Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απόδειξη > Διεθνές δίκαιο