Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Švédsko

Posledná úprava: 30-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Podstatné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí? 3.
3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie? 4.

 

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok (utsökningsbalken)

K „vymáhaniu“ (verkställighet) dôjde, ak výkonný orgán donúti dlžníka k splneniu povinnosti, ktorá bola preverená súdom alebo za určitých osobitných okolností. Typy povinností, ktoré sa najčastejšie vymáhajú sú zodpovednosť za úhradu a povinnosť vypratať dom alebo byt. Preventívne opatrenia (säkerhetsåtgärder), ako napríklad zabavenie alebo obstavenie majetku dlžníka (kvarstad), sú osobitné formy núteného výkonu súdnych rozhodnutí.

Zodpovednosť za úhradu sa vymáha prostredníctvom exekúcie (utmätning). To umožňuje vykonať zabavenie majetku dlžníka na účely uspokojenia platobného nároku.

Povinnosti, iné ako je zodpovednosť za úhradu, ako napríklad povinnosť vypratať dom alebo byt, a preventívne opatrenia, ako je nútená správa majetku, sa vymáhajú mechanizmami ustanovenými v Kódexe pre vymáhanie dlhov.  Splnenie povinnosti vypratať dom alebo byt sa napríklad vymáha súdnym vysťahovaním. Aj keď vo všeobecnosti príslušný orgán nariadi dotknutej strane, aby si splnila svoje povinnosti alebo rešpektovala zákaz alebo nejakú inú požiadavku, tento orgán môže aj sám podniknúť potrebné opatrenia. Môže uložiť pokuty.

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre rodičov a deti (föräldrabalken)

Nútený výkon súdnych rozhodnutí je možné požadovať pri rozhodnutiach o starostlivosti o deti, o životných podmienkach detí a o styku s deťmi. Rozhodnutie o nútenom výkone môže uložiť pokutu v prípade nesplnenia povinnosti, alebo odobratie detí políciou.

HoreHore

2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup
Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok

Na uskutočnenie núteného výkonu súdnych rozhodnutí musí existovať rozsudok alebo vykonateľný titul, ktorý dlžníkovi ukladá za povinnosť splniť si záväzok.

Základom pre nútený výkon súdneho rozhodnutia môžu byť tieto vykonateľné tituly:

 1. rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie súdu;
 2. vyrovnanie schválené súdom;
 3. pokuta akceptovaná pri mimosúdnom urovnaní (strafföreläggande) alebo prijatá pokuta udelená na mieste (ordningsbot);
 4. arbitrážny nález;
 5. písomný záväzok, podpísaný dvoma svedkami, týkajúci sa vyživovacej povinnosti v súlade s Manželským kódexom (äkteskapsbalken) a Kódexom pre rodičov a deti;
 6. rozhodnutie správneho orgánu, ktorý je vykonateľný podľa osobitných predpisov;
 7. dokument, ktorý je vykonateľný podľa osobitných predpisov;
 8. rozhodnutie Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí (pozri nižšie) v prípade príkazu, ktorým sa nariaďuje platba, alebo v prípade skráteného konania na získanie vykonateľného titulu (handräckning).

Keď existuje vykonateľný titul, pred samotným začatím núteného výkonu súdneho rozhodnutia už nie je potrebné žiadne ďalšie rozhodnutie súdu ani akéhokoľvek iného orgánu.

Nútený výkon súdneho rozhodnutia vykonáva štátny orgán, Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí (kronofogdemyndigheten). Preto napríklad exekúciu nariaďuje práve Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí. Celková právna zodpovednosť za výkon súdnych rozhodnutí spočíva na súdnom zriadencovi (kronofogde), zatiaľ čo samotný výkon obvykle vykonávajú úradníci pre výkon súdnych rozhodnutí (förrättningsmän).

HoreHore

Dôležitú časť práce Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí tvorí zhromažďovanie informácií o dlžníkovi a jeho majetku. Dlžníci musia poskytnúť podrobné informácie o svojom majetku a musia potvrdiť pravdivosť informácií, ktoré uviedli v písomnom zozname alebo na pojednávaní; porušenie tejto povinnosti je trestný čin. Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže od dlžníka tiež vyžadovať poskytnutie týchto informácií a ich neposkytnutie sa trestá pokutou, ktorú na žiadosť Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí uloží okresný súd.

Podobne sú aj tretie osoby v prípadoch núteného výkonu súdnych rozhodnutí povinné poskytovať informácie (pozri bod 3.2). Splnenie povinnosti poskytnúť informácie môže byť vymáhané pod hrozbou pokuty alebo odňatia slobody (häktning).

Žiadosť o nútený výkon súdneho rozhodnutia môže podať oprávnená osoba alebo jej zástupca a môže sa podať ústne alebo písomne. Pri ústnej žiadosti sa žiadateľ, t. j. osoba požadujúca nútený výkon súdneho rozhodnutia, dostaví osobne na Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí. Za určitých okolností sa žiadosť môže podať aj elektronicky. Písomná žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom alebo žiadateľovým zástupcom.

O výkon súdneho rozhodnutia sa obvykle žiada na Úrade pre výkon súdnych rozhodnutí v regióne príslušnom podľa miesta bydliska dlžníka. O exekúciu je možné napríklad požiadať aj v krajine, kde sa majetok nachádza.

Za náklady štátu vynaložené pri nútenom výkone súdnych rozhodnutí sa platí poplatok. Ak sa výkon súdneho rozhodnutia uskutoční, náklady sa obvykle vymáhajú, , ak je to možné, od osoby, voči ktorej sa uplatňoval výkon súdneho rozhodnutia. Žiadateľ je vo všeobecnosti tiež zodpovedný za úhradu nákladov štátu za nútený výkon súdneho rozhodnutia. Pravidlo, že žiadateľ je zodpovedný, neplatí v prípade nárokov týkajúcich sa vyživovacej povinnosti podľa Manželského kódexu alebo Kódexu pre rodičov a detí, ani v prípade nárokov zo zahraničia, ktoré sa týkajú vyživovacej povinnosti, ktorá sa vymáha vo Švédsku, za predpokladu, že nárok nie je starší ako päť rokov.

HoreHore

Hlavným pravidlom je, že za každý vykonateľný titul, pri ktorom sa požaduje výkon súdneho rozhodnutia, sa platí základný poplatok. V prípade občianskoprávneho nároku je základný poplatok spravidla 1 000 SEK. V niektorých exekučných prípadoch je však základný poplatok 500 SEK. Tento poplatok sa platí vtedy, ak si žiadať vyžaduje len exekúciu zrážkami zo mzdy alebo platu.  Nižší základný poplatok sa uplatňuje aj pri exekúcií na úhradu daní a ciel.

Ďalej sa môžu požadovať poplatky za prípravu, predaj a rôzne iné poplatky.

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre rodičov a deti

Je možné požadovať výkon rozsudku alebo rozhodnutia vydaného všeobecným súdom o starostlivosti o dieťa, alebo o životných podmienok, o styku s dieťaťom alebo o odovzdaní dieťaťa. Dohoda medzi rodičmi o starostlivosti o dieťa, o životných podmienkach a o styku s dieťaťom je tiež vymáhateľná za predpokladu, že bola schválená Radou sociálnej starostlivosti (socialnämnden).

V tomto prípade sa výkon súdnych rozhodnutí uplatňuje na grófskom správnom súde (länsrätt). Obvykle sa žiadosť o výkon súdneho rozhodnutia podáva súdu v tom grófstve, kde osoba starajúca sa o dieťa žije alebo kde sa zdržiava. Ak sa dieťa práve zdržiava v inom grófstve, potom je príslušným aj súd tohto grófstva.

2.2. Podstatné podmienky
Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok

V niektorých prípadoch môžu existovať prekážky výkonu súdnych rozhodnutí.

Stáva sa to v prípade, ak je vykonateľný titul taký nejasný, že ho nie je možné vykonať.

HoreHore

Ak osoba, proti ktorej sa výkon súdneho rozhodnutia požaduje, tvrdí, že svoju povinnosť – napríklad zodpovednosť za úhradu – si splnila po vydaní vykonateľného právneho titulu, v takom prípade to dotknutá osoba musí dokázať, ak chce predísť výkonu súdneho rozhodnutia.

Dlžník taktiež môže tvrdiť, že má voči žiadateľovi protinárok, voči ktorému si započítal nárok, ktorý je predmetom vymáhania. Je to prekážkou núteného výkonu súdneho rozhodnutia, ak Úrad pre výkon súdnych rozhodnutí môže preukázať, že protinárok je taktiež predmetom vykonateľného právneho titulu alebo že o tomto nároku existuje písomný dôkaz.

Ak je vykonateľný právny titul zrušený, výkon súdneho rozhodnutia sa musí okamžite zastaviť. V určitých prípadoch súd môže nariadiť, že sa určité nárok nemôže nevymáhať.

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre rodičov a deti

V niektorých prípadoch existujú prekážky výkonu súdnych rozhodnutí.

Ak dieťa dosiahlo 12 rokov veku, výkon súdneho rozhodnutia sa nesmie uskutočniť proti vôli dieťaťa, s výnimkou prípadov, kedy sa grófsky správny súd uistí, že rozhodnutie je to v najlepšom záujme dieťaťa. To isté platí, ak dieťa zatiaľ nedosiahlo vek 12 rokov, ale je už natoľko vyspelé, že by sa mal brať rovnaký ohľad na jeho želania.

Grófsky správny súd môže taktiež zamietnuť výkon súdneho rozhodnutia, ak je jasné, že od prijatia rozhodnutia súdom alebo od schválenia dohody medzi rodičmi Radou sociálnej starostlivosti sa okolnosti zmenili a žiadosť sa opätovne predloží na posúdenie veci v najlepšom záujme dieťaťa.

HoreHore

Grófsky správny súd môže taktiež zamietnuť výkon súdneho rozhodnutia v iných prípadoch, ak existuje zjavné riziko, že by mohlo dôjsť k poškodeniu fyzického alebo duševného zdravia dieťaťa.

3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí?

3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia?
Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok

Ak sa má pristúpiť k exekúcii majetku, musia byť splnené určité podmienky. Majetok musí:

 • patriť dlžníkovi,
 • byť prevoditeľný, a
 • musí mať finančnú hodnotu.

Predmetom exekúcie môže byť v zásade akýkoľvek majetok. To platí tak pre hnuteľný, ako aj pre nehnuteľný majetok.

Hnuteľný majetok zahŕňa nielen majetok, ako sú autá, lode alebo stroje, ale aj pohľadávky, ako sú zostatky na účtoch v banke a akékoľvek nároky rôzneho druhu, ako je právo na užívanie majetku alebo podiel na nehnuteľnosti zosnulej osoby.

Mzdy, platy, dôchodky a podobné príjmy môžu byť tiež predmetom exekúcie.

Určité triedy majetku nesmú byť predmetom exekúcie. Ide o nevyhnutný majetok, ako napríklad:

 • odevy a ďalšie predmety osobnej potreby dlžníka primeranej hodnoty,
 • nábytok, domáce spotrebič a ďalšie zariadenie potrebné v domácnosti a na údržbu,
 • nástroje a ďalšie vybavenie, ktoré dlžník potrebuje na výkon svojho povolania alebo na odborné vzdelávanie,
 • osobný majetok, napr. čestné medaily a športové trofeje, ktoré majú pre dlžníka takú cenu, že by bolo nespravodlivé, ak by sa stali premetom exekúcie.

Niektoré triedy majetku môžu byť pred exekúciou chránené osobitnými pravidlami. Je to napríklad prípad prijatej náhrady škody. Ak dlžník dostane náhradu škody za osobnú ujmu, nezákonné zadržanie, za krivé obvinenie, urážku na cti a podobne, tieto finančné prostriedky sa nesmú stať predmetom exekúcie, pokiaľ neboli vyplatené. Pokiaľ už finančné prostriedky boli vyplatené, nesmú sa stať predmetom exekúcie, pokiaľ sú uložené oddelene a nie sú určené na uspokojenie potrieb na živobytie, ktoré stále pretrvávajú. Náhrada škody určená na kompenzáciu iných druhov ujmy, ako je napríklad bolesť alebo utrpenie, sa nesmie stať predmetom exekúcie, pokiaľ neuplynuli dva roky od dátumu jej vyplatenia.

HoreHore

Exekúcia zrážkami zo mzdy alebo platu sa môže vykonať len z určitej časti mzdy alebo platu, konkrétne len zrážkami tej časti, ktorá prevyšuje minimálnu mzdu, ktorú dlžník potrebuje na svoje živobytie a na živobytie svojej rodiny.

Ak sa má vykonať exekúcia zrážkami zo mzdy alebo platu, prednosť majú nároky podľa Manželského kódexu a podľa Kódexu pre rodičov a deti.

3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?
Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok

Po zabavení majetku dlžník už nemá rovnakú kontrolu nad majetkom ako predtým. Dlžník nemôže disponovať s majetkom v neprospech žiadateľa, prevodom na inú osobu alebo inak, bez súhlasu Úradu na výkon súdnych rozhodnutí, ktorý môže byť vydaný z osobitných dôvodov a po vypočutí žiadateľa.

Osoba, ktorá disponuje s majetkom nezákonne, sa vystavuje pokute.

Rozhodnutia o exekúcii priznávajú žiadateľovi prednostné právo na majetok.

V prípadoch výkonu súdnych rozhodnutí sú tretie osoby povinné poskytnúť informácie o akýchkoľvek nárokoch, ktoré by dlžník voči nim mohol mať, a o všetkých ostatných transakciách, ktoré by mohli byť relevantné pri riešení otázky, či dlžník má nejaký majetok, ktorý je možné zabaviť. Na tretie osoby sa taktiež vzťahuje povinnosť oznámiť, či majú v držbe majetok patriaci dlžníkovi, napríklad či majú nejaký jeho majetok v zástave alebo v úschove. Preto musia banky poskytovať informácie o zostatkoch na účtoch a o osobnom majetku dlžníka, ktorý má uložený v trezore, ako aj o majetku dlžníka, ktorý má v banke v úschove. Blízki príbuzní dlžníka sú taktiež povinní poskytnúť požadované informácie.

HoreHore

Informácie sa môžu od tretej osoby požadovať ústne alebo písomne a v prípade potreby je možné tretiu osobu pozvať na pojednávanie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je možné uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Neexistuje žiadny časový limit na trvanie zabavenia majetku. Legislatíva však zastáva prístup, že zabavený majetok by sa mal bezodkladne predať.

Pri súdnom vysťahovaní platí pravidlo, že vždy, keď je to možné, dlžník by sa mal vysťahovať do štyroch týždňov od prijatia potrebných dokumentov Úradom na výkon súdnych rozhodnutí.

4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie?

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre vymáhanie pohľadávok

Proti rozhodnutiam Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí sa spravidla je možné odvolať. Odvolania sa podávajú písomne na okresnom súde v mieste sídla Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí, podľa pravidiel stanovených vládou. Kópia odvolania sa posiela Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí.

Odvolanie proti rozhodnutiu Úradu pre výkon súdnych rozhodnutí môže podať osoba, ktorá je rozhodnutím úradu negatívne dotknutá.  Proti rozhodnutiam o zrážkach zo mzdy nie je žiadna lehota na podanie odvolania; proti rozhodnutiam o iných formách zabavenia majetku je potrebné sa odvolať do troch týždňov od oznámenia rozhodnutia. Tretia strana sa však proti takémuto rozhodnutiu o zabavení majetku môže odvolať kedykoľvek.

Okresný súd môže odložiť opatrenie na výkon súdneho rozhodnutia až do ďalšieho oznámenia a ak na to existujú špeciálne dôvody, môže dokonca prijaté opatrenie zrušiť.

Výkon súdnych rozhodnutí podľa Kódexu pre rodičov a deti

Proti rozhodnutiu grófskeho správneho súdu o výkone súdneho rozhodnutia je možné sa odvolať na odvolacom správnom súde (kamarrätten). Odvolania sa podávajú písomne. Kópia odvolania sa posiela grófskemu správnemu súdu. Odvolanie sa musí doručiť do troch týždňov od oznámenia napadnutého rozhodnutia.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo