Európska komisia > EJS > Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 22-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English

Rýchly a praktický postup na vykonanie dôkazov v Európskej únii

Častokrát nestačí podať proti niekomu žalobu na získanie priaznivého rozsudku, pretože protistrana popiera skutočnosti, na ktorých je postavená žaloba. Vo všeobecnosti je teda rozhodujúce predloženie dôkazov súdu na podporu tejto žaloby. Nato je niekedy potrebné zadovážiť si tieto dôkazy v inom členskom štáte, ako je krajina pobytu, napríklad vypočutím svedkov alebo odobratím sa súdu na miesto činu v takomto inom členskom štáte.

Vykonávať dôkazy v inom členskom štáte, ako je krajina pobytu, je nutné prostredníctvom celého radu sprostredkovateľov.

V roku 2001 Európska únia prijala nariadenie, ktoré stanovuje postupy určené na uľahčenie vykonávania dôkazov v inom členskom štáte. Toto nariadenie nadobudlo platnosť 1. januára 2004 v celej Únii okrem Dánska, ktoré sa nezúčastňuje na dojednaniach Spoločenstva v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Toto nariadenie obsahuje nasledujúce základné ustanovenia:

 • Text sa uplatňuje pre občianske a obchodné veci, ak súd členského štátu („dožadujúci súd“) žiada príslušný súd iného členského štátu („dožiadaný súd“) o vykonanie dôkazov. Zavádza nový, rýchly a priamy systém zasielania a vykonania takýchto dožiadaní medzi súdmi . Každý členský štát vyhotoví zoznam súdov príslušných pre takéto vykonania dôkazov . Komisia poskytne túto informáciu v príručke.
 • Zástupcovia dožadujúceho súdu a účastníci konania môžu byť prítomní pri vykonaní dôkazov dožiadaným súdom. Ak to nie je možné, je možné sa uchýliť k použitiu moderných komunikačných technológií a predovšetkým k použitiu videokonferencie na uľahčenie ich účasti.
 • Okrem iného nariadenie stanovuje možnosť pre dožadujúci súd priamo vykonať dôkazy v druhom členskom štáte .
 • Nariadenie určuje presné kritériá týkajúce sa formy a obsahu dožiadania. Takéto dožiadanie musí byť vyhotovené použitím osobitného formulára a musí uvádzať určité podrobnosti, ako je napríklad meno a adresa účastníkov konania, povaha a predmet sporu, popis vykonania dôkazov, ktoré má byť uskutočnené, atď.
 • Nariadenie určuje, že dožiadanie môže byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov členského štátu dožiadaného súdu alebo v inom jazyku, ktorý tento štát určil za prijateľný.
 • Dožiadania musia byť vykonané bezodkladne ale najneskôr do 90 dní od ich obdržania. Ak to nie je možné, dožiadaný súd o tom informuje dožadujúci súd, pričom uvedie dôvody, pre ktoré nie je možné dožiadanie vykonať.
 • Možnosť odmietnuť vykonať dožiadanie sa obmedzuje na malý počet presne vymedzených situácií.

Referenčný dokument

« Vykonávanie dôkazov a dôkazné prostriedky - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo