsen UNIDROIT (en - fr).

UNIDROIT er en mellemstatslig organisation, der har til opgave at undersøge, hvorledes man kan harmonisere og koordinere privatretten i stater eller grupper af stater og gradvis forberede indførelsen i disse stater af ensartede regler på det privatretlige område.

TopTop

UNIDROIT omfatter 59 medlemsstater, heriblandt alle EU's medlemsstater. UNIDROIT har især stået bag udarbejdelsen af lovmodeller, men undertiden også konventioner.

 Den internationale Kommission for personregistrering - CIEC (en - fr)

CIEC er et mellemstatsligt organ, hvis hovedformål er:

 • at lette udvekslingen af lovtekster og enhver form for dokumentation om personregistrering
 • at forsøge at finde de juridiske og tekniske midler, der skal til for at få de myndigheder i medlemsstaterne, der beskæftiger sig med personregistrering, til at fungere bedre
 • at bidrage til harmonisering af/indførelse af ensartede bestemmelser om personregistrering og familieret gennem vedtagelse af internationale konventioner
 • at samarbejde med andre internationale organer, der beskæftiger sig med person- og familieret.
CIEC omfatter 16 medlemsstater, heriblandt 11 af EU's medlemsstater (Belgien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig).

 De Forenede Nationer (FN) (English - español - français), nærmere bestemt FN's kommission for international handelsret (CNUDCI English - español - français)

CNUDCI er FN's vigtigste retlige organ på området international handelsret. CNUDCI har af Generalforsamlingen fået til opgave at fremme en gradvis harmonisering af og tilvejebringelse af ensartethed i den internationale handelsret, især ved at forberede nye internationale konventioner samt nye standardlove og nye ensartede love.

Kommissionen omfatter 36 medlemsstater valgt af FN's Generalforsamling. Medlemmerne udvælges på en sådan måde, at de forskellige geografiske områder og de vigtigste økonomiske systemer og retssystemer i verden er repræsenteret.

TopTop

Seneste opdatering : 19-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige