Európska komisia > EJS > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 05-11-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Všeobecné informácie - Právo spoločenstva

European flag

 

Posledné znenie pozri pod English

Právo Spoločenstva čoraz viac vplýva na náš každodenný život.

Obchod medzi členskými štátmi na vnútornom trhu a migrácia osôb s cieľom usadiť sa, uzavrieť manželstvo, podnikať či stráviť dovolenku v inom členskom štáte sú čoraz intenzívnejšie.

Zvyšuje sa počet situácií zahŕňajúcich osoby žijúce v rozličných štátoch, a tým rastú i možnosti vzniku sporov. Vzniká akútna potreba vytvorenia európskeho justičného priestoru.

Amsterdamská zmluva z roku 1996 umožnila od roku 1999 vytvoriť prepojenie medzi justičnou spoluprácou v občianskych veciach a voľným pohybom osôb. Možnosť spoľahnúť sa na legislatívu Spoločenstva nie je pre občana Európy nevýznamná, pretože sa môže odvolať na nariadenia Spoločenstva, aby podložil žalobu na súde.

Vzájomné uznávanie rozsudkov je kľúčovým prvkom celého systému. Rada a Komisia prijali Program vzájomného uznávania s cieľom určiť hlavné opatrenia, ktoré je za týmto účelom potrebné zaviesť.

V tejto súvislosti sa už prijalo niekoľko nástrojov, medzi ktoré patria:

-

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, známe tiež ako nariadenie Brusel I, poskytuje odpovede na dve zásadné otázky, ktoré vznikajú v prípade sporu medzi dvomi osobami žijúcimi v rozličných štátoch: ktorým súdom prislúcha súdna právomoc a ktoré pravidlá platia s cieľom rozhodnúť, či rozsudok vydaný v niektorom členskom štáte bude uznaný. Toto nariadenie prešlo niekoľkými modifikáciami, ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2002, a nahrádza Bruselský dohovor z roku 1968.

HoreHore

24. 11. 2001 bolo uverejnené korigendum týkajúce sa dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je Spojené kráľovstvo. V roku 2002 došlo k modifikácii dvoch jeho príloh (prílohy I a II). V novembri 2004 po rozšírení EÚ na 25 členských štátov došlo k ďalšej modifikácii príloh I až IV. Rada a Komisia vydali vyhlásenie PDF File (PDF File) k článkom 15 a 73.

-

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. Tento text sa uplatňuje o 1. marca 2005 (pozri príručku užívateľa PDF File (PDF File 792 KB))

Na optimalizáciu uplatňovania tohto nástroja v súlade s článkom 68 nariadenia došlo k uverejneniu informácií o súdoch a nápravných konaniach poskytnutých členskými štátmi.

Nariadenie č. 2201/2003 nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000, tiež známe ako nariadenie Brusel II, ktoré nadobudlo účinnosť v marci 2001. Neskôr došlo k modifikácii príloh tohto nariadenia (príloha I v roku 2002 a prílohy I až IV v roku 2004).

-Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní  stanovuje pravidlá Spoločenstva o uznávaní a výkone rozhodnutí o úpadku a určovaní uplatniteľného práva.
-Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch, ktorým sa riadi doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch, viedlo k zlepšeniu a urýchleniu súdnych konaní.
-Nariadenie (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach zjednodušuje a urýchľuje spoluprácu medzi súdmi v súvislosti s dôkazmi.
-Rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.
-Nariadenie Rady (ES) č. 743/2002 z 25. apríla 2002 o vytvorení Všeobecného rámca Spoločenstva pre činnosti napomáhajúce uskutočňovaniu súdnej spolupráce v civilných veciach (program financovania 2005 Deutsch - English - français)
-Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci v takýchto sporoch.
-

Cieľom nariadenia Rady 805/2004 o vytvorení Európskeho vykonávacieho poriadku pre nároky, ktoré neboli napadnuté, je vykonateľnosť nárokov vynesených v členskom štáte, ktoré neboli napadnuté, na celom území Spoločenstva bez toho, aby v členskom štáte, v ktorom má dôjsť k ich vykonaniu, boli potrebné prechodné opatrenia.

HoreHore

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2005 zo 16. novembra 2005, ktorým sa nahrádzajú prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky

-

Cieľom smernice Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodnení obetí trestných činov je zabezpečiť, aby sa všetkým občanom EÚ a osobám s legálnym pobytom na jej území dostalo primeraného odškodnenia za straty, ktoré utrpeli ako obeť trestného činu na území EÚ.

-Návrhy Komisie, ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusie v iných inštitúciách EÚ:

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o práve uplatniteľnom na mimozmluvné záväzky („RÍM II“)
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho konania pre platobné príkazy
 • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch sprostredkovania v občianskych a obchodných veciach.
 • Návrh nariadenia PDF File (PDF File) Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho konania pre malé nároky (príloha PDF File (PDF File)).
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o poskytovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskych a obchodných veciach

-

Zelené knihy, ktoré sú prípravnými dokumentmi pred vytvorením návrhu:

 • Zelená kniha o európskom konaní pre platobné príkazy a o opatreniach na zjednodušenie a urýchlenie riešenia sporov o malé nároky.
 • Zelená kniha o konverzii Rímskeho dohovoru z roku 1980 o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky na nástroj Spoločenstva a jeho modernizácia.
 • Zelená kniha English PDF File (PDF File) o vyživovacích nárokoch.
 • Zelená kniha PDF File (PDF File) o nadnárodnej sukcesii (dedičstvo).
 • Zelená kniha PDF File (PDF File) o uplatniteľnom práve a súdnej príslušnosti vo veciach rozvodu.

Niekoľko slov o pozadí programu

Plán na vytvorenie európskeho justičného priestoru sa stal cieľom Európskej únie od roku 1993 na základe Maastrichtskej zmluvy, ale už v tom čase existovalo niekoľko iniciatív na vytvorenie užšej a efektívnejšej justičnej spolupráce medzi členskými štátmi v občianskych veciach. Najvýznamnejšou spomedzi nich je Bruselský dohovor z roku 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a Rímsky dohovor z roku 1980 o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky.

Ďalšie iniciatívy sa tiež objavili v medzinárodných organizáciách, patria medzi ne:

 • Haagsky dohovor a medzinárodnom práve súkromnom English - français
 • Rada Európy English.

Amsterdamská zmluva v roku 1999 priniesla justičnú spoluprácu v občianskych veciach do rámca Spoločenstva. Tento krok umožnil jednak využívať v tejto oblasti metódy Spoločenstva, ako aj prijímať nástroje vo forme legislatívy Spoločenstva (nariadenia, smernice a rozhodnutia).

Na tejto oblasti aktivít Spoločenstva sa nezúčastňuje Dánsko. Spojené kráľovstvo a Írsko si vyhradili právo rozhodnúť sa o účasti v danom nástroji v každom prípade jednotlivo.

Európska rada uskutočnila v októbri 1999 vo fínskom Tampere osobitné stretnutie s cieľom určiť praktickú základňu pre maastrichtské a amsterdamské ciele. Vyhlásila, že „v jednotnom európskom justičnom priestore by jednotlivcom ani podnikom vo výkone ich práv nemala brániť ani ich odrádzať nekompatibilita alebo komplexnosť právnych alebo správnych systémov v členských štátoch.“

Potvrdilo sa odhodlanie vytvoriť skutočný justičný priestor, „v ktorom sa ľudia môžu obrátiť na súdy alebo orgány v ktoromkoľvek členskom štáte rovnako jednoducho ako vo vlastnej krajine.“

Na Európskej rade 4. a 5. novembra 2004 hlavy štátov a vlád prijali Haagsky program s cieľom posilniť justíciu. Poznamenali, že „sa už vykonalo niekoľko opatrení“, ale „je potrebné ďalšie úsilie s cieľom zjednodušiť prístup k justícii a spoluprácu v oblasti justície, ako aj v plnej miere realizovať vzájomné uznávanie.“ Haagsky program uvádza, že „pokračujúca implementácia programu nástrojov vzájomného uznávania 1 preto musí byť hlavnou prioritou v nasledujúcich rokoch, aby sa zabezpečilo jeho ukončenie do roku 2011“.

Aktivity Európskej únie z tohto hľadiska nadväzujú na závery Európskej rady.

Kliknutím na európsku vlajku získate informácie o práve Spoločenstva a návrhoch Komisie pre jednotlivé témy.

HoreHore

Posledná úprava: 05-11-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo