Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απόδειξη > Λουξεµβούργο