Komisja Europejska > EJN > Przeprowadzanie dowodów > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 22-09-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Przeprowadzanie dowodów - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Ostatnia aktualizacja patrz English

Szybka i praktyczna procedura przeprowadzania dowodów w Unii Europejskiej

Często samo wniesienie skargi przeciwko komuś nie wystarcza, by wygrać proces, jako że strona przeciwna podważa fakty, na których opiera się skarga. W związku z tym istotne jest na ogół przedstawienie sądowi dowodów na poparcie tej skargi. W tym celu konieczne może być ich zebranie w Państwie Członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania, jak na przykład przeprowadzenie tam przesłuchania świadków. Ponadto sąd może również być zmuszony udać się na miejsce zdarzenia do tego innego Państwa Członkowskiego.

Przeprowadzenie dowodów w Państwie Członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania zmusza do korzystania z pomocy wielu pośredników.

W 2001 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie określające procedury mające na celu ułatwienie przeprowadzenia dowodów w innym Państwie Członkowskim. Rozporządzenie to weszło w życie w całej Unii dnia 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem Danii, która nie uczestniczy w działaniach wspólnotowych w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych.

Rozporządzenie to zawiera następujące podstawowe przepisy:

 • Tekst stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, gdy sąd jednego Państwa Członkowskiego („sąd wzywający”) zwraca się do właściwego sądu innego Państwa Członkowskiego („sąd wezwany”) o przeprowadzenie dowodu. Rozporządzenie wprowadza nowy szybki i bezpośredni system przekazywania i wykonywania tych wniosków między sądami. Każde Państwo Członkowskie sporządza wykaz sądów właściwych dla przeprowadzania dowodów. Komisja udostępni tę informację w podręczniku.
 • Przedstawiciele sądu wzywającego oraz strony mogą być obecne przy przeprowadzaniu dowodów przez sąd wezwany. W przypadku braku możliwości udziału w celu ułatwienia uczestnictwa będzie można wykorzystać nowoczesne formy komunikacji, w szczególności wideokonferencję.
 • Rozporządzenie przewiduje ponadto możliwość przeprowadzenia przez sąd wzywający dowodu w innym Państwie Członkowskim .
 • Rozporządzenie określa dokładne kryteria dotyczące formy i treści wniosku. Wniosek ten powinien zostać sporządzony przy wykorzystaniu specjalnego formularza i zawierać pewne szczegóły, takie jak imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron, rodzaj i przedmiot sprawy, opis dowodów, w związku z którymi wniosek jest składany itd.
 • Rozporządzenie określa, iż wniosek powinien zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych wezwanego Państwa Członkowskiego lub też w innym języku, który został przez to państwo wskazany jako możliwy do przyjęcia.
 • Wnioski powinny być wykonywane bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty ich otrzymania. Jeżeli jest to niemożliwe, sąd wezwany informuje o tym sąd wzywający, wskazując przyczyny tej niemożności.
 • Możliwość odmowy wykonania wniosku o przeprowadzenie dowodów jest ograniczona do niewielkiej liczby konkretnych sytuacji.

Dokument źródłowe

« Przeprowadzanie dowodów - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 22-09-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania