Euroopa Komisjon > EGV > Tõendite kogumine ja tõendamisviis > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 22-09-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Tõendite kogumine ja tõendamisviis - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Kiire ja praktiline menetlus tõendite kogumiseks Euroopa Liidus

Sageli ei piisa kohtuasja võitmiseks kellegi vastu kaebuse esitamisest, sest vastaspool vaidlustab kaebuse aluseks olnud faktid. Seepärast on väga oluline esitada kohtus kaebuse aluseks olnud tõendid. Selleks võib olla vaja koguda tõendeid väljaspool elukohaliikmesriiki, nt kuulata tunnistajaid üle teises liikmesriigis või peavad kohtu esindajad käima sündmuskohal teises liikmesriigis.

Igaüks, kes soovib koguda tõendeid liikmesriigis, mis ei ole tema alaline elukohariik, peab kasutama tervet rida vahendajaid.

2001. aastal võttis Euroopa Liit vastu määruse, milles on kehtestatud menetlused tõendite kogumise hõlbustamiseks teises liikmesriigis. Kõnealune määrus jõustus kogu liidus 1. jaanuaril 2004, v.a Taanis, kes ei osale ühenduse kokkulepetes, mis käsitlevad õigusalast koostööd tsiviilasjades.

Kõnealuse määruse peamised sätted on järgmised:

 • Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui ühe liikmesriigi kohus (taotlev kohus) taotleb teise liikmesriigi pädevalt kohtult (taotluse saanud kohus) tõendite kogumist. Määrusega luuakse uus süsteem, mis võimaldab kiiresti ja vahetult edastada ja täita kõnealuseid kohtuvahelisi taotlusi. Iga liikmesriik koostab loetelu kohtutest, kes on pädevad tõendeid koguma. Selle teabe avaldab komisjon käsiraamatus.
 • Taotleva kohtu esindajad ja pooled võivad viibida taotluse saanud kohtu tõendite kogumise juures. Kui see ei ole võimalik, saab nende osalemise hõlbustamiseks kasutada tänapäevast sidetehnoloogiat, eelkõige videokonverentsi.
 • Lisaks on määruses nähtud taotlevale kohtule ette võimalus koguda ise teises liikmesriigis tõendeid.
 • Määruses on kehtestatud taotluse täpne vorm ja sisu. Selle koostamiseks tuleb kasutada konkreetset vormi ja märkida teatavad üksikasjad, nagu menetluse poolte nimed ja aadressid, kohtuasja liik ja sisu, kavandatava tõenditekogumise kirjeldus jne.
 • Määruses on täpsustatud, et taotlused tuleb koostada ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kellele taotlus esitatakse, või mõnes muus keeles, mille aktsepteeritavusest liikmesriik on teatanud.
 • Taotlused tuleks rahuldada viivitamatult ning hiljemalt 90 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise päevast. Kui see ei ole võimalik, teatab taotluse saanud kohus sellest taotlevale kohtule, tuues ära põhjused, mis taotluse rahuldamist takistasid.
 • Tõendite kogumise taotluse rahuldamisest on võimalik keelduda üksnes rangelt piiritletud erandolukordades.

Allikas

« Tõendite kogumine ja tõendamisviis - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 22-09-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik