Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Spanien

Senaste uppdatering: 06-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Verkställighet på civilrättens område i Spanien 1.
2. Vilka är villkoren för verkställighet? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. Materiella villkor: domstolarnas kriterier för beslut om verkställighet 2.2.
3. Verkställighetsåtgärdernas innehåll och karaktär 3.
3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

Verkställigheten ingår i domstolarnas uppgift, då deras funktion enligt artiklarna 117 och 118 i författningen är att döma och verkställa domar. Som en konsekvens av detta skall parter i mål följa domar och andra rättsliga avgöranden samt bidra till deras verkställighet. Domstolarna skall å sin sida se till att dessa föresatser i alla avseenden efterlevs.

1. Verkställighet på civilrättens område i Spanien

Verkställigheten av domstolsavgöranden handlar om att sökandens yrkande som bifallits också skall verkställas. Det kan innebära att sökanden kan yrka återbetalning av ett penningsbelopp, att svaranden skall fullgöra eller inte fullgöra något eller att sökandens genom domen fastställda rätt noteras i offentliga register.

Verkställigheten kan vara definitiv eller provisorisk. I det senare fallet verkställs en dom som ännu inte är lagakraftvunnen, för att undvika att ett utdraget förfarande gör att borgenärens rätt inte tillgodoses (artiklarna 524–537 i civilprocesslagen).

2. Vilka är villkoren för verkställighet?

I princip krävs lagakraftvunnen dom eller annan exekutionstitel som medger verkställighet (förutom vid provisorisk verkställighet som i vissa fall medges vid slutliga avgöranden).

2.1. Förfarandet
2.1. a. Vilka avgöranden kan verkställas?

Åtgärden måste grunda sig på en verkställbar exekutionstitel.

Endast följande exekutionstitlar är verkställbara:

 1. Lagakraftvunnen dom
 2. Skiljedom
 3. Av domstol stadfäst förlikning och överenskommelse i mål, vid behov åtföljt av skriftligt styrkande av innehållet.
 4. Av notarie bestyrkta offentliga handlingar, förutsatt att det rör sig om en första kopia. Är det en andra kopia skall den utfärdas i samförstånd mellan parterna utfärdas genom ett domstolsbeslut, med angivande av den som kan påverkas negativt eller den som är orsaken till detta.
 5. Handelsrättsligt avtal som undertecknats av parterna och den mäklare som medverkat vid detta, med intyg om att avtalet och dess datum är noterade i dennes register.
 6. Vederbörligen utfärdade innehavarpapper eller registrerade värdepapper som avser skuldebrev eller kuponger som förfallit till betalning. Förutsättningen är att kupongerna kan bindas till nämnda värdepapper och dessa i sin tur till aktieböckerna.

Beslut om verkställighet hindras inte av en invändning mot förfalskat värdepapper, om värdepappret i samband med denna granskning visar sig överensstämma. Detta hindrar dock inte gäldernären från att senare invända mot verkställigheten, med hävdande av att värdepappret är förfalskat.

Till börjanTill början

1. Bokförares gällande intyg om att värdepapper motsvarar bokföringsposter i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Om det föreskrivs i gällande lagstiftning skall en kopia alltid bifogas på värdepapprens officiella registrering, i förekommande fall på emission.

När beslut om verkställighet fattats, gäller inte ovannämnda intyg.

1. Beslut om högsta möjliga ersättningsbelopp i tredskodom mot den tilltalade eller vid frikännande i eller avskrivning av brottmål. Sådana mål skall gälla händelser som omfattas av obligatorisk trafikförsäkring.

2. Andra rättsliga avgöranden och handlingar som är verkställbara enligt civilprocesslagen eller annan lag.
2.1. b) Är det nödvändigt att vända sig till domstol eller annat verkställighetsorgan?

Bägge fallen är möjliga och beror i sin tur på exekutionstiteln.

Generellt gäller att ansökan om verkställighet skall göras hos domstol. Vid utmätning av intecknad fast egendom kan denna dock säljas av notarie, vilket alltid gäller om det uttryckligen överenskommits.

2.1. c) Vilka domstolar är behöriga att besluta om verkställighet?

Den underrätt som avkunnat domen som skall verkställas. För exekutionstitlar av annat slag finns särskilda regler om behörighet och behörig blir vanligtvis domstolen i domkretsen där svaranden har sitt hemvist.

2.1. d) Måste advokat och ombud anlitas vid yrkande på verkställighet?

Ja, om inte verkställigheten gäller en dom om ett lägre belopp än 900 euro.

2.1. e) Vad är kostnaderna för verkställighet?

Domstolens tjänst är i regel gratis. Det gäller dock inte juridiska personer som betalar en avgift till skattemyndigheten, om deras omsättning är betydande.

Till börjanTill början

Arvoden till advokater och ombud regleras av deras sammanslutningar. I alla händelser gäller rättshjälp alltid också verkställighet.

För denna typ av kostnader finns det i princip inga begränsningar då de beror på de svårigheter som är förenade med verkställigheten.

2.2. Materiella villkor: domstolarnas kriterier för beslut om verkställighet

En parts ansökan om verkställighet måste innehålla följande uppgifter: relevant exekutionstitel, förpliktelse som skall fullgöras, gäldenärstillgångar som kan utmätas, nödvändiga åtgärder för fastställande av gäldenärens egendom samt uppgifter om vem eller vilka verkställigheten avser. Skall en domstols dom eller beslut verkställas måste domstolen anges och avgörandet bifogas (se artikel 549 i civilprocesslagen).

De handlingar som anges i artikel 550 i civilprocesslagen skall bifogas ansökan. Uppfyller ansökan nämnda krav och exekutionstiteln är verkställbar, skall domstolen besluta om verkställighet och om belopp, berörda personer och verkställighetsåtgärder.

3. Verkställighetsåtgärdernas innehåll och karaktär

3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

All lös och all fast egendom samt utestående fordringar och begränsade sakrätter. Följande tillgångar är dock alltid undantagna från utmätning:

 1. Tillgångar som ej får överlåtas.
 2. Sekundära rättigheter som inte kan överlåtas utan den primära rättigheten.
 3. Tillgångar som i sig saknar förmögenhetsvärde.
 4. Tillgångar som inte får utmätas enligt viss rättslig bestämmelse.
 5. Möbler och husgeråd samt familjens kläder till skäligt värde. Generellt är tillgångar som livsmedel, bränsle och annat inte utmätbart om domstolen beslutar att gäldenären och av denne beroende personer rimligen behöver detta för sitt uppehälle.
 6. Böcker och arbetsredskap som krävs för utövningen av gäldenärens förvärvsverksamhet, om dess värde är obetydligt i förhållande till den aktuella skulden.
 7. Kultföremål för bruk inom registrerade trossamfund.
 8. Belopp som enligt lagen inte får utmätas.
 9. Tillgångar och belopp som inte är utmätbara enligt av Spanien ratificerade konventioner.

Vidare är följande belopp inte utmätbara:

Till börjanTill början

 1. Lön, pension, ersättning eller motsvarande som inte överskrider den av regeringen årligen fastställda minimilönen.
 2. Lön, daglön, ersättning eller pension som överskrider minimilönen utmäts enligt följande regler:
 • För högre belopp upp till två gånger minimilönen utmäts 30 %.
 • För högre belopp upp till tre gånger minimilönen utmäts 50 %.
 • För högre belopp upp till fyra gånger minimilönen utmäts 60 %.
 • För högre belopp upp till fem gånger minimilönen utmäts 75 %.
 • För högre belopp än det föregående utmäts 90 %.

Om gäldenären erhåller mer än en ersättning, summeras samtliga ersättningar så att den inte utmätbara delen bara dras ifrån en gång. Även makars lön, pension, ersättning eller motsvarande summeras, såvida de inte utgör enskild egendom. Det senare skall styrkas inför domstol.

Med hänsyn till gäldenärens familjeutgifter kan domstolen tillämpa en nedsättning på 10–15 % på procenttalen enligt stycke 2.1–4 ovan.

Om lön, pension eller ersättning är föremål för stadigvarande eller tillfälliga avdrag till följd av skatte- eller socialförsäkringslagstiftningen, är bara det belopp som gäldenären faktiskt erhåller utmätningsbart, dvs. vad denne erhåller efter dessa avdrag.

Ovanstående gäller även egna företagares inkomster.

Utan att det påverkar skyddet mot utmätning enligt ovan gäller alltid att verkställighetsåtgärderna skall vara proportionerliga mot verkställighetsbeloppet. Är de för omfattande kan således en nedsättning begäras respektive en höjning om de är otillräckliga.

Till börjanTill början

Om sökanden inte känner till gäldenärens tillgångar, kan denne yrka att domstolen gör en tillgångsundersökning. Den anlitar då olika offentliga myndigheters databaser, varav vissa är direkt tillgängliga för domstolen, med hänsyn till bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

För att effektivisera verkställigheten beror åtgärderna på typen av tillgång:

 • Vid registrerad fast egendom eller andra tillgångar kan sökanden yrka att domstolen beslutar om preventiv anteckning om utmätning i motsvarande offentligt register (i allmänhet fastighetsregistret).
 • övriga fall kan följande åtgärder beslutas:
  • Pengar: förvar; bankkonton: beslut till bank om att spärra konton; lön: beslut till utbetalaren om att innehålla en del av utbetalningen.
  • Räntor, avkastning och vinster: innehållande hos utbetalaren, tvångsförvaltning eller deponering i domstol (depósito judicial).
  • Värdepapper och finansiella instrument: innehållande av räntan vid källan, underrättelse till ledningen för börsen eller en andrahandsmarknad (vid värdepapper noterade på en offentlig marknad) och underrättelse till berört företag.
  • Övrigt lösöre: förvar.

För att säkra verkställigheten finns det dessutom en skyldighet att samarbeta vid verkställighetsåtgärder, vilket gäller alla fysiska personer, offentliga organ och privata företag (annars utgår vite och underlåtelse att samarbeta är dessutom åtalbart). De skall lämna begärda uppgifter, vidta angivna säkerhetsåtgärder och till domstol lämna de handlingar och uppgifter de förfogar över, utan andra begränsningar än deras grundläggande rättigheter eller vad som i vissa fall föreskrivs i lag.

Till börjanTill början

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Det finns inte någon tidsbegränsning för hur länge verkställighetsåtgärder gäller. De är giltiga så länge verkställigheten inte är avslutad.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Konkreta åtgärder enligt verkställighetsbeslutet kan inte överklagas, men gäldenären kan invända mot beslutet att vidta konkreta åtgärder. Om domstolen avslår en sådan invändning, kan gäldenären överklaga inom 5 dagar. Överklagande hindrar inte verkställighet av beslutade åtgärder.

Gäldenären kan dock dessutom invända mot pågående verkställighet som angår denne, antingen med hänvisning till processuella brister eller på grund av det materiella innehållet i det omtvistade rättsförhållandet.

Processuella brister (tillämpliga på alla exekutionstitlar) :

 • Gäldenären saknar föreskriven rättskapacitet eller ombud.
 • Sökanden saknar rättskapacitet eller ombud, eller kan inte styrka föreskriven rättskapacitet eller ombud.
 • Beslutet om verkställighet är ogiltigt då dom eller skiljedom som går gäldenären emot saknas, då den lämnade handlingen inte uppfyller de rättsliga kraven på verkställbarhet eller då reglerna för beslut om verkställighet inte följts.
 • Om exekutionstiteln är en skiljedom som inte registrerats av notarie, är dennas äkthet inte intygad.

Å andra sidan kan gäldenären också resa invändningar mot verkställigheten som utgår från det rättsliga förhållande som denna grundar sig på (materiella skäl). Domar förutsätter en tidigare rättegång med betydande möjligheter att yttra sig, varför möjligheterna till invändningar är mer begränsade om exekutionstiteln är en dom.

Om exekutionstiteln är en dom, ett annat rättsligt avgörande eller en skiljedom eller avser godkännande av förlikning eller överenskommelse i målet, kan gäldenären skriftligen resa invändningar. Detta skall ske inom tio dagar räknat från delgivningen av verkställighetsbeslutet och följande grunder kan åberopas:

 • Att betalning skett eller krav uppfyllts i enlighet med domen, vilket skall kunna styrkas skriftligt.
 • Att verkställighetsåtgärden är ogiltig.
 • Att avtal och förlikning ingåtts för att undvika verkställighet, förutsatt att detta framgår av en offentlig handling.

I dessa fall hindrar invändning inte verkställigheten.

Om exekutionstiteln däremot är av annat slag än ovan, finns det fler grunder att åberopa. Följande kan då åberopas:

 • Betalning som kan styrkas skriftligt.
 • Kvittning av penningfordran, vilket framgår av verkställbar handling.
 • För hög fordran eller för hög kontantberäkning av fordran in natura.
 • Preskription och ogiltighet.
 • Efterskänkande, anstånd eller avtal eller löfte om att inte yrka verkställighet, vilket kan styrkas skriftligt.
 • Förlikning som kan styrkas med offentlig handling.

Invändning i dessa fall häver verkställigheten.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket