Evropská komise > ESS > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 19-12-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Obecné informace - Mezinárodní právo

World map

Dokumenty mající titul „Mezinárodní právo“ poskytnou informace o všech aspektech nejzávažnějších činností mezinárodních organizací na poli mezinárodního práva soukromého a občanskoprávních řízeních.

Tyto činnosti zahrnují zejména navrhování úmluv.

K dotčeným mezinárodním organizacím patří:

 Rada Evropy

Rada Evropy je mezivládní organizací, jejímž cílem je:

 • ochrana lidských práv, pluralitní demokracie a právního řádu;
 • podpora povědomí a povzbuzování rozvoje evropské kulturní identity a rozmanitosti;
 • hledání řešení problémů, kterým evropská společnost čelí (diskriminace menšin, xenofobie, nedostatek tolerance, ochrana životního prostředí, klonování lidí, AIDS, drogy, organizovaný zločin, atd.);
 • napomáhání konsolidaci demokratické stability v Evropě pomocí politických, legislativních a ústavních reforem.

Rada Evropy má 45 členů, včetně všech patnácti členských zemí Evropské unie.

 Hágská konference English - français o mezinárodním právu soukromém.

Hágská konference je mezivládní organizací, jejímž cílem je „pracovat ve prospěch progresivní unifikace pravidel mezinárodního práva soukromého.” Má 61 členů včetně patnácti členských zemí Evropské unie. Základní používaná metoda spočívá ve sjednávání a navrhování mezinárodních smluv a úmluv v různých oblastech mezinárodního práva soukromého.

Například:

 • Mezinárodní justiční a administrativní spolupráce;
 • Konflikt práva u smluv, deliktů, závazků ohledně výživného, postavení a ochrany dětí, vztahů mezi manželi, závětí a pozůstalostí, či svěřenecké péče;
 • Jurisdikce a vymáhání zahraničních rozsudků, atd.

 Mezinárodní institut pro unifikaci soukromého práva, všeobecně známý jako UNIDROIT English - français.

UNIDROIT je nezávislá mezivládní organizace, jejímž účelem je studovat cesty harmonizace a koordinace soukromého práva jednotlivých států a skupin států a postupně zajistit, aby různí členové stejných skupin byli připraveni přijmout jednotná pravidla soukromého práva. UNIDROIT má 59 členů, včetně všech členských zemí Evropské unie. Činnost UNIDROIT hlavně spočívá v přípravě modelových zákonů, ale někdy i úmluv.

NahoruNahoru

 Mezinárodní komise o postavení občanů (CIEC en - fr)

CIEC je mezivládním orgánem, jehož cíle jsou následující:

 • podporovat výměnu právních textů a veškeré dokumentace týkající se postavení občanů;
 • hledat právní a technické prostředky pro zlepšení činnosti útvarů odpovědných za postavení občanů v členských zemích;
 • přispět k harmonizaci a unifikaci postavení občanů a rodinného práva prostřednictvím navržení mezinárodních úmluv;
 • spolupracovat s dalšími mezinárodními orgány, které se rovněž zabývají právy osob a rodinným právem.

CIEC má šestnáct členů včetně jedenácti členských zemí Evropské unie (Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království).

Spojené národy English - español - français, přesněji Komise OSN o mezinárodním obchodním právu (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL je klíčovým právním orgánem v rámci systému OSN v oblasti mezinárodního obchodního práva. UNCITRAL dostala od generálního shromáždění OSN za úkol rozšiřovat postupnou harmonizaci a unifikaci mezinárodního obchodního práva, především prostřednictvím nových mezinárodních úmluv, modelových zákonů a jednotných zákonů. UNCITRAL má třicet šest členů zvolených generálním shromážděním. Členství je strukturováno tak, aby byly zastoupeny různé zeměpisné oblasti a jejich hlavní ekonomické a právní systémy.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-12-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království