Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky

Posledná úprava: 02-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak chcete na niekoho podať žalobu, musíte byť schopní podložiť ju dôkazmi

Ak iniciujete právne konanie, váš nárok voči druhej strane je možno odôvodnený. Často to však nemusí byť dostatočné na výhru vo vašom prípade, lebo druhá strana popiera fakty, na ktorých je založená vaša žaloba. Je preto spravidla nevyhnutné predložiť súdu dôkazy na dokázanie vašej žaloby.

Sú rôzne spôsoby získavania dôkazov. V určitých prípadoch je možný listinný dôkaz, napr. keď je otázne, či dlh bol alebo nebol zaplatený. V prípadoch, v ktorých neexistuje takýto dôkaz, môže byť vhodné vypočuť svedkov, ktorí môžu podať svedectvo. Niekedy bude nevyhnutné využiť znalcov v špecifických záležitostiach, napr. pri stanovovaní presného rozsahu škody. Ak je to nevyhnutné, súd nielen preskúma predložené dôkazy, ale takisto uskutoční ohliadku miesta udalosti (napr. nehody).

Všetky členské štáty majú také pravidlá o zabezpečení dôkazov, aby bol sudca schopný čo najpresnejšie zistiť skutkovú podstatu prípadu.

Každý členský štát má osobitné pravidlá o zabezpečovaní dôkazov. Odlišujú sa v oblasti prípustných prostriedkov na zabezpečovanie dôkazov, v postupe, ktorý sa musí dodržiavať, v pravidlách o dôkaznom bremene a v hodnotení dôkazov súdom.

Informácie o systémoch zabezpečovania dôkazov v každom členskom štáte nájdete, ak kliknete na ich vlajky.

Ak je vo Vašom prípade nevyhnutné získať dôkaz v inom členskom štáte, ako v ktorom máte trvalé bydlisko, cennou informáciou je, že od roku 2004 sú relevantné postupy stanovené Európskou smernicou. Pre viac informácii kliknite na ikonu „právo Spoločenstva“.

Existuje takisto medzinárodný dohovor, schválený v roku 1970, ktorým sa upravujú vzťahy medzi určitými členskými štátmi Európskej únie a nečlenskými krajinami, ktoré ratifikovali dohovor. Viac informácií získate, ak kliknete na ikonu „medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 02-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo