Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Η εκτέλεση σχετικά με τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ισπανία 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να διαταχθεί η εκτέλεση; 2.
2.1. Διαδικασία. 2.1.
2.2. Προϋποθέσεις ουσίας: κριτήρια που εφαρμόζουν τα δικαστήρια για να διατάξουν την εκτέλεση 2.2.
3. Περιεχόμενο και φύση των εκτελεστικών μέτρων. 3.
3.1. Ποια περιουσιακά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων; 3.3.
4. Τα μέτρα της διαταγής εκτέλεσης υπόκεινται σε ένδικα μέσα; 4.

 

Η εκτέλεση είναι διαδικασία που αποσκοπεί στην υλοποίηση της συνταγματικής εντολής που κατοχυρώνεται στο θεμελιώδη κανόνα με τον οποίο ανατίθεται στους δικαστικούς λειτουργούς η αρμοδιότητα τόσο της εκδίκασης των υποθέσεων όσο και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, οι διάδικοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και να παράσχουν τη συνεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ενώ οι δικαστές είναι αρμόδιοι να εξασφαλίσουν την ακέραια εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών.

1. Η εκτέλεση σχετικά με τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ισπανία

Η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης συνεπάγεται την πραγμάτωση και την απόκτηση του ακέραιου δικαιώματος του διαδίκου που κέρδισε σε μια δικαστική διένεξη. Αυτό μπορεί να σημαίνει την επιστροφή ενός χρηματικού ποσού, την αξίωση ο εναγόμενος να προβεί ή να μην προβεί σε μια ορισμένη ενέργεια ή την εκτέλεση μιας αξίωσης που έχει ήδη αναγνωριστεί με την καταχώρισή της στα δημόσια βιβλία.

Η εκτέλεση μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή. Στη δεύτερη περίπτωση, εκτελείται μια δικαστική απόφαση που δεν είναι ακόμη τελεσίδικη, έτσι ώστε να μην παραμείνει ανικανοποίητη η αξίωση του δανειστή λόγω της βραδύτητας της διαδικασίας (άρθρα 524-537 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να διαταχθεί η εκτέλεση;

Για να διαταχθεί η εκτέλεση, είναι καταρχήν αναγκαίο (με εξαίρεση την προσωρινή εκτέλεση που γίνεται παραδεκτή για ορισμένες περιπτώσεις οριστικών δικαστικών αποφάσεων) να έχει εκδοθεί οριστική και τελεσίδικη απόφαση ή άλλος τίτλος που να επιτρέπει την εκτέλεση.

2.1. Διαδικασία.
2.1.α. Ποιες αποφάσεις είναι εκτελεστές;

Η εκτέλεση πρέπει να βασίζεται σε εκτελεστό τίτλο.

Εκτελεστοί είναι μόνον οι εξής τίτλοι:

 1. Η αμετάκλητη απόφαση καταδίκης
 2. Οι αποφάσεις διαιτησίας (laudos).
 3. Οι δικαστικές αποφάσεις που εγκρίνουν ή αναγνωρίζουν δικαστικούς συμβιβασμούς και συμφωνίες που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, σε συνδυασμό, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτύπωση του πραγματικού περιεχομένου τους, με τις αντίστοιχες μαρτυρίες.
 4. Τα δημόσια έγγραφα, με την προϋπόθεση να αποτελούν το πρώτο αντίγραφο ή, σε περίπτωση που είναι το δεύτερο, να έχουν εκδοθεί ύστερα από δικαστική εντολή και να αναφέρουν το πρόσωπο που μπορεί να ζημιώνεται ή τον υπαίτιο της ζημίας ή να έχουν εκδοθεί με συμφωνία όλων των μερών
 5. Οι εμπορικές συμβάσεις υπογεγραμμένες από τα μέρη και από μεσάζοντα μέλος επαγγελματικής οργάνωσης που μεσολάβησε για τη σύναψή τους, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο ο εν λόγω μεσάζοντας να βεβαιώνει την ακρίβεια της σύμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του και την ημερομηνία των στοιχείων αυτών.
 6. Τα ονομαστικά αξιόγραφα ή τα αξιόγραφα στον κομιστή που έχουν εκδοθεί νομίμως και αντιπροσωπεύουν εξοφλητέες αξιώσεις και τα επίσης εξοφλητέα κουπόνια των εν λόγω αξιογράφων, με την προϋπόθεση ότι τα κουπόνια αυτά αντιστοιχούν στα αξιόγραφα και ότι τα αξιόγραφα αντιστοιχούν σε όλες τις περιπτώσεις στα βιβλία αποδείξεων.

Η καταγγελία παραποίησης του αξιόγραφου που διατυπώνεται κατά τη διαδικασία αντιπαραβολής δεν αποκλείει την έκδοση εκτελεστής απόφασης, εάν δεν ευρεθούν σφάλματα κατά την αντιπαραβολή, υπό την επιφύλαξη μεταγενέστερης προβολής της εκτέλεσης από τον οφειλέτη με τον ισχυρισμό της παραποίησης του αξιογράφου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Τα πιστοποιητικά που δεν έχουν λήξει και που εκδόθηκαν από τους αρμόδιους για λογιστικά έγγραφα φορείς σχετικά με αξιόγραφα που απεικονίζονται με λογιστικές καταχωρίσεις, στις οποίες αναφέρεται ο νόμος περί χρηματιστηρίου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται από αντίγραφο του δημόσιου εγγράφου που αντιπροσωπεύει τα αξιόγραφα ή, όπου αυτό είναι απαραίτητο, από αντίγραφο της έκδοσής τους, όταν απαιτείται σχετικό έγγραφο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όταν έχει ζητηθεί και εγκριθεί η εκτέλεση, τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν λήγουν.

 1. Οι διαταγές που καθορίζουν το μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί για αποζημίωση. Το ποσό αυτό επιδικάζεται σε περιπτώσεις ερημοδικίας του κατηγορουμένου ή αθωωτικής απόφασης ή απόφασης κατάργησης της δίκης για ποινικές διαδικασίες που κινήθηκαν για συμβάντα που καλύπτονται από υποχρεωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων.
 2. Οι λοιπές δικαστικές αποφάσεις και έγγραφα που είναι εκτελεστές (-ά) δυνάμει των διατάξεων του προαναφερθέντος ή άλλου νόμου.
2.1.β Είναι απαραίτητη η προσφυγή σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή εκτέλεσης;

Είναι δυνατές και οι δύο περιπτώσεις ανάλογα με τον εκτελεστό τίτλο.

Γενικά, επεμβαίνει μια δικαστική αρχή αλλά, σε περίπτωση κατάσχεσης ενυποθήκου η πώληση των υποθηκευμένων αγαθών μπορεί να γίνει μέσω συμβολαιογράφου, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά.

2.1.γ Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση εκτελεστής απόφασης;

Ο ειρηνοδίκης που εξέδωσε την προς εκτέλεση απόφαση. Εάν ο εκτελεστός τίτλος δεν είναι απόφαση, υφίστανται ειδικοί κανόνες σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας. Συνήθως, σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της κατοικίας του εναγόμενου.

2.1.δ Η αίτηση εκτέλεσης πρέπει να γίνει από δικηγόρο ή από άλλο επαγγελματία του νομικού κλάδου;

Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων ύψους μικρότερου των 900 ευρώ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.1.ε Ποια είναι τα έξοδα της εκτέλεσης;

Όσον αφορά τις υπηρεσίες του δικαστηρίου, σε γενικές γραμμές αυτές παρέχονται δωρεάν, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα με μεγάλο κύκλο εργασιών που οφείλουν να καταβάλουν ένα ποσό στην εφορία

Οι αμοιβές των δικηγόρων και των λοιπών επαγγελματιών του νομικού κλάδου διέπονται από τους κανόνες του αντίστοιχου συλλόγου τους. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος δικαιούται το ευεργέτημα της πενίας, το δικαίωμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει και κατά το στάδιο της εκτέλεσης.

Καταρχήν, δεν ισχύει κάποιο όριο για τα έξοδα αυτά, καθώς το ύψος τους εξαρτάται από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση

2.2. Προϋποθέσεις ουσίας: κριτήρια που εφαρμόζουν τα δικαστήρια για να διατάξουν την εκτέλεση
Η αίτηση εκτέλεσης που υποβάλει ένα μέρος πρέπει να περιέχει: τον τίτλο στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, την εκτελεστέα αξίωση, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν, τα μέτρα εντοπισμού και έρευνας που απαιτούνται για την εξακρίβωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση με αναφορά της ταυτότητας και των συνθηκών τους, ενώ, στην περίπτωση εκτέλεσης δικαστικής ή άλλης απόφασης, πρέπει να αναφέρεται και να επισυνάπτεται η εν λόγω απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 549 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Την αίτηση εκτέλεσης πρέπει να συνοδεύουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 550 του κώδικα πολιτικής δικονομίας

Εάν η αίτηση εκτέλεσης ικανοποιεί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και ο τίτλος που υποβλήθηκε είναι εκτελεστός, ο δικαστής στον οποίο απευθύνεται η αίτηση διατάσσει την εκτέλεση και καθορίζει το ύψος της εκτελεστής αξίωσης, τα πρόσωπα που αυτή αφορά και τα εκτελεστικά μέτρα.

3. Περιεχόμενο και φύση των εκτελεστικών μέτρων.

3.1. Ποια περιουσιακά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αξιώσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης τα εξής περιουσιακά στοιχεία:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως αναπαλλοτρίωτα
 2. Τα παράγωγα δικαιώματα που δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν χωριστά από το κύριο δικαίωμα.
 3. Τα περιουσιακά στοιχεία που από μόνα τους δεν έχουν αξία
 4. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία απαγορεύεται ρητά να κατασχεθούν δυνάμει των υφιστάμενων νομικών διατάξεων
 5. Τα αντικείμενα και η επίπλωση του σπιτιού, τα ενδύματα του οφειλέτη και της οικογένειάς του που δεν κρίνονται περιττά
 6. Γενικά, τα αγαθά, όπως τρόφιμα, καύσιμα και άλλα αντικείμενα που, κατά την κρίση του δικαστηρίου, είναι απαραίτητα για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια ο οφειλέτης και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα.
 7. Τα βιβλία και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος, τέχνης ή εργασίας του οφειλέτη, όταν η αξία τους δεν είναι δυσανάλογη με την οφειλόμενη αξίωση
 8. Τα ιερά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τελετές νόμιμα αναγνωρισμένων θρησκειών.
 9. Τα ποσά που ρητά απαγορεύεται να κατασχεθούν από το νόμο

Τα αγαθά και ποσά που ρητά απαγορεύεται να κατασχεθούν από συνθήκες που έχει επικυρώσει η Ισπανία

 1. Ο μισθός, το ημερομίσθιο, η αμοιβή και η σύνταξη ή τα ισοδύναμά τους που δεν υπερβαίνουν το ποσό του ελάχιστου διεπαγγελματικού μισθού (το ποσό αυτό καθορίζεται ετησίως από την κυβέρνηση).
 2. Ο μισθός, το ημερομίσθιο, η αμοιβή και η σύνταξη ή τα ισοδύναμά τους που δεν υπερβαίνουν τον ελάχιστο διεπαγγελματικό μισθό αποτελούν αντικείμενο κατάσχεσης σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 • Για το πρώτο πρόσθετο ποσό έως ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο του ελάχιστου διεπαγγελματικού μισθού, 30 τοις 100.
 • Για το πρόσθετο ποσό έως ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το τριπλάσιο του ελάχιστου διεπαγγελματικού μισθού, 50 τοις 100.
 • Για το πρόσθετο ποσό έως ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου διεπαγγελματικού μισθού, 60 τοις 100.
 • Για το πρόσθετο ποσό έως ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του ελάχιστου διεπαγγελματικού μισθού, 75 τοις 100.
 • Για οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το προηγούμενο ποσό, 90 τοις 100.

Εάν ο οφειλέτης λαμβάνει παραπάνω από έναν μισθό, προστίθενται όλοι οι μισθοί και αφαιρείται κατ’ αποκοπή το αναπαλλοτρίωτο ποσό. Ομοίως προστίθενται οι μισθοί, τα ημερομίσθια, οι αμοιβές και οι συντάξεις των συζύγων, εκτός εάν οι περιουσιακές τους σχέσεις διέπονται από το σύστημα του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων κάθε είδους, πράγμα που πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τα οικογενειακά βάρη του οφειλέτη, το δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει έκπτωση από 10 έως 15 τοις 100 στα ποσοστά που ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 παραπάνω.

Εάν στο μισθό, το ημερομίσθιο, την αμοιβή και τη σύνταξη εφαρμόζονται μόνιμες ή προσωρινές απαλλαγές δημόσιου χαρακτήρα, βάσει της φορολογικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας, το καθαρό ποσό που θα λάβει ο οφειλέτης, μετά τον υπολογισμό των παραπάνω απαλλαγών, θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό του προς κατάσχεση ποσού.

Τα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα εισοδήματα που πηγάζουν από ανεξάρτητες επαγγελματικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων ακατασχέτων ποσών, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα εκτέλεσης οφείλουν να είναι ανάλογα με την αξίωση για την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση, έτσι ώστε, εάν αυτά είναι υπερβολικά, να είναι δυνατόν να μειωθούν και, εάν είναι ανεπαρκή, να ενισχυθούν.

Σε περίπτωση που το μέρος που επισπεύδει την εκτέλεση δεν γνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, είναι δυνατόν να ζητήσει από το δικαστήριο τη πραγματοποίηση έρευνας με την εξασφάλιση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων των διαφόρων επίσημων οργανισμών, σε μερικές από τις οποίες διαθέτει πρόσβαση το ίδιο το δικαστήριο, με τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης.

3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης;

Για να κατοχυρωθεί η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης, ο νόμος προβλέπει ορισμένα μέτρα ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων:

 • Στην περίπτωση ακινήτων ή άλλων αγαθών που μπορούν να καταχωρηθούν σε αρχείο, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του πιστωτή, μπορεί να διατάξει την εγγραφή προσημείωσης στα αντίστοιχα δημόσια βιβλία (γενικά, τα βιβλία του υποθηκοφυλακίου που αφορούν τα ακίνητα).
 • Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, μπορούν να συμφωνηθούν τα ακόλουθα μέτρα:
  • Χρήματα: κατάσχεση Τρέχοντες λογαριασμοί: εντολή δέσμευσης προς το οικείο τραπεζικό ίδρυμα.
  • Μισθοί: εντολή δέσμευσης στον καταβάλλοντα
  • Τόκοι και άλλα εισοδήματα: δέσμευση από τον καταβάλλοντα, αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική δήμευση
  • Αξιόγραφα και άλλοι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι: δέσμευση των τόκων στην πηγή, κοινοποίηση στην εποπτική αρχή του χρηματιστηρίου ή της παραγώγου αγοράς (εάν πρόκειται για τίτλους που είναι εισηγμένοι σε επίσημη αγορά) και κοινοποίηση στη σχετική εταιρία.

   Λοιπά κινητά αγαθά: δήμευση

  Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου έχουν το καθήκον να συνεργάζονται με τις διαδικασίες εκτέλεσης. (σε αντίθετη περίπτωση, διατρέχουν τον κίνδυνο να τιμωρηθούν με πρόστιμο και ακόμη και να κατηγορηθούν για ασέβεια προς το δικαστήριο). Αυτό σημαίνει ότι οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται, να λαμβάνουν τα μέτρα εγγύησης που τους υποδεικνύονται και να παραδίδουν στο δικαστήριο όσα έγγραφα και στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους, χωρίς άλλους περιορισμούς, πέραν αυτών που επιβάλλει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τα όρια που, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπονται ρητά διά νόμου.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων;

Τα μέτρα εκτέλεσης δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια

Παραμένουν σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση.

4. Τα μέτρα της διαταγής εκτέλεσης υπόκεινται σε ένδικα μέσα;

Τα συγκεκριμένα μέτρα που επιτάσσει η διαταγή εκτέλεσης δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, αλλά ο οφειλέτης μπορεί να αντιταχθεί στη λήψη των μέτρων αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της άρνησης του δικαστηρίου εντός προθεσμίας 5 ημερών

 • Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των μέτρων που έχουν εγκριθεί.

  Πέρα από τα προαναφερθέντα, ο οφειλέτης μπορεί να αντιταχθεί στην εις βάρος του εκτέλεση επικαλούμενος είτε διαδικαστικό σφάλμα είτε ουσιαστικούς λόγους που αφορούν την εξεταζόμενη έννομη σχέση.Οι διαδικαστικοί λόγοι (που ισχύουν για όλους τους εκτελεστούς τίτλους) είναι οι εξής:

 • Ο οφειλέτης δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα ή αντιπρόσωπο
 • Έλλειψη ικανότητας ή αντιπροσώπου εκ μέρους του ενάγοντα ή αδυναμία του τελευταίου να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα ή αντιπρόσωπο.
 • Απόλυτη ακυρότητα της εκτελεστής απόφασης διότι δεν περιέχει το πόρισμα της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης διαιτησίας εις βάρος του εναγομένου, διότι το υποβληθέν έγγραφο δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις εκτελεστότητας, ή λόγω παράβασης, κατά την έκδοση της διαταγής εκτέλεσης, των δικονομικών κανόνων σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί πριν από την έκδοση της διαταγής εκτέλεσης.
 • Εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση διαιτησίας που δεν καταχωρήθηκε δεόντως από συμβολαιογράφο, η έλλειψη εγκυρότητας της εν λόγω απόφασης.

Εξάλλου, πέρα από τους παραπάνω λόγους, ο οφειλέτης είναι δυνατόν να αντιταχθεί στην εκτέλεση επικαλούμενος λόγους σχετικούς με την υποκείμενη νομική σχέση (ανελαστικοί λόγοι). Στην περίπτωση δικαστικών αποφάσεων, καθώς μεσολάβησε δικαστική διαδικασία κατά την οποία υπήρξε η δυνατότητα ακρόασης, οι δυνατότητες προσβολής της εκτέλεσης είναι μικρότερες.

Έτσι, εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική ή διαιτητική απόφαση κατά του εναγομένου ή απόφαση που εγκρίνει συμβιβασμό ή συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία, ο οφειλέτης, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση του εκτελεστού τίτλου, μπορεί να τον προσβάλει γραπτώς επικαλούμενος:

 • την πληρωμή ή την εκτέλεση όσων ορίζει η δικαστική απόφαση, ισχυρισμό που οφείλει να τεκμηριώσει δεόντως
 • τη λήξη ισχύος της εκτέλεσης
 • τις συμφωνίες και συμβιβασμούς που ενδεχομένως έγιναν για την αποφυγή της εκτέλεσης, με την προϋπόθεση αυτές οι συμφωνίες και συμβιβασμοί να αποτυπώνονται σε δημόσιο έγγραφο.

Στις περιπτώσεις αυτές, η προσβολή της εκτέλεσης δεν αναστέλλει τη συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης

Ωστόσο, όταν ο εκτελεστός τίτλος διαφέρει από τους προαναφερθέντες, οι λόγοι προσβολής είναι περισσότεροι και περιλαμβάνουν:

 • Πληρωμή που μπορεί να τεκμηριωθεί με στοιχεία
 • Αποζημίωση για εξοφλητέα οφειλή που απορρέει από έγγραφο με ισχύ εκτέλεσης
 • Υπερβολική απαίτηση ή υπερβολικός υπολογισμός των οφειλών τοις μετρητοίς
 • Παραγραφή και λήξη ισχύος.
 • Αθώωση, παράταση, συμφωνία ή δέσμευση για την μη υποβολή καταγγελίας που να τεκμηριώνεται εγγράφως.
 • Συμβιβασμός, με την προϋπόθεση ότι αποτυπώνεται σε δημόσιο έγγραφο

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν προσβληθεί η εκτέλεση, η διαδικασία εκτέλεσης αναστέλλεται.

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο