Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Slovakia

Uusin päivitys: 04-09-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Slovakia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa? 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.1.1. Tuomioistuimen toimivalta: 2.1.1.
2.1.2. Ulosottomiehen asema, velvollisuudet, tehtävät ja valtuudet: 2.1.2.
2.1.3. Oikeudenkäyntimaksut: 2.1.3.
3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena? 3.1.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.2.
3.2.1. Suoritusvelvollisen kannalta: 3.2.1.
3.2.2. Kolmansien osapuolten kannalta: 3.2.2.
3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika? Mikä on päätöksen täytäntöönpanomääräystä koskevan oikeuden päätöksen voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Täytäntöönpanoa koskevat valitukset 4.

 

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Siviiliprosessilain 99/1963 251 §:ssä säädetään, että jos suoritusvelvollinen ei vapaaehtoisesti noudata tälle täytäntöönpanokelpoisessa päätöksessä asetettua velvoitetta, päätöksen edunsaaja voi hakea päätöksen täytäntöönpanoa erillisen lain nojalla (Slovakian tasavallan kansallisneuvoston laki 233/2995 tuomioistuimen valtuuttamista ulosottomiehistä ja ulosotosta, jäljempänä ”ulosottolaki”). Jos on kyse alaikäisten lasten huoltoa koskevasta päätöksestä, edunsaaja voi hakea päätöksen täytäntöönpanoa tuomioistuimen kautta.

Ulosottolain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön seuraavilla tavoilla:

 1. Jos täytäntöönpanon perustana on ulosottoperuste, jossa asetetaan velvoite maksaa tietty rahamäärä, ulosotto voidaan toimittaa:
  • palkan tai muun tulon ulosmittauksella;
  • pidättämällä saatava (pankkitililtä tai muista rahasaatavista);
  • irtaimen omaisuuden myynnillä;
  • arvopaperien myynnillä;
  • kiinteän omaisuuden myynnillä;
  • yrityksen myynnillä.
 2. Jos täytäntöönpanon perustana on ulosottoperuste, jossa asetetaan muunlainen velvoite kuin tietyn rahamäärän maksaminen, ulosoton toteutustapa määräytyy asetetun velvoitteen mukaan. Ulosotto voidaan tällöin toimittaa:
  • häädöllä;
  • takavarikoimalla tai hävittämällä esine suoritusvelvollisen kustannuksella;
  • yhteisen omaisuuden jaolla;
  • teettämällä töitä ja muita suorituksia.

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Edellytykset ulosottoperusteen antamiselle:

Sivun alkuunSivun alkuun

2.1. Menettely

Ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, jolla myönnetään oikeus tai asetetaan velvoite tai joka koskee varallisuutta. Ulosottoperusteita voivat lisäksi olla:

 • Euroopan unionin toimielinten päätökset;
 • eurooppalaisiksi täytäntöönpanoperusteiksi (European Enforcement Order) vahvistetut päätökset;
 • notaariasiakirjat, joissa asetetaan oikeudellinen velvoite, joissa mainitaan edunsaaja ja suoritusvelvollinen, oikeusperuste, suorituksen kohde ja päivämäärä ja joihin liittyy suoritusvelvollisen antama täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva hyväksyntä;
 • täytäntöönpanokelpoiset välimiesoikeuden päätökset ja sen vahvistamat ratkaisut;
 • perintötodistukset, entisten valtion notariaattien täytäntöönpanokelpoiset päätökset ja niiden vahvistamat sopimukset;
 • täytäntöönpanokelpoiset julkishallinnon viranomaisten ja alueellisten itsehallintoelinten päätökset, myös maksamatonta sakkoa koskevat maksukehotukset;
 • maksamismääräykset, vero- ja maksujäämiä koskevat todistukset sekä toimivaltaisten elinten vahvistamat sovintoratkaisut;
 • täytäntöönpanokelpoiset päätökset ja velkatodistukset sosiaaliturvaan, sosiaalivakuutuksiin ja vanhuuseläkkeisiin liittyvissä asioissa;
 • muut täytäntöönpanokelpoiset päätökset ja vahvistetut sovintoratkaisut, jotka ovat lain nojalla täytäntöönpanokelpoisia.

Ulosottomiehen, jolle päätöksen edunsaaja on toimittanut ulosottohakemuksen, on esitettävä kyseinen hakemus yhdessä ulosottoperusteen kanssa 15 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta (tai jos hakemuksessa oli puutteita, 15 päivän kuluessa puutteiden korjaamisesta) tuomioistuimelle ja pyydettävä siltä valtuutusta ulosoton toimittamiseen. Tuomioistuin tutkii ulosottovaltuutusta koskevan pyynnön, edunsaajan ulosottohakemuksen sekä ulosottoperusteen. Jollei tuomioistuin totea näiden asiakirjojen olevan ristiriidassa lain kanssa, se antaa ulosottomiehelle 15 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta kirjallisen valtuutuksen toimittaa ulosotto. Jos tuomioistuin sen sijaan toteaa, että pyyntö, hakemus tai ulosottoperuste on ristiriidassa lain kanssa, se tekee päätöksen ulosottovaltuutusta koskevan pyynnön epäämisestä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ulosottomies voi aloittaa ulosoton toimittamisen vasta saatuaan siihen tuomioistuimen valtuutuksen.

2.1.1. Tuomioistuimen toimivalta:

Tuomioistuin, joka valtuuttaa ulosottomiehen toteuttamaan ulosoton ja toimii ulosotto-oikeutena, on toimivaltainen piirituomioistuin, jollei toisin säädetä. Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin on suoritusvelvollisen yleisen oikeuspaikan tuomioistuin. Jos suoritusvelvollisella ei ole yleistä oikeuspaikkaa Slovakiassa, toimivaltainen on se tuomioistuin, jonka piirissä suoritusvelvollisella on omaisuutta; jos toimivaltaisia tuomioistuimia on useita, päätöksen tekee se tuomioistuin, jolle pyyntö esitettiin ensimmäiseksi.

Jos ulosoton perustana on ulosottolain 41 §:n 2 momentin mukainen ulosottoperuste, suoritusvelvollisen yleisen oikeuspaikan tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan ulosottoa koskevat oikeuskysymykset ja valtuuttamaan ulosottomiehen ulosoton toimittamiseen. Jos suoritusvelvollisella ei ole yleistä oikeuspaikkaa Slovakiassa, toimivaltainen on se tuomioistuin, jonka piirissä suoritusvelvollisella on omaisuutta; jos toimivaltaisia tuomioistuimia on useita, päätöksen tekee se tuomioistuin, jolle hakemus pyyntö esitettiin ensimmäiseksi.

2.1.2. Ulosottomiehen asema, velvollisuudet, tehtävät ja valtuudet:

Ulosottomies on henkilö, jonka valtio on nimennyt ja valtuuttanut huolehtimaan oikeuden päätösten ja muiden päätösten täytäntöönpanosta. Ulosottoa toteuttaessaan ulosottomies toimii valtion nimissä.

Ulosottomies toimittaa ulosoton puolueettomasti ja riippumattomasti. Tehtäviensä suorittamisen yhteydessä häntä sitovat Slovakian tasavallan perustuslaki, perustuslailliset lait, kansainväliset sopimukset Slovakian tasavallan perustuslain 7 §:n 2 ja 5 momentin mukaisesti, lait, ulosottomiehen tehtäviä koskevat muut yleisesti sitovat määräykset sekä ulosottomenettelyä koskevat tuomioistuimen päätökset. Ulosottomies palvelee edunsaajan etuja suoritusvelvollisen oikeuksia kunnioittaen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ulosottomiehen tehtävänä on periä edunsaajan (velkojan) puolesta suoritus, joka suoritusvelvolliselle määrätään ulosottoperusteessa. Hänellä on oikeus kajota suoritusvelvollisen oikeuksiin vain siltä osin kuin se on tarpeen, jotta edunsaajalle ulosottoperusteen nojalla kuuluva suoritus voidaan periä.

Ulosottohakemuksen esittää ulosottolain mukaan edunsaaja. Hakemusta esittäessään edunsaajalla ei tarvitse olla asianajajaa edustajanaan.

2.1.3. Oikeudenkäyntimaksut:

päätöksen pakkotäytäntöön-panoa koskeva hakemus

2 % ulosottoteitse perittävästä suorituksesta

vähint. 500 SKK

enint. 100 000 SKK

 

jos perittävää suoritusta ei voi määrittää rahallisesti

500 SKK

päätöksen pakkotäytäntöönpanon tai ulosoton keskeyttämistä tai lykkäämistä koskevat hakemukset

500 SKK

ulosottomiehen valtuuttamista koskevat pyynnöt

500 SKK

oikeuskäsittelyt valituksista, jotka koskevat ulosottolain mukaisesti toteutettua ulosottoa

5 % perittävästä suorituksesta

vähint. 500 SKK

enint. 200 000 SKK

3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

Päätöksen täytäntöönpanotapojen tarkoitus ja luonne:

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Päätöksen täytäntöönpanon (ulosoton) kohteena voi olla seuraava varallisuus: palkka, muu tulo, muut rahasaatavat, pankkitilit, osakkuudet liikeyrityksissä, yritykset, varallisuusoikeudet, irtain omaisuus, kiinteä omaisuus ja arvopaperit.

Ulosoton kohteena eivät voi olla:

 • varallisuus 3000 Slovakian korunaan asti sekä varat, jotka velallisen nimenomaisen ilmoituksen mukaan on tarkoitettu hänen palveluksessaan olevien työntekijöiden palkkojen maksuun sillä palkkakaudella, joka sijoittuu lähimmäksi sitä päivää, jolloin pankille annettiin määräys toteuttaa ulosottotoimi pidättämällä saatava tililtä; jos velallisella on useampi kuin yksi pankkitili, ulosotosta vapautusta 3000 Slovakian korunaan asti sovelletaan vain yhteen niistä;
 • sellainen velallisen omistuksessa oleva omaisuus, jota velallinen välttämättä tarvitsee omien ja perheensä aineellisten tarpeiden tyydyttämiseen, työtehtäviensä suorittamiseen tai liiketoimintansa harjoittamiseen, sekä esineet, joiden myynti olisi vallitsevien eettisten käsitysten vastaista;
 • pitovaatteet, liinavaatteet ja jalkineet;
 • olennaiset kotitaloustarvikkeet, kuten velallisen ja hänen perheenjäsentensä sängyt, pöytä ja tuoli kutakin perheenjäsentä kohti, jääkaappi, liesi, keitin, lämmityslaite, polttoaine, pesukone, vuodevaatteet, tavanomaiset keittiötarvikkeet ja radiovastaanotin;
 • kotieläimet lukuun ottamatta kaupallisiin tarkoituksiin pidettäviä eläimiä;
 • esineet, joita velallinen käyttää työtehtäviensä suorittamiseen tai liiketoimintansa harjoittamiseen (10 000 SKK:n asti);
 • lääketarvikkeet ja muut esineet, joita velallinen tarvitsee sairautensa tai ruumiinvammansa vuoksi;
 • esineet, joita varten on myönnetty sosiaalitukea tai sosiaaliturvan rahaetuuksia vakavan sairauden tai vamman vuoksi;
 • kihla‑ ja vihkisormukset;
 • käteiset varat 3 000 SKK:n asti;
 • opiskelumateriaali ja leikkikalut;
 • maanviljelystä työkseen harjoittavan velallisen omaisuus, jos sen ulosotto vaarantaisi viljelymaan asianmukaisen hoidon tai kasvi‑ tai eläintuotannon jatkuvuuden erillisessä lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, sekä jalostuseläimet, kuten lypsävät lehmät, tuottoisat hiehot, siitossonnit, siitosemakot, siitoskarjut, uuhet ja siitospässit;
 • eläkesäästäjän omaisuus eläkerahastossa.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Täytäntöönpanon oikeudelliset vaikutukset:

Sivun alkuunSivun alkuun

3.2.1. Suoritusvelvollisen kannalta:

Ulosoton suorittamiseen valtuutettu ulosottomies ilmoittaa suoritusvelvolliselle ja edunsaajalle ulosoton käynnistämisestä, toteutustavasta ja alustavista kustannuksista ja kieltää suoritusvelvolliselta kaikki toimenpiteet ulosoton kohteena olevan omaisuuden suhteen siitä päivästä alkaen, jolloin tämä vastaanotti ilmoituksen ulosoton käynnistämisestä. Kiellon laiminlyönti on sanktioitu. Jos suoritusvelvollinen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ryhtyy toimiin ulosoton kohteena olevan omaisuutensa suhteen, kyseiset toimet voidaan riitauttaa siviililain 42 a §:n ja 42 b §:n nojalla. Suoritusvelvollinen voidaan myös asettaa rikossyytteeseen rikoslain 256 §:n nojalla (toiminta velkojan vahingoksi).

3.2.2. Kolmansien osapuolten kannalta:
 • Pankilla on velvollisuus kirjallisesta pyynnöstä ilmoittaa ulosottomiehelle pankkitilien numerot, omistajat, saldot ja muutokset.
 • Kun suoritusvelvollisen (velallisen) tilipankki on saanut määräyksen käynnistää ulosotto ja pidättää tilillä oleva saatava, se ei saa maksaa suoritusvelvollisen tililtä rahasuorituksia perittävän saatavan ja siihen liittyvien sivukulujen määrää vastaavalta osalta. Jos pankki laiminlyö tämän velvoitteen, edunsaaja (velkoja) voi nostaa kanteen ulosottolain 103 §:n nojalla.
3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika? Mikä on päätöksen täytäntöönpanomääräystä koskevan oikeuden päätöksen voimassaoloaika?
 • Voimassaololle ei ole asetettu aikarajaa.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Täytäntöönpanoa koskevat valitukset

Suoritusvelvollinen voi 14 päivän kuluessa ulosoton käynnistämistä koskevan ilmoituksen saamisesta esittää valtuutetulle ulosottomiehelle valituksen, jos olosuhteet ovat ulosottoperusteen syntymisen jälkeen muuttuneet niin, että perittävä suoritus tai perintäedellytykset ovat rauenneet tai ulosotto on muusta syytä perusteeton. Samoin voidaan esittää valitus, jonka mukaan edunsaaja tai suoritusvelvollinen eivät ole ulosottoperusteessa mainitun henkilön laillisia seuraajia. Valitus on perusteltava, eikä sen esittämisen jälkeen esitettyjä perusteita oteta huomioon.

Ulosottomiehen on toimitettava ulosottoa koskevat valitukset tuomioistuimelle viiden päivän kuluessa niiden saamisesta. Toimivaltainen piirituomioistuin tekee niistä päätöksen 60 päivän kuluessa vastaanottamisesta.

Ulosottoa koskevilla valituksilla on lykkäävä vaikutus. Ulosottomääräystä ei voida antaa eikä ulosoton toteutusta jatkaa ennen kuin valituksia koskeva päätös on tehty.

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Slovakia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-09-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta