Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Szwecja

Ostatnia aktualizacja: 30-08-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Szwecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonanie w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Istotne warunki 2.2.
3. Przedmiot i charakter środków przymusowych? 3.
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem egzekucji? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych? 3.2.
3.3. Jaki jest okres ważności takich środków? 3.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki? 4.

 

1. Co oznacza wykonanie w sprawach cywilnych i handlowych?

Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów (utsökningsbalken)

„Wykonanie” (verkställighet) istnieje, kiedy organ wykonawczy wymusza wypełnienie zobowiązania, które zostało zbadane przez sąd lub na mocy określonych uzgodnień. Rodzaje zobowiązań najczęściej poddawane wykonaniu to zobowiązanie do płatności oraz zobowiązanie do rezygnacji z mieszkania. Środki zabezpieczające (säkerhetsåtgärder), jak konfiskata lub sekwestracja (kvarstad), są specjalną formą wykonania.

Zobowiązanie do płatności podlega wykonaniu w drodze zajęcia (utmätning). Pozwala to na zajęcie majątku dłużnika w celu zaspokojenia płatności.

Zobowiązania inne niż zobowiązania do płatności, jak na przykład zobowiązanie do rezygnacji z mieszkania, oraz środki zabezpieczające, takie jak sekwestracja, podlegają wykonaniu za pomocą mechanizmów określonych w Kodeksie Odbierania Długów. Zobowiązanie do rezygnacji z mieszkania, na przykład, podlega wykonaniu w drodze eksmisji. Generalnie, jednakże, organ wykonawczy poleca zainteresowanej stronie wykonanie jej zobowiązania, przestrzeganie zakazu lub innego wymagania. Organ może również samodzielnie podjąć konieczne środki. Może również nakładać grzywny.

Wykonanie na mocy Kodeksu Rodzinnego (föräldrabalken)

Wykonania można dochodzić dla decyzji w sprawie opieki nad dziećmi, warunków życia dzieci i kontaktu z dziećmi. Decyzja wykonawcza może ustanawiać grzywnę w przypadku niewypełnienia zobowiązania lub odebranie przez policję.

Do góryDo góry

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą?

2.1. Procedura
Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów

Aby doszło do wykonania, musi istnieć orzeczenie lub inny tytuł wykonawczy nakładający obowiązek wykonania zobowiązania.

Podstawę wykonania mogą stanowić następujące tytuły wykonawcze:

 1. orzeczenie, uchwała lub decyzja sądu;
 2. ugoda zatwierdzona przez sąd;
 3. grzywna przyjęta w ramach ugody pozasądowej (strafföreläggande) lub grzywna przyjęta na miejscu wykroczenia (ordningsbot);
 4. wyrok arbitrażowy;
 5.  pisemne zobowiązanie, w obecności dwóch świadków, dotyczące alimentów zgodnie z Kodeksem Małżeńskim (äkteskapsbalken) oraz Kodeksem Rodzinnym,
 6. decyzja władz administracyjnych wykonalna na mocy specjalnych przepisów;
 7. dokument wykonalny na mocy specjalnych przepisów;
 8. decyzja Urzędu Wykonawczego (patrz poniżej) w przypadku polecenia zapłaty lub uproszczonego postępowania w sprawie tytułu wykonawczego (handräckning).

W momencie pojawienia się tytułu wykonawczego, nie ma potrzeby uzyskania dalszej decyzji sądu lub innego organu przed rozpoczęciem wykonania.

Wykonanie przeprowadza organ państwowy, Urząd Wykonawczy (kronofogdemyndigheten). Dlatego też właśnie Urząd Wykonawczy wydaje na przykład nakazy zajęcia. Ogólna prawna odpowiedzialność za wykonanie spoczywa na urzędniku sądowym (kronofogde), natomiast samej czynności wykonania dokonują komornicy (förrättningsmän).

Do góryDo góry

Istotnym aspektem pracy Urzędu Wykonawczego jest gromadzenie informacji na temat dłużnika i jego majątku. Dłużnicy muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat swojego majątku oraz potwierdzić prawdziwość przedkładanych informacji pisemnie lub w trakcie przesłuchania; naruszenie tego obowiązku jest przestępstwem karnym. Urząd Wykonawczy może również zażądać od dłużnika przedstawienia takich informacji, a niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny nakładanej przez sąd rejonowy (tingsrätt) na wniosek Urzędu Wykonawczego.

Podobnie strony trzecie mają obowiązek przedstawienia informacji w sprawach o wykonanie orzeczenia (patrz punkt 3.2 poniżej). Wypełnienie zobowiązania do zapewnienia informacji można wymusić w drodze grzywny lub pozbawienia wolności (häktning).

Wniosek o wykonanie może złożyć upoważniona osoba lub jej pełnomocnik, w formie ustnej lub pisemnej. Składając wniosek ustny, wnioskodawca, czyli osoba wymagająca wykonania orzeczenia, stawia się w Urzędzie Wykonawczym. W określonych okolicznościach wniosek można złożyć również w formie elektronicznej. Wniosek pisemny musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy.

Wykonania należy zwykle dochodzić w Urzędzie Wykonawczym w rejonie zamieszkania dłużnika. Zajęcia mienia dochodzi się na przykład w kraju, w którym znajduje się majątek.

W sprawach o wykonanie konieczne jest dokonanie opłaty z tytułu kosztów państwowych. Jeśli dojdzie do wykonania, koszty zasadniczo odzyskuje się od osoby, w stosunku do której dochodzi się wykonania, jeśli jest to możliwe. Wnioskodawca zasadniczo również ponosi odpowiedzialność w stosunku do Państwa za koszty wykonania. Zasada odpowiedzialności wnioskodawcy nie stosuje się w przypadku roszczeń alimentacyjnych dochodzonych na mocy Kodeksu Małżeńskiego lub Kodeksu Rodzinnego lub zagranicznych roszczeń alimentacyjnych wykonywanych w Szwecji, pod warunkiem że roszczenie nie jest starsze niż pięć lat.

Do góryDo góry

Zasada generalna jest taka, że opłatę podstawową nalicza się dla każdego tytułu wykonawczego, dla którego dochodzi się wykonania. W przypadku roszczeń cywilnoprawnych, podstawowa opłata wynosi generalnie 1.000 SEK. Jednakże w niektórych sprawach o zajęcie mienia opłata podstawowa wynosi 500 SEK. Jest tak również, w przypadku jeśli wnioskodawca zażądał zajęcia jedynie płacy lub pensji. Niższa opłata podstawowa stosuje się również do nakazów zajęcia na poczet zapłaty podatków i opłat celnych.

Z tytułu przygotowania, sprzedaży i różnych należności mogą być należne inne opłaty.

Wykonanie na mocy Kodeksu Rodzinnego

Wykonania można dochodzić dla orzeczenia lub decyzji zwykłego sądu w sprawie opieki, warunków życia, kontaktu lub przekazywania dziecka. Umowa pomiędzy rodzicami dotycząca opieki, warunków życia i kontaktu również jest wykonalna, pod warunkiem że została zatwierdzona przez radę opieki społecznej (socialnämnden).

W tym przypadku wykonaniem zajmuje się okręgowy sąd administracyjny (länsrätt). Zwykle wniosek o wykonanie należy złożyć do sądu w okręgu, w którym mieszka lub przebywa osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. Jeśli dziecko przebywa aktualnie w innym kraju, jurysdykcję sprawuje również sąd w tym kraju.

2.2. Istotne warunki
Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów

W niektórych przypadkach mogą istnieć przeszkody do wykonania.

Jest tak, jeśli tytuł wykonawczy jest tak niejasny, że nie ma możliwości wykonania go.

Jeżeli osoba, w stosunku do której dochodzi się wykonania stwierdzi, że zobowiązanie – na przykład zobowiązanie do płatności – wypełniono przed powstaniem tytułu wykonawczego, musi udowodnić to w celu uniknięcia wykonania.

Do góryDo góry

Dłużnik może również stwierdzić, że posiada roszczenie wzajemne w stosunku do wnioskodawcy, kompensujące roszczenie będące przedmiotem wykonania. Stanowi to przeszkodę do wykonania, jeśli Urząd Wykonawczy może ustalić, że roszczenie wzajemne podobnie jest przedmiotem tytułu wykonawczego lub istnieje ku temu pisemny dowód.

W przypadku unieważnienia tytułu wykonawczego, wykonanie należy wstrzymać ze skutkiem natychmiastowym. W niektórych przypadkach sąd może zarządzić, aby roszczenie nie podlegało wykonaniu.

Wykonanie na mocy Kodeksu Rodzinnego

W niektórych przypadkach mogą istnieć przeszkody do wykonania.

Jeśli dziecko osiągnęło wiek lat 12, wykonanie nie może odbyć się wbrew woli dziecka, poza przypadkami kiedy okręgowy sąd administracyjny potwierdzi, że odbyłoby się to w najlepszym interesie dziecka. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku jeśli dziecko nie osiągnęło wieku lat 12, jednakże osiągnęło taką dojrzałość, że jego życzenie należałoby uwzględnić w podobnym stopniu.

Okręgowy sąd administracyjny może również odmówić wykonania, jeśli stanie się jasne, że okoliczności uległy zmianie od czasu kiedy decyzję podjął zwykły sąd, lub od czasu zatwierdzenia umowy pomiędzy rodzicami przez radę opieki społecznej, oraz wniesiony zostaje nowy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w najlepszym interesie dziecka.

Okręgowy sąd administracyjny może również odmówić wykonania w innych przypadkach, kiedy istnieje realne ryzyko, że może dojść do wyrządzenia szkody psychicznemu lub fizycznemu zdrowiu dziecka.

Do góryDo góry

3. Przedmiot i charakter środków przymusowych?

3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem egzekucji?
Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów

Aby doszło do zajęcia majątku, muszą być spełnione określone warunki. Majątek musi

 • należeć do dłużnika,
 • być przenoszalny, oraz
 • posiadać wartość pieniężną.

Zasadniczo, zajęcie może objąć każdy rodzaj majątku. Stosuje się to zarówno do ruchomości jak i nieruchomości.

Ruchomości obejmują nie tylko majątek taki jak samochody, łodzie czy maszyny, ale również należności, takie jak salda na rachunkach bankowych, różnego rodzaju uprawnienia, takie jak prawo do korzystania z majątku lub udział w majątku osoby zmarłej.

Płace, pensje, świadczenia emerytalne i podobne również można objąć zajęciem.

Niektórych kategorii majątku nie można zająć. Jest tak w przypadku artykułów pierwszej potrzeby, takich jak:

 • odzież i inne przedmioty osobistego użytku dłużnika, do uzasadnionej wartości,
 • meble, artykuły gospodarstwa domowego oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia i utrzymania domu,
 • narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania przez dłużnika zawodu lub kształcenia zawodowego,
 • rzeczy osobiste, na przykład medale honorowe i trofea sportowe o tak wysokiej wartości osobistej dla dłużnika, że zajęcie ich byłoby niesprawiedliwe.

Niektóre kategorie majątku mogą być chronione przed zajęciem przez szczególne zasady. Jest tak na przykład w przypadku otrzymanego odszkodowania. Jeśli dłużnik otrzyma odszkodowanie za uszkodzenie ciała, bezprawne zatrzymanie, złośliwe ściganie, zniesławienie i tym podobne, funduszy nie można zająć do momentu ich wypłaty. Po wypłacie funduszy, nie można ich zająć, jeśli są przechowywane oddzielnie i przeznaczone na realizację potrzeby wsparcia, która wciąż istnieje. Odszkodowania mającego na celu zrekompensowanie innego rodzaju urazów, takich jak ból i cierpienie, nie można zająć do momentu upływu dwóch lat od terminu jego wypłaty.

Do góryDo góry

Zajęciu podlega jedynie część płacy lub pensji, a mianowicie nadwyżka w stosunku do kwoty potrzebnej dłużnikowi na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

W przypadku zamiaru zajęcia płacy lub pensji, priorytetowo należy potraktować roszczenia wnoszone na mocy Kodeksu Małżeńskiego oraz Kodeksu Rodzinnego.

3.2. Jakie są skutki środków przymusowych?
Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów

Po zajęciu majątku dłużnik nie posiada już takiej kontroli nad majątkiem, jak uprzednio. Dłużnikowi nie wolno rozporządzać majątkiem na szkodę wnioskodawcy, dokonując jego przeniesienia lub w inny sposób, bez zatwierdzenia ze strony Urzędu Wykonawczego, którego można udzielić ze specjalnych powodów, po przesłuchaniu wnioskodawcy.

Osoba bezprawnie rozporządzająca majątkiem podlega karze.

Decyzje w sprawie zajęcia przyznają prawo pierwszeństwa do majątku.

W sprawach o wykonanie strony trzecie są zobowiązane przedstawić informacje na temat wszelkich roszczeń, jakie może mieć w stosunku do nich dłużnik, oraz innych spraw, które mogą mieć znaczenie w kontekście pytania, czy dłużnik posiada majątek podlegający zajęciu. Strony trzecie podlegają również wymogowi ujawnienia, jeśli posiadają majątek należący do dłużnika, na przykład jeśli przechowują majątek w zastawie lub depozycie. Dlatego też bank musi zapewnić informacje na temat sald na rachunkach bankowych i skrytek depozytowych należących do dłużnika, oraz majątku dłużnika, który bank przechowuje dla bezpieczeństwa. Bliscy krewni dłużnika również mają obowiązek ujawnienia.

Do góryDo góry

Stronę trzecią można zobowiązać do przedstawienia informacji ustnie lub w formie pisemnej, lub jeśli to konieczne, można ją wezwać na przesłuchanie. W celu wymuszenia posłuszeństwa można nałożyć grzywnę lub karę pozbawienia wolności.

3.3. Jaki jest okres ważności takich środków?

Nie istnieje maksymalny termin obowiązywania zajęcia. Jednakże, prawodawstwo przyjmuje podejście, że zajęty majątek powinien zostać sprzedany niezwłocznie.

Zasada eksmisji jest taka, że w możliwych przypadkach eksmisja powinna odbyć się w terminie czterech tygodni od otrzymania niezbędnych dokumentów przez Urząd Wykonawczy.

4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki?

Wykonanie na mocy Kodeksu Odbierania Długów

Z zasady, decyzje Urzędu Wykonawczego są otwarte dla odwołań. Odwołania należy wnosić w formie pisemnej w sądzie rejonowym w obszarze Urzędu Wykonawczego, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rząd. Kopię dokumentu należy przesłać do Urzędu Wykonawczego.

Odwołanie od decyzji Urzędu Wykonawczego może wnieść osoba poszkodowana. Nie istnieje termin wnoszenia odwołania od decyzji dotyczącej zajęcia płac; odwołanie od decyzji dotyczących innych form zajęcia należy składać w terminie trzech tygodni od zawiadomienia o tej decyzji. Jednakże strona trzecia może odwołać się od decyzji dotyczącej zajęcia w dowolnym momencie.

Sąd rejonowy może zawiesić środki wykonawcze do odwołania, a jeśli istnieją ku temu szczególne podstawy, może zarządzić uchylenie takiego środka.

Wykonanie na mocy Kodeksu Rodzinnego

Od decyzji okręgowego sądu administracyjnego można odwołać się do apelacyjnego sądu administracyjnego (kamarrätten). Odwołania należy składać w formie pisemnej. Kopię dokumentu należy przesłać do okręgowego sądu administracyjnego. Odwołanie musi wpłynąć w terminie trzech tygodni od zawiadomienia o decyzji będącej przedmiotem sprzeciwu.

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Szwecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 30-08-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania