Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Spanje

Laatste aanpassing: 09-01-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Spanje

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. Grondvoorwaarden: welke criteria worden door het gerecht gebruikt om een tenuitvoerleggingsmaatregel toe te staan? 2.2.
3. Doel en aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen? 3.2.
3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen? 3.3.
4. Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan? 4.

 

Tenuitvoerlegging past in het kader van het door de grondwet aan de rechters verstrekte mandaat om recht te spreken en rechterlijke beslissingen ten uitvoer te leggen (artikelen 117 en 118 van de grondwet). De procespartijen moeten bijgevolg vonnissen en andere rechterlijke beslissingen nakomen en zoveel als nodig meewerken aan de tenuitvoerlegging van beslissingen. De rechter moet ervoor zorgen dat ten volle aan deze vereisten worden voldaan.

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

Tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing houdt in dat het aan de in het gelijk gestelde procespartij toegewezen recht ten volle wordt gerespecteerd en uitgevoerd. De eiser kan bijvoorbeeld verzoeken dat een bepaalde geldsom wordt teruggegeven, dat de verweerder een bepaalde handeling stelt of nalaat, of dat een recht wordt erkend door de inschrijving ervan in openbare registers.

Tenuitvoerlegging kan een definitief of voorlopig karakter hebben. In dat laatste geval wordt een nog niet in kracht van gewijsde gegaan vonnis ten uitvoer gelegd om te vermijden dat de aanspraak van de schuldeiser teniet gaat als gevolg van te lange procedures (artikelen 524 tot en met 537 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel of beslissing worden uitgevaardigd?

In beginsel is er voor tenuitvoerlegging een definitieve rechterlijke beslissing of een andere titel vereist (behalve in het geval van voorlopige tenuitvoerlegging, die in sommige gevallen ook op basis van eindbeslissingen kan plaatsvinden).

2.1. De procedure
2.1(a) Welke beslissingen zijn uitvoerbaar?

Tenuitvoerlegging moet gebaseerd zijn op een uitvoerbare titel.

Alleen de volgende titels zijn uitvoerbaar:

 1. een definitieve rechterlijke beslissing;
 2. arbitrale beslissingen (laudos);
 3. rechterlijke beslissingen tot goedkeuring of bevestiging van tijdens de procedure gesloten rechterlijke schikkingen en overeenkomsten, indien nodig vergezeld van de desbetreffende akten tot staving van hun werkelijke inhoud;
 4. authentieke akten, mits het om eerste kopieën gaat. Indien het niet om eerste kopieën gaat, moeten de akten zijn uitgevaardigd krachtens een rechterlijk bevel dat vermeldt tegen welke persoon de akten zijn gericht of wie de opsteller ervan is, of moeten zij zijn uitgevaardigd met instemming van alle partijen;
 5. handelsovereenkomsten die zijn ondertekend door de partijen en een erkende makelaar die lid is van een beroepsorganisatie, mits zij vergezeld gaan van een certificaat waarin deze makelaar verklaart dat de overeenkomst in overeenstemming is met de inschrijvingen in zijn register en met de data van deze inschrijvingen;
 6. rechtmatig uitgegeven effecten aan toonder of op naam die opeisbare schulden vertegenwoordigen en de eveneens opeisbare coupons van deze effecten, mits deze coupons bij de effecten horen en de effecten in alle gevallen overeenstemmen met de kwitantieboeken.

Wanneer bij de controle van de overeenstemming de echtheid van de effecten wordt betwist, zal dit, indien er overeenstemming is, niet verhinderen dat de tenuitvoerlegging wordt gelast, onverminderd het recht van de verweerder om in een latere fase beroep aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging en aan te voeren dat de effecten vervalst zijn;

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. niet vervallen certificaten die door de registerinstanties zijn afgegeven en die betrekking hebben op effecten in de vorm van inschrijvingen op rekeningen zoals bedoeld in de effectenmarktwet, mits zij vergezeld gaan van een kopie van de authentieke akte betreffende de effecten of, voor zover dit door de wet is voorgeschreven, betreffende de afgifte van de effecten.

Zodra de tenuitvoerlegging is aangevraagd en toegestaan, kunnen de hierboven bedoelde certificaten niet vervallen;

 1. de beslissingen waarbij het maximumbedrag wordt vastgesteld dat als schadevergoeding kan worden gevorderd; dergelijke beslissingen worden gegeven in het geval van niet-verschijning van de verdachte, of in het geval van vrijspraak of afdoening in het kader van strafprocedures betreffende feiten die onder de verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen vallen;
 2. andere rechterlijke beslissingen en akten die krachtens een of andere wettelijke bepaling uitvoerbaar zijn.
2.1(b) Moet voor de tenuitvoerlegging om een rechterlijk bevel worden verzocht?

Er zijn twee mogelijkheden afhankelijk van de ten uitvoer te leggen titel.

De algemene regel is dat een rechterlijke instantie moet worden ingeschakeld; een gehypothekeerd goed kan echter via een notaris worden verkocht indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.1(c) Welke rechterlijke instantie is bevoegd om de tenuitvoerlegging te gelasten?

De rechter in eerste aanleg die het ten uitvoer te leggen vonnis heeft gegeven. Indien de uitvoerbare titel geen vonnis is, geldt er een bijzondere bevoegdheidsregeling: gewoonlijk is de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.1(d) Moet het verzoek om tenuitvoerlegging door een advocaat of een andere beoefenaar van een juridisch beroep worden ingediend?

Ja altijd, tenzij het gaat om de tenuitvoerlegging van beslissingen die betrekking hebben op bedragen van minder dan 900 EUR.

2.1(e) Verstrek de tarieven voor elk soort tenuitvoerleggingsmaatregel

De door de rechterlijke instantie verstrekte diensten zijn gewoonlijk kosteloos, behalve voor rechtspersonen met een hoge omzet die aan het fiscale agentschap (Agencia Tributaria) een heffing moeten betalen.

De regeling voor honoraria van advocaten en juridische adviseurs wordt vastgesteld door hun respectieve beroepsorganisaties. In voorkomend geval geldt kosteloze rechtsbijstand ook voor de tenuitvoerleggingsfase.

Er zijn in beginsel geen bovengrenzen voor deze kosten, die variëren afhankelijk van de problemen die zich tijdens de tenuitvoerleggingsfase voordoen.

2.2. Grondvoorwaarden: welke criteria worden door het gerecht gebruikt om een tenuitvoerleggingsmaatregel toe te staan?

Het tenuitvoerleggingsverzoek moet de volgende gegevens bevatten: de titel die ten uitvoer moet worden gelegd; de in het kader van de tenuitvoerlegging gevraagde rechtsbescherming; de voor beslag vatbare activa van de schuldenaar; de te nemen maatregelen om het vermogen van de schuldenaar te lokaliseren en vast te stellen; de persoonsgegevens van de persoon of personen tegen wie de beslissing ten uitvoer moet worden gelegd, en in het geval van tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing het identificatienummer en een afschrift van die beslissing (artikel 549 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De in artikel 550 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering opgesomde stukken moeten bij het tenuitvoerleggingsverzoek worden gevoegd. Indien het tenuitvoerleggingsverzoek voldoet aan de bovenvermelde vereisten en indien de overgelegde titel een van de voor tenuitvoerlegging in aanmerking komende titels is, beveelt de rechter bij wie het tenuitvoerleggingsverzoek is ingediend de tenuitvoerlegging, stelt hij het in beslag te nemen bedrag vast, alsmede de betrokken personen en de tenuitvoerleggingsmaatregelen.

3. Doel en aard van tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke soorten activa kunnen voorwerp van tenuitvoerlegging zijn?

Alle roerende en onroerende goederen alsook vorderingen en zakelijke rechten. De volgende activa zijn nooit vatbaar voor tenuitvoerlegging:

 1. onvervreemdbaar verklaarde activa;
 2. afgeleide rechten die niet los van de desbetreffende hoofdrechten kunnen worden vervreemd;
 3. activa die op zich geen verkoopswaarde hebben;
 4. activa die krachtens een wettelijke bepaling uitdrukkelijk niet voor beslag vatbaar zijn;
 5. huisraad, meubelen en kledij van de schuldenaar en zijn gezin, voor zover zij deze nodig hebben. In het algemeen gaat het om voedsel, brandstof en andere goederen zonder welke de schuldenaar en zijn gezin volgens de rechter geen menswaardig leven zouden kunnen leiden;
 6. vakliteratuur en gereedschap die de schuldenaar nodig heeft voor zijn beroep, ambacht of bedrijf, wanneer de waarde ervan niet buiten verhouding staat tot het geclaimde bedrag;
 7. religieuze voorwerpen en voorwerpen gebruikt voor de uitoefening van wettelijk erkende religies;
 8. bedragen die krachtens de wet uitdrukkelijk niet voor beslag vatbaar zijn;
 9. activa en bedragen die krachtens door Spanje bekrachtigde verdragen uitdrukkelijk niet voor beslag vatbaar zijn.

Ook de volgende bedragen zijn niet vatbaar voor beslag:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. de lonen, salarissen, pensioenen, bezoldigingen of soortgelijke betalingen die het (jaarlijks door de regering vastgestelde) intersectorale minimumloon niet te boven gaan;
 2. van de lonen, salarissen, bezoldigingen en pensioenen die het intersectorale minimumloon te boven gaan kan het volgende gedeelte in beslag worden genomen:
 • de schijf tussen het sectorale minimumloon en het dubbele van het sectorale minimumloon: 30%;
 • de schijf daarboven tot het driedubbele van het sectorale minimumloon: 50%;
 • de schijf daarboven tot het vierdubbele van het sectorale minimumloon: 60%;
 • de volgende schijf daarboven tot het vijfdubbele van het sectorale minimumloon: 75%;
 • de schijf daarboven: 90%.

Indien de schuldenaar meer dan één vergoeding ontvangt, worden deze vergoedingen bij elkaar opgeteld en wordt het niet voor beslag vatbare gedeelte op basis van dit totaalbedrag berekend. Bovendien wordt ook rekening gehouden met de lonen, salarissen, pensioenen, bezoldigingen en soortgelijke vergoedingen van de echtgeno(o)t(e) van de schuldenaar, tenzij het een huwelijk betreft volgens het stelsel van algehele scheiding van goederen en inkomsten (hetgeen voor de rechtbank moet worden bewezen).

In het licht van de gezinslasten van de schuldenaar kan de rechter de hierboven in lid 2, punten 1, 2, 3 en 4, vastgestelde percentages nog eens verlagen met 10 tot 15 procentpunt.

Indien er op de lonen, salarissen, pensioenen en bezoldigingen nog (periodiek terugkerende of eenmalige) belastingen of socialezekerheidsbijdragen moeten worden ingehouden, is het door de schuldenaar ontvangen nettobedrag (dus na aftrek van deze inhoudingen) de basis om het voor beslag vatbare bedrag te berekenen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De bovengenoemde beslagbeperkingen gelden ook voor de inkomsten van zelfstandige beroeps- en handelsactiviteiten.

In ieder geval en onverminderd de bovenvermelde regels inzake de niet voor beslag vatbare bedragen moeten de tenuitvoerleggingsmaatregelen in verhouding staan tot het bedrag waarvoor de tenuitvoerlegging werd toegestaan: indien zij excessief zijn kan het nodig zijn ze in te korten, en indien zij ontoereikend zijn kan het nodig zijn ze te verscherpen.

Wanneer de om tenuitvoerlegging verzoekende partij niet weet over welke activa de schuldenaar beschikt, kan hij de rechter verzoeken een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek behelst de raadpleging van de gegevensbanken van de verschillende officiële instanties; sommige van deze gegevensbanken kunnen - met inachtneming van de gebruikelijke waarborgen - rechtstreeks worden geraadpleegd door de gerechten.

3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen?

Om de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging te waarborgen, voorziet de wet, afhankelijk van het soort activa, in een aantal maatregelen:

 • in het geval van onroerende goederen of andere activa die in het hypotheekregister kunnen worden ingeschreven, kan de rechter op verzoek van de partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, een preventieve annotatie betreffende beslag laten opnemen in het desbetreffende openbare register (meestal het kadaster, dat het register voor onroerende goederen is);
 • in de overige gevallen kunnen de volgende maatregelen worden gelast:
  • geld: consignatie; lopende rekeningen: de betrokken bank wordt gelast de rekeningen te blokkeren; salarissen: de salarisbetaler wordt gelast een deel van het salaris in te houden;
  • rente, opbrengsten en ontvangsten: inhouding bij de betaler, gerechtelijke curatele en gerechtelijk depot;
  • effecten en financiële instrumenten: inhouding van rente aan de bron, kennisgeving aan de effectenmarkt of aan de regelgever van de secundaire markt (indien de waardepapieren aan een officiële beurs zijn genoteerd) en kennisgeving aan de vennootschap;
  • andere roerende zaken: depot.

Bovendien zijn alle personen en openbare en particuliere instanties met het oog op een correcte tenuitvoerlegging verplicht om aan de tenuitvoerleggingsprocedures mee te werken (bij schending van deze verplichting kan een boete worden opgelegd of kan een vervolging wegens belemmering van de rechtsgang worden ingesteld). Dit betekent dat zij de aan hen gevraagde inlichtingen moeten verstrekken, de gelaste bewarende maatregelen moeten treffen en het gerecht alle stukken en gegevens in hun bezit moeten verstrekken, waarbij enkel de uit de eerbiediging van de grondrechten voortvloeiende beperkingen van toepassing zijn alsook de beperkingen die in sommige gevallen uitdrukkelijk door de wet zijn voorgeschreven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen?

Tenuitvoerleggingsmaatregelen hebben geen vooraf vastgestelde geldigheidsduur. Zij blijven geldig totdat de tenuitvoerlegging voltooid is.

4. Is er een mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing om een dergelijke maatregel toe te staan?

Er is geen beroep mogelijk tegen de concrete maatregelen gelast bij de beslissing die de tenuitvoerlegging toestaat, maar de schuldenaar kan zich wel verzetten tegen de vaststelling van concrete maatregelen. Ingeval het gerecht het verzet afwijst, kan de schuldenaar daartegen binnen vijf dagen beroep instellen. Het instellen van beroep leidt niet tot de opschorting van de tenuitvoerlegging van de gelaste maatregelen.

Daarnaast kan de schuldenaar zich ook verzetten tegen de tegen hem gerichte tenuitvoerlegging, hetzij om procedurele redenen hetzij om redenen die verband houden met de betrokken rechtsverhouding.

Procedurele redenen (gelden voor alle uitvoerbare titels):

 • de schuldenaar heeft niet de vereiste hoedanigheid of vertegenwoordiging;
 • de eiser heeft niet de vereiste bekwaamheid of vertegenwoordiging of kan niet aantonen dat hij die bekwaamheid of vertegenwoordiging heeft;
 • volstrekte nietigheid van het tenuitvoerleggingsbevel omdat het vonnis of de arbitrale beslissing geen veroordeling bevat, omdat het overgelegde stuk niet voldoet aan de wettelijke vereisten inzake uitvoerbaarheid, of omdat er op het ogenblik dat de tenuitvoerlegging werd toegestaan procedureregels werden geschonden die moeten worden nagekomen vooraleer een tenuitvoerleggingsmaatregel kan worden gelast;
 • indien de uitvoerbare titel een arbitrale beslissing is die niet werd geregistreerd door een notaris: gebrek aan authenticiteit van deze beslissing.

Naast de bovenvermelde procedurele gronden, kan de schuldenaar zijn verzet echter ook baseren op gronden in verband met de onderliggende rechtsverhouding (materiële gronden). Aangezien er in het geval van vonnissen een voorafgaand proces is geweest tijdens hetwelk er voldoende ruimte was voor debat, zijn er minder beroepsmogelijkheden wanneer de uitvoerbare titel een vonnis is.

Wanneer de uitvoerbare titel een rechterlijke of arbitrale beslissing is waarin de verweerder in het ongelijk wordt gesteld, of wanneer het gaat om een tijdens het proces gesloten schikking of overeenkomst, kan de schuldenaar zich binnen tien dagen na de betekening van de akte waarbij de tenuitvoerlegging wordt toegestaan, schriftelijk tegen deze tenuitvoerlegging verzetten op een van de volgende gronden:

 • betaling of nakoming van hetgeen in de rechterlijke beslissing is gelast; dit moet worden aangetoond aan de hand van documenten;
 • verval van de tenuitvoerlegging;
 • er werd een schikking getroffen om tenuitvoerlegging te vermijden, mits deze schikking in een openbaar document is opgenomen.

In deze gevallen heeft het verzet geen schorsende werking.

Wanneer het om een andere uitvoerbare titel dan de bovenvermelde titels gaat, zijn er echter meer gronden voor verzet, zoals:

 • betaling die kan worden aangetoond aan de hand van een document;
 • compensatie van een opeisbare vordering die blijkt uit een uitvoerbare titel;
 • plus petitio of buitensporige raming van cash schulden;
 • verjaring en verval;
 • kwijtschelding, betalingsuitstel, dan wel een overeenkomst of een belofte om geen rechtsvordering in te stellen (aan te tonen aan de hand van documenten);
 • een schikking, mits zij is neergelegd in een openbaar document.

Indien op die gronden verzet wordt aangetekend, wordt de tenuitvoerlegging opgeschort.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 09-01-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk