Европейска комисия > ЕСМ > Събиране на доказателства и доказателствени средства > Право на Общността

Последна актуализация: 20-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Събиране на доказателства и доказателствени средства - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте English

Практична и бърза процедура за събиране на доказателства в рамките на Европейския съюз

Често не е достатъчно само да подадете иск срещу някого, за да спечелите делото, тъй като другата страна може да оспори фактите, на които се основава вашият иск. По тази причина обикновено е от решаващо значение да представите пред съда доказателства в подкрепа на иска си. За тази цел може да ви се наложи да събирате доказателства в държава-членка, различна от тази, в която живеете. Например възможно е да се налага изслушване на свидетели в други държави-членки или съдът трябва да посети местопроизшествие, намиращо се в друга държава-членка.

Ако се нуждаете от събиране на доказателства в държава-членка, различна от тази, в която живеете, ще трябва да минете през редица от посредници.

През 2001 г. Европейският съюз прие регламент, който съдържа процедурни правила, целящи да улеснят събирането на доказателства в друга държава-членка на ЕС. На 1 януари 2004 г. регламентът влезе в сила в целия Европейски съюз без Дания, която не участва в споразуменията за сътрудничество на Общността в областта на сътрудничеството по гражданските съдебни дела.

Това е основното съдържание на регламента:

 • Регламентът се прилага при гражданските и търговските дела, при които съд от една държава-членка отправя молба за събиране на доказателства до компетентния съд в друга държава-членка. Регламентът създава нова система за пряко и бързо прехвърляне и изпълнение на молбите за събиране на доказателства между съдилищата. Всяка държава-членка е длъжна да изготви списък на съдилищата, компетентни за извършване на събирането на доказателства. Тази информация ще се предостави от Комисията в наръчник.
 • Представители на съда, който е отправил молбата, и на страните може да присъстват при изпълнението на действията по събиране на доказателства от страна на съда, до който е отправена молбата. Ако това не е възможно, може да се използват съвременни телекомуникационни средства, и по-конкретно видеоконферентна връзка, с което да се улесни тяхното участие.
 • Регламентът освен това предвижда възможност за пряко събиране на доказателства от отправящия молбата съд в друга държава-членка.
 • Регламентът дава точни критерии за формата и съдържанието на молбата. Молбата трябва да бъде отправена чрез специален формуляр и трябва да съдържа определени данни като имената и адресите на страните по делото, характера и предмета на делото, описание на събирането на доказателствата, което трябва да бъде извършено и др.
 • Регламентът постановява, че молбата трябва да бъде изготвена на един от официалните езици на държавата-членка на съда, до който е отправена молбата, или на друг език, който държавата-членка, до която е отправена молбата, е посочила, че приема.
 • Молбата за събиране на доказателства трябва да бъде изпълнена експедитивно. Ако не е възможно молбата да бъде изпълнена в рамките на 90 дни от получаването от съда, до който е отправена, последният трябва да уведоми съда, който я е отправил, за това, като посочи причините.
 • Възможността за отказ за изпълнение на молбата за събиране на доказателства се свежда до строго ограничени изключителни ситуации.

Документи за справка

« Събиране на доказателства и доказателствени средства - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 20-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство