Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civiltiesību un komerctiesību strīdu lietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, pamatojoties uz kuriem var piešķirt piespiedu izpildes tiesības vai izdot lēmumu par piespiedu izpildi? 2.
2.1. Process 2.1.
2.2. Pamatnosacījumi: kādi ir tiesas izmantotie kritēriji piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanai? 2.2.
3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs 3.
3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti piespiedu izpildei? 3.1.
3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti? 3.2.
3.3. Cik ilgi spēkā ir šādi pasākumi? 3.3.
4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas paredz šo pasākumu? 4.

 

Piespiedu izpilde ir daļa no atbildes uz konstitucionālajām pilnvarām, kas noteiktas valsts galvenajā likumā, kurš uzliek tiesnešiem pienākumu tiesāt un piespiedu kārtā izpildīt spriedumus (Konstitūcijas 117. un 118. pants). Tādējādi tiesvedības pusēm ir pienākums pakļauties spriedumiem un citiem tiesas lēmumiem un sadarboties, kā pieprasīts, izpildot to, kas ir ticis nolemts. Tiesnesim ir jāpārliecinās, lai šīs prasības tiktu pilnībā izpildītas.

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civiltiesību un komerctiesību strīdu lietās?

Tiesas lēmuma piespiedu izpilde nozīmē pakļauties un saņemt visas tiesības, kuras ieguvusi puse, kura ir uzvarējusi strīdā. Tā var paredzēt prasītāja lūgumu samaksāt noteiktu naudas summu, tiesības pieprasīt atbildētājam kaut ko darīt vai atturēties no kaut kā darīšanas, vai prasību iegūt tiesības, kuras atzītas, reģistrējot tās valsts reģistros.

Piespiedu izpilde var būt galīga vai iepriekšēja. Pēdējā gadījumā izpilda spriedumu, kas vēl nav galīgs, lai izvairītos no situācijas, kad kreditoram neizdodas iegūt gandarījumu tiesvedības kavēšanās dēļ (Civillikuma 524. līdz 537. pants).

2. Kādi ir nosacījumi, pamatojoties uz kuriem var piešķirt piespiedu izpildes tiesības vai izdot lēmumu par piespiedu izpildi?

Parasti ir nepieciešams galīgs tiesas lēmums vai cits dokuments, kas atļauj piespiedu izpildi (izņemot iepriekšējas piespiedu izpildes gadījumā, ko dažos gadījumos apstiprina kā galīgos lēmumus).

2.1. Process
2.1(a) Vai piespiedu kārtā var izpildīt gan tiesas, gan ārpus tiesas lēmumus?

Piespiedu izpildei ir jābalstās uz dokumentu, kas izpildāms piespiedu kārtā.

Piespiedu kārtā izpildāmi ir tikai šādi dokumenti:

 1. galīgais spriedums,
 2. šķīrējtiesas lēmumi (laudos);
 3. tiesas lēmumi, kas apstiprina vai apliecina tiesas izlīgumu un vienošanās, kas panāktas procesa laikā, ja nepieciešams kopā ar attiecīgajiem apliecinājumiem ar zvērestu, lai nodrošinātu reālā satura reģistrēšanu,
 4. oficiāli dokumenti, kuru autentiskums ir noteikts, ar noteikumu, ka tie ir pirmie eksemplāri. Ja tie ir otrie eksemplāri, tie ir jāizdod pēc tiesas rīkojuma, minot personu, kuru varētu tikt aizskarta vai aizskaršanā vainīgo personu, vai arī tie ir jāizdod ar visu pušu piekrišanu;
 5. komerctiesību līgumi, kurus noslēgušas puses un brokeris, kurš ir kādas profesionālas asociācijas biedrs un pušu starpnieks, ar nosacījumu, ka tiem ir pievienots apliecinājums, kurā minētais brokeris apliecina, ka līgums saskan ar ierakstiem viņa reģistrā un šo ierakstu datumiem;
 6. likumīgi izdoti uzrādītāja vērtspapīri vai reģistrēti vērtspapīri, kas atspoguļo maksājamos parādus, kā arī minēto vērtspapīru apmaksājami kuponi, ar nosacījumu, ka kuponi atbilst vērtspapīriem un ka vērtspapīri visos gadījumos atbilst kvīšu grāmatiņai.

Protests par vērtspapīru viltojumu, kas formulēts atbilstības noteikšanas procesā, ja daļas atbilst, neaizkavē lēmuma par piespiedu izpildi izdošanu, neietekmējot vēlāko iebildumam pret piespiedu izpildi, kuru var iesniegt atbildētājs, argumentējot, ka vērtspapīrs ir viltots;

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. spēkā esošus sertifikātus, ko izdevušas par tādiem reģistriem atbildīgas institūcijas, kuros uzrādās vērtspapīri kā ieraksti kontos, kas minēti Likumā par fondu biržu, ar nosacījumu, ka tiem ir pievienota oficiāla dokumenta kopija, kurā uzrādīti vērtspapīri, vai, ja nepieciešams, to izlaiduma numuri, ja to pieprasa spēkā esošie tiesību akti.

Ja piespiedu izpildes tiesības ir pieprasītas un piešķirtas, sertifikāti, kas minēti pirmajā rindkopā, nezaudē savu spēku;

 1. dokumenti, kas nosaka maksimālo summu, kuru var pieprasīt kā kompensāciju, kas sastādīti tad, ja apsūdzētais nav ieradies tiesā, vai attaisnošanas vai lietas pārtraukšanas gadījumā krimināllietās, kas ierosinātas attiecībā uz gadījumiem, kuros zaudējumus sedz obligātā trešās puses civiltiesiskās atbildības par motorizētajiem transporta līdzekļiem apdrošināšana;
 2. citi tiesas lēmumi un dokumenti, kas saskaņā ar šo vai citu tiesību aktu ir izpildāmi piespiedu kārtā.
2.1(b) Vai ir nepieciešams vērsties tiesā pēc rīkojuma, kas atļauj piespiedu izpildi?

Atkarībā no piespiedu kārtā izpildāmā dokumenta ir divas iespējas.

Vispārīgais noteikums paredz iesaistīt tiesu varu, lai gan, ja atņemtas tiesības izpirkt ķīlu zīmi, ar nosacījumu, ka par to pastāv īpaša vienošanās, ieķīlātā īpašuma pārdošanu var veikt ar notāra palīdzību.

2.1(c) Kura tiesa ir kompetenta atļaut piespiedu izpildi?

Tās pirmās instances tiesas tiesnesis, kas izdeva piespiedu kārtā izpildāmu spriedumu. Ja piespiedu kārtā izpildāmais dokuments nav spriedums, pastāv īpaši noteikumi par kompetences piešķiršanu, kas parasti norāda, ka kompetenta ir atbildētāja pastāvīgās dzīvesvietas tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.1(d) Vai pieteikums par piespiedu izpildi ir jāiesniedz ar advokāta vai citas juridiskas profesijas pārstāvja palīdzību?

Vienmēr, izņemot gadījumus, kad piespiedu kārtā izpildāmi lēmumi attiecībā uz summām, kuras mazākas par €900.

2.1(e) Lūdzu, sniedziet katra pasākuma veida izmaksu līmeni.

Tiesas sniegtie pakalpojumi parasti ir bezmaksas, izņemot juridisku personu gadījumā, kurām ir jāmaksā nodeva, ko iekasē Iekšzemes ieņēmumu padome, ja to apgrozījums ir ievērojams.

Juristu un advokātu pakalpojumu izmaksas regulē viņu attiecīgās profesionālās asociācijas. Personas, kurām ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, turpina to saņemt arī piespiedu izpildes posmā.

Principā šīs izmaksas nav ierobežotas, to līmenis ir atkarīgs no problēmām, kas var rasties piespiedu izpildes laikā.

2.2. Pamatnosacījumi: kādi ir tiesas izmantotie kritēriji piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanai?

Puses pieprasītajam pieteikumam par piespiedu izpildi ir jāietver: dokuments, uz kura pamata tiek pieprasīta piespiedu izpilde, pieprasītās piespiedu izpildes veids, parādnieka aktīvi, kuriem var uzlikt arestu, atrašanas un izmeklēšanas līdzekļi, kas nepieciešami, lai noskaidrotu parādnieka aktīvus, persona vai personas, pret kurām lēmums ir jāizpilda piespiedu kārtā, minot viņas un viņu apstākļus, un gadījumos, kad mērķis ir piespiedu kārtā izpildīt tiesas spriedumu vai lēmumu,  jāmin arī tas un jāpievieno saskaņā ar Civillikuma 549. pantu.

Pieteikumam prasībai par piespiedu izpildi ir jāpievieno Civillikuma 550. pantā minētie dokumenti. Ja pieteikums par piespiedu izpildi atbilst iepriekšminētajām prasībām un ja iesniegtais dokuments ir viens no dokumentiem, kas pieļauj piespiedu izpildi, to atļauj tiesnesis, kuram pieteikums iesniegts, nosakot summu, kurai uzliekams arests, attiecīgās personas un piespiedu izpildes līdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs

3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti piespiedu izpildei?

Viss kustamais un nekustamais īpašums, kā arī prasību tiesības un tiesības uz nekustamo īpašumu. Piespiedu izpildei nekādos apstākļos nevar pakļaut šādus aktīvus:

 1. aktīvus, kas ir pieteikti kā neatsavināmi,
 2. sekundāras tiesības, kuras nevar atsavināt atsevišķi no pamattiesībām,
 3. aktīvus, kuriem pašiem par sevi nav īpašuma vērtības,
 4. aktīvus, kas likumā skaidri noteikti kā tādi, kuriem nevar uzlikt arestu,
 5. mājsaimniecības piederumi un mēbeles, kas atrodas mājās, kā arī parādnieka un viņa ģimenes apģērbs, izņemot to, ko var uzskatīt par lieku. Vispār tādi aktīvi kā pārtika, degviela un citi, kas pēc tiesas domām ir svarīgi parādniekam un no viņa atkarīgām personām, lai pienācīgi dzīvotu,
 6. grāmatas un rīki, kas parādniekam ir nepieciešami savas profesijas, mākslas vai uzņēmējdarbības veikšanai, ja to vērtība ir samērīga ar pieprasīto summu,
 7. ar reliģiju saistīti priekšmeti un priekšmeti, ko lieto tiesiski reģistrētu reliģiju praktizēšanā,
 8. aktīvi, par kuriem likumā skaidri noteikts, ka tiem arestu uzlikt nevar,
 9. aktīvi, par kuriem Spānijas ratificētajos līgumos skaidri noteikts, ka tiem arestu uzlikt nevar.

Nedrīkst uzlikt arestu arī šādām summām:

 1. algai, pensijai, atlīdzībai vai tamlīdzīgiem maksājumiem, kas nepārsniedz summu, kura noteikta kā minimālā starpnozaru alga (to katru gadu nosaka valdība),
 2. summas no algas, atlīdzības un pensijas, kas ir lielākas par minimālo starpnozaru algu, var ieturēt pēc šī rādītāja:
 • no pirmās papildus summas, kas divas reizes pārsniedz starpnozaru algas minimumu, trīsdesmit procentus,
 • no papildus summas, kas trīs reizes pārsniedz starpnozaru algas minimumu, piecdesmit procentus,
 • no papildus summas, kas četras reizes pārsniedz starpnozaru algas minimumu, sešdesmit procentus,
 • no papildus summas, kas piecas reizes pārsniedz starpnozaru algas minimumu, septiņdesmit pieci procentus,
 • no jebkuras summas, kas pārsniedz iepriekšējo summu, deviņdesmit procentus.

Ja parādnieks saņem vairāk nekā vienu algu, visas algas saskaita kopā un nearestējamo daļu nosaka vienreiz. Turklāt pieskaita arī dzīvesbiedru algas, pensijas, atlīdzību un tamlīdzīgus maksājumus, ja vien laulības līgums neparedz mantas un visu veidu ienākumu šķirību, par ko pierādījumus ir jāiesniedz tiesai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesa var noteikt 10% līdz 15% samazinājumu procentu likmēm, kas minētas šī panta 2. punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā, lai ļautu parādniekam nokārtot ģimenes izdevumus.

Ja no algām, pensijām un atlīdzības atskaita pastāvīgus vai īslaicīgus oficiālus atvilkumus, kas maksājami saskaņā ar tiesību aktiem par nodokļiem vai sociālo nodrošināšanu, parādnieka saņemtā tīrā summa pēc atvilkumu atskaitīšanas ir summa, kuru izmanto par pamatu, lai aprēķinātu ieturamo summu.

Iepriekšminētie šī panta apakšpunkti attiecas arī uz ieņēmumiem no pašnodarbinātā profesionālās darbības un uzņēmējdarbības.

Jebkurā gadījumā un saglabājot nepieciešamību ņemt vērā summas, kurām, kā minēts iepriekš, arestu uzlikt nevar, piespiedu izpildes līdzekļiem ir jābūt samērīgiem ar summu, attiecībā uz kādu ir dota atļauja par piespiedu izpildes piemērošanu, tādējādi, ja tie ir pārmērīgi, tad var būt nepieciešams to samazināt, un ja tie ir nepietiekami, var būt vajadzīgs to palielināt.

Ja puse, kas uzsāk piespiedu izpildi, nezin, kādi aktīvi pieder parādniekam, tiesu var lūgt ievākt ziņas; to dara, pārbaudot dažādu oficiālu institūciju datu bāzes, dažām no kurām tiesa var piekļūt tiešā veidā, ar parastajām drošības garantijām.

3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti?

Lai nodrošinātu piespiedu izpildes efektivitāti, likums paredz noteiktus pasākumus, kas ir atkarīgi no aktīvu veida.

 • Nekustama īpašuma gadījumā vai citu aktīvu gadījumā, kurus var iekļaut kādā reģistrā, pēc puses, kura pieprasa piespiedu izpildi, lūguma, tiesa var likt iekļaut iepriekšēju paziņojumu par aresta uzlikšanu attiecīgajā valsts reģistrā (parasti īpašuma reģistrā, kas nekustamajam īpašumam ir viens).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Citos gadījumos var noteikt šādus pasākumus:
  • nauda: konfiskācija; esošie konti: uzdot bankai nobloķēt kontus; algas: uzdot maksātājam ieturēt daļu no maksājuma;
  • procenti, peļņa un ienākumi: ieturēšana no maksātāja puses, saņēmējtiesības un konfiskācija, ko veic tiesa;
  • vērtspapīri un finanšu dokumenti: procentu ieturēšana no pirmavota, paziņošana akciju tirgum vai sekundārā tirgus regulatoram (ja vērtspapīri ir ietverti oficiālā tirgū) un paziņošana uzņēmumam;
  • cits kustamais īpašums: konfiskācija.

Turklāt, lai nodrošinātu piespiedu izpildi, visas personas un valsts un privātie uzņēmumi ir lūgti sadarboties piespiedu izpildes procedūru ietvaros (riskējot saņemt naudas sodu vai pat tikt apsūdzētiem par necieņas izrādīšanu tiesai lūguma neievērošanas gadījumā). Tas nozīmē, ka tām ir jāsniedz pieprasītā informācija, jāveic attiecīgie nodrošināšanas pasākumi, jānodod tiesai visi to rīcībā esošie dokumenti un informācija bez kādiem citiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas rodas no pamattiesību vai ierobežojumu ievērošanas, kas dažos gadījumos ir skaidri noteikti likumā.

3.3. Cik ilgi spēkā ir šādi pasākumi?

Piespiedu izpildes pasākumu ilgums nav iepriekš noteikts. Tie paliek spēkā, kamēr piespiedu izpildi pabeidz.

4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas paredz šo pasākumu?

Apelācija nav iespējama pret īpašiem pasākumiem, kas noteikti lēmumā, ar kuru piešķir piespiedu izpildes tiesības, bet parādnieks var iebilst pret īpašu pasākumu piemērošanu. Šajā gadījumā piecu dienu laikā parādnieks var uzsākt apelācijas tiesvedību pret tiesas atteikumu. Apelācijas tiesvedības uzsākšana neaptur atļauto piespiedu izpildes pasākumu piemērošanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bez tam parādnieks var iebilst pret piespiedu izpildi, kas turpinās pret viņu, vai nu sakarā ar kļūmēm procesā, vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar konkrētām tiesiskajām attiecībām.

Iemesli, kas saistīti ar procesu (attiecas uz visiem dokumentiem, kas izpildāmi piespiedu kārtā):

 • parādniekam nav nepieciešamās rīcībspējas vai pārstāvniecības,
 • prasītāja puse nav rīcībspējīga vai pārstāvēta, vai nav spējīga pierādīt nepieciešamo rīcībspēju vai pārstāvniecību,
 • atļautā piespiedu izpildes pasākuma pilnīga spēkā neesamība, jo tas nesatur spriedumu vai arbitrāžas lēmumu pret atbildētāju, jo izsniegtais dokuments neatbilst tiesiskajām prasībām par piespiedu izpildi, vai tāpēc, ka, atļaujot piespiedu izpildi, ir pārkāpti noteikumi, kas regulē tiesvedību, kuri ir jāievēro pirms piespiedu izpildes pasākuma atļaušanas,
 • ja piespiedu kārtā izpildāmais dokuments ir arbitrāžas lēmums, kas nav notāra iereģistrēts, šī lēmuma autentiskuma trūkums.

Taču papildus pamatojumiem parādnieks var uzrādīt iebilduma pret piespiedu izpildi pamatojumus, kas izriet no prioritārām tiesiskām attiecībām (materiālie pamatojumi). Tā kā spriedumu gadījumos ir bijis iepriekšējs process, kura gaitā bijušas plašas diskusiju iespējas, pastāv nedaudz iespējas iebildumiem, ja piespiedu kārtā izpildāmais dokuments ir spriedums.

Tādējādi, ja piespiedu kārtā izpildāmais dokuments ir tiesas lēmums vai spriedums, vai šķīrējtiesas spriedums par sliktu atbildētājam, vai ja tas apstiprina vienošanos vai līgumu, kas noslēgts procesa laikā, parādnieks desmit dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par dokumentu, ar kuru tiek atļauta piespiedu izpilde, var rakstiski iebilst pret to, balstoties uz vienu no zemāk minētajiem iemesliem: 

 • maksāšana vai pakļaušanās tam, kas ir uzdots spriedumā, kas ir jāpierāda ar dokumentiem,
 • piespiedu izpildes pasākumi ir zaudējuši spēku,
 • līgumi un vienošanās, kas panāktas, lai izvairītos no piespiedu izpildes, ar noteikumu, ka šie līgumi un vienošanās ir iereģistrētas kā oficiāli dokumenti.

Šajos gadījumos iebildums nepārtrauc piespiedu izpildi.

Bet, ja piespiedu kārtā izpildāmais dokuments ir cits nekā tie, kuri minēti iepriekš, iebildumam ir vairāk iemeslu, ieskaitot šādus:

 • maksāšana, par kuras izdarīšanu var uzrādīt apstiprinošus dokumentus,
 • kompensācijas izmaksa par nomaksājamu prasību, kas balstīta uz piespiedu kārtā izpildāmu dokumentu,
 • plus petitio jeb pārmērīgi liels parādu novērtējums naudā,
 • ierobežojums un izbeigšanās,
 • dokumentāli iereģistrēta atbrīvošana no parāda, maksājuma atlikšana vai vienošanās vai solījums par neiesūdzēšanu,
 • vienošanās ar nosacījumu, ka tā ir noformēta kā oficiāls dokuments.

Ja šajos gadījumos ir iesniegts iebildums, piespiedu izpilde tiek apturēta.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste