Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Espanja

Uusin päivitys: 06-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa Espanjassa 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset: tuomioistuinten käyttämät täytäntöönpanon määräämisperusteet 2.2.
3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena? 3.1.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.2.
3.3. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa? 4.

 

Täytäntöönpano on osaltaan vastaus perustuslailliseen toimeksiantoon, joka vahvistetaan ylemmänasteisella normilla ja jolla tuomarille annetaan sekä tuomitsemis- että tuomioiden täytäntöönpanotehtävä perustuslain (Constitución) 117 ja 118 §:n nojalla. Oikeudenkäynnin osapuolille asetetaan niin ikään velvollisuus noudattaa tuomioita ja muita oikeudellisia ratkaisuja sekä myötävaikuttaa tarvittaessa ratkaisun täytäntöönpanoon, ja tuomarin on huolehdittava siitä, että mainitut edellytykset täyttyvät kaikilta osin.

1. Täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa Espanjassa

Oikeudellisen ratkaisun täytäntöönpano tarkoittaa sen oikeuden täyttymistä ja saavuttamista kaikilta osin, jonka riita-asian voittanut osapuoli on saanut. Siihen saattaa kuulua kantajan vaatimus rahamäärän palauttamisesta, oikeus saada vastaajalta tietty suoritus, kieltää vastaajaa tekemästä jotakin tai täyttää tunnustettu oikeus merkityttämällä se julkiseen rekisteriin.

Täytäntöönpano voi olla lopullista tai väliaikaista. Jälkimmäisessä tapauksessa pannaan täytäntöön päätös, joka ei ole sitova, sen estämiseksi, että velkojan oikeus jää menettelyn hitaudesta johtuen tyydyttämättä (siviiliprosessilain, LEC, 524–537 §).

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Täytäntöönpano edellyttää periaatteessa (lukuun ottamatta väliaikaista täytäntöönpanoa, joka myönnetään tietyissä tapauksissa sitoville päätöksille) oikeuden sitovaa lopullista päätöstä tai muuta täytäntöönpanokelpoista asiakirjaa.

2.1. Menettely
2.1 a) Mitkä päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia?

Täytäntöönpanotoimen on perustuttava asiakirjaan, joka on täytäntöönpantavissa.

Täytäntöönpanokelpoisia ovat ainoastaan seuraavat asiakirjat:

 1. Lopullinen tuomio
 2. Välitystuomiot ja -ratkaisut
 3. Oikeudelliset ratkaisut, joilla hyväksytään tai vahvistetaan sovintoja ja prosessin aikana saavutettuja sopimuksia ja joihin liitetään käsittelyn aikana saadut todisteet, jos ne ovat tarpeen konkreettisen sisällön toteen näyttämiseksi.
 4. Julkiset asiakirjat, joiden on oltava ensimmäinen jäljennös, tai jos kyseessä on toinen jäljennös, sen on oltava annettu oikeuden määräyksellä mainiten henkilö, jolle siitä saattaa olla haittaa, tai haitan aiheuttaja taikka kaikkien osapuolten suostumuksella.
 5. Osapuolten ja kaupan välittäneiden ammattimaisten arvopaperinvälittäjien allekirjoittamat kauppasopimukset, joihin on liitetty todistus, jossa kyseinen välittäjä vahvistaa kauppasopimuksen oikeellisuuden oman rekisterikirjansa merkintöjen ja päivämäärien perusteella.
 6. Laillisesti liikkeellelasketut, haltijalle tai tietylle henkilölle asetetut paperit, jotka ovat erääntyneitä velkakirjoja, ja niiden erääntyneet kupongit, aina kun kupongit seuraavat velkakirjoja, ja kaikissa tapauksissa niihin kuuluvat talongit.

Velkapaperin väittäminen vääräksi vertailuprosessissa ei estä, jos se osoittautuu oikeaksi, täytäntöönpanomääräyksen antamista rajoittamatta velallisen oikeutta vastustaa myöhemmin täytäntöönpanoa sillä perusteella, että velkapaperi on väärennetty.

Sivun alkuunSivun alkuun

1. Hyväksyttyjen rekisterinpitäjien laatimat todistukset, jotka eivät ole rauenneet, arvopaperimarkkinalaissa (Ley del Mercado de Valores) tarkoitettuja merkintöjä vastaavista arvopapereista, aina kun niitä seuraa kyseisiä arvopapereita tai tapauskohtaisesti niiden liikkeellelaskua koskeva vahvistus, silloin kun tällainen vahvistus on voimassaolevan lainsäädännön nojalla tarpeen.

Kun täytäntöönpanoa on vaadittu ja se on määrätty, edellä olevassa kappaleessa tarkoitetut todistukset eivät raukea.

1. Tuomio, jolla vahvistetaan vaadittavan vahingonkorvauksen enimmäismäärä syytetyn jäädessä tulematta oikeuteen, tai annetaan vapauttava tuomio taikka tehdään päätös sellaisen rikosoikeudenkäynnin rauetessa, joka on pantu vireille moottoriajoneuvojen liikenteeseen käyttämisestä johtuvaa pakollista siviilioikeudellista vastuuvakuutusta koskevissa asioissa.

2. Muut oikeudelliset ratkaisut ja asiakirjat, jotka ovat tämän tai muun lain nojalla täytäntöönpantavissa.
2.1 b) Onko välttämätöntä kääntyä tuomioistuimen tai muun täytäntöönpanoviranomaisen puoleen?

Valittavana on kaksi mahdollisuutta riippuen täytäntöönpanoperusteesta.

Yleissääntönä on pyytää täytäntöönpanoa lainkäyttöviranomaiselta, vaikkakin kiinnitysten realisoimiseksi ja aina kun on nimenomaisesti sovittu, kiinnitetty omaisuusesine voidaan myydä notaarin toimesta.

2.1 c) Mikä tuomioistuin on toimivaltainen määräämään täytäntöönpanon?

Alioikeuden tuomari, joka on antanut tuomion, panee sen myös täytäntöön. Kun täytäntöönpanoperuste on muun luontoinen, on olemassa erityisen toimivallan antamista koskevia normeja, jotka yleensä siirtävät toimivallan vastaajan kotipaikan tuomarille.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.1 d) Onko täytäntöönpanon hakemisessa välttämättä käytettävä asianajajaa tai valtuutettua asiamiestä?

On aina, lukuun ottamatta niiden tuomioiden täytäntöönpanoa, joissa edun arvo on alle 900 euroa.

2.1 e) Mitkä ovat täytäntöönpanon kustannukset?

Tuomioistuimen suorittama palvelu on yleissäännön mukaan maksutonta, paitsi oikeushenkilöille, joiden on aina liikevaihdon ollessa huomattava suoritettava maksu, joka tilitetään verotoimistolle.

Asianajajien ja asiamiesten palkkioista säännellään vastaavin ammattikuntasäännöin. Jos henkilöllä on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, oikeus jatkuu kaikissa tapauksissa täytäntöönpanovaiheessa.

Kustannuksille ei ole periaatteessa asetettu ylä- tai alarajaa, vaan niiden laajuus riippuu täytäntöönpanon hankaluudesta.

2.2. Aineelliset edellytykset: tuomioistuinten käyttämät täytäntöönpanon määräämisperusteet

Osapuolen esittämässä täytäntöönpanohakemuksessa on selvitettävä: täytäntöönpanoperuste, täytäntöönpanosuoja, velallisen ulosottokelpoinen varallisuus sekä velallisen varallisuuden paikallistamiseksi ja tutkimiseksi tarvittavat keinot. Henkilö tai henkilöt, joihin täytäntöönpano on tarkoitus kohdistaa, ja heidän asemansa on yksilöitävä, ja jos on tarkoitus panna täytäntöön tuomioistuimen tuomio tai päätös, kyseinen ratkaisu on yksilöitävä ja liitettävä hakemukseen (LEC:n 549 §).

Täytäntöönpanohakemukseen liitetään LEC:n 550 §:ssä mainitut asiakirjat. Jos täytäntöönpanohakemus täyttää edellä mainitut edellytykset ja jos asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen, tuomari antaa täytäntöönpanomääräyksen hakijaosapuolen pyynnöstä sekä vahvistaa määrän, henkilöt, joihin se kohdistetaan, ja käytettävät keinot.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Kaikki kiinteä ja irtain omaisuus sekä saamis- ja esineoikeudet. Seuraavassa lueteltuun varallisuuteen ei voida missään tapauksessa kohdistaa täytäntöönpanoa:

 1. varallisuus, jota ei voi luovuttaa;
 2. liitännäisoikeudet, joita ei voi luovuttaa pääoikeudesta erillään;
 3. omaisuusesineet, joilla ei ole yksinään varallisuusoikeudellista merkitystä;
 4. varallisuus, johon ei lain nimenomaisten määräysten mukaan voi kohdistaa ulosottoa;
 5. kodin irtaimisto ja huonekalut sekä ulosottovelallisen ja hänen perheensä vaatteet siltä osin, kun niitä ei voida pitää liiallisina; elintarvikkeet, polttoaineet ja muut sellaiset esineet, jotka tuomioistuimen päätöksen mukaan ovat välttämättömiä, jotta ulosottovelallinen ja hänestä riippuvaiset henkilöt pystyvät säilyttämään kohtuullisen toimeentulonsa;
 6. kirjat ja välineet, joita ulosottovelallinen tarvitsee työssään tai virassaan taikka ammattia harjoittaessaan, kun niiden arvo ei ole missään suhteessa vaaditun velan määrään;
 7. pyhät ja laillisesti rekisteröityjen uskontojen palvonnassa käytetyt esineet;
 8. määrät, joita lain nimenomaisesta määräyksestä ei voida ulosmitata;
 9. varallisuus ja määrät, joita Espanjan ratifioimien sopimusten mukaan ei voida ulosmitata.

Seuraavat määrät on myös jätettävä täytäntöönpanon ulkopuolelle:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. palkka, palkkio, eläke, korvaus tai muu vastaava ansio, joka ei ylitä alojenvälistä vähimmäispalkkaa (hallitus vahvistaa vuosittain) ;
 2. palkat, palkkiot, päiväpalkat, korvaukset tai eläkkeet, jotka ylittävät alojenvälisen vähimmäispalkan, ulosmitataan seuraavan taulukon mukaisesti:
 • jos ylittävä määrä on enintään kaksi kertaa vähimmäispalkan arvo, 30 prosenttia;
 • jos ylittävä määrä on enintään kolme kertaa vähimmäispalkan arvo, 50 prosenttia;
 • jos ylittävä määrä on enintään neljä kertaa vähimmäispalkan arvo, 60 prosenttia;
 • jos ylittävä määrä on enintään viisi kertaa vähimmäispalkan arvo, 75 prosenttia;
 • muut määrät, jotka ylittävät edellä mainitut määrät, 90 prosenttia.

Jos ulosottovelallinen nauttii useampaa kuin yhtä palkkaa, ne lasketaan yhteen ja ulosottokelvoton määrä vähennetään vain yhden kerran. Puolisoiden palkat, palkkiot ja eläkkeet sekä korvaukset tai muut vastaavat ansiot lasketaan niin ikään yhteen, kun puolisoilla ei ole avioehtoa, jonka mukaan kumpikin hallitsee yksin kaikentyyppistä omaisuuttaan ja tulojaan, mikä tilanne on näytettävä oikeudessa toteen.

Jos ulosottovelallisella on perheenhuollosta johtuvia velvollisuuksia, tuomioistuin voi soveltaa 10–15 prosentin alennusta edellä kohdan 2 alakohdissa 1, 2, 3 ja 4 mainittuihin prosenttiosuuksiin.

Jos palkkoja, palkkioita, eläkkeitä tai korvauksia on viranomaisen toimesta pysyvästi tai tilapäisesti pidätetty vero- tai sosiaaliturvalaisäädännön nojalla, ulosottovelallisen edellä mainittujen pidätysten jälkeen saamaa nettomäärää käytetään ulosoton pohjana.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tämän luvun edellä olevia kohtia sovelletaan itsenäisestä ammatin ja liikkeen harjoittamisesta saatuihin tuloihin.

Kaikissa tapauksissa ja rajoittamatta edellä mainittujen ulosottokieltojen soveltamista on aina korostettava, että täytäntöönpanokeinojen on oltava oikeassa suhteessa ulosmitattavaan määrään ja toimet on suoritettava siten, että kohtuuttomia toimia voidaan lieventää ja riittämättömiä koventaa.

Jos täytäntöönpanoa hakevalla osapuolella ei ole tietoa velallisen varallisuudesta, on pyydettävä tuomioistuinta käyttämään selvityskeinoja ja tutkimaan eri virallisten elinten tietokantoja, joista osaan pääsee tutustumaan suoraan tuomioistuimesta käsin ja jotka on asianmukaisesti suojattu.

3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Täytäntöönpanon tehokkuuden takaamiseksi laissa säädetään tietyistä omaisuuslajista riippuvista keinoista.

 • Kiinteää tai muuta rekisteriin merkittävää omaisuutta koskevan ulosottohakemuksen johdosta tuomioistuin voi määrätä myymis- ja hukkaamiskiellon merkitsemisestä vastaavaan julkiseen rekisteriin (yleensä siihen omaisuusrekisteriin, johon kiinteistöt merkitään).
 • Muissa tapauksissa voidaan käyttää seuraavia keinoja:
  • raha: haltuunottaminen; juoksevat tilit: rahalaitokselle annettu määräys jäädyttää varat; palkat: maksajalle annettu määräys pidättää palkka;
  • korot, vuokrat ja tulot: maksajalle, oikeuden määräämälle toimitsijamiehelle tai talteenottajalle annettu määräys pidättää kyseiset summat;
  • arvopaperit ja rahoitusinstrumentit: korkojen pidättäminen niiden lähteellä, ilmoittaminen pörssin tai jälkimarkkinoiden toiminnasta vastaavalle elimelle (jos kyseiset arvopaperit noteerataan julkisilla markkinoilla) ja ilmoittaminen yhtiölle;
  • muut irtaimet esineet: haltuunottaminen.

Täytäntöönpanon takaamiseksi kaikille luonnollisille henkilöille sekä julkisille ja yksityisille yhteisöille on lisäksi asetettu velvollisuus myötävaikuttaa täytäntöönpanotoimiin (uhalla, että seurauksena voi olla sakkoa tai jopa rangaistus oikeuden halventamisesta, jos vaatimusta ei noudateta). Velvollisuuteen kuuluu antaa vaaditut tiedot, noudattaa ilmoitettuja vakuustoimenpiteitä ja luovuttaa tuomioistuimelle hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot niissä rajoissa, joita perusoikeuksien noudattaminen asettaa tai joista laeissa tietyissä tapauksissa nimenomaisesti määrätään.

Sivun alkuunSivun alkuun

3.3. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Täytäntöönpanotoimilla ei ole ennalta määrättyä voimassaoloaikaa, vaan ne ovat voimassa, kunnes täytäntöönpano on suoritettu loppuun.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Täytäntöönpanopäätöksessä määrätyistä konkreettisista keinoista ei voi valittaa, mutta velallinen voi vastustaa konkreettisten keinojen käyttöä. Tässä tapauksessa velallinen voi hakea muutosta tuomioistuimen hylkäävään päätökseen viiden päivän määräajassa. Valituksen jättäminen ei keskeytä päätöksen mukaisten toimien täytäntöönpanoa.

Edellä selvitetyn lisäksi velallinen voi kuitenkin vastustaa täytäntöönpanon jatkamista joko prosessivirheiden tai kyseistä oikeussuhdetta koskevien syiden perusteella.

Prosessiperusteet (sovellettavissa kaikkiin täytäntöönpanoperusteisiin) :

 • Täytäntöönpanon kohteena oleva henkilö ei ole ulosottovelallisen asemassa tai edusta velallista.
 • Täytäntöönpanon hakija ei ole ulosottovelkojan asemassa tai edusta häntä tai ei pysty todistamaan asemaansa tai edustamista.
 • Täytäntöönpanomääräys on täysin pätemätön, koska sen pohjana ei ole tuomion julistavaa päätöstä tai välimiespäätöstä, se ei täytä laillisia edellytyksiä, jotka vaaditaan asiakirjan täytäntöönpanemiseksi, tai normeja, joita täytäntöönpanoa edeltävissä menettelyissä on noudatettava.
 • Jos täytäntöönpanoperuste on välitystuomio, jota notaari ei ole virallisesti vahvistanut, siltä puuttuu luotettavuus.

Edellä mainittujen perusteiden ohella velallinen voi toisaalta esittää täytäntöönpanoa vastustavia perusteita, jotka johtuvat taustalla olevasta oikeussuhteesta (aineelliset perusteet). Jos annettuja tuomioita on edeltänyt oikeudenkäynti, joka on tarjonnut riittävästi tilaisuuksia esittää väitteitä, ja täytäntöönpanoperusteena on tuomio, vastustamismahdollisuudet ovat vähäiset.

Jos täytäntöönpanoperuste on tuomioistuimen tuomio tai päätös taikka välitystuomio tai jos oikeudenkäynnin aikana syntyy sovinto tai sopimus, ulosottovelallinen voi kymmenen päivän kuluessa siitä, kun täytäntöönpantava ratkaisu annettiin tiedoksi, vastustaa sitä kirjallisesti näyttämällä toteen, että

 • tuomion määräykset on täytetty tai maksu on suoritettu, mistä on esitettävä tositteet;
 • täytäntöönpano on rauennut;
 • sopimukset ja sovinnot, joilla täytäntöönpanolta on sovittu vältyttävän, on julkisen asiakirjamerkinnän mukaan täytetty.

Näissä tapauksissa väitteiden esittäminen ei keskeytä täytäntöönpanotoimitusta.

Jos täytäntöönpanoperuste ei ole kuitenkaan mikään edellä mainituista, vastustamisperusteita on useampia, kuten:

 • maksusuoritus, josta voidaan esittää tosite;
 • käteismaksu, joka perustuu täytäntöönpantavaan asiakirjaan;
 • kohtuuttoman korkeaksi tai liialliseksi arvioidun rahamäärän vaatiminen luontaismuotoisista veloista;
 • vanhentuminen ja raukeaminen;
 • kuittaus, sopimus tai perinnän keskeyttäminen taikka perinnästä luopuminen, mistä on esitettävä todiste;
 • sovinto, kun se on merkitty julkiseen asiakirjaan.

Jos näissä tapauksissa esitetään väite, täytäntöönpanotoimitus keskeytetään.

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta