Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Svédország

Utolsó frissítés: 30-08-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Svédország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Az anyagi jogi feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege? 3.
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni? 3.1.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása? 3.2.
3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben? 3.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv (utsökningsbalken) alapján

Van olyan „végrehajtás”(verkställighet), amelynek során a végrehajtó hatóság kikényszeríti egy olyan kötelezettség teljesítését, amelyet egy bíróságon vagy valamely egyéb sajátos módon megvizsgáltak. A leggyakrabban végrehajtott kötelezettségfajták a fizetési kötelezettség és a helyiség kiürítésének kötelezettsége. A végrehajtás különös formái a biztosítási intézkedések (säkerhetsĺtgärder), mint például a lefoglalás vagy elkobzás (kvarstad).

A fizetési kötelezettség végrehajtása zárolás (utmätning) útján történik. Ennek alapján elvihetők az adós vagyontárgyai a fizetés helyett.

A fizetési kötelezettségtől eltérő kötelezettségeket, mint például a helyiség kiürítését, és a biztosítási intézkedéseket, mint például az elkobzást, a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyvben megállapított mechanizmusok révén hajtják végre. A helyiség kiürítésére vonatkozó kötelezettséget például kilakoltatás útján hajtják végre. Általában azonban a végrehajtó hatóság elrendeli az érintett félnek az őt terhelő kötelezettség teljesítését, vagy tilalom, illetve egyéb más követelmény betartását. A hatóság maga is megteheti a szükséges intézkedéseket. Bírságot is kiszabhat.

Végrehajtás a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó törvénykönyv (föräldrabalken) alapján

Végrehajtásra kerülhet sor a gyermekek feletti felügyeletre, a gyermekek életkörülményeire és a gyermekekkel való kapcsolattartásra hozott határozatok esetében. A végrehajtási határozatok be nem tartásuk esetére rendelkezhetnek bírságról, vagy rendőrség általi végrehajtásról.

Lap tetejeLap teteje

2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható?

2.1. Az eljárás
Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv alapján

A végrehajtáshoz szükség van egy ítéletre, vagy valamely kötelezettség teljesítéséért való felelősséget előíró, más végrehajtható jogcímre.

Végrehajtás alapját a következő végrehajtható jogcímek alkothatják:

 1. bíróság ítélete, határozata vagy döntése;
 2. bíróság által jóváhagyott egyezség;
 3. peren kívüli egyezségben elfogadott bírság (strafföreläggande) vagy elfogadott helyszíni bírság (ordningsbot);
 4. választottbírósági ítélet,
 5. két tanúval ellátott írásbeli kötelezettségvállalás a házassági törvénykönyvvel (äkteskapsbalken) és a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó törvénykönyvvel összhangban történő tartásról,
 6. közigazgatási hatóságok külön szabályok alapján végrehajtható határozata;
 7. külön szabályok alapján végrehajtható okirat;
 8. a Végrehajtási Hivatal (lásd lent) határozata, valamely fizetésre kötelező határozat vagy végrehajtható jogcím iránti gyorsított eljárás (handräckning) esetében.

Ha létezik a végrehajtható jogcím, nincs szükség bíróság vagy más hatóság további határozatára a végrehajtás megindításához.

A végrehajtást egy állami hatóság, a Végrehajtási Hivatal (kronofogdemyndigheten) végzi. A Végrehajtási Hivatal rendeli el például a zár alá vételt. Az általános jogi felelősség a végrehajtót (kronofogde) terheli, míg magát a végrehajtást rendszerint a végrehajtási tisztviselők (förrättningsmän) végzik.

Lap tetejeLap teteje

A Végrehajtási Hivatal munkájának fontos része az adósról, illetve vagyontárgyairól történő adatgyűjtés. Az adósoknak meg kell adniuk vagyoni helyzetük részleteit, és meg kell erősíteniük az írott jegyzékben vagy a meghallgatáson szolgáltatott adatok valóságát; e kötelezettség megsértése bűncselekmény. A Végrehajtási Hivatal is kérhet az adóstól ilyen adatokat, és a teljesítés elmulasztása bírsággal büntetendő, amit a kerületi bíróság (tingsrätt) szab ki, a Végrehajtási Hivatal kérelmére.

Harmadik személyeket ugyancsak adatszolgáltatási kötelezettség terhel végrehajtási ügyekben (lásd a lenti 3.2. pont alatt). Az adatszolgáltatási kötelezettség betartása kikényszeríthető bírsággal vagy elzárással (häktning).

A végrehajtási kérelmet a jogosult személy vagy képviselője, szóban vagy írásban terjesztheti elő. Szóbeli kérelem esetén a kérelmező, azaz a végrehajtást kérő személy személyesen jelenik meg a Végrehajtási Hivatal előtt. Meghatározott körülmények között a kérelmet számítógépes eszközön keresztül is be lehet nyújtani. Az írásbeli kérelmet a kérelmezőnek vagy képviselőjének alá kell írnia.

A végrehajtást általában az adós lakóhelye szerinti régió Végrehajtási Hivatalában kell kérni. Zár alá vétel kérhető abban a megyében is, amelyben a vagyontárgy található.

Végrehajtási ügyekben az állam költségeire díjat kell fizetni. Ha végrehajtásra kerül sor, a költségeket főszabály szerint lehetőség szerint attól kell behajtani, aki ellen végrehajtást kértek. A kérelmező általában ugyancsak felelősséggel tartozik az államnak a végrehajtási költségekért. A kérelmező felelősségének szabálya nem vonatkozik a házassági törvénykönyv és a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó törvénykönyv alapján megítélt tartási igényekre, vagy a Svédországban végrehajtott, külföldi tartási határozatokra, feltéve, hogy a követelés öt évnél nem régebbi.

Lap tetejeLap teteje

Az alapvető szabály az, hogy az alapdíjat felszámítják minden egyes végrehajtható jogcímre, amelynek végrehajtását kérik. Polgári jogi igény esetében az alapdíj 1 000 SEK. Egyes zár alá vételi esetekben azonban az alapdíj 500 SEK. Így van ez akkor, ha a kérelmező csak bér vagy fizetés zárolását kérte. Az alacsonyabb alapdíj vonatkozik az adók és vámok megfizetésére történő zárolásra is.

Lehet, hogy más díjakat is fizetni kell az előkészületekre, értékesítésre és különféle költségekre.

Végrehajtás a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó törvénykönyv alapján

Végrehajtás kérhető a gyermekek feletti felügyeletre, életkörülményeikre és a velük való kapcsolattartásra, valamint átadásukra rendes bíróság által hozott határozatokra. A szülők között a gyermek feletti felügyeleti jog, a gyermek életkörülményei és a kapcsolattartás tárgyában létrejött megállapodás is végrehajtható, feltéve, hogy azt a szociális jóléti igazgatóság (socialnämnden) jóváhagyta.

Ilyen esetekben a végrehajtás a megyei közigazgatási bíróságon (länsrätt) keresztül történik. Szokásosan a végrehajtás iránti kérelmet azon megye bíróságán kell előterjeszteni, amelyben a gyermek felett felügyeletet gyakorló személy lakik vagy tartózkodik. Ha a gyermek jelenleg más országban tartózkodik, ezen ország bírósága szintén rendelkezik joghatósággal az ügyben.

2.2. Az anyagi jogi feltételek
Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv alapján

Néhány esetben a végrehajtásnak lehetnek akadályai.

Lap tetejeLap teteje

Ez történik akkor is, ha a végrehajtható jogcím olyan zavaros, hogy azt nem lehet végrehajtani.

Ha az a személy, aki ellen a végrehajtást kérik, állítja, hogy a végrehajtható jogcím keletkezése óta a kötelezettséget – például a fizetési kötelezettséget – eltörölték, ezt a végrehajtás elkerülésére bizonyítania kell.

Az adós azt is állíthatja, hogy ellenkövetelése van a kérelmezővel szemben, amit a végrehajtásra kerülő követeléssel szemben kell elszámolni. A végrehajtásnak akadályát képezi az, ha a Végrehajtási Hivatal meg tudja állapítani, hogy az ellenkövetelés ugyancsak végrehajtható jogcímen alapul, vagy arra írásbeli bizonyíték van.

Ha a végrehajtható jogcímet visszavonták, a végrehajtást azonnal le kell állítani. Meghatározott esetekben a bíróság elrendelheti, hogy a követelést nem szükséges végrehajtani.

Végrehajtás a szülőkkel és gyermekekkel foglalkozó törvénykönyv alapján

A végrehajtásnak néhány esetben akadálya van.

Ha a gyermek betöltötte a 12. életévét, a gyermek akarata ellenére nem történhet végrehajtás, kivéve, ha a megyei közigazgatási bíróság meggyőződött arról, hogy ez a gyermek érdekét szolgálja. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a gyermek a 12. életévét még nem töltötte be, de olyan érettséget ért el, hogy kívánságait hasonló módon figyelembe kell venni.

A megyei közigazgatási bíróság megtagadhatja a végrehajtást, ha egyértelmű, hogy a körülmények a rendes bíróság határozatának meghozatala vagy a szülők közötti megállapodásnak a szociális jóléti igazgatóság általi jóváhagyása óta megváltoztak, és kérelmet nyújtottak be az ügy gyermek érdekében történő újbóli megfontolására .

Lap tetejeLap teteje

A megyei közigazgatási bíróság megtagadhatja a végrehajtást más esetekben, ha fennáll a gyermek testi vagy lelki egészsége károsodásának jelentős kockázata.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege?

3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni?
Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv alapján

Valamely vagyontárgy zár alá vételéhez meghatározott feltételeknek kell teljesülniük. A vagyontárgynak

 • az adós tulajdonában kell állnia,
 • átruházhatónak kell lennie, és
 • pénzbeli értékkel kell rendelkeznie.

Elvileg mindenféle vagyontárgy zár alá vehető. Vonatkozik ez ingó és ingatlan vagyonra is.

Az ingó vagyon körébe tartoznak nem csak az olyan vagyontárgyak, mint például az autók, hajók és gépek, de a követelések is, mint például bankszámlaegyenlegek, különféle jogosultságok, mint például ingatlan haszonélvezeti joga vagy elhalt személy vagyonában való részesedés.

Bér, fizetés, nyugdíj és hasonlók szintén zár alá vehetők.

A vagyontárgyak egyes csoportjait nem lehet zár alá venni. Ez a helyzet az alapvető szükségletek kielégítésére szolgáló tárgyakkal, mint például a következőkkel:

 • ruházat és az adós más személyes használatra szolgáló tárgyai, egy ésszerű értékig,
 • bútor, háztartási gépek és egyéb, az otthonhoz vagy annak fenntartásához szükséges berendezések.
 • az adós foglalkozásához vagy szakmai képzéséhez szükséges szerszámok és egyéb felszerelés,
 • személyes tulajdon, például kitüntetések, sportban szerzett díjak, amelyek személyes értéke az adós számára olyan nagy, hogy azok zár alá vétele tisztességtelen lenne.

A vagyontárgyak egyes csoportjainak különös szabályok biztosíthatnak védelmet a zár alá vétellel szemben. Ez a helyzet például a kapott kártérítéssel. Ha az adós személyi sérülés, jogellenes fogvatartás, hamis vád, rágalmazás vagy hasonlók miatt kártérítést kap, azt kifizetéséig nem lehet zár alá venni. A már kifizetett pénzeszközöket nem lehet zár alá venni, ha azokat elkülönítve tartják, és egy továbbra is létező szükséglet kielégítésére szánják. Az egyéb sérülésekért, például fájdalomért vagy szenvedésért kapott kártérítést nem lehet zár alá venni, a kifizetéstől számított két év elteltéig.

Lap tetejeLap teteje

Bármely bérnek és fizetésnek csak egy részét lehet zár alá venni, nevezetesen azon részét, ami az adós és családja létfenntartásához szükséges összeget meghaladja.

Bér és fizetés zár alá vételekor elsőbbséget kell biztosítani a házassági törvénykönyv, valamint a szülőkről és a gyermekekről szóló törvénykönyv alapján megítélt igényeknek.

3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása?
Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv alapján

Ha egy vagyontárgyat zár alá vettek, az adós afelett már nem rendelkezik ugyanolyan ellenőrzési joggal, mint előzőleg. Az adós a Végrehajtási Hivatal jóváhagyása nélkül nem rendelkezhet a vagyontárggyal a kérelmező kárára, a vagyontárgy átruházásával vagy más módon; a jóváhagyást csak különleges indokkal és a kérelmező meghallgatását követően adják meg.

Aki jogellenesen rendelkezik a vagyontárggyal, büntetésre számíthat.

A zár alá vételt elrendelő határozat a vagyontárgy felett elsőbbségi jogot biztosít.

Végrehajtási ügyekben harmadik személyeket adatszolgáltatási kötelezettség terhel az adós velük szemben fennálló bármely követeléséről, vagy bármely más kapcsolatról, ami jelentőséggel bírhat azon kérdésben, hogy az adósnak van-e zár alá vehető vagyona. Harmadik személyeket közlési kötelezettség terheli, ha az adós tulajdonában álló vagyontárgyat tartanak birtokukban, például ha valamely vagyontárgyat zálogként vagy letétként birtokolnak. Így a banknak adatot kell szolgáltatnia a bankszámlaegyenlegekről és az adós páncélrekeszéről, és az adósnak a bank páncélszekrényében őrzött vagyontárgyairól. Az adós közeli rokonait ugyancsak közlési kötelezettség terheli.

Lap tetejeLap teteje

Harmadik személyektől adatot lehet bekérni szóban vagy írásban, és szükség esetén a harmadik személyt meghallgatásra is be lehet hívni. Mindezek betartásának kikényszerítésére bírság és elzárás is kiszabható.

3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben?

Nincs meghatározva a zár alá vétel leghosszabb időtartama. A jogszabályok megközelítése azonban az, hogy a zár alá vett vagyontárgyat késedelem nélkül értékesíteni kell.

A kilakoltatási szabály szerint a kilakoltatásnak lehetőség szerint a szükséges iratoknak a Végrehajtási Hivatalhoz történő beérkezését követő négy héten belül meg kell történnie.

4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen?

Végrehajtás a tartozások végrehajtásáról szóló törvénykönyv alapján

Főszabályként a Végrehajtási Hivatal határozatai ellen fellebbezni lehet. A fellebbezést írásban kell benyújtani a Végrehajtási Hivatal területén illetékes kerületi bírósághoz, a kormány által megállapított szabályoknak megfelelően. A fellebbezés egy példányát meg kell küldeni a Végrehajtási Hivatalnak.

A Végrehajtási Hivatal határozata ellen az fellebbezhet, akit az hátrányosan érint. Nincs határidő a fellebbezés benyújtására a fizetés zár alá vételét elrendelő határozatok ellen; a zár alá vétel egyéb formáit elrendelő határozatokat a határozat kézbesítésétől számított három héten belül kell megfellebbezni.

Harmadik személyek azonban bármikor fellebbezhetnek a zár alá vételt elrendelő határozat ellen.

A kerületi bíróság további értesítésig felfüggesztheti a végrehajtási intézkedést, és elrendelheti a már meghozott intézkedés megváltoztatását, ha arra különös indok van.

Végrehajtás a szülőkről és gyermekekről szóló törvénykönyvvel összhangban

A megyei közigazgatási bíróság végrehajtási határozata ellen a közigazgatási fellebbviteli bírósághoz (kamarrätten) lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. A fellebbezés egy példányát meg kell küldeni a megyei közigazgatási bíróságnak. A fellebbezésnek a megtámadott határozat kézbesítésétől számított három héten belül be kell érkeznie.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Svédország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-08-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság