Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια η έννοια της εκτέλεσης επί των αστικών και εμπορικών υποθέσεων; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.1.1. Αρμόδιο δικαστήριο 2.1.1.
2.1.2. Καθεστώς, ιδιότητες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των δικαστικών επιμελητών 2.1.2.
2.1.3. Δικαστικά έξοδα 2.1.3.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης; 3.2.
3.2.1. Για τον οφειλέτη: 3.2.1.
3.2.2. Για τρίτους 3.2.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεων για την εντολή αναγκαστικής εκτέλεσης μια δικαστικής απόφασης; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο;

Άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης 4.

 

1. Ποια η έννοια της εκτέλεσης επί των αστικών και εμπορικών υποθέσεων;

Δυνάμει του άρθρου 251 του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας πολιτικής δικονομίας), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός διαδίκου με εκτελεστή δικαστική απόφαση, ο ενάγων δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκτέλεση της απόφασης σύμφωνα με τη σχετική ειδική νομοθεσία (νόμος 233/1995 του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με τους δικαστικούς επιμελητές και την εκτέλεση: "Κώδικας Αναγκαστικής Εκτέλεσης"). Στην περίπτωση αποφάσεων σε υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων, ο ενάγων υποβάλλει αίτηση για δικαστική εκτέλεση της απόφασης.

Μέσα εκτέλεσης βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης:

α) όταν βασίζεται σε εκτελεστό τίτλο που επιβάλλει την καταβολή χρηματικού ποσού, το μέσο εκτέλεσης μπορεί να λάβει τη μορφή:

 • κρατήσεων από το μισθό ή από άλλα εισοδήματα·
 • διαταγής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (από τραπεζικό λογαριασμό ή άλλα ποσά εισπρακτέα τοις μετρητοίς)·
 • πώλησης κινητών περιουσιακών στοιχείων·
 • πώλησης μετοχών·
 • πώλησης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων·
 • πώλησης επιχείρησης.

β) όταν βασίζεται σε εκτελεστό τίτλο που επιβάλλει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πλην της καταβολής χρηματικού ποσού, το μέσο εκτέλεσης εξαρτάται από το είδος της επιβληθείσας υποχρέωσης και μπορεί να λαμβάνει τη μορφή:

 • απόδοσης μισθίου·
 • κατάσχεσης ή καταστροφής περιουσιακών στοιχείων με έξοδα του υπόχρεου·
 • διανομή κοινών περιουσιακών στοιχείων·
 • υποχρεωτική παροχή έργου ή υπηρεσιών.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση;

Προϋποθέσεις για την έκδοση εκτελεστού τίτλου:

2.1. Η διαδικασία

Οι εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν δικαίωμα, επιβάλλουν υποχρέωση ή επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία συνιστούν εκτελεστούς τίτλους. Αναγκαστική εκτέλεση διεξάγεται επίσης βάσει:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • αποφάσεων που έχουν πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι·
 • συμβολαιογραφικών πράξεων που επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις και προσδιορίζουν τον δικαιούχο και τον υπόχρεο, τη νομική βάση, το αντικείμενο και την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, εφόσον ο υπόχρεος συγκατατίθεται στην εκτελεστότητα της συμβολαιογραφικής πράξης·
 • εκτελεστών αποφάσεων επιτροπών διαιτησίας και διακανονισμών που εγκρίθηκαν από αυτές·
 • κληρονομητηρίων, εκτελεστών αποφάσεων πρώην κρατικών συμβολαιογραφείων και συμφωνιών που εγκρίθηκαν από αυτά·
 • εκτελεστών αποφάσεων οργάνων της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων διαταγών πληρωμής προστίμων που δεν καταβλήθηκαν επί τόπου·
 • απαιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων υπερημερίας όσον αφορά φόρους και άλλες οφειλές, καθώς και διακανονισμών που εγκρίνονται από τους αρμόδιους φορείς·
 • εκτελεστών αποφάσεων και δηλώσεων υπερημερίας σε θέματα παροχών πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων·
 • άλλων εκτελεστών αποφάσεων και εγκεκριμένων διακανονισμών εκτελεστών διά νόμου.

Εντός 15 ημερών από την παραλαβή αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του ενάγοντα (ή, εάν υπάρχουν λάθη σε αυτήν, εντός 15 ημερών από τη διόρθωσή τους), ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να τη διαβιβάσει, μαζί με τον εκτελεστό τίτλο, στο δικαστήριο, ζητώντας τη χορήγηση άδειας αναγκαστικής εκτέλεσης. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας αναγκαστικής εκτέλεσης, την αίτηση του ενάγοντα για αναγκαστική εκτέλεση και τον εκτελεστό τίτλο. Εφόσον το δικαστήριο διαπιστώσει το νομότυπο των εν λόγω εγγράφων, εντός 15 ημερών από τη λήψη της αίτησης δίνει γραπτή άδεια στον δικαστικό επιμελητή να διενεργήσει την αναγκαστική εκτέλεση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο διαπιστώσει κάποια νομική παρατυπία σε οποιοδήποτε από τα τρία έγγραφα, εκδίδει απόφαση απορριπτική της αίτησης για τη χορήγηση άδειας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να προβεί στην εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μόνο αφότου του δοθεί σχετική άδεια από το δικαστήριο.

2.1.1. Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση άδειας σε δικαστικό επιμελητή και για τη διενέργεια πράξεων υπό την ιδιότητα του δικαστηρίου της εκτέλεσης είναι το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο γενικής αρμοδιότητας του τόπου κατοικίας του εναγόμενου. Σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν διαθέτει δικαστήριο γενικής δωσιδικίας στη Σλοβακική Δημοκρατία, αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η περιουσία του εναγόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός αρμόδια δικαστήρια, η απόφαση λαμβάνεται από το δικαστήριο προς το οποίο απευθύνθηκε αρχικά η αίτηση.

Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει εκτελεστού τίτλου δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης, αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση άδειας σε δικαστικό επιμελητή και για τη διενέργεια πράξεων υπό την ιδιότητα του δικαστηρίου της εκτέλεσης είναι το δικαστήριο γενικής αρμοδιότητας του τόπου κατοικίας του εναγόμενου. Σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν διαθέτει δικαστήριο γενικής δωσιδικίας στη Σλοβακική Δημοκρατία, αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η περιουσία του εναγόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός αρμόδια δικαστήρια, η απόφαση λαμβάνεται από το δικαστήριο προς το οποίο απευθύνθηκε αρχικά η αίτηση.

2.1.2. Καθεστώς, ιδιότητες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των δικαστικών επιμελητών

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι υπάλληλοι που διορίζονται από το κράτος για τη διεξαγωγή της εκτέλεσης δικαστικών και άλλων αποφάσεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση, έχουν την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι δικαστικοί επιμελητές διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και απολαμβάνουν ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, δεσμεύονται από το σλοβακικό σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις, τις διεθνείς συνθήκες κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 2 έως 5 του σλοβακικού συντάγματος, από νομικές πράξεις και από άλλες γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις οι οποίες διέπουν τις δραστηριότητές τους καθώς και από τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Οφείλουν να ενεργούν προς το συμφέρον του ενάγοντα, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα του εναγόμενου.

Τα καθήκοντα τους συνίστανται στην εκπλήρωση, για λογαριασμό του ενάγοντα, των υποχρεώσεων του εναγόμενου τις οποίες επιτάσσει ο εκτελεστός τίτλος. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των εναγομένων από τους δικαστικούς επιμελητές επιτρέπεται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίος για να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ενάγοντα βάσει του εκτελεστού τίτλου.

Οι αιτήσεις για αναγκαστική εκτέλεση βάσει του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης υποβάλλονται από τον ενάγοντα. Ο νόμος δεν απαιτεί την εκπροσώπηση του ενάγοντα από δικηγόρο για την υποβολή της αίτησης.

2.1.3. Δικαστικά έξοδα

αιτήσεις για αναγκαστική εκτέλεση δικαστικής απόφασης

2% επί του ποσού της ικανοποιηθείσας απαίτησης

500 SKK κατ’ ελάχιστο

100 000 SKK κατά το μέγιστο

 

για απαιτήσεις των οποίων η αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε μετρητά

500 SKK

αιτήσεις για αναγκαστική εκτέλεση απόφασης ή για αναστολή ή αναβολή της εκτέλεσης

500 SKK

αιτήσεις για χορήγηση άδειας αναγκαστικής εκτέλεσης σε δικαστικό επιμελητή

500 SKK

διαδικασίες ανακοπής ενώπιον δικαστηρίου σχετικά με μέτρο εκτέλεσης που διεξάγεται βάσει του Κώδικα Αναγκ. Εκτέλεσης

5% του ποσού της ικανοποιηθείσας απαίτησης

500 SKK κατ’ ελάχιστο

200 000 SKK κατά το μέγιστο

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

Αντικείμενο και φύση των μέσων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων:

3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης: μισθοί, άλλα εισοδήματα, άλλα ποσά εισπρακτέα τοις μετρητοίς, τραπεζικοί λογαριασμοί, συμμετοχές σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, περιουσιακά δικαιώματα, κινητά αγαθά, ακίνητα αγαθά και μετοχές.

Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης:

 • ποσά τραπεζικού λογαριασμού έως και 3000 SKK και κεφάλαια που δηλώνονται ρητώς από τον εναγόμενο ως προοριζόμενα για τη μισθοδοσία μισθωτών κατά την περίοδο μισθοδοσίας που είναι πλησιέστερη στην ημερομηνία κατά την οποία η τράπεζα έλαβε διαταγή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρου εκτέλεσης· εάν ο εναγόμενος διατηρεί περισσότερους του ενός λογαριασμούς, η εξαίρεση από την εκτέλεση ισχύει για τα πρώτα 3000 SKK μόνο ενός από αυτούς·
 • αντικείμενα στην κατοχή του εναγόμενου τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την κάλυψη των υλικών αναγκών του εναγόμενου και της οικογένειάς του ή για την εκτέλεση της εργασίας του ή την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και άλλα αντικείμενα η πώληση των οποίων αντίκειται στην ηθική·
 • κοινά είδη ρουχισμού, ιματισμού και υπόδυσης·
 • βασικά είδη οικιακής χρήσης, όπως η κλίνη του εναγόμενου και οι κλίνες των μελών της οικογένειάς του, ένα τραπέζι, μία καρέκλα για κάθε μέλος της οικογένειας, ένα ψυγείο, μια συσκευή μαγειρέματος, ένας φούρνος, μια θερμάστρα, καύσιμη ύλη, ένα πλυντήριο ρούχων, παπλώματα και κλινοσκεπάσματα, βασικός εξοπλισμός κουζίνας και ένα ραδιόφωνο·
 • οικόσιτα ζώα, εκτός αυτών που εξυπηρετούν επαγγελματικούς σκοπούς·
 • αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τον εναγόμενο για την εκτέλεση της εργασίας του ή για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αξίας μέχρι του ποσού των 10 000 SKK·
 • ιατρικά και άλλα είδη απαραίτητα στον εναγόμενο λόγω ασθένειας ή σωματικής πάθησης·
 • αντικείμενα για την απόκτηση των οποίων χορηγήθηκε στον ενάγοντα επίδομα πρόνοιας ή χρηματική συνεισφορά προς αντιστάθμιση των κοινωνικών επιπτώσεων σοβαρού προβλήματος υγείας·
 • βέρες αρραβώνα και γάμου·
 • μετρητά μέχρι του ποσού των 3 000 SKK·
 • υλικό μελέτης και παιχνίδια·
 • περιουσιακά στοιχεία εναγομένων απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, εάν η υποβολή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων σε εκτέλεση διακυβεύει την καλλιέργεια της αγροτικής γης ή την απρόσκοπτη γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και ζώα αναπαραγωγής, όπως γαλακτοφόρες αγελάδες, δαμαλίδες υψηλής απόδοσης, ταύροι αναπαραγωγής, θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής, κάπροι αναπαραγωγής, προβατίνες και κριοί αναπαραγωγής·
 • η συμμετοχή κατόχων αποταμιευτικών λογαριασμών σε συνταξιοδοτικά ταμεία.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Νομικές συνέπειες της αναγκαστικής εκτέλεσης:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3.2.1. Για τον οφειλέτη:

Ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει την άδεια να ενεργήσει την εκτέλεση ειδοποιεί τον οφειλέτη και τον ενάγοντα σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας εφαρμογής του μέσου εκτέλεσης, τον τρόπο διεξαγωγής της και τα τυχόν ενδιάμεσα έξοδα, και ενημερώνει επίσης τον οφειλέτη ότι από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αναγκαστικής εκτέλεσης του απαγορεύεται να διαθέσει όσα από τα περιουσιακά του στοιχεία αποτελούν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Η μη συμμόρφωση προς την απαγόρευση επισύρει ποινές. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η εγκυρότητα των σχετικών συναλλαγών μπορεί να προσβληθεί δυνάμει των άρθρων 42α και 42β του αστικού κώδικα και ο οφειλέτης μπορεί να διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 256 του ποινικού κώδικα (για καταδολίευση δανειστή).

3.2.2. Για τρίτους
 • Κατόπιν γραπτής αίτησης του δικαστικού επιμελητή, οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν τους αριθμούς τραπεζικού λογαριασμού, τα ονόματα των δικαιούχων, τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τυχόν αλλαγές που επήλθαν σε αυτούς.
 • Μόλις λάβει μία διαταγή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, η τράπεζα στην οποία διατηρεί ο οφειλέτης τον λογαριασμό του δεσμεύει από τον συγκεκριμένο λογαριασμό το ποσό της απαίτησης και τα συναφή έξοδα. Τυχόν παράλειψη της τράπεζας να προβεί σε αυτήν την ενέργεια συνιστά λόγο άσκησης προσφυγής από μέρους του ενάγοντα, δυνάμει του άρθρου 103 του Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεων για την εντολή αναγκαστικής εκτέλεσης μια δικαστικής απόφασης;
 • Δεν υπάρχει χρονικό όριο της ισχύος μιας δικαστικής απόφασης.

4. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο;

Άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης

Εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της κίνησης διαδικασίας εφαρμογής μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά του μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης στον δικαστικό επιμελητή που έχει λάβει την άδεια να το ενεργήσει, εφόσον, από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου και έκτοτε, προέκυψε λόγος που υπαγορεύει τη μη ικανοποίηση της απαίτησης ή την ακύρωσή της, ή άλλοι λόγοι που αποκλείουν την αναγκαστική εκτέλεση. Το ίδιο ισχύει για την άσκηση ανακοπής με το αιτιολογικό ότι ο δανειστής ή ο οφειλέτης δεν είναι νόμιμος κληρονόμος του προσώπου που αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο. Στην αίτηση ανακοπής πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που τη στηρίζουν. Λόγοι που προστίθενται μεταγενέστερα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι δικαστικοί επιμελητές οφείλουν να διαβιβάζουν τις αιτήσεις ανακοπής στο δικαστήριο εντός 5 ημερών από την παραλαβή τους. Το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο αποφαίνεται επί της ανακοπής εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σε αυτό.

Η άσκηση ανακοπής κατά ενός μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής, δεν είναι δυνατή η έκδοση εκτελεστού τίτλου και δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο