Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Ispanija

Naujausia redakcija: 07-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis yra priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Esminės sąlygos: kokiais kriterijais teismas vadovaujasi patvirtindamas vykdymo priemonę? 2.2.
3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą? 4.

 

Vykdymas yra konstitucinės santvarkos dalis nustatančios, kad svarbiausias teisinės santvarkos principas suteikia teisėjams teisę teisti ir vykdyti sprendimus (Konstitucijos 177 ir 118 straipsniai). Dėl to bylos šalys privalo laikytis teismo sprendimų bei kitų teismo nutarčių ir bendradarbiauti vykdant tai, kas buvo nuspręsta. Teisėjas turi užtikrinti, kad šie reikalavimai bus visiškai patenkinti.

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Teismo sprendimo vykdymas yra tai, kad ginčą laimėjusi šalis visiškai patenkina įgytą teisę ir ji yra pripažįstama. Tai gali sietis su ieškovo reikalavimu grąžinti tam tikrą pinigų sumą, teise reikalauti iš atsakovo atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo arba su reikalavimu pripažinti teisę įregistruojant ją viešuosiuose registruose.

Vykdymas gali būti galutinis arba laikinas. Antruoju atveju negalutinis teismo sprendimas yra vykdomas siekiant išvengti situacijos, kai kreditoriaus reikalavimas nepatenkinamas dėl bylos vilkinimo (Civilinio proceso kodekso 524–537 straipsniai).

2. Kokiomis sąlygomis yra priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas?

Iš esmės reikia turėti galutinį teismo sprendimą arba kitą dokumentą, leidžiantį vykdyti sprendimą (išskyrus laikino vykdymo atvejį, kuris kai kuriomis aplinkybėmis pripažįstamas prieš priimant galutinius sprendimus).

2.1. Procedūra
2.1. a) Ar teismo ir ne teismo sprendimai yra vykdytini?

Vykdymas turi būti pagrįstas vykdomuoju dokumentu.

Tik šie dokumentai yra vykdytini:

 1. galutinis teismo sprendimas;
 2. arbitražo teismo sprendimai (isp. laudos);
 3. teismo nutartys, sankcionuojančios ar patvirtinančios teismo susitarimus arba sutartis, sudarytas nagrinėjant bylą, prie kurių prireikus yra pridedami atitinkami liudytojų parodymai siekiant suteikti faktinių aplinkybių aprašymą;
 4. patvirtinti viešieji dokumentai, jeigu tai yra pirmutinės jų kopijos. Jeigu tai yra antrosios kopijos, dokumentai privalo būti išduoti teismo įsakymu, paminint asmenį, kuris gali nukentėti, arba žalos kaltininką, arba jie turi būti priimti visų šalių sutikimu;
 5. šalių ir tarpininko, kuris yra profesinės asociacijos narys ir tarpininkavo šalims, pasirašytos komercinės sutartys, jeigu prie šių sutarčių yra pridėtas pažymėjimas, kuriame minėtas tarpininkas patvirtina, kad sutartis atitinka jo registre esančius įrašus ir šių įrašų datas;
 6. teisėtai išleisti pareikštiniai vertybiniai popieriai ar vardiniai vertybiniai popieriai, kuriuose pateikiami mokėtini įsipareigojimai ir minėtų vertybinių popierių mokėtini kuponai, jeigu kuponai atitinka vertybinius popierius ir vertybiniai popieriai visais atvejais atitinka kvitų registracijos knygas;

Vertybinių popierių tikrumo patikrinimo proceso metu suformuluotas protestas dėl vertybinio popieriaus suklastojimo, jeigu įrašai sutampa, nesutrukdys priimti sprendimo dėl vykdymo, neapribojant galimybės vėliau pateikti prieštaravimą dėl vykdymo, kurį atsakovas gali pateikti teigdamas, kad vertybinis popierius yra suklastotas;

viršųviršų

 1. galiojantys pažymėjimai, kuriuos išdavė už registrus atsakingos institucijos, parodantys, kad vertybiniai popieriai pateikti naudojantis Vertybinių popierių įstatyme minimais ataskaitų įrašais, jeigu prie šių pažymėjimų yra pridėta viešo dokumento, patvirtinančio vertybinius popierius, kopija arba atitinkamais atvejais – dokumentas, kurio reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Kai vykdymo buvo siekiama ir jis buvo patvirtintas, pirmojoje pastraipoje nurodytų pažymėjimų galiojimo laikas nesibaigia;

 1. įsakymai, nustatantys maksimalią sumą, kurios galima reikalauti kaip kompensacijos, parengti kaltinamojo neatvykimo į teismą, išteisinimo arba pradėtos baudžiamosios bylos nutraukimo atvejais, atsižvelgiant į įvykius, prie kurių priskiriamas privalomasis trečiosios šalies motorinės transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas;
 2. kiti teismo nutarimai ir dokumentai, vykdytini pagal šią ar kitą teisę.
2.1. b) Ar reikia kreiptis į teismą dėl vykdymą sankcionuojančio teismo įsakymo?

Priklausomai nuo dokumento, kuris turi būti įvykdytas, yra dvi galimybės.

Paprastai yra kreipiamasi į teisminę instituciją, nors atėmimo naudotis teise atvejais ir jei dėl to buvo aiškiai susitarta, įkeisto turto pardavimas gali būti atliekamas per notarą.

2.1. c) Koks teismas yra kompetentingas išduoti įsakymą dėl vykdymo?

Vykdytiną sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismo teisėjas. Jeigu vykdomasis dokumentas nėra teismo sprendimas, yra kompetencijos nustatymo konkrečios taisyklės, kuriose paprastai nurodoma, kad kompetentingas yra atsakovo gyvenamosios vietos teismo teisėjas.

viršųviršų

2.1. d) Ar advokatas arba kitas teisės specialistas turi pateikti prašymą dėl sprendimo vykdymo?

Visuomet, išskyrus vykdomus sprendimus, kurių suma yra mažesnė nei 900 €.

2.1. e) Prašom pateikti kiekvienos vykdymo priemonės rūšies išlaidų skalę.

Teismo suteikiamos paslaugos paprastai būna nemokamos, išskyrus juridinius asmenis, kurie turi mokėti Vidaus pajamų tarybos renkamą mokestį, jeigu juridinių asmenų apyvarta yra didelė.

Advokatų ir jų padėjėjų atlyginimą reguliuoja atitinkamos jų profesinės asociacijos. Teisę į nemokamą teisinę pagalbą turintys asmenys gali ja naudotis ir vykdymo etape.

Iš esmės šios išlaidos neribojamos, o jų lygis priklauso nuo vykdant sprendimą kylančių sunkumų.

2.2. Esminės sąlygos: kokiais kriterijais teismas vadovaujasi patvirtindamas vykdymo priemonę?

Šalies prašyme taikyti vykdymą turi būti: dokumentas, kuriuo grindžiamas vykdymas; reikalaujamas vykdymas; nurodytas skolininko turtas, kurį galima areštuoti; skolininko turto buvimo vietos nustatymo priemonės ir tyrimo priemonės, reikalingos turtui įvertinti; asmuo arba asmenys, prieš kuriuos sprendimas turi būti vykdomas; jų nustatymas ir jų materialinė padėtis. Tais atvejais, kai tikslas yra įvykdyti teismo sprendimą ar nutartį, tai, pagal Civilinio proceso kodekso 549 straipsnį, taip pat turi būti nustatyta ir pridėta prie prašymo.

Civilinio proceso kodekso 550 straipsnyje nurodyti dokumentai turi būti pridedami prie prašymo taikyti vykdymą. Jeigu prašymas taikyti vykdymą atitinka pirmiau minėtus reikalavimus ir jeigu pateiktas dokumentas patvirtina vykdymą, vykdymo priemonę nustato teisėjas, kuriam buvo pateiktas prašymas. Teisėjas nustato areštuotiną sumą, susijusius asmenis ir vykdymo priemonę.

viršųviršų

3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?

Visam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui taip pat, kaip ir reikalavimams bei nekilnojamojo turto teisėms. Toliau išvardijama, kokių rūšių turtui vykdymas negali būti taikomas jokiomis aplinkybėmis:

 1. turtas, kuris buvo paskelbtas nenusavinamu;
 2. papildomos teisės, kurios negali būti atskirtos nuo pagrindinių;
 3. turtas, kuris vienas pats neturi jokios vertės;
 4. turtas, kuris pagal įstatymo nuostatą aiškiai laikomas neatimamu;
 5. šeimai priklausantys namų ūkio daiktai ir baldai, taip pat skolininko ir jo šeimos drabužiai, išskyrus tai, ką galima laikyti nereikalinga. Apskritai turtas, toks kaip maisto produktai, kuras ir kita, kuris, teismo nuomone, yra svarbiausias, kad skolininkas ir jo išlaikytiniai tinkamai gyventų;
 6. knygos ir įrankiai, reikalingi skolininkui atliekant savo profesines pareigas, verčiantis menu ar verslu, kai šių daiktų vertė proporcinga reikalaujamai grąžinti sumai;
 7. šventi daiktai ir tie, kurie naudojami atliekant teisiškai įregistruotų religijų apeigas;
 8. sumos, kurios įstatymu aiškiai paskelbtos neatimamomis;
 9. turtas ir sumos, kurie remiantis Ispanijos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis aiškiai paskelbti neatimamais.

Toliau nurodomos sumos, kurioms vykdymas taip pat negali būti taikomas:

 1. atlyginimai, darbo užmokesčiai, pensijos ar lygiaverčiai mokėjimai, neviršijantys nustatyto minimalaus tarpsektorinio darbo užmokesčio (tai kiekvienais metais nustato vyriausybė);
 2. atlyginimai, darbo užmokesčiai ir pensijos, kurie viršija minimalų tarpsektorinį darbo užmokestį, gali būti areštuojami pagal šią skalę:
 • pirmai papildomai sumai iki sumos, lygios dviem minimaliems tarpsektoriniams darbo užmokesčiams, trisdešimt procentų;
 • papildomai sumai iki sumos, lygios trims minimaliems tarpsektoriniams darbo užmokesčiams, penkiasdešimt procentų;
 • papildomai sumai iki sumos, lygios keturiems minimaliems tarpsektoriniams darbo užmokesčiams, šešiasdešimt procentų;
 • papildomai sumai iki sumos, lygios penkiems minimaliems tarpsektoriniams darbo užmokesčiams, septyniasdešimt penki procentai;
 • bet kuriai sumai, viršijančiai pirmiau minėtą sumą, – devyniasdešimt procentų.

Jeigu skolininkas gauna daugiau nei vieną atlyginimą, visi atlyginimai bus sudėti ir vieną kartą bus atskaitoma neatimama dalis. Be to, sutuoktinių atlyginimai, darbo užmokestis, pensijos ir lygiaverčiai mokėjimai bus sudedami kartu, nebent jų santuokos sutartyje yra numatytas turto ir visų rūšių pajamų atskyrimas. Tai patvirtinantys įrodymai turi būti pateikiami teismui.

viršųviršų

Teismas gali 10–15 % sumažinti pirmesnio 2 punkto 1, 2, 3 ir 4 papunkčiuose nustatytus procentinius dydžius, kad suteiktų skolininkui galimybę patenkinti šeimos išlaidas.

Remiantis mokesčių ar socialinės apsaugos teisės aktais, iš atlyginimų, darbo užmokesčių ir pensijų turi būti daromi pastovūs arba tarpiniai viešo pobūdžio atskaitymai. Bendra skolininko gauta suma, kai tik iš jos buvo padaryti atskaitymai, bus suma, laikoma pagrindu nustatant areštuotiną sumą.

Pirmiau išdėstyti punktai taip pat taikomi pajamoms, kurias gauna privačia praktika ar verslu besiverčiantys asmenys.

Bet kokiu atveju ir nepažeidžiant reikalingumo atkreipti dėmesį į sumas, kurios, kaip pirmiau minėta, negali būti areštuotos, vykdymo priemonės turi būti proporcingos sumai, dėl kurios vykdymas buvo patvirtintas, nes jeigu jos pernelyg didelės, gali prireikti jas sumažinti, o jeigu nepakankamos – gali prireikti jas padidinti.

Kai vykdymą inicijuojanti šalis nežino, koks turtas priklauso skolininkui, teismas gali pateikti paklausimus; tai atliekama ieškant informacijos įvairių oficialių institucijų duomenų bazėse, iš jų kai kurios yra teismui tiesiogiai prieinamos su įprastine apsauga.

3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Kad būtų užtikrintas vykdymo veiksmingumas, įstatymas numato tam tikras priemones, priklausančias nuo turto rūšies.

 • Nekilnojamojo turto arba kito turto, kuris negali būti užregistruojamas, atveju teismas gali vykdymo siekiančios šalies reikalavimu liepti atitinkamame viešajame registre įrašyti pastabą apie prevencinį areštą (paprastai nuosavybės registre, kuris nekilnojamajam turtui yra vienintelis).

  viršųviršų

 • Kitais atvejais gali būti patvirtinamos šios priemonės:
  • pinigai: konfiskavimas; einamosios sąskaitos: įsakymas bankui užblokuoti sąskaitas; uždarbis: įsakymas mokėtojui sulaikyti dalį mokėjimo;
  • palūkanos, pajamos ir įplaukos: sulaikymas, kurį atlieka mokėtojas, turto atitekimas administratoriams bankroto atveju ir teisminis konfiskavimas;
  • vertybiniai popieriai ir finansiniai dokumentai: palūkanų šaltinio sulaikymas, pranešimas akcijų rinkai arba antriniam rinkos reguliatoriui (jeigu vertybiniai popieriai yra oficialios rinkos sąraše) ir įmonės perspėjimas;
  • Kitas kilnojamasis turtas: konfiskavimas.

Be to, siekiant užtikrinti vykdymą, visi asmenys ir viešieji bei privatūs subjektai turi bendradarbiauti atliekant vykdymo veiksmus (gresiant baudos paskyrimui arba netgi gali būti apkaltinti teismo negerbimu, jeigu nesilaiko reikalavimų). Tai reiškia, kad jie turi suteikti informaciją, kurios iš jų reikalaujama, imtis garantuojančių priemonių, perduoti teismui visus savo turimus dokumentus ir duomenis be jokių apribojimų, išskyrus atvejus, kai siekiama apsaugoti pagrindines teises, arba apribojimus, kuriuos tam tikrais atvejais aiškiai nustato įstatymas.

3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas?

Vykdymo priemonių taikymo trukmė nėra iš anksto nustatyta. Jos galioja tol, kol pasibaigia vykdymas.

4. Ar galima apskųsti tokią priemonę patvirtinantį sprendimą?

Skundo negalima pateikti dėl vykdymą patvirtinančiame sprendime išdėstytų konkrečių priemonių, tačiau skolininkas gali prieštarauti dėl konkrečių priemonių ėmimosi. Tokiu atveju skolininkas gali per penkių dienų terminą pateikti apeliacinį skundą dėl teismo atsisakymo priimti prieštaravimą. Apeliacinio skundo inicijavimo procedūros nesustabdo patvirtintų priemonių vykdymo.

viršųviršų

Be to, kas pirmiau minėta, skolininkas gali dėl jo atliekamam vykdymui prieštarauti arba dėl procedūrinių pažeidimų, arba dėl priežasčių, susijusių su svarstomais teisiniais santykiais.

Procedūrinės priežastys (taikomos visiems vykdomiesiems dokumentams):

 • skolininkas neveiksnus arba jam nėra tinkamai atstovaujama;
 • nepakankamas ieškovo veiksnumas ar atstovavimas arba jo nesugebėjimas įrodyti, kad jis yra veiksnus ar jam yra tinkamai atstovaujama;
 • absoliutus patvirtinto vykdymo negaliojimas dėl to, kad nėra priimtas teismo ar arbitražo sprendimas atsakovo nenaudai, dėl to, kad pateiktas dokumentas neatitinka teisinių vykdymo reikalavimų, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių procedūras, kurių reikia laikytis prieš tvirtinant vykdymo priemonę, pažeidimo, kai vykdymas buvo patvirtintas;
 • jeigu vykdomasis dokumentas buvo arbitražo sprendimas, kurio notaras neužfiksavo, šio sprendimo tikrumo nepatvirtinimas.

Tačiau, be pirmiau minėtų pagrindų, prieštaraudamas vykdymui skolininkas gali remtis pagrindais, kylančiais iš pagrindinių teisinių santykių (materialūs pagrindai). Kadangi, kalbant apie teismų sprendimus, ankstesnis procesas suteikė dideles galimybes diskutuoti, šiuo atveju yra mažiau galimybių prieštarauti, jeigu vykdomasis dokumentas yra teismo sprendimas.

Vadinasi, jeigu vykdomasis dokumentas yra teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas atsakovo nenaudai, arba jeigu jis patvirtina proceso metu pasiektą susitarimą ar sutartį, tai per dešimt dienų skolininkas gali, remdamasis pranešimu apie dokumentą, kuriuo patvirtinamas vykdymas, jam raštiškai prieštarauti, remdamasis vienu iš šių pagrindų:

 • mokėjimas atliktas arba yra laikomasi teismo sprendimo. Tai turi būti įrodoma dokumentais;
 • vykdymo veiksmai netenka galios;
 • sutartys ir susitarimai, kurie buvo sudaryti siekiant išvengti vykdymo, jeigu šios sutartys ir susitarimai yra sudaromi viešai.

Šiais atvejais prieštaravimas nesustabdo vykdymo.

Tačiau kai vykdomasis dokumentas yra kitoks, nei pirmiau minėta, yra daugiau prieštaravimo pagrindų, įskaitant ir šiuos:

 • mokėjimas, kurio dokumentinius įrodymus galima pateikti;
 • mokėjimo reikalavimo pasibaigimas, pagrįstas vykdomuoju dokumentu;
 • suklydimas vertinant skolas grynaisiais pinigais arba jų viršijimas;
 • ieškinio senatis ir galios netekimas;
 • išteisinimas, prievolės atidėjimas arba dokumentuose įrašyta sutartis ar pažadas nesikreipti į teismą;
 • susitarimas, jeigu jis sudarytas viešai.

Jeigu prieštaravimas suformuluojamas šiais atvejais, vykdymas yra sustabdomas.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė