Европейска комисия > ЕСМ > Право на Общността

Последна актуализация: 03-11-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Обща информация - Право на Общността

European flag

За последната актуализация на текста моля вижте English

Правото на Общността все повече ви засяга във вашия ежедневен живот.

На вътрешния пазар търговията между държавите-членки се засили и хората пътуват все повече с цел установяване, работа, брак, бизнес или просто за почивка в други държави-членки.

Ситуациите, които включват хора, живеещи в различни държави-членки увеличават и така възникват възможности за спорове. Създаването на Европейска зона за правосъдие сега е крайно необходимо.

Договорът от Амстердам от 1996 г. създаде от 1999 г. възможност за установяване на връзка между правното сътрудничество по граждански въпроси и свободното движение на хора. За гражданите на Европа възможността да опират на законодателството на Общността не е незначителен факт, тъй като в подкрепа на своите действия в съдилищата те могат да се позовават на регламентите на Общността.

НагореНагоре

Взаимното признаване на съдебните решения е крайъгълният камък на цялата система. Съветът и Комисията приеха програма за взаимно признаване за да определят главните мерки, които е необходимо да се вземат тук.

В този контекст вече бяха приети известен брой инструменти, включително:

-

Регламент (EО) ? 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, понякога известен като Регламент "Брюксел I", дава отговор на два жизненоважни въпроса, които възникват при спор между две лица, които живеят в различни държави: кои съдилища са компетентни и какви правила се прилагат, за да се реши дали ще бъде признато решение, издадено в някоя държава-членка. Направени бяха известен брой изменения на този регламент, който влезе в сила на 1 март 2002 г. и замени Брюкселската конвенция от 1968 г.

Във връзка с конвенциите, по които Обединеното кралство е страна, на 24.11.2001 г. беше публикувана една поправка. През 2002 г. беше направена промяна в две от нейните приложения (приложения I и II). Пред ноември 2004 г. беше направена промяна в приложения I до IV след разширяването на Европейския съюз до 25 държави-членки. Съветът и Комисията изготвиха декларация English PDF File (PDF File) по членове 15 и 73.

-

Регламент (EО) ? 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) ? 1347/2000. Този текст се прилага от 1 март 2005 г. (виж наръчник на потребителя English PDF File (PDF File))

За оптимално прилагане на този инструмент е публикувана информация относно съдилищата и процедурите по обжалване, посочени от държавите-членки съгласно член 68 от регламента.

Регламент ? 2201/2003 заменя Регламент (EО) ? 1347/2000 на Съвета от 29 май 2000 г., познат като Регламент Брюксел II, който влезе в сила през март 2001 г., чиито приложения бяха променени (приложение I през 2002 г. и приложения I до IV през 2004 г.).

-

Регламент (EО) ? 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност излага правилата на Общността, свързани с признаването и изпълнението на решенията относно несъстоятелността и определяне на приложимото право.

-

Регламент (EО) ? 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки, който управлява връчването на съдебни и извънсъдебни документи в държавите-членки, подобрява и ускорява съдебните процедури.

-

Регламент (EО) ? 1206/2001 от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела подобрява, опростява и ускорява сътрудничеството между съдилищата относно показанията.

-

Решение 2001/470/EО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

-

Регламент (ЕО) ? 743/2002 на Съвета от 25 април 2002 г. за създаване на обща рамка на Общността за дейности за улесняване на прилагането на съдебното сътрудничество по граждански дела. (програма за финансиране 2005 г. Deutsch - English - français)

-

Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

-

Регламент ? 805/2004 на Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания цели да направи решенията по неоспорените искове, издадени в дадена държава-членка, изпълними на територията на Общността, без да е необходимо да се вземат междинни мерки в държавата-членка, в която ще се търси изпълнението на решенията.

-

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления цели да направи така, че всички граждани на ЕС и всички законно пребиваващи в ЕС да могат да получат адекватно обезщетение за загубите, които са претърпели, в случай че станат жертва на престъпления в рамките на ЕС.

-

 Предложения на Комисията, понастоящем обсъждани в другите институции на Съюза:

 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за правото, приложимо към не-договорните задължения ("Rим II")
 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски ред за процедурите за плащане
 • Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определени аспекти на посредничеството по граждански и търговски дела
 • Предложение за регламент PDF File (PDF File 175 KB) на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейска процедура за дребни искове (приложение)
 • Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) ? 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки
 • -

  Зелените книги, които са подготвителни документи преди да бъде направено предложението:

 • Зелена книга за Европейски ред относно процедурата за плащания и относно мерките за опростяване и ускоряване на законодателството, свързано с дребни искове.
 • Зелена книга относно превръщането на Римската конвенция от 1980 г., посветена на правото, приложимо към договорните задължения, в инструмент на Общността и нейното модернизиране.
 • Зелена книга English PDF File (PDF File) относно исковете за изплащане на издръжка
 • Зелена книга English PDF File (PDF File) относно транснационалното предоставяне на наследство
 • Зелена книга English PDF File (PDF File) относно приложимото право и юрисдикцията по отношение на разводните дела
 • Малко предистория.

  Този план за Европейска зона за правосъдие се превърна в цел на Съюза с Договора от Маастрихт през 1993 г., но и преди това съществуваха множество инициативи за по-тясно и по-ефективно съдебно сътрудничество по граждански дела между държавите-членки, като главните сред тях са Брюкселската конвенция от1968 г. относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Римската конвенция от 1980 г. относно правото, приложимо към договорните задължения.

  НагореНагоре

  В международните организации се появиха и други инициативи, включително:

  През 1999 г. Договорът от Амстердам вкара в рамките на Общността съдебното сътрудничество по гражданските дела. Това направи възможно да се използва метода на Общността и да се приемат инструменти под формата на законодателство на Общността (регламенти, директиви и решения).

  Дания не участва в тази област от дейността на Общността, а Обединеното Кралство и Ирландия си запазиха правото да решават във всеки отделен случай дали да участват в даден инструмент.

  За да изложи практическата основа за действие по целите от Маастрихт и Амстердам, Европейският съвет проведе специална среща в Тампере, Финландия, през октомври 1999 г. Той заяви, че „в една истинска Европейска зона на правосъдие на частните лица и бизнеса не трябва да се пречи и те не бива да бъдат обезкуражавани да упражняват своите права чрез несъвместимост или сложност на правната и административната системи в държавите-членки“.

  Това потвърди неговия стремеж за установяване на истинска зона на правосъдие, „където хората могат да се обръщат към съдилищата и органите във всяка държава-членка така лесно, както в собствената си страна“.

  На срещата на Европейския съвет от 4 и 5 ноември 2004 г. държавните и правителствени ръководители приеха Хагската програма с оглед укрепване на правосъдието. Отбелязано беше, че „вече са били взети известен брой мерки“, но че „трябва да бъдат положени допълнителни усилия за улесняване достъпа до правосъдие и съдебно сътрудничество, както и пълно прилагане за взаимното признаване“. Хагската програма гласи, че „поради това непрекъснатото прилагане на програмата от мерки за взаимно признаване трябва да бъде главен приоритет през следващите години, за да се осигури нейното приключване до 2011 г.“.

  Действието, предприето от Европейската комисия, следва от заключенията на Европейския съвет в това отношение.

  Като щракнете върху европейския флаг, ще получите информация за правото на Общността и предложенията на Комисията по всяка от темите.

  НагореНагоре

  Последна актуализация: 03-11-2009

   
  • Право на Общността
  • Международно право

  • Белгия
  • България
  • Чешка република
  • Дания
  • Германия
  • Естония
  • Ирландия
  • Гърция
  • Испания
  • Франция
  • Италия
  • Кипър
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Унгария
  • Малта
  • Холандия
  • Австрия
  • Полша
  • Португалия
  • Румъния
  • Словения
  • Словакия
  • Финландия
  • Швеция
  • Обединено кралство