Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Španielsko

Posledná úprava: 07-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon rozhodnutia v konaní o obcianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok mo�no vydat exekucný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Vecné podmienky: aké kritériá uplatnuje súd pri povolovaní exekucného prostriedku? 2.2.
3. Predmet a charakter exekucných prostriedkov? 3.
3.1. Aký druh majetku mo�no exekvovat? 3.1.
3.2. Akú sú úcinky exekucných prostriedkov? 3.2.
3.3. Aká je platnost takýchto prostriedkov? 3.3.
4. Mo�no sa proti rozhodnutiu povolujúcemu takýto prostriedok odvolat? 4.

 

Výkon rozhodnutia je čiastočnou reakciou na ústavné poverenie zakotvené v tejto najvyššej právnej úprave, ktorým sa sudcom zveruje úloha rozhodovať a vykonávať rozhodnutia (články 117 a 118 Ústavy). Preto sú účastníci konania povinní vyhovieť rozsudku alebo iným súdnym rozhodnutiam a poskytnúť požadovanú súčinnosť pri výkone toho, o čom sa rozhodlo. A práve sudca má zabezpečiť, aby boli uložené požiadavky úplne splnené.

1. Co znamená výkon rozhodnutia v konaní o obcianskych a obchodných veciach? 

Výkon súdneho rozhodnutia znamená vyhovenie tomuto rozhodnutiu a úplné vymoženie práva, ktoré víťazný účastník sporu získal. Môže ísť o podanie navrhovateľa o vrátenie istej peňažnej čiastky, právo požiadať odporcu niečo urobiť alebo niečoho sa zdržať alebo žiadosť o úradné uznanie nejakého práva jeho zápisom do úradného registra.

Výkon môže byť konečný (definitívny) alebo predbežný (provizórny). V druhom prípade sa vykonáva rozhodnutie, ktoré ešte nie je právoplatné, aby sa zabránilo tomu, že veriteľ nebude uspokojený kvôli prieťahom v konaní (články 524 až 537 Občianskeho súdneho poriadku).

2. Za akých podmienok mo�no vydat exekucný titul alebo rozhodnutie? 

V zásade je potrebné právoplatné súdne rozhodnutie alebo iný právny dokument, ktorý zabezpečuje vykonateľnosť (s výnimkou predbežného výkonu, ktorý sa v niektorých prípadoch považuje za konečné rozhodnutie).

2.1. Konanie 
2.1(a) Možno vymáhať tak súdne, ako aj mimosúdne rozhodnutia?

Pri exekúcii sa musí vychádzať z vykonateľného právneho dokumentu.

Vykonateľné sú iba tieto právne dokumenty:

 1. Právoplatné rozhodnutia;
 2. Rozhodnutia rozhodcovských orgánov (laudos);
 3. Súdne rozhodnutia schvaľujúce alebo potvrdzujúce súdne vyrovnania a zmluvy uzavreté v priebehu konania, v prípade potreby sprevádzané zodpovedajúcimi výpoveďami na doloženie ich skutočného obsahu;
 4. Overené úradné dokumenty, ak ide o ich prvopis. Ak ide o ich druhopis, treba ich vydať pod podmienkou súdneho nariadenia, v ktorom sa uvedie ten, kto môže byť týmto poškodený alebo ten, kto môže ujmu spôsobiť alebo musia byť vydané so súhlasom všetkých dotknutých strán;
 5. Obchodné zmluvy podpísané zmluvnými stranami komisionárom, ktorý je členom profesijného združenia a ktorí pre ne zariaďuje nejakú obchodnú záležitosť, ak je k nim priložené osvedčenie zmieneného komisionára o tom, že zápisy v jeho registri a dátumy tam uvedené súhlasia so zmluvou;
 6. Zákonne vydané cenné papiere na doručiteľa, ktoré dokumentujú splatné záväzky a splatné kupóny spojené s týmito cennými papiermi, pod podmienkou, že tieto kupóny patria k daným cenným papierom a že cenné papiere súhlasia s knihou pokladničných príjmov;

HoreHore

Ak evidencia súhlasí, námietka proti sfalšovanému cennému papieru vznesená pri porovnávaní evidencie nemôže zabrániť vydaniu exekučného rozhodnutia bez toho, aby tým nebolo dotknuté následné podanie odporu proti výkonu rozhodnutia zo strany odporcu, ktorý by mohol dôvodiť tým, že je cenný papier falšovaný;
 1. Nevypršané certifikáty o cenných papiere vydané orgánmi zodpovednými za vedenie registrov, ktorými sa preukazujú zaknihované cenné papiere uvedené v zákone o Burze cenných papierov, ak je k nim doložený opis úradného dokumentu predstavujúceho tieto cenné papiere alebo tam, kde je to aktuálne aj emisiu v súlade s platnou legislatívou.

Po navrhnutí a schválení exekúcie, certifikáty spomínané v prvom odstavci nevypršia;

 1. Príkazy určujúce maximálnu čiastku, ktorú možno vymáhať formou náhrady, ktoré sa spíšu vtedy, ak sa obvinená osoba nedostaví pred súd alebo ak je sprostená viny alebo je žaloba proti nej zrušená v trestnom konaní začatom v súvislosti s udalosťami krytými povinným poistením motorových vozidiel proti zodpovednosti voči tretím osobám;
 2. Ďalšie rozhodnutia alebo dokumenty, ktoré sú vykonateľné podľa tohto alebo iného práva.
2.1(b) Je potrebné podať návrh na vydanie súdneho nariadenia, ktoré by povoľovalo exekúciu?

Sú dve možnosti v závislosti od právneho dokumentu, ktorý sa má vykonať.

Všeobecné pravidlo je, že do procesu treba zapojiť súdny orgán, aj keď v prípade zabavenia a pod podmienkou výslovného súhlasu, môže predaj založeného majetku vykonať notár.

HoreHore

2.1(c) Ktorý súd je príslušný nariadiť výkon rozhodnutia?

Sudca na súde prvého stupňa, ktorý vydal vykonateľné rozhodnutie. Ak exekučným prostriedkom nie je súdne rozhodnutie, na určenie príslušnosti sa použijú osobitné pravidlá, ktoré obyčajne hovoria, že o exekúcii je príslušný konať sudca v mieste bydliska odporcu.

2.1(d) Treba návrh na výkon rozhodnutia podať prostredníctvom právnika alebo inej osoby s právnickým povolaním?

Vždy, s výnimkou výkonu rozhodnutí týkajúcich sa čiastok nižších ako €900.

2.1(e) Uveďte prosím rozsah trov, ktoré vzniknú pri jednotlivých druhoch exekučných prostriedkov.

Služby poskytované súdmi sú obvykle bezplatné, s výnimkou právnických osôb s podstatným obratom, ktoré musia zaplatiť poplatok, ktorý zinkasuje daňová správa.

Odmeny právnikov a advokátov regulujú príslušné profesijné združenia. Osoby oprávnené na bezplatnú právnu pomoc ju môžu naďalej čerpať aj vo vykonávacej fáze konania.

V zásade nejestvuje limit pre tieto trovy, pričom ich úroveň bude závisieť od problémov, ktoré vzniknú počas výkonu rozhodnutia.
2.2. Vecné podmienky: aké kritériá uplatnuje súd pri povolovaní exekucného prostriedku? 

Návrh na výkon rozhodnutia predložený účastníkom musí obsahovať: právny dokument, ktorý zakladá právo na exekúciu, vymáhanú čiastku, majetok dlžníka, ktorý možno odobrať, umiestnenie dlžníkovho majetku a opatrenia potrebné na jeho zistenie, osobu alebo osoby, proti ktorým sa má rozhodnutie vykonať, pričom sa identifikujú tieto osoby a ich majetkové pomery a v prípadoch, kde je cieľom vykonať súdny rozsudok alebo rozhodnutie, treba tento rozsudok alebo rozhodnutie citovať a aj priložiť podľa článku 549 Občianskeho súdneho poriadku.

HoreHore

K návrhu na vykonanie rozhodnutia treba priložiť dokumenty vymenované v článku 550 Občianskeho súdneho poriadku. Ak návrh na vykonanie rozsudku spĺňa vyššie zmienené náležitosti a ak predložený dokument patrí medzi vykonateľné dokumenty, návrh sa postúpi príslušnému sudcovi, ktorý rozhodne o vymáhanej čiastke, dotknutých osobách a exekučných prostriedkoch.

3. Predmet a charakter exekucných prostriedkov? 

3.1. Aký druh majetku mo�no exekvovat? 

Všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok, ako aj pohľadávky a realitné práva. Za žiadnych okolností nemožno vymáhať tento majetok:

 1. Majetok vyhlásený za neodňateľný;
 2. Druhotné práva, ktoré nemožno scudziť nezávisle od hlavných práv;
 3. Majetok, ktorý sám osebe nemá žiadnu majetkovú hodnotu;
 4. Majetok, ktorý je právnou úpravou výslovne vyhlásený za nepostihnuteľný;
 5. Predmety v domácnosti a nábytok, ktorý patrí do domácnosti, ako aj oblečenie dlžníka a jeho rodinných príslušníkov, okrem predmetov a oblečenia, ktoré možno považovať za postrádateľné. Podľa mienky súdu je vo všeobecnosti majetok ako potraviny, palivo a podobne pre dlžníka a osoby na ňom závislé podstatne dôležitý, pretože mu umožňuje slušne žiť;
 6. Knihy a pomôcky, ktoré dlžník potrebuje pri vykonávaní svojho povolania, umeleckej alebo obchodnej činnosti, ak ich hodnota nie je neúmerná vzhľadom na vymáhanú čiastku;
 7. Posvätné predmety a relikvie potrebné legálne zaregistrovanú religióznu prax;
 8. Peňažné čiastky, ktoré sú zákonom výslovne vyhlásené za nepostihnuteľné;
 9. Majetok a peňažné čiastky, ktoré sú výslovne vyhlásené za nepostihnuteľné v dohovoroch ratifikovaných Španielskom.

Exekvovať nemožno ani tieto peňažné čiastky:

HoreHore

 1. Platy, mzdy, dôchodky, odmeny alebo ekvivalentné odplaty, ktoré neprekročia výšku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch (ktorú každoročne určuje vláda);
 2. Platy, mzdy, odmeny a dôchodky, ktoré prekračujú výšku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch, možno odstupňovane postihovať uplatnením týchto tarifných sadzieb:
 • Z prvého príjmového pásma nad minimom, ktoré sa rovná dvojnásobku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch, sadzbou tridsať percent;
 • Z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná trojnásobku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch, sadzbou päťdesiat percent;
 • Z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná štvornásobku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch, sadzbou šesťdesiat percent;
 • Z ďalšieho príjmového pásma, ktoré sa rovná päťnásobku minimálnej mzdy vo všetkých rezortoch, sadzbou sedemdesiatpäť percent;
 • Z ďalších príjmových pásiem prekračujúcich tie predchádzajúce, sadzbou deväťdesiat percent.

Ak dlžník dostáva viac ako jeden plat, spočítajú sa všetky príjmy a z tohto úhrnu sa naraz odpočíta časť, ktorú nemožno postihnúť. Okrem toho sa spočítavajú aj platy, mzdy, dôchodky, odmeny alebo ekvivalentné odplaty manželských partnerov - za predpokladu, že ich manželská zmluva nehovorí o rozdelení spoločného majetku a akýchkoľvek príjmov, čo by však bolo treba preukázať na súde.

Súd môže v zmysle ustanovení v odsekoch 1, 2, 3 a 4 paragrafu 2 tohto článku uloženú prikázanú čiastku znížiť o 10% a 15%, čím dlžníkovi umožní pokrytie rodinných výdavkov.

Ak by boli platy, mzdy, dôchodky a odmeny zaťažené trvalými alebo dočasnými odvodmi v nadväznosti na právne predpisy o daniach a sociálnom zabezpečení, pri určovaní postihovanej čiastky sa ako základ použije netto príjem dlžníka po odpočítaní týchto odvodov.

HoreHore

Citované odseky tohto článku sa tiež vzťahujú na príjmy samostatne zárobkovo činných profesionálov a obchodnú činnosť.

Každopádne a bez toho, aby bola dotknutá potreba vziať do úvahy horeuvedené čiastky, ktoré nemožno postihovať, zrážky z príjmov pri exekúcii musia byť úmerné vzhľadom na čiastku povolenú na vymáhanie, takže ak sú prehnané, možno ich bude treba zredukovať, ak sú nedostatočné, bude ich treba zvýšiť.

Ak účastník, ktorý iniciuje exekúciu nepozná majetkové pomery dlžníka, môže požiadať súd o jeho prešetrenie; toto zisťovanie sa robí na základe nahliadnutia do databáz rôznych úradných inštitúcií, do niektorých z nich možno priamo vstupovať zo súdu, pričom prístup je normálne chránený.

3.2. Akú sú úcinky exekucných prostriedkov? 

Na zabezpečenie účinnosti exekúcie, sú v zákone upravené isté prostriedky podľa druhu majetku.

 • V prípade nehnuteľného majetku alebo iného majetku, ktorý sa zapisuje do nejakého registra, môže súd na žiadosť účastníka navrhujúceho exekúciu nariadiť preventívny zápis o postihnutí do príslušného úradného registra (obvykle katastra nehnuteľností).
 • V ostatných prípadoch možno schváliť tieto spôsoby exekúcie:
  • Peňažné prostriedky: odobratie; bežné účty: príkaz banke na zmrazenie účtov; platy: príkaz na platiteľa mzdy, aby zrazil časť platu;
  • Úroky, tržby a výnosy: zrážky vykonávané poukazcom, likvidácia a súdne odobratie;

   HoreHore

  • Cenné papiere a finančné nástroje: zrážka úrokov pri zdroji, oznámenie na orgán regulujúci burzy alebo sekundárne trhy (ak sú cenné papiere kótované na úradnom trhu) a vyrozumenie spoločnosti;
  • Iný hnuteľný majetok: odobratie.

Okrem toho, aby sa zaistila exekúcia, všetky osoby, verejní činitelia a súkromné subjekty musia poskytnúť súčinnosť v exekučnom konaní (pod trestom pokuty alebo dokonca obvinenia z pohŕdania súdom, ak by nevyhoveli tejto požiadavke). Znamená to, že musia poskytnúť informácie od nich požadované, prijať príslušné zaisťovacie opatrenia, odovzdať súdu akékoľvek dokumenty a údaje, ktoré majú v držbe, a to bez akýchkoľvek obmedzení okrem tých, ktoré vyplývajú z dodržiavania základných práv alebo obmedzení, ktoré sú v niektorých prípadoch výslovne ustanovené zákonom.

3.3. Aká je platnost takýchto prostriedkov? 

Doba účinnosti uplatnených exekučných prostriedkov nie je vopred stanovená. Zostávajú v platnosti až do ukončenia exekúcie.

4. Mo�no sa proti rozhodnutiu povolujúcemu takýto prostriedok odvolat? 

Proti konkrétnym opatreniam uloženým v rozhodnutí schvaľujúcom exekúciu sa nemožno odvolať, ale dlžník môže podať odpor proti prijatiu týchto opatrení. V takom prípade môže dlžník do piatich dní začať odvolacie konanie proti zamietnutiu žaloby súdom. Začatím odvolacieho konania sa neodloží výkon uložených opatrení.

Okrem horeuvedeného môže dlžník podať odpor proti exekúcii už prebiehajúcej proti nemu, a to buď na základe vád konania alebo z dôvodov týkajúcich sa danej právnej skutočnosti.

HoreHore

Vady konania (vzťahujú sa na všetky exekučné prostriedky):

 • Dlžník nemá požadovanú spôsobilosť alebo zastúpenie;
 • Nedostatočná spôsobilosť alebo zastúpenie na strane navrhovateľa alebo jeho neschopnosť preukázať požadovanú spôsobilosť alebo zastúpenie;
 • Úplná neplatnosť schválenej exekúcie, pretože chýba súdne rozhodnutie alebo rozhodcovský nález proti odporcovi, pretože predložený dokument nespĺňa právne náležitosti vykonateľnosti alebo vzhľadom k tomu, že pri ukladaní exekučného prostriedku sa porušili pravidlá, ktorými sa má riadiť konanie o uložení exekučného prostriedku;
 • Ak je exekučným titulom notársky zapísané rozhodnutie rozhodcovského orgánu, nedostatočné overenie tohto rozhodnutia.

Pomimo horeuvedených dôvodov však môže dlžník dovolávať na iné dôvody odporu proti exekúcii, ktoré vyplývajú z východiskových právnych pomerov (hmotné dôvody). Keďže súdnym rozhodnutiam predchádza proces, počas ktorého sú rozsiahle možnosti pre rozpravu, sú v prípadoch, keď exekučný titul uložený súdnym rozhodnutím, možnosti odporovať menšie.

Takže, ak je exekučný titul predstavovaný súdnym rozhodnutím alebo rozsudkom alebo rozhodcovským nálezom proti odporcovi, alebo ak je v príslušnom dokumente schválené vyrovnanie alebo dohoda dosiahnutá počas procesu, môže dlžník do desiatich dní odo dňa oznámenie schválenia exekúcie písomne podať odpor z jedného z týchto dôvodov:

 • Uskutočnenie peňažného plnenia alebo iného plnenia nariadeného v súdnom rozhodnutí, čo treba preukázať predloženými dokumentmi;
 • Vypršanie exekučného opatrenia;
 • Zmluvy a vyrovnania, ktoré boli uzavreté nato, aby sa predišlo exekúcii, za predpokladu, že úradne sú zdokumentované.

Ale ak sa uplatní iný exekučný prostriedok ako niektorý z prostriedkov vymenovaných vyššie, dôvodov na odpor je viac, vrátane nasledovných:

 • Uskutočnenie peňažného plnenia, ktoré možno preukázať dokumentárnymi dôkazmi;
 • Vzájomné vyrovnanie pohľadávok (kompenzácia) na základe vykonateľného dokumentu;
 • Plus petitio (pluspetícia), t.j. nadsadenie vymáhaného peňažného plnenia;
 • Premlčanie a uplynutie lehoty;
 • Zdokumentované vyvinenie, odročenie alebo dohoda či prísľub nepokračovať v stíhaní.
 • Vyrovnanie, ak je doložené úradným dokumentom;

Ak sa odpor predloží v týchto prípadoch, exekúcia sa odloží.

V takýchto prípadoch sa podaním odporu exekúcia neodloží.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo