Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Sverige

Seneste opdatering : 02-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Formålet med tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

Tvangsfuldbyrdelse giver en fuldbyrdelsesmyndighed mulighed for tvangsmæssigt at sikre indfrielse af et krav, som er fastslået af en domstol eller på anden vis. Betalingskrav og krav om at fraflytte lokaler er de krav, der hyppigst gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse. Retssikrende foranstaltninger (f.eks. arrest) er en særlig form for fuldbyrdelse.

Tvangsfuldbyrdelse af et betalingskrav sker inden for rammerne af et udlæg. Sidstnævnte gør debitors aktiver eksigible.

Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end betalingskrav (f.eks. krav om fraflytning af lokaler) og gennemførelse af sikrende foranstaltninger (f.eks. arrest) sker efter reglerne i retsplejeloven. Hvis afgørelsen vedrører fraflytning af en bolig, tager fuldbyrdelsen form af en udsættelse. Generelt kræver fuldbyrdelsesmyndigheden, at sagsøgte indfrier de krav, der er blevet pålagt, eller overholder et forbud eller en anden afgørelse. Myndigheden kan pålægge tvangsbøder.

Tvangsfuldbyrdelse inden for rammerne af loven om forældremyndighed

Der kan ske tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn. I de tilfælde kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse være ledsaget af en tvangsbøde eller en indgriben fra politiets side.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren
Formålet med tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

En afgørende betingelse for tvangsfuldbyrdelse er, at der findes en dom eller et andet eksekutionsgrundlag, der fastslår forpligtelsen til at indfri et krav.

TopTop

Der kan være følgende eksekutionsgrundlag ved tvangsfuldbyrdelse:

 1. domme, kendelser eller afgørelser
 2. forlig, som er indgået for en domstol
 3. godkendte strafferetlige påbud eller godkendte afgørelser i politisager
 4. skilsmisser
 5. skriftlige forpligtelser bevidnet af to personer vedrørende underholdsbidrag ifølge lov om ægteskab og om forældremyndighed
 6. afgørelser fra en administrativ myndighed, der kan tvangsfuldbyrdes ifølge visse bestemmelser
 7. afgørelser, der ifølge visse bestemmelser kan tvangsfuldbyrdes
 8. afgørelser fra fogedmyndigheden i sager om pengekrav eller bistand.

Når der foreligger et eksekutionsgrundlag, er det ikke nødvendigt, at en domstol eller en anden myndighed også træffer en beslutning, før tvangsfuldbyrdelsen kan gennemføres.

Fuldbyrdelsen foretages af fogeden (kronofogdemyndigheten). Det er således fogeden, der f.eks. beslutter at foretage udlæg. Fogeden har det generelle ansvar for tvangsfuldbyrdelsen, men selve fuldbyrdelsen overdrages normalt til embedsmænd (stævningsmænd).

En væsentlig del af fogedens arbejde består i at indsamle oplysninger vedrørende skyldneren og dennes indtægter. Skyldneren skal oplyse om sine indtægter og i sin opgørelse eller under en afhøring under straffeansvar bekræfte rigtigheden af de afgivne oplysninger. Fogeden kan endda kræve, at skyldneren under bødestraf fremlægger disse oplysninger. Bøden fastsættes af retten i første instans (tingsrätten) efter anmodning fra fogeden.

Tredjeparter har i inkassosager pligt til at afgive oplysninger (se 3. 2 nedenfor). Denne forpligtelse kan ledsages af bøde eller hæfte.

TopTop

En anmodning om tvangsfuldbyrdelse kan indgives skriftligt eller mundtligt af den berettigede selv eller en repræsentant for denne. En mundtlig anmodning forudsætter, at sagsøger (rekvirenten) møder op hos fogeden. I nogle tilfælde kan anmodningen indgives på et medium, der giver mulighed for elektronisk behandling af oplysningerne. En skriftlig anmodning skal underskrives af rekvirenten eller dennes repræsentant.

Generelt indgives en anmodning om tvangsfuldbyrdelse til fogeden i den retskreds, hvor skyldneren har sin bopæl. Der kan også anmodes om udlæg i den retskreds, hvor aktivet befinder sig.

Der opkræves et gebyr i form af en afgift (inkassoafgift) for at dække de omkostninger, staten har i inkassosager (administrationsomkostninger). Disse administrationsomkostninger skal normalt betales af sagsøgte (sagsøgers modpart) , når fuldbyrdelsen iværksættes, i det omfang det er muligt. Samtidig er sagsøger normalt over for staten garant for betaling af omkostningerne. Der gøres en undtagelse fra reglen om sagsøgers ansvar, når der er tale om underholdsbidrag ifølge lov om ægteskab og om forældremyndighed, eller udenlandske underholdsbidrag, der kan tvangsfuldbyrdes i Sverige, hvis kravet er under fem år.

Generelt opkræves der en grundafgift for hvert eksekutionsgrundlag, der tvangsfuldbyrdes. Grundafgiften i et privatretligt betalingskrav beløber sig normalt til 1 000 SEK. Den kan dog i nogle sager om udlæg andrage 500 SEK. Det er f.eks. tilfældet, når sagsøger kun kræver udlæg i løn, eller når der er tale om inddrivelse af fordringer i forbindelse med efterbetaling af skatter eller afgifter.

Andre afgifter, der kan komme på tale, er en forberedelsesafgift, salgsafgift og særlige afgifter.

TopTop

Tvangsfuldbyrdelse inden for rammerne af loven om forældremyndighed

Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af en dom vedrørende forældremyndighed, børns bopæl, samvær med børn eller overdragelse af børn eller på grundlag af en aftale indgået mellem forældrene, som de sociale myndigheder har godkendt, vedrørende forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn.

Fuldbyrdelsen foretages af forvaltningsdomstolen i første instans (länsrätten). Anmodningen om tvangsfuldbyrdelse indgives normalt til forvaltningsdomstolen i den retskreds, hvor den forælder, der har forældremyndigheden, har ophold eller er bosat. Hvis barnet opholder sig i en anden retskreds, kan forvaltningsdomstolen i denne retskreds også være kompetent.

2.2. De materielle betingelser
Tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

Tvangsfuldbyrdelse kan afvises i nogle tilfælde.

Det er bl.a. tilfældet, når eksekutionsgrundlaget er så uklart, at det ikke kan lægges til grund for en tvangsfuldbyrdelse.

Hvis sagsøgte gør gældende, at det krav, som eksekutionsgrundlaget vedrører, f.eks. et betalingskrav, er blevet opfyldt efter udstedelsen af eksekutionsgrundlaget, skal sagsøgte bevise sin påstand for at undgå tvangsfuldbyrdelse.

Skyldner kan ligeledes gøre et modkrav gældende over for sagsøger, dvs. gøre indsigelse ved fremlæggelse af en kvittering. Kvitteringen udsætter tvangsfuldbyrdelse, hvis fogeden kan konstatere, at modkravet er fastslået via et eksekutionsgrundlag eller er baseret på et skriftligt krav.

Hvis et eksekutionsgrundlag ophæves, skal tvangsfuldbyrdelse uden ophør indstilles. Domstolene kan i nogle tilfælde bestemme, at der ikke kan ske tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Tvangsfuldbyrdelse inden for rammerne af loven om forældremyndighed

Tvangsfuldbyrdelse kan afvises i nogle tilfælde.

Hvis barnet er 12 år, kan tvangsfuldbyrdelse ikke ske mod barnets vilje, med mindre forvaltningsdomstolen finder det nødvendigt af hensyn til barnets vel. Denne regel finder ligeledes anvendelse, hvis barnet er under 12 år, men udviser en sådan modenhed, at der bør tages højde for barnets vilje.

Forvaltningsdomstolen kan ligeledes afvise tvangsfuldbyrdelse, hvis situationen klart har ændret sig siden domstolens afgørelse, eller de sociale myndigheder har godkendt aftalen mellem forældrene, og hvis det af hensyn til barnets tarv er nødvendigt at tage spørgsmålet om forældremyndighed op igen.

Forvaltningsdomstolen kan ligeledes afvise tvangsfuldbyrdelse i andre tilfælde, hvis der er en ikke ubetydelig risiko for barnets fysiske eller psykiske sundhed.

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?
Tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

For at der kan gøres udlæg i et aktiv, skal visse betingelser være opfyldt. Aktivet skal:

 • tilhøre skyldneren
 • være overdrageligt
 • have pengeværdi.

Der kan i princippet gøres udlæg i alle aktiver, både løsøre og fast ejendom.

Løsøre dækker ikke udelukkende flytbare aktiver (biler, både og materialer) , men også fordringer (banktilgodehavender) og forskellige rettigheder (f.eks. brugsrettigheder eller arveandele).

TopTop

Der kan også gøres udlæg i lønninger, pensioner o.l.

Der er visse former for løsøre, som der ikke kan gøres udlæg i. Det gælder personlige ejendele, der bl.a. omfatter:

 • tøj og andre genstande til skyldnerens personlige brug indtil en vis rimelig værdi
 • møbler, husholdningsapparater og andet udstyr, der er nødvendigt for en husholdning og dens opretholdelse
 • forskellige arbejdsværktøjer og arbejdsudstyr, der er nødvendigt for skyldnerens erhverv eller uddannelse
 • personlige effekter, f.eks. æresmedaljer og idrætspriser, der har affektionsværdi for skyldneren, og som det ville være urimeligt at gøre udlæg i.

Fast ejendom kan ligeledes beskyttes mod udlæg på grund af særlige bestemmelser. Det gælder f.eks. skadeserstatninger. Hvis skyldner modtager skadeserstatning som følge af fysisk lemlæstelse, frihedsberøvelse, injurier, ærekrænkelse eller andet, kan der ikke gøres udlæg i midlerne før udbetaling. Der kan ikke gøres udlæg i skadeserstatninger, hvis midlerne holdes adskilt og bruges til at opfylde et behov for forsørgelse, der fortsat eksisterer. Hvis en skadeserstatning tager sigte på at godtgøre andre forhold, f.eks. svie og smerte, kan der tidligst gøres udlæg to år efter udbetalingsdatoen.

Hvis der gøres udlæg i løn, kan det kun ske i den del af lønnen, der overstiger det beløb, der er nødvendigt for at tilgodese skyldnerens og dennes families behov.

I tilfælde af udlæg i løn har nogle fordringer højere prioritet end andre. Krav på underholdsbidrag ifølge lov om ægteskab og lov om forældremyndighed har højeste prioritet.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?
Tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

Når der er foretaget udlæg, har skyldner ikke længere samme rådighed over de udlagte aktiver. Skyldner kan ikke til skade for sagsøger disponere over sine aktiver og f.eks. overdrage dem, medmindre fogeden af særlige grunde og efter at have hørt sagsøger har givet tilladelse dertil.

TopTop

Personer, der disponerer ulovligt over udlagte aktiver, kan idømmes straf.

En beslutning om udlæg giver en prioriteret adgang til aktiverne.

Tredjeparter skal i en inkassosag oplyse om de fordringer, som skyldneren måtte have på dem, og om enhver anden transaktion, der kan hjælpe med at bestemme, om skyldneren besidder aktiver, der kan gøres til genstand for udlæg. Personer, der gennem pantsætning eller deponering er i besiddelse af skyldnerens aktiver, har ligeledes oplysningspligt. En bank er f.eks. forpligtet til at oplyse om skyldnerens indeståender, bankbokse eller aktiver i bankens forvaring. Også personer, der står skyldnerens nær, har oplysningspligt.

Der kan indhentes oplysninger både skriftligt og mundtligt fra tredjeparter. Sidstnævnte kan eventuelt indkaldes til forhør. Som tvangsmidler kan anvendes bøde eller hæfte.

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?

Der er ingen grænse for, hvor længe en beslutning om at foretage udlæg gælder. Udgangspunktet i lovgivningen er imidlertid, at udlagte aktiver straks skal sælges.

Hvad angår udsættelse foreskriver loven, at udsættelse om muligt skal ske senest fire uger efter indlevering af de nødvendige dokumenter til fogedmyndigheden.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Tvangsfuldbyrdelse ifølge retsplejereglerne for inkasso

Fogedens beslutning kan normalt appelleres. Der indgives skriftlig appel til den kompetente ret i første instans i fogedens retskreds i overensstemmelse med de gældende regler. Fogeden skal underrettes om appellen.

Fogedens beslutning kan appelleres af den person, som beslutningen angår, hvis den går ham imod. En beslutning om at gøre udlæg i løn kan appelleres, uden at der gælder nogen særlige tidsfrister. En beslutning om udlæg, bortset fra udlæg i løn, kan appelleres inden for en frist på tre uger fra forkyndelsen. Tredjemand kan appellere en beslutning om at gøre udlæg, uden at der gælder særlige tidsfrister.

Retten i første instans kan beslutte at udsætte en tvangsfuldbyrdelse indtil videre, eller hvis det findes rimeligt at ophæve en allerede truffet beslutning om tvangsfuldbyrdelse.

Tvangsfuldbyrdelse inden for rammerne af loven om forældremyndighed

Forvaltningsdomstolens beslutning om tvangsfuldbyrdelse kan appelleres til forvaltningsdomstolens appelinstans (kammerrätten). Klagen skal indgives skriftligt. Den skal indgives senest tre uger efter forkyndelsen.« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige