Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Švedija

Naujausia redakcija: 30-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą (šved. utsökningsbalken)

„Teismo sprendimų vykdymas“ (šved. verkställighet) reiškia, kad vykdomoji institucija priverčia įvykdyti įsipareigojimą, kurį nustatė teismas arba kuris buvo nustatytas pagal kokį nors konkretų susitarimą. Teismo sprendimai dažniausiai vykdomi dėl tokių įsipareigojimų rūšių kaip prievolė mokėti ir įsipareigojimas išsikelti iš pastato. Apsaugos priemonės (šved. säkerhetsåtgärder), pavyzdžiui, konfiskavimas ar laikinas turto areštas (šved. kvarstad), yra specialioji teismo sprendimų vykdymo forma.

Teismo sprendimai dėl prievolės mokėti įvykdomi taikant turto arešto priemonę (šved. utmätning). Ši priemonė suteikia galimybę konfiskuoti skolininko turtą mokėjimui įvykdyti.

Teismo sprendimai dėl kitų nei prievolė mokėti įsipareigojimų, pavyzdžiui, įsipareigojimas išsikelti iš pastato, ir apsaugos priemonės, pavyzdžiui, laikinas turto areštas, yra vykdomi taikant Skolų išieškojimo kodekse nustatytus mechanizmus. Įsipareigojimas išsikelti iš pastato, pavyzdžiui, bus įvykdytas taikant iškeldinimo priemonę. Tačiau paprastai teismo sprendimus vykdanti institucija įsako suinteresuotajai šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus arba laikytis draudžiamojo įsakymo ar kai kurių kitų reikalavimų. Institucija taip pat pati gali imtis būtinų priemonių. Ji gali skirti baudas.

Teismo sprendimų vykdymas pagal Tėvų ir vaikų teisenos kodeksą (šved. föräldrabalken)

Prašymas įvykdyti teismo sprendimus gali būti pateiktas siekiant įgyvendinti sprendimus dėl vaikų globos, vaikų gyvenimo sąlygų ir bendravimo su vaikais. Sprendime dėl teismo sprendimų vykdymo gali būti numatyta galimybė sprendimo nesilaikymo atveju skirti baudą arba išieškojimui pasinaudoti policijos paslaugomis.

viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo?

2.1. Procedūra
Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą

Teismo sprendimas gali būti įvykdytas, jeigu yra priimta nutartis arba kitas teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas, kuriame yra numatyta prievolė įvykdyti įsipareigojimą.

Teismo sprendimų vykdymo pagrindu gali būti laikomi šie teismo sprendimų vykdymą įteisinantys dokumentai:

 1. teismo nutartis, nutarimas arba sprendimas;
 2. teismo patvirtintas susitarimas;
 3. bauda, kuri buvo patvirtinta sprendimu taikos sutartimi (šved. strafföreläggande) arba patvirtinta vietoje nustatyta bauda (šved. ordningsbot);
 4. arbitražo sprendimas,
 5. rašytinis dviejų asmenų paliudytas įsipareigojimas dėl išlaikymo pagal Santuokos kodeksą (šved. äkteskapsbalken) bei Tėvų ir vaikų kodeksą,
 6. administracinės institucijos sprendimas, kuris yra vykdytinas taikant specialiąsias taisykles;
 7. dokumentas, kuris yra vykdytinas taikant specialiąsias taisykles;
 8. Teismo sprendimų vykdymo tarnybos (žr. toliau) priimtas sprendimas dėl įsakymo sumokėti arba kai teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas yra priimtas taikant supaprastintą teismo procedūros tvarką (šved. handräckning).

Jeigu teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas yra patvirtintas, teismas ar kokia nors kita institucija neprivalo priimti jokio kito sprendimo, kad būtų pradėtas teismo sprendimo vykdymo procesas.

viršųviršų

Teismo sprendimus vykdo valstybės institucija, vadinama Teismo sprendimų vykdymo tarnyba (šved. kronofogdemyndigheten). Taigi sprendimus, pavyzdžiui, dėl turto arešto priima Teismo sprendimų vykdymo tarnyba. Bendrą teisinę atsakomybę už teismo sprendimų vykdymą prisiima antstolis (šved. kronofogde), o teismo sprendimų vykdymo procedūras paprastai atlieka teismo sprendimų vykdytojai (šved. förrättningsmän).

Rinkti informaciją apie skolininką ir jo turtą yra svarbi Teismo sprendimų vykdymo tarnybos darbo dalis. Skolininkai privalo pateikti duomenis apie savo turtą ir patvirtinti, kad jų pateikta informacija yra teisinga, raštu arba teismo posėdyje; šio įsipareigojimo pažeidimas yra baudžiamasis nusikaltimas. Teismo sprendimų vykdymo tarnyba taip pat gali pareikalauti, kad skolininkas pateiktų tokią informaciją, ir šio reikalavimo nevykdymas yra baudžiamas skiriant pažeidėjui baudą, kurią, išnagrinėjęs Teismo sprendimų vykdymo tarnybos pateiktą pareiškimą, nustatys apygardos teismas (šved. tingsrätt).

Vykdant teismo sprendimus įsipareigojimas pateikti informaciją taip pat taikomas ir trečiosioms šalims (žr. 3.2 dalį). Įsipareigojimo pateikti informaciją vykdymas gali būti užtikrintas taikant baudas arba laisvės atėmimo bausmes (šved. häktning).

Pareiškimą dėl teismo sprendimo vykdymo gali pateikti teisę į tai turintis asmuo arba šio asmens atstovas, pareiškimas gali būti pateiktas žodžiu arba raštu. Jeigu pareiškimas pateikiamas žodžiu, pareiškėjas, t. y. teismo sprendimo vykdymo prašantis asmuo, atvyksta į Teismo sprendimų vykdymo tarnybą. Tam tikromis aplinkybėmis pareiškimas gali būti pateiktas naudojantis kompiuteriniais tinklais. Rašytinį pareiškimą turi pasirašyti pareiškėjas arba pareiškėjo atstovas.

viršųviršų

Pareiškimas dėl teismo sprendimo vykdymo paprastai pateikiamas Teismo sprendimų vykdymo tarnybai skolininko gyvenamosios vietos rajone. Pareiškimus dėl turto arešto taip pat galima pateikti, pavyzdžiui, apygardoje, kurioje yra su pareiškimu susijęs turtas.

Siekiant padengti valstybės išlaidas teismo sprendimų vykdymo bylose yra mokamas tam tikras mokestis. Jeigu teismo sprendimas yra vykdomas, išlaidos, jeigu įmanoma, paprastai išieškomos iš asmens, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas. Pareiškėjas taip pat dažniausiai yra atsakingas valstybei už teismo sprendimo vykdymo išlaidas. Pareiškėjo atsakomybės už šias išlaidas taisyklė netaikoma ieškinių dėl išlaikymo pagal Santuokos kodeksą ar Tėvų ir vaikų kodeksą atveju, arba kai Švedijoje yra vykdomi užsienyje pareikšti ieškiniai dėl išlaikymo ir šie ieškiniai buvo pareikšti ne daugiau kaip prieš penkerius metus.

Paprastai kiekvienam teismo sprendimo vykdymą įteisinančiam dokumentui, kurį prašoma įgyvendinti, yra taikomas bazinis mokestis. Civilinių ieškinių atveju bazinis mokestis paprastai siekia 1 000 Švedijos kronų. Tačiau kai kuriose turto arešto bylose bazinis mokestis yra 500 Švedijos kronų. Šis mokestis yra taikomas, jeigu pareiškėjas prašo taikyti turto areštą tiktai darbo užmokesčiui arba atlyginimui. Mažesnis bazinis mokestis taip pat taikomas turto areštui siekiant išieškoti nesumokėtus mokesčius ir muitus.

Kiti mokesčiai gali būti numatyti už vykdymo parengimą, turto pardavimą ir įvairias išlaidas.

Teismo sprendimų vykdymas pagal Tėvų ir vaikų teisenos kodeksą

Pareiškimą dėl teismo sprendimo vykdymo galima pateikti dėl bendrojo teismo nutarties ar sprendimo dėl vaiko globos, gyvenimo sąlygų, bendravimo su vaiku arba vaiko perdavimo. Susitarimas tarp tėvų dėl globos, gyvenimo sąlygų ir bendravimo taip pat yra vykdytinas, jeigu jam pritarė socialinės rūpybos valdyba (šved. socialnämnden).

viršųviršų

Šiuo atveju teismo sprendimai yra vykdomi per apygardos administracinį teismą (šved. länsrätt). Paprastai pareiškimas dėl teismo sprendimo vykdymo turi būti pateiktas apygardos, kurioje nuolat gyvena arba apsistojo už vaiką atsakingas asmuo, teismui. Jeigu vaikas šiuo metu yra kitoje apygardoje, jurisdikciją taip pat turi tos apygardos teismas.

2.2. Pagrindinės sąlygos
Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą

Kai kuriose bylose vykdant teismo sprendimus gali atsirasti kliūčių.

Tai nutinka, jeigu teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas yra tiek neaiškus, kad jis negali būti įvykdytas.

Jeigu asmuo, kurio atžvilgiu reikalaujama įvykdyti teismo sprendimą, pareiškia, kad įsipareigojimas, pavyzdžiui, prievolė mokėti, buvo įgyvendintas po teismo sprendimo vykdymą įteisinančio dokumento patvirtinimo, jis privalo tai įrodyti, jeigu nori išvengti teismo sprendimo vykdymo.

Skolininkas taip pat gali pareikšti, kad jis pareiškė pareiškėjui priešieškinį, kuriuo siekia panaikinti ieškinį, dėl kurio yra vykdomas sprendimas. Jeigu Teismo sprendimų vykdymo tarnyba gali nustatyti, kad šiam priešieškiniui taip pat yra taikomas teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas arba šį priešieškinį pagrindžia rašytiniai įrodymai, tai taip pat gali sukliudyti vykdyti teismo sprendimą.

Jeigu teismo sprendimo vykdymą įteisinantis dokumentas yra panaikinamas, teismo sprendimo vykdymas nedelsiant turi būti sustabdytas. Tam tikrais atvejais teismas gali nustatyti, kad sprendimas dėl kurio nors ieškinio neturi būti vykdomas.

viršųviršų

Teismo sprendimų vykdymas pagal Tėvų ir vaikų teisenos kodeksą

Kai kuriose bylose vykdant teismo sprendimus gali atsirasti kliūčių.

Jeigu vaikui jau yra 12 metų, teismo sprendimas negali būti vykdomas prieš vaiko valią, išskyrus atvejį, kai apygardos administracinis teismas yra įsitikinęs, kad tai vaikui bus naudingiausia. Ši nuostata taip pat taikoma tuo atveju, kai vaikui dar nėra 12 metų, tačiau yra tiek subrendęs, kad į jo norus taip pat reikėtų atsižvelgti.

Apygardos administracinis teismas taip pat gali atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, jeigu yra akivaizdu, kad bendrajam teismui priėmus sprendimą arba socialinės rūpybos valdybai patvirtinus susitarimą tarp tėvų aplinkybės pasikeitė ir buvo pateiktas pareiškimas iš naujo išnagrinėti bylą atsižvelgiant į vaiko interesus.

Apygardos administracinis teismas taip pat gali atsisakyti vykdyti teismo sprendimą kitose bylose, jeigu yra esminė rizika, kad tai gali pakenkti vaiko fizinei arba psichinei sveikatai.

3. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis?

3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės?
Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą

Turtas gali būti areštuotas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas. Turtas turi:

 • priklausyti skolininkui,
 • būti kilnojamas ir
 • turėti piniginę vertę.

Iš esmės gali būti areštuotas bet kokios rūšies turtas. Tai taikoma kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui.

viršųviršų

Be tokio turto kaip automobiliai, laivai ar mechanizmai, prie kilnojamojo turto taip pat priskiriamos šios gautinos sumos: likučiai banko sąskaitose, įvairių rūšių teisės, pavyzdžiui, teisė naudotis turtu arba teisė į mirusio asmens palikto turto dalį.

Areštas taip pat gali būti skirtas darbo užmokesčiui, atlyginimui, pensijai ir panašioms gautinoms sumoms.

Areštas negali būti skirtas tam tikroms turto klasėms. Tai taikoma būtiniausiems daiktams, pavyzdžiui:

 • drabužiams ir kitiems skolininko asmeninio naudojimo daiktams, tačiau tiktai iki tam tikros pagrįstos vertės;
 • baldams, buities prietaisams ir kitai namams bei jų priežiūrai būtinai įrangai;
 • įrankiams ir kitai skolininko profesijai arba profesiniam mokymui būtinai įrangai;
 • asmeniniams daiktams, pavyzdžiu, garbės medaliams ir sporto varžybų prizams, kurių asmeninė vertė skolininkui yra tokia reikšminga, kad areštuoti šiuos daiktus būtų nesąžininga.

Kai kurios turto klasės taip pat gali būti apsaugotos nuo arešto taikant tam tikras konkrečias taisykles. Tai, pavyzdžiui, taikoma, kai yra gaunamas žalos atlyginimas. Jeigu skolininkui yra atlyginama žala už asmeninį susižeidimą, neteisėtą sulaikymą, piktavališką traukimą į teismą, šmeižtą ar panašiai, lėšos negali būti areštuotos, kol jos nėra sumokėtos. Kai šios lėšos yra sumokėtos, jos negali būti areštuotos, jeigu yra laikomos atskirai nuo skolininko turto ir yra skirtos patenkinti vis dar esamą paramos poreikį. Žalos atlyginimas, skirtas kitų rūšių žalai kompensuoti, pavyzdžiui, skausmui ir kančioms, negali būti areštuotas dvejus metus nuo mokėjimo dienos.

viršųviršų

Areštas gali būt skirtas tiktai bet kokio darbo užmokesčio ar atlyginimo daliai, konkrečiai tik tai daliai, kuri viršija skolininkui ir jo šeimai išlaikyti reikalingą sumą.

Kai areštas turi būti skirtas darbo užmokesčiui ir atlyginimui, pirmenybė skiriama ieškiniams, kurie buvo pateikti vadovaujantis Santuokos kodeksu bei Tėvų ir vaikų kodeksu.

3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis?
Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą

Skolininkas neturi ankstesnių teisių valdyti areštuotą turtą. Skolininkas neturi tvarkyti turto pareiškėjo nenaudai perduodamas jį ar kitaip jį tvarkydamas be Teismo sprendimų vykdymo tarnybos leidimo, kuris gali būti suteiktas atsižvelgiant į specialias priežastis ir išklausius pareiškėją.

Neteisėtai turtą tvarkančiam asmeniui yra skiriama bausmė.

Sprendimai dėl turto arešto suteikia preferencinę teisę į turtą.

Teismo sprendimų vykdymo bylose trečiosioms šalims yra taikomas įsipareigojimas pateikti informaciją apie bet kokius skolininko jiems pareikštus ieškinius, taip pat apie bet kokius kitus jų tarpusavio reikalus, kurie gali būti svarbūs sprendžiant klausimą, ar skolininkas turi areštuotino turto. Trečiosios šalys taip pat turi atskleisti, ar jos valdo kokį nors skolininkui priklausantį turtą, pavyzdžiui, kai šios šalys valdo įkeistą turtą arba indėlį. Taigi bankas turi pateikti informaciją apie šiame banke esančias skolininko sąskaitas ir jo išnuomotus banko seifus, taip pat apie skolininko turtą, kuris yra saugiai laikomas banke. Pareiga atskleisti svarbią informaciją taip pat taikoma artimiems skolininko asmenims.

viršųviršų

Prašymas pateikti informaciją gali būti pateiktas trečiajai šaliai žodžiu arba raštu ir, jeigu reikia, trečioji šalis gali būti iškviesta į teismo posėdį. Siekiant užtikrinti reikalavimų vykdymą gali būti skiriamos baudos ir laisvės atėmimo bausmės.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?

Didžiausias turto arešto trukmės terminas nėra nustatytas. Tačiau įstatymuose yra laikomasi nuostatos, kad areštuotas turtas turėtų būti parduotas nedelsiant.

Pagal iškeldinimui taikomą taisyklę, jeigu įmanoma, iškeldinimo procedūra turėtų būti įvykdyta per keturias savaites Teismo sprendimų vykdymo tarnybai gavus reikalingus dokumentus.

4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo?

Teismo sprendimų vykdymas pagal Skolų išieškojimo kodeksą

Paprastai Teismo sprendimų vykdymo tarnybos sprendimus galima apskųsti. Apeliaciniai skundai turi būti pateikti raštu Teismo sprendimų vykdymo tarnybos veiklos rajone esančiam apygardos teismui vadovaujantis vyriausybės nustatytomis taisyklėmis. Šio dokumento kopija turi būti nusiųsta Teismo sprendimų vykdymo tarnybai.

Apeliacinį skundą dėl Teismo sprendimų vykdymo tarnybos sprendimo gali pateikti asmuo, kuriam tarnybos sprendimas turėjo neigiamų padarinių. Apeliaciniams skundams dėl sprendimų areštuoti darbo užmokestį pateikti terminas nėra nenustatytas; apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl kitų arešto formų turi būti pateikti per tris savaites nuo pranešimo apie sprendimą gavimo. Tačiau trečioji šalis gali apskųsti tokį sprendimą dėl arešto bet kuriuo metu.

Apygardos teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymo priemonę iki atskiro pranešimo ir, jeigu tam yra specialus pagrindas, gali nurodyti panaikinti jau įgyvendintą priemonę.

Teismo sprendimų vykdymas pagal Tėvų ir vaikų teisenos kodeksą

Apygardos administracinio teismo sprendimas dėl teismo sprendimo vykdymo gali būti apskųstas administraciniame apeliaciniame teisme (šved. kamarrätten). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami raštu. Dokumento kopija turi būti nusiųsta apygardos administraciniam teismui. Apeliacinis skundas turi būti gautas per tris savaites nuo pranešimo apie užginčytą sprendimą gavimo.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė