Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Hiszpania

Ostatnia aktualizacja: 07-06-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Hiszpania

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonanie orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Istotne warunki: jakie kryteria stosuje sąd przyznając środki przymusowe? 2.2.
3. Przedmiot i charakter środków przymusowych 3.
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych? 3.2.
3.3. Jaki jest okres ważności tych środków? 3.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki? 4.

 

Wykonanie orzeczenia stanowi część reakcji na mandat konstytucyjny określony w prawie nadrzędnym, które powierza sędziom zadanie orzekania i wykonywania orzeczeń (art. 117 i 118 Konstytucji). W związku z tym, strony postępowania mają obowiązek wypełniać orzeczenia i inne decyzje sądowe oraz współpracować w sposób niezbędny w wykonaniu podjętej decyzji. Zapewnienie pełnego wypełnienia tych wymagań leży w gestii sędziego.

1. Co oznacza wykonanie orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych?

Wykonanie decyzji sądowej oznacza zgodność i uzyskanie pełnych praw należnych stronie, która wygrała spór. Może wiązać się to z wnioskiem powoda dotyczącym zwrotu określonej kwoty pieniędzy, prawem do zażądania od pozwanego dokonania określonej czynności lub powstrzymania się od niej, lub też wnioskiem o uznanie prawa w drodze jego wpisania do rejestrów publicznych.

Wykonanie orzeczenia może być ostateczne lub tymczasowe. W tym drugim przypadku wykonanie dotyczy orzeczenia, które nie jest jeszcze ostateczne, w celu uniknięcia sytuacji, w której wierzyciel nie zdoła uzyskać zaspokojenia z powodu opóźnień proceduralnych (art. 524 do 537 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą?

Zasadniczo, konieczne jest posiadanie ostatecznej decyzji sądowej lub innego instrumentu pozwalającego na wykonanie (za wyjątkiem wykonania tymczasowego, które akceptuje się w niektórych przypadkach dla ostatecznych wyroków).

2.1. Procedura
2.1(a) Czy wykonalne są zarówno decyzje sądowe jak i pozasądowe?

Wykonanie musi dotyczyć instrumentu, który jest wykonalny.

Wykonalne są jedynie następujące instrumenty:

 1. Ostateczne orzeczenie sądowe;
 2. Wyroki arbitrażowe (laudos);
 3. Decyzje sądowe zatwierdzające lub potwierdzające ugody i porozumienia sądowe osiągnięte w trakcie postępowania, którym w niezbędnych przypadkach towarzyszą odpowiednie zeznania mające na celu zapewnienie odnotowania rzeczywistej treści;
 4. Uwierzytelnione dokumenty publiczne, pod warunkiem, że są oryginałami. W przypadku kopii istnieje wymóg wydania ich na mocy polecenia sądowego wskazującego osobę, która może być poszkodowana lub sprawcę szkody, lub też wymóg wydania ich za zgodą wszystkich stron;
 5. Umowy handlowe podpisane przez strony i pośrednika będącego członkiem stowarzyszenia zawodowego, który prowadził mediacje między stronami, pod warunkiem że towarzyszy im certyfikat, w którym rzeczony pośrednik zaświadcza, że umowa jest zgodna z wpisami w jego rejestrze i datami tych wpisów;
 6. Prawnie wydane akcje na okaziciela lub akcje imienne reprezentujące wymagalne zobowiązania, oraz odcinki rzeczonych akcji, również wymagalne, pod warunkiem że odcinki te odpowiadają akcjom, a akcje te we wszystkich przypadkach odpowiadają kwitariuszom;

Do góryDo góry

Protest oparty na fałszerstwie akcji sformułowany w trakcie procesu dopasowywania, jeśli pozycje odpowiadają sobie, nie zapobiegnie wydaniu orzeczenia o wykonaniu, bez uszczerbku dla późniejszego sprzeciwu w stosunku do wykonania, który może wnieść pozwany twierdzący, że akcja została sfałszowana;
 1. Świadectwa, które nie wygasły, wydane przez organy odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów, wykazujące akcje reprezentowane w formie wpisów do sprawozdań finansowych, o których mówi Ustawa o giełdzie papierów wartościowych, pod warunkiem że towarzyszy im kopia instrumentu publicznego reprezentującego akcje lub, w stosownych przypadkach, ich emisję, kiedy jest to wymagane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Jeżeli zwrócimy się o wykonanie i zostanie nam ono przyznane, certyfikaty, o których mowa w pierwszym akapicie nie wygasają;

 1. Pisma urzędowe określające maksymalną kwotę, której można dochodzić jako rekompensaty, sporządzone w przypadku niepojawienia się oskarżonego w sądzie lub w przypadku uniewinnienia lub oddalenia sprawy w postępowaniu karnym w stosunku do zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem samochodowym od odpowiedzialności w stosunku do strony trzeciej;
 2. Pozostałe decyzje sądowe i dokumenty, wykonalne z mocy jakiegokolwiek prawa.
2.1(b) Czy konieczne jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o polecenie autoryzujące wykonanie?

Istnieją dwie możliwości, w zależności od instrumentu będącego przedmiotem wykonania.

Zgodnie z zasadą ogólną należy zaangażować organ sądowniczy, aczkolwiek w przypadku przejścia obciążonej nieruchomości na własność wierzyciela, pod warunkiem że zostało to wyraźnie uzgodnione, sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką można dokonać za pośrednictwem notariusza.

Do góryDo góry

2.1(c) Który sąd jest właściwy dla polecania wykonania?

Sędzia w sądzie pierwszej instancji, który wydał orzeczenie będące przedmiotem wykonania. Jeśli wykonalny instrument nie jest orzeczeniem, istnieją specjalne zasady przypisywania kompetencji, które wskazują zwykle, że właściwym jest sędzia w miejscu zamieszkania pozwanego.

2.1(d) Czy wniosek o wykonanie należy złożyć za pośrednictwem prawnika lub innego przedstawiciela zawodu prawniczego?

Zawsze, za wyjątkiem wykonywania decyzji dotyczących kwot poniżej 900 euro.

2.1(e) Należy podać skalę kosztów dla każdego rodzaju środków przymusowych.

Usługi świadczone przez sąd są zwykle bezpłatne, z wyjątkiem osób prawnych, które muszą uiścić opłatę pobieraną przez Radę Skarbową, jeżeli posiadają one znaczne obroty.

Wynagrodzenie prawników i adwokatów regulują ich odpowiednie stowarzyszenia zawodowe. Osoby uprawnione do bezpłatnej pomocy prawnej mogą otrzymywać ją wciąż na etapie wykonania.

Zasadniczo nie istnieje limit dla tego typu kosztów, a ich poziom rośnie w zależności od problemów, które mogą pojawić się w trakcie wykonania.

2.2. Istotne warunki: jakie kryteria stosuje sąd przyznając środki przymusowe?

Wniosek o wykonanie, którego domaga się strona, musi zawierać: instrument będący podstawą dla wykonania, dochodzone wykonanie, aktywa dłużnika, które mogą być przedmiotem zajęcia, środki lokalizacyjne i badawcze niezbędne dla ustalenia aktywów dłużnika, osobę lub osoby, w stosunku do których ma zostać wykonana decyzja, wraz z ich identyfikacją oraz wskazaniem okoliczności, jak również, w przypadku gdzie celem jest wykonanie orzeczenia lub decyzji sądowej, dokument ten również należy wskazać i załączyć, zgodnie z art. 549 kodeksu postępowania cywilnego.

Do góryDo góry

Dokumenty wymienione w art. 550 kodeksu postępowania cywilnego należy załączyć do wniosku o wykonanie. Jeżeli wniosek o wykonanie spełnia wspomniane powyżej wymagania oraz jeśli przekładany instrument jest jednym z instrumentów, które pozwalają na wykonanie, zostanie ono przyznane przez sędziego, do którego złożono wniosek, który określi kwotę, na jaką zostanie dokonane zajęcie, zainteresowane osoby oraz środki przymusowe.

3. Przedmiot i charakter środków przymusowych

3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania?

Cały majątek ruchomy i nieruchomy oraz roszczenia i prawa majątkowe. Aktywa, które w żadnej sytuacji nie mogą być przedmiotem wykonania, są następujące:

 1. Aktywa, co do których ogłoszono niezbywalność;
 2. Prawa drugorzędne, których nie można zbyć niezależnie od praw głównych;
 3. Aktywa które same w sobie nie mają żadnej wartości materialnej;
 4. Aktywa wyraźnie wskazane jako niepodlegające zajęciu z mocy przepisów prawa;
 5. Artykuły gospodarstwa domowego i umeblowanie domu, odzież dłużnika i jego rodziny, oprócz rzeczy, które można uznać za zbyteczne. Zasadniczo aktywa takie jak artykuły spożywcze, paliwo i inne, które w opinii sądu są niezbędne dla dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w celu zachowania przyzwoitych warunków życia;
 6. Książki i narzędzia potrzebne dłużnikowi w celu wykonywania przez niego zawodu, sztuki lub prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku kiedy ich wartość nie jest nieproporcjonalna do dochodzonej kwoty;
 7. Przedmioty święte i wykorzystywane do praktykowania prawnie zarejestrowanych religii;
 8. Kwoty wyraźnie wskazane jako niepodlegające zajęciu z mocy prawa;
 9. Aktywa i kwoty wyraźnie wskazane jako niepodlegające zajęciu z mocy traktatów ratyfikowanych przez Hiszpanię.

Przedmiotem wykonania nie mogą być również następujące kwoty:

Do góryDo góry

 1. Pensje, zarobki, emerytury, wynagrodzenia lub odpowiadające im płatności nieprzekraczające kwot określonych jako minimalna płaca międzysektorowa (określana dorocznie przez rząd);
 2. Pensje, zarobki, wynagrodzenie i emerytury wyższe niż minimalna płaca międzysektorowa mogą zostać zajęte według następującej skali:
 • Dla pierwszej dodatkowej kwoty do kwoty odpowiadającej podwójnej minimalnej płacy międzysektorowej – trzydzieści procent;
 • Dla dodatkowej kwoty do kwoty odpowiadającej potrójnej minimalnej płacy międzysektorowej – pięćdziesiąt procent;
 • Dla dodatkowej kwoty do kwoty odpowiadającej czterokrotnej minimalnej płacy międzysektorowej – sześćdziesiąt procent;
 • Dla dodatkowej kwoty do kwoty odpowiadającej pięciokrotnej minimalnej płacy międzysektorowej – siedemdziesiąt pięć procent;
 • Dla każdej kwoty przekraczającej kwotę poprzednią – dziewięćdziesiąt procent.

W przypadku jeśli dłużnik otrzymuje więcej niż jedną pensję, wszystkie pensje zostaną zsumowane, a kwota niepodlegająca zajęciu zostanie potrącona jednorazowo. Ponadto zsumowane zostaną pensje, zarobki, emerytury, wynagrodzenie i odpowiadające im płatności współmałżonków, chyba że ich intercyza małżeńska obejmuje rozdzielność majątku i przychodów wszelkiego rodzaju, co należy udowodnić w sądzie.

Sąd może obniżyć o 10% do 15% wartości procentowe wymienione w podpunktach 1, 2, 3 i 4 ustępu 2 niniejszego artykułu, celem umożliwienia dłużnikowi pokrycia wydatków rodzinnych.

W przypadku jeśli pensje, zarobki, emerytury i wynagrodzenia obciążone są stałymi lub tymczasowymi potrąceniami o charakterze publicznym, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym lub dotyczącym ubezpieczeń społecznych, po dokonaniu takich potrąceń kwota netto otrzymywana przez dłużnika będzie kwotą stanowiącą postawę dla określenia kwoty będącej przedmiotem zajęcia.

Do góryDo góry

Powyższe podpunkty niniejszego artykułu stosują się również do przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W każdym przypadku i bez uszczerbku dla potrzeby uwzględnienia kwot, które nie mogą być przedmiotem zajęcia, jak wspomniano powyżej, środki przymusowe muszą być proporcjonalne do kwoty, dla której przyznano wykonanie, tak więc jeśli są one nadmierne, konieczne może być ich obniżenie, a w przypadku jeśli są niedostateczne, może istnieć potrzeba ich podwyższenia.

W sytuacji kiedy strona wszczynająca postępowanie wykonawcze nie posiada wiedzy na temat aktywów będących własnością dłużnika, można zwrócić się do sądu o przeprowadzenie dochodzenia; dokonuje się go w drodze sprawdzania baz danych różnych instytucji urzędowych, przy czym niektóre z nich dostępne są bezpośrednio z sądu, z zachowaniem zwykłych środków bezpieczeństwa.

3.2. Jakie są skutki środków przymusowych?

Celem zagwarantowania skuteczności wykonania orzeczenia, prawo ustanawia określone środki, zależne od rodzaju aktywów.

 • W przypadku majątku nieruchomego lub innych aktywów, które można wpisać do rejestru, sąd może, na wniosek strony wnioskującej o wykonanie, polecić prewencyjne odnotowanie zajęcia w odpowiednim rejestrze publicznym (zwykle jest to rejestr majątkowy, istniejący dla nieruchomości).
 • W innych przypadkach można przyznać następujące środki:
  • Środki pieniężne: konfiskata; rachunki bieżące: polecenie bankowi zablokowania rachunków; pensje: polecenie płatnikowi wstrzymania części płatności;

   Do góryDo góry

  • Odsetki, zyski i przychody: wstrzymanie przez płatnika, sekwestr lub konfiskata sądowa;
  • Akcje i instrumenty finansowe: wstrzymanie odsetek u źródła, zawiadomienie giełdy lub wtórnego organu regulacyjnego rynku (jeśli są one zarejestrowane na oficjalnym rynku) i zawiadomienie spółki;
  • Inny majątek ruchomy: konfiskata.

Ponadto, mając na uwadze zagwarantowanie wykonania, wszystkie osoby oraz podmioty publiczne i prywatne mają obowiązek współpracy w ramach postępowania wykonawczego (pod rygorem zapłaty grzywny lub oskarżenia o niezastosowanie się do nakazu sądu w przypadku jeśli niedopełnią one tego wymogu). Oznacza to, że muszą one zapewniać wymagane od nich informacje, stosować dane środki gwarancyjne, przekazywać do sądu wszelkie dokumenty i dane będące w ich posiadaniu, bez ograniczeń innych niż te wynikające z przestrzegania podstawowych praw bądź też ograniczeń, które w określonych przypadkach wyraźnie ustanawia prawo.

3.3. Jaki jest okres ważności tych środków?

Czas trwania środków przymusowych nie jest z góry określony. Pozostają one w mocy do momentu zakończenia wykonania.

4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki?

Odwołanie od określonych środków ustanowionych w decyzji przyznającej wykonanie nie jest możliwe, jednakże dłużnik może wnieść sprzeciw w stosunku do przyjęcia określonych środków. W takim przypadku, dłużnik może wszcząć postępowanie odwoławcze w stosunku do odrzucenia przez sąd w terminie pięciu dni. Wszczęcie postępowania odwoławczego nie skutkuje zawieszeniem wykonania przyznanych środków.

Do góryDo góry

Ponadto, dłużnik może sprzeciwić się wykonaniu, które toczy się w stosunku do niego na podstawie braków proceduralnych lub powodów dotyczących danej relacji prawnej.

Podstawy proceduralne (stosowane do wszystkich instrumentów wykonania):

 • Dłużnik nie posiada wymaganej zdolności lub zastępstwa;
 • Brak zdolności lub zastępstwa po stronie powoda lub jego niezdolność do dowiedzenia wymaganej zdolności lub zastępstwa;
 • Bezwzględna nieważność przyznanego wykonania w związku z faktem, że nie zawiera ono orzeczenia lub wyroku arbitrażowego orzekającego przeciwko pozwanemu, ponieważ przedłożony dokument nie spełnia wymagań prawnych w zakresie wykonalności, lub z powodu naruszenia, w sytuacji przyznania wykonania, zasad regulujących postępowanie, które powinny być stosowane przed przyznaniem środka przymusowego;
 • W przypadku jeśli instrument wykonania był wyrokiem arbitrażowym, który nie został odnotowany przez notariusza, brak autentyczności tej decyzji.

Jednakże, oprócz powodów wymienionych powyżej, dłużnik może powołać się na podstawy sprzeciwu w stosunku do wykonania wynikające z leżącej u jego podstaw relacji prawnej (istotne podstawy). Jako że w przypadku orzeczeń miał miejsce uprzedni proces, w trakcie którego istniały szerokie możliwości w zakresie debaty, w przypadku jeśli instrument wykonania jest orzeczeniem sądowym możliwości wniesienia sprzeciwu jest zdecydowanie mniej.

Dlatego też, jeśli instrument wykonania jest decyzją lub orzeczeniem sądowym lub wyrokiem arbitrażowym w stosunku do pozwanego, lub jeśli zatwierdza on ugodę lub porozumienie osiągnięte w trakcie rozprawy, dłużnik ma prawo, w terminie dziesięciu dni od zawiadomienia o akcie, w którym przyznane zostaje wykonanie, wnieść pisemny sprzeciw, powołując się na jedną z następujących podstaw:

 • Zapłata lub zgodność z poleceniami zawartymi w orzeczeniu, co będzie musiało zostać potwierdzone dokumentami;
 • Przedawnienie czynności wykonawczej;
 • Porozumienia i ugody osiągnięte w celu uniknięcia wykonania, pod warunkiem że odnotowano je w dokumencie publicznym.

W takich przypadkach, sprzeciw nie zawiesza wykonania.

Jednakże jeśli instrument wykonania jest inny niż wspomniane powyżej, istnieje więcej podstaw dla sprzeciwu, łącznie z następującymi:

 • Zapłata, co do której może zostać przedłożony dowód z dokumentów;
 • Skompensowanie wymagalnego roszczenia opartego na wykonalnym dokumencie;
 • Żądanie nadmierne lub nadwyżka w wycenie zadłużenia gotówkowego;
 • Upływ terminu lub przedawnienie;
 • Uniewinnienie, odroczenie lub porozumienie albo obietnica niewnoszenia pozwu, odnotowane w dokumentach.
 • Ugoda, pod warunkiem że jest zapisana w formie dokumentu urzędowego;

Jeżeli sprzeciw wnosi się w tych przypadkach, wykonanie zostaje zawieszone.

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Hiszpania - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 07-06-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania