Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Απόδειξη > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Απόδειξη - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. English

Μια πρακτική και σύντομη διαδικασία για τη διεξαγωγή αποδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συχνά, δεν αρκεί να έχετε μια βάσιμη αξίωση εναντίον κάποιου για να κερδίσετε μια δίκη, γιατί ο αντίδικος αμφισβητεί τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίσατε την αξίωσή σας. Συνεπώς, έχει επίσης ζωτική σημασία να παρουσιάσετε στο δικαστήριο στοιχεία που να αποδεικνύουν την αξίωσή σας. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτείται να διεξαχθούν αποδείξεις σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να εξεταστούν μάρτυρες σε άλλα κράτη μέλη, ή το δικαστήριο μπορεί να χρειαστεί να διεξαγάγει αυτοψία σε άλλο κράτος μέλος.

Αν θέλετε να διεξαγάγετε αποδείξεις σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια σειρά ενδιαμέσων.

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με τον οποίο θεσπίζονται δικονομικοί κανόνες που διευκολύνουν τη διεξαγωγή αποδείξεων σε διαφορετικό κράτος μέλος. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004 σε ολόκληρη την Ένωση, εκτός από τη Δανία, η οποία δεν συμμετέχει στις ρυθμίσεις κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.

Αυτά είναι τα κύρια σημεία του κανονισμού:

 • Ο κανονισμός ισχύει σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν το δικαστήριο ενός κράτους μέλους παραγγέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους τη διεξαγωγή αποδείξεων. Ο κανονισμός θεσπίζει ένα νέο σύστημα άμεσης και ταχείας διαβίβασης και εκτέλεσης των παραγγελιών διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ δικαστηρίων. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρμοδίων δικαστηρίων για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται από την Επιτροπή υπό μορφή εγχειριδίου.
 • Εκπρόσωποι του αιτούντος δικαστηρίου και των διαδίκων έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων από το δικαστήριο εκτελέσεως. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, και ιδίως τηλεσυνδιάσκεψη, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.
 • Ο κανονισμός προβλέπει επίσης τη δυνατότητα απευθείας διεξαγωγής των αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο σε άλλο κράτος μέλος.
 • Ο κανονισμός τάσσει συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της παραγγελίας. Η παραγγελία υποβάλλεται χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο έντυπο και πρέπει να περιέχει ορισμένες λεπτομέρειες, όπως το όνομα και η διεύθυνση των διαδίκων, η φύση και το αντικείμενο της υπόθεσης, περιγραφή της παραγγελθείσας διεξαγωγής αποδείξεων κλπ.
 • Ο κανονισμός τάσσει ότι η παραγγελία συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκτελέσεως, ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει ως αποδεκτή το κράτος μέλος εκτελέσεως.
 • Η παραγγελία για τη διεξαγωγή αποδείξεων πρέπει να εκτελείται αμελλητί. Αν το δικαστήριο εκτελέσεως αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία εντός 90 ημερών από την παραλαβή της, το γνωρίζει στο αιτούν δικαστήριο εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης.
 • Η δυνατότητα άρνησης εκτελέσεως της παραγγελίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων περιορίζεται σε αυστηρά καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις.

Έγγραφα αναφοράς

« Απόδειξη - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο