Европейска комисия > ЕСМ > Събиране на доказателства и доказателствени средства

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Събиране на доказателства и доказателствени средства - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Ако повдигате иск срещу някого, трябва да можете да го докажете

Възможно е да сте завели съдебно дело и искът ви срещу другата страна да е напълно обоснован. Често обаче това не е достатъчно, за да спечелите в действителност делото, тъй като другата страна може да оспори фактите, на които се основава вашият иск. По тази причина е изключително важно да представите доказателства пред съда, с които да подкрепите иска си.

Съществуват различни начини за събиране на доказателства. В някои случаи е възможно използване на документ, например когато се поставя под въпрос дали даден дълг е изплатен или не. В случаите, когато не съществуват подобни доказателства, може да се окаже удачно да се изслушат свидетелите, които да представят своите наблюдения. Понякога се налага да се прибягва до услугите на специалисти в определена област, например когато трябва да се оцени точния размер на щетата. Когато е необходимо, съдът не само преглежда представените доказателства, но и посещава мястото на възникване на събитието (например мястото на инцидента).

Всички държави-членки имат правила за вземане на доказателства, които са разработени, за да гарантират възможност на съдията да установи възможно най-прецизно фактите.

Всяка държава-членка има свои специфични правила за събиране на доказателства. Те се различават по отношение на допустимите средства за вземане на доказателство, процедурата, която следва да се спазва, правилата, касаещи тежестта на доказването, и оценката на доказателствата от съда.

Информация за системите за събиране на доказателства във всяка държава-членка може да се намери чрез щракване върху нейното знаме.

Ако във вашия случай се налага събиране на доказателства в държава-членка, различна от тази по вашето местожителство, ще е полезно да знаете, че от 2004 г. съответните процедури са заложени в европейски регламент. За да научите повече, щракнете върху иконата „Право на Общността“.

Съществува и международна конвенция, сключена през 1970 г., която регулира отношенията между някои държави-членки на Европейския съюз и държави извън ЕС, които са страни по конвенцията. За да научите повече, щракнете върху иконата „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство