Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Spanien

Seneste opdatering : 01-03-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område i Spanien 1.
2. Hvad kræves der, for at en retsafgørelse eller et dokument kan tvangsfuldbyrdes? 2.
2.1. Fremgangsmåde 2.1.
2.2. Materielle betingelser: Hvilke kriterier lægger retten til grund for at imødekomme en fuldbyrdelsesbegæring? 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes indhold og art 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne? 3.2.
3.3. I hvilken udstrækning gælder tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne? 3.3.
4. Kan tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne appelleres? 4.

 

Eksekutionskraften udgør en integrerende del af rettens afgørelse, idet den spanske forfatning giver dommeren mandat til at dømme såvel som til at lade dommen tvangsfuldbyrde (artikel 117 og 118 i den spanske forfatning). Parterne i en sag har således pligt til at efterkomme domme og andre retsafgørelser og til at bidrage til, at de fuldbyrdes. Dommeren på sin side har pligt til at drage omsorg for, at disse krav opfyldes i fuldt omfang.

1. Tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område i Spanien

Fuldbyrdelse af en retsafgørelse betyder, at den, der har vundet sagen, sikres opfyldelse af den ret, der følger af afgørelsen. Dette betyder, at sagsøger kan begære at få inddrevet et pengebeløb, at sagsøgte foretager eller undlader at foretage en bestemt handling, eller at en anerkendt rettighed opfyldes ved indførelse i de offentlige registre.

Fuldbyrdelsen kan være endelig eller foreløbig. I sidstnævnte tilfælde fuldbyrdes en dom, som endnu ikke er har retskraft, for at undgå, at fordringshaver ikke kan få fyldestgørelse som følge af langvarig sagsbehandling (artikel 524-537 i den spanske civilproceslov (LEC)).

2. Hvad kræves der, for at en retsafgørelse eller et dokument kan tvangsfuldbyrdes?

I princippet skal der foreligge en retskraftig dom eller et andet eksigibelt dokument (undtagen i tilfælde af foreløbig fuldbyrdelse, som tillades i bestemte tilfælde, hvor der foreligger en endelig, men ikke retskraftig, afgørelse).

2.1. Fremgangsmåde
2.1.a) Hvilke retsafgørelser kan fuldbyrdes?

Fuldbyrdelsen skal foregå på grundlag af et eksigibelt dokument.

Kun nedenstående dokumenter er eksigible:

 1. Retskraftige domme.
 2. Voldgiftskendelser.
 3. Retsafgørelser, som godkender eller stadfæster retsforlig og aftaler indgået i løbet af sagen, eventuelt ledsaget af udskrifter af retsforhandlingerne, hvis sådanne er nødvendige til bekræftelse af det konkrete indhold.
 4. Originale notarialdokumenter: Hvis der er tale om en kopi, skal den være udstedt ved retsafgørelse med angivelse af den person, dokumentet har retsvirkning over for, eller den person, der har taget skridt til dokumentets oprettelse, eller være udstedt med alle parters samtykke.
 5. Handelskontrakter underskrevet af parterne og den handelsmægler, som har medvirket ved kontraktens indgåelse, forudsat at der foreligger en erklæring, hvori mægleren bekræfter kontraktens overensstemmelse med posteringerne i hans protokol og datoen for disse posteringer.
 6. Ihændehaverværdipapirer eller værdipapirer lydende på navn, som er retmæssigt udstedt, og som repræsenterer forfaldne gældsforpligtelser, og dertil hørende, ligeledes forfaldne kuponer, forudsat at kuponerne passer til værdipapirerne, og under alle omstændigheder at værdipapirerne passer til kuponhæfterne.

En påstand om, at værdipapiret er uægte, som nedlægges på tidspunktet for sammenligningen, er ikke til hinder for, at der kan foretages eksekution, for så vidt som resultatet af sammenligningen tillader det. Skyldneren har dog fortsat mulighed for efterfølgende at anfægte eksekutionen med påstand om dokumentets manglende ægthed.

TopTop

 1. Ikke-forældede attester - udstedt af myndigheder med ansvar for regnskabsregistre - vedrørende dematerialiserede værdipapirer som omhandlet i loven om værdipapirmarkedet (Ley del Mercado de Valores), forudsat at der medfølger et notarialdokument, som bekræfter værdipapirernes ægthed eller eventuelt deres udstedelse, når et sådant notarialdokument er nødvendigt i henhold til gældende lov.

Når eksekutionen er begæret og foretaget kan de ovennævnte attester ikke længere forældes.

 1. Kendelser, som fastsætter det maksimale erstatningskrav, der kan gøres gældende, afsagt i strafferetlige udeblivelses-, frifindelses- eller henlæggelsessager, som er blevet indledt som følge af begivenheder omfattet af den obligatoriske ansvarsforsikring for motorkøretøjer.
 2. Andre retsafgørelser og dokumenter, som med hjemmel i en lov har eksekutionskraft.
2.1.b) Er det nødvendigt at gå til retten eller anden myndighed for at opnå fuldbyrdelse?

Begge dele er mulige, afhængigt af eksekutionsgrundlaget.

Almindeligvis er det retten, som forestår eksekution, men ved fyldestgørelse i fast ejendom, og såfremt parterne udtrykkeligt har aftalt det, kan salget af den pantsatte ejendom forestås af en notar.

2.1.c) Hvilke retter har kompetence til at tvangsfuldbyrde retsafgørelser?

Den ret i første instans, som har afsagt den dom, der skal fuldbyrdes. Når eksekutionsgrundlaget ikke er en dom, gælder der særlige regler for tildeling af kompetence, og kompetencen tilfalder almindeligvis sagsøgtes hjemting.

TopTop

2.1.d) Er det nødvendigt at rette henvendelse til en advokat eller anden juridisk sagkyndig for at begære fuldbyrdelse?

Altid, bortset fra fuldbyrdelse af domme, hvor beløbet udgør mindre end 900 EUR.

2.1.e) Hvad koster det at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen?

Domstolenes medvirken er normalt gratis. Juridiske personer, hvis omsætning overstiger et vist beløb, skal dog betale en afgift til statskassen.

Betaling af honorarer til advokater og procesfuldmægtige sker ifølge tarif. Hvis man har fået bevilget fri proces, gælder dette også tvangsfuldbyrdelsesfasen.

Der er i princippet ingen fast grænse for disse omkostninger, og størrelsen vil afhænge af de vanskeligheder, der opstår i løbet af sagen.

2.2. Materielle betingelser: Hvilke kriterier lægger retten til grund for at imødekomme en fuldbyrdelsesbegæring?

Fuldbyrdelsesbegæringen bør omfatte: eksekutionsgrundlaget, oplysninger om den rettighed, der begæres fyldestgjort, en liste over rekvisitus’ aktiver, hvori der kan gøres udlæg, oplysning om, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at lokalisere og skabe overblik over rekvisitus’ formue; oplysning om den eller de personer, mod hvem der begæres tvangsfuldbyrdelse, med angivelse af de nærmere omstændigheder; i tilfælde, hvor en dom eller anden retsafgørelse søges fuldbyrdet, vedlægges denne, jf. den spanske civilproceslovs artikel 549.

Sammen med fuldbyrdelsesbegæringen indsendes de dokumenter, der er opregnet i den spanske civilproceslovs artikel 550. Såfremt fuldbyrdelsesbegæringen opfylder ovenstående krav, og fuldbyrdelsesdokumentet har eksekutionskraft, imødekommer retten begæringen med angivelse af beløb, berørte personer og tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

TopTop

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes indhold og art

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Alle løsøregenstande og fast ejendom samt fordringsrettigheder og tinglige rettigheder. Der kan under ingen omstændigheder søges fyldestgørelse i følgende aktiver:

 1. Aktiver, som ikke han afhændes.
 2. Rettigheder, som ikke kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse uafhængigt af en anden overordnet rettighed.
 3. Aktiver, som ikke i sig selv udgør et formuegode.
 4. Aktiver, som ifølge en retsforskrift er ikke kan gøres til genstand for udlæg.
 5. Rekvisitus’ og dennes families indbo og tøj, i det omfang dette ikke kan anses for at være overflødigt. Generelt alle goder såsom fødevarer, brændsel og andet, som efter rettens skøn er uundværlige for, at rekvisitus og de personer, som rekvisitus har forsørgerpligt over for, kan leve et værdigt liv.
 6. Bøger og redskaber, som rekvisitus har brug for i udøvelsen af sin profession, håndværk eller fag, når værdien heraf er ubetydelig sammenlignet med den gældspost, sagen angår.
 7. Religiøse genstande og andre objekter, der anvendes i religiøse handlinger, når der er tale om lovligt anerkendte religioner.
 8. Pengebeløb, der i loven udtrykkeligt er fritaget for udlæg.
 9. Aktiver og pengebeløb, der i henhold til traktater, som Spanien har ratificeret, ikke kan gøres til genstand for udlæg.

Nedenstående pengebeløb er ligeledes fritaget for udlæg:

 1. Løn, vederlag, pension, godtgørelser o.l., der ikke overstiger den garanterede mindsteløn (fastsættes af staten en gang om året).
 2. Løn, vederlag, dagpenge, godtgørelser eller pensioner, der overstiger den garanterede mindsteløn, gøres til genstand for udlæg efter følgende skala:
 • for et overstigende beløb op til det dobbelte af den garanterede mindsteløn, 30 %
 • for et overstigende beløb op til tre gange den garanterede mindsteløn, 50 %
 • for et overstigende beløb op til fire gange den garanterede mindsteløn, 60 %
 • for et overstigende beløb op til fem gange den garanterede mindsteløn, 75 %
 • for et hvilket som helst beløb ud over det foregående beløb, 90 %.

Såfremt rekvisitus har flere indtægter, lægges beløbene sammen for på en gang at fratrække det beløb, der ikke kan gøres til genstand for udlæg. Ligeledes sammenlægges ægtefællernes løn, vederlag, pension, godtgørelser o.l., medmindre ægtefællerne godtgør over for retten, at de har fuldstændigt særeje.

TopTop

Under hensyntagen til rekvisitus’ familiemæssige forpligtelser kan retten vælge at nedsætte procentsatserne i nr. 1, 2, 3 og 4 ovenfor med mellem 10 og 15 %.

Såfremt det offentlige som en permanent foranstaltning eller midlertidigt i henhold til loven om skatter og afgifter eller loven om social sikring fratrækker beløb i lønnen, vederlagene, pensionen eller godtgørelserne, er det det faktiske beløb, som rekvisitus modtager efter fradrag af ovenstående, der lægges til grund for beregning af det beløb, der kan gøres til genstand for udlæg.

Det foregående finder også anvendelse på indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Uden at dette berører hensynet til ovenstående aktiver og beløb, som er fritaget for udlæg, er det værd at bemærke, at de handlinger, hvorved tvangsfuldbyrdelsen gennemføres, under alle omstændigheder skal stå i et rimeligt forhold til det beløb, tvangsfuldbyrdelsen angår, således at de, hvis de er for omfattende, vil kunne reduceres, og hvis de er utilstrækkelige, vil kunne skærpes.

Såfremt rekvirenten ikke er bekendt med, hvilke aktiver rekvisitus råder over, anmoder han retten om at indhente de fornødne oplysninger. Retten søger, under hensyn til reglerne om beskyttelse af persondata, i databaser tilhørende forskellige officielle instanser, hvoraf nogle er tilgængelige for retten direkte.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne?

I henhold til loven gennemføres, alt efter aktivets art, bestemte handlinger for at tvangssikre rekvirentens krav:

 • Hvor der er tale om fast ejendom eller andre formuegoder, der kan optages i et register, kan retten på rekvirentens begæring foranledige en præventiv registrering af udlægget i det relevante offentlige register (typisk i ejendomsregistret, når der er tale om fast ejendom).
 • TopTop

 • I andre tilfælde kan der træffes følgende foranstaltninger:
  • Penge: forvaring; kontokurant: kendelse rettet til banken om at spærre kontoen; løn: kendelse til lønudbetaler om at indeholde en del af lønnen.
  • Renter, udbytte og ydelser: indeholdelse hos betaleren, administration forestået af retten eller forvaring ved rettens mellemkomst.
  • Værdipapirer og finansielle instrumenter: indeholdelse af renter ved kilden, meddelelse til fondsbørsens styrende organ eller det sekundære marked (hvis der er tale om værdipapirer, der er noteret på et offentligt marked) og meddelelse til selskabet.
  • Andre løsøregenstande: forvaring.

Desuden består der for at sikre, at tvangsfuldbyrdelsen forløber tilfredsstillende, en forpligtelse for alle privatpersoner samt offentligretlige og privatretlige enheder til at samarbejde i tvangsfuldbyrdelsesprocessen. (Den, der ikke at efterkomme pålægget, kan ifalde bødestraf eller dømmes for lydighedsnægtelse). Det betyder, at de har pligt til at udlevere de oplysninger, der udbedes, træffe de sikkerhedsforanstaltninger, de bliver bedt om, og udlevere alle de dokumenter og data, de råder over, til retten uden andre begrænsninger end dem, der følger af hensynet til de grundlæggende rettigheder, og dem, som loven udstikker i bestemte tilfælde.

3.3. I hvilken udstrækning gælder tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne?

Der er ingen tidsbegrænsning for tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne. De gælder, indtil tvangsfuldbyrdelsen har fundet sted.

4. Kan tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne appelleres?

Der findes ingen appelmuligheder over for de konkrete foranstaltninger i en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, men rekvisitus kan gøre indsigelse mod, at der vedtages konkrete foranstaltninger. Afviser domstolen indsigelsen har rekvisitus 5 dage til at appellere denne afgørelse. Appellen har ikke opsættende virkning for gennemførelsen af de vedtagne foranstaltninger.

TopTop

Dog kan rekvisitus ud over ovenstående modsætte sig den igangværende tvangsfuldbyrdelse, enten med påstand om procesmangler eller begrundet i det materielle indhold i det omtvistede retsforhold.

Procesmangler (kan gøres gældende over for ethvert eksekutionsgrundlag):

 • Rekvisitus har ikke den krævede habilitet eller fuldmagt.
 • Rekvirenten har ikke den fornødne habilitet eller fuldmagt eller kan ikke dokumentere, at han har den fornødne habilitet eller fuldmagt.
 • Tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen er absolut ugyldig, hvis dommen eller voldgiftskendelsen ikke indeholder en domfældelse af rekvisitus, hvis det forelagte dokument ikke er eksigibelt, fordi det ikke opfylder de retlige krav, eller hvis de retsforskrifter, der regulerer de forudgående retshandlinger, der skal respekteres ved afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, ikke er blevet overholdt.
 • Hvis eksekutionsgrundlaget er en voldgiftskendelse, som ikke er blevet registreret i en notarialprotokol, er kendelsen uden virkning.

På den anden side kan rekvisitus desuden gøre indsigelse mod eksekutionen begrundet i det tilgrundliggende retlige forhold (materiel indsigelse). Når der er tale om retsafgørelser, har der været en forudgående proces, hvorunder parterne har haft rig mulighed for at drøfte sagen, og er eksekutionsgrundlaget en sådan retsafgørelse, er klagemulighederne mindre.

Såfremt eksekutionsgrundlaget er en dom eller en anden retsafgørelse eller en voldgiftskendelse, eller hvis det stadfæster et forlig eller en aftale indgået under processen, har rekvisitus således ti dage fra meddelelsen om tvangsfuldbyrdelseskendelsen til at gøre skriftlig indsigelse med påstand om:

 • at betaling har fundet sted, eller at han har opfyldt kravene i afgørelsen, med forelæggelse af behørig dokumentation
 • at tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningen er ugyldig
 • at der er indgået forlig eller aftaler for at undgå tvangsfuldbyrdelse, under forudsætning af at disse forlig eller aftaler fremgår af et officielt dokument.

I disse tilfælde har indsigelsen ikke opsættende virkning for tvangsfuldbyrdelsen.

Såfremt eksekutionsgrundlaget er et andet end ovenstående, kan flere grunde gøres gældende, herunder:

 • betaling, skal dokumenteres
 • modregning i tilgodehavende, som fremgår af et eksigibelt dokument
 • overdreven fordring eller for høj værdiansættelse ved omregning af en gæld i naturalier
 • forældelse eller ugyldighed
 • eftergivelse af gæld, henstand eller aftale eller løfte om ikke at indlede søgsmål, forudsat at der foreligger skriftlig dokumentation
 • forlig, forudsat at det er nedskrevet i et officielt dokument.

I disse tilfælde har indsigelsen opsættende virkning for tvangsfuldbyrdelsen.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 01-03-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige