Evropská komise > ESS > Opatřování a provádění důkazů

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Opatřování a provádění důkazů - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Chcete-li podat žalobu nebo návrh proti jiné osobě, musíte být schopni předložit důkazy.

Pokud zahájíte soudní řízení, Váš nárok vůči druhé straně je možná odůvodněný. K vítězství ve sporu však často nestačí podat proti někomu žalobu nebo návrh, neboť protistrana zpochybňuje skutečnosti, na nichž žaloba či návrh spočívá. Je proto nezbytné, aby takováto podání byla obecně doprovázena důkazy.

Dokazování lze provádět různými způsoby. V některých případech je možný důkaz listinou, např. pokud je sporné, zda byl dluh uhrazen či nikoli. Pokud takový důkaz neexistuje, může být zapotřebí vyslechnout svědka, který je schopen podat svědectví. V některých případech bude nezbytné jmenovat znalce v určitém oboru, např. má-li být stanovena přesná výše škody. V případě potřeby soud přezkoumá nejen důkazy jemu předložené, ale provede i obhlídku místa události (např. místa nehody).

Všechny členské státy mají svá pravidla pro dokazování, která mají zaručit, aby byl soud schopen co nejpřesněji zjistit skutkovou podstatu případu.

Každý členský stát má vlastní pravidla pro dokazování. Liší se způsoby přijatelnými pro dokazování, závaznými postupy, pravidly pro důkazní břemeno a posuzováním důkazů soudem.

Kliknutím na vlaječky členských států můžete získat informace o systémech dokazování v daném státě.

Pokud Váš případ vyžaduje dokazování v jiném členském státě, než ve kterém máte bydliště, je dobré vědět, že od roku 2004 jsou příslušné postupy stanoveny v evropském nařízení. Pro více informací klikněte na ikonu „Právo Společenství“.

Existuje také mezinárodní úmluva, uzavřená v roce 1970, upravující vztahy mezi některými členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi, které nejsou stranou úmluvy. Pro více informací klikněte na ikonu „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království