Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Španělsko

Poslední aktualizace: 07-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky: Jaká kritéria používá soud k uvalení donucovacího opatření? 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.

 

Výkon soudních rozhodnutí je součástí reakce na ústavní mandát stanovený v této nejvyšší právní normě, který soudce pověřuje úkolem soudit a vykonávat rozsudky (články 117 a 118 Ústavy). Z tohoto důvodu jsou strany řízení povinny řídit se rozsudky a dalšími soudními rozhodnutími a požadovaným způsobem spolupracovat při jejich výkonu. Soudce musí zajistit úplné splnění těchto požadavků.

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon soudního rozhodnutí znamená splnění a získání plného práva stranou, která spor vyhrála. To může zahrnovat žádost žalobce o navrácení určitých peněžních částek, právo požádat žalovaného, aby něco vykonal nebo nevykonal, nebo žádost o uznání práva zanesením do veřejného rejstříku.

Výkon rozhodnutí může být definitivní, nebo předběžný. Ve druhém případě se vykonává rozhodnutí, které ještě není konečné, aby se zamezilo situaci, kdy nedojde k uspokojení věřitele z důvodu průtahů v řízení (články 524 až 537 občanského soudního řádu).

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

V zásadě je nutno mít konečné soudní rozhodnutí nebo jiný instrument, který umožňuje výkon (kromě případů předběžného výkonu, který se v určitých případech připouští u konečných rozsudků). 

2.1. Postup
2.1(a) Jsou vykonatelná soudní i mimosoudní rozhodnutí?

Výkon rozhodnutí se musí zakládat na instrumentu, který je vykonatelný.

Vykonatelné jsou pouze následující instrumenty:

 1. konečný rozsudek;
 2. rozhodčí nálezy (laudos);
 3. rozhodnutí soudu schvalující nebo potvrzující soudní urovnání a dohody dosažené v rámci řízení, v případě potřeby doplněné o příslušné výpovědi s cílem zaznamenat konkrétní obsah;
 4. potvrzené veřejné dokumenty, jsou-li prvopisem; pokud jsou kopií, musejí být vydány na základě soudního příkazu uvádějícího jméno osoby, která může být poškozena, nebo pachatele škody, nebo musejí být vydány se souhlasem všech zúčastněných stran;
 5. obchodní smlouvy podepsané smluvními stranami a zprostředkovatelem, který je členem profesního svazu a který smlouvu zprostředkoval, pokud jsou doplněny potvrzením, v němž tento zprostředkovatel potvrzuje, že smlouva odpovídá záznamům v jeho rejstříku a datu těchto záznamů;
 6. zákonně vydané cenné papíry na doručitele nebo na jméno, které představují splatné pohledávky, a kupóny uvedených cenných papírů, rovněž splatné, pokud se kupóny shodují s cennými papíry a ty se ve všech případech shodují se šekovými knížkami;

Protest vůči padělání cenného papíru vznesený během procesu přiřazování nebrání vydání rozhodnutí o výkonu, pokud se dotčené položky shodují, aniž by to mělo vliv na následný odpor proti výkonu rozhodnutí ze strany žalovaného, který může tvrdit, že je cenný papír padělaný;

NahoruNahoru

 1. platná potvrzení, vydaná orgány odpovědnými za rejstříky, představující cenné papíry ve formě účetních položek uvedené v Zákoně o burze, pokud jsou doplněna kopií veřejné listiny zastupující cenné papíry nebo v příslušném případě dotčenou emisí, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Požádáním o výkon rozhodnutí a jeho nařízením nekončí platnost potvrzení uvedených v prvním odstavci;

 1. soudní příkazy stanovící maximální částku, kterou lze požadovat ve formě kompenzace, vystavené v případě, že se obžalovaný nedostaví k soudu nebo bude zproštěn viny nebo v případě zamítnutí žaloby v trestním řízení zahájené v souvislosti s událostmi, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel;
 2. další soudní rozhodnutí a dokumenty, které jsou vykonatelné na základě tohoto nebo jiného zákona.
2.1(b) Je nutno požádat o soudní příkaz nařizující výkon rozhodnutí?

Jsou dvě možnosti, podle instrumentu, který má být vykonán.

Obecným pravidlem je zapojit soudní orgán, i když v případě zabavení pro nezaplacený hypotekární dluh a za předpokladu, že to bylo výslovně dohodnuto, může být prodej majetku zatíženého hypotékou proveden prostřednictvím notáře.

2.1(c) Který soud je příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí?

Soudce soudu prvního stupně, který vydal rozhodnutí, které má být vykonáno. Pokud není vykonatelným instrumentem rozsudek, existují zvláštní pravidla pro příslušnost, která obvykle uvádějí, že příslušným je soudce v místě bydliště žalovaného.

NahoruNahoru

2.1(d) Má se o výkon rozhodnutí požádat prostřednictvím právního zástupce nebo jiného právního odborníka?

Vždy, kromě výkonu rozhodnutí týkajících se částek nižších než 900 eur.

2.1(e) Uveďte prosím sazebník nákladů na každý druh donucovacího opatření.

Službu poskytují soudy obvykle zdarma, kromě případů právnických osob, které musí platit poplatek daňovému úřadu, pokud mají velký obrat.

Poplatky za právníky a advokáty regulují jejich příslušná profesní sdružení. Osoby, které mají nárok na právní pomoc zdarma, ji mohou využívat i během doby výkonu rozhodnutí.

Pro tyto náklady neexistuje v zásadě žádný limit a jejich výše závisí na problémech, které mohou nastat během výkonu rozhodnutí.

2.2. Hmotné podmínky: Jaká kritéria používá soud k uvalení donucovacího opatření?

Žádost o výkon rozhodnutí podávaná dotčenou stranou musí obsahovat: instrument, na němž se zakládá výkon rozhodnutí, požadovaný druh výkonu, majetek dlužníka, který lze zabavit, opatření nutná k určení majetku dlužníka a jeho umístění, určení osoby nebo osob, vůči nimž se rozhodnutí nařizuje, a jejich situace, a je-li cílem vykonat rozsudek nebo rozhodnutí soudu, i jeho určení a přiložení k žádosti podle článku 549 občanského soudního řádu.

K žádosti o výkon rozhodnutí je třeba přiložit doklady uvedené v článku 550 občanského soudního řádu. Pokud žádost o výkon rozhodnutí splňuje výše uvedené požadavky a pokud je předložený instrument jedním z instrumentů, které umožňují výkon rozhodnutí, nařídí výkon soudce, jemuž byla žádost podána, a který současně určí částku, která se má zabavit, dotčené osoby a donucovací opatření.

NahoruNahoru

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Veškerý movitý a nemovitý majetek, stejně jako pohledávky a práva k nemovitému majetku. Následující majetek nemůže být v žádném případě předmětem výkonu rozhodnutí:

 1. majetek, který byl prohlášen za nezcizitelný;
 2. vedlejší práva, která nelze zcizit odděleně od práv hlavních;
 3. majetek, který nemá žádnou majetkovou hodnotu;
 4. majetek výslovně prohlášený za nedotknutelný právním ustanovením;
 5. vybavení domácnosti a nábytek patřící k domu, stejně jako oblečení dlužníka a jeho rodiny, kromě věcí, které lze považovat za nepotřebné; obecně věci jako potraviny, palivo a další, které jsou podle názoru soudu podstatné k tomu, aby dlužník a jeho rodinní příslušníci žili důstojně;
 6. knihy a nástroje, které dlužník potřebuje k výkonu povolání, umění nebo podnikání, pokud jejich hodnota není v nepoměru k požadované částce;
 7. posvátné předměty a předměty používané k praktikování zákonně registrovaných náboženství;
 8. obnosy výslovně prohlášené za zákonem nedotknutelné;
 9. majetek a obnosy výslovně prohlášené za nedotknutelné ve smlouvách, které Španělsko ratifikovalo.

Předmětem výkonu rozhodnutí nemohou být rovněž tyto obnosy:

 1. platy, mzdy, důchody, odměny nebo podobné platby, které nepřekračují částku stanovenou jako minimální meziodvětvová mzda (kterou každoročně určuje vláda);
 2. platy, mzdy, odměny a důchody, které jsou vyšší než minimální meziodvětvová mzda, lze zabavit podle tohoto sazebníku:
 • za první dodatečnou částku do výše rovnající se dvojnásobku minimální meziodvětvové mzdy, třicet procent;
 • za dodatečnou částku do výše rovnající se trojnásobku minimální meziodvětvové mzdy, padesát procent;
 • za dodatečnou částku do výše rovnající se čtyřnásobku minimální meziodvětvové mzdy, šedesát procent;
 • za dodatečnou částku do výše rovnající se pětinásobku minimální meziodvětvové mzdy, sedmdesát pět procent;
 • za jakoukoli vyšší částku, devadesát procent.

Pokud dlužník dostává více než jeden plat, sečtou se všechny platy a nezabavitelná část se od nich odečte. Navíc se sečtou platy, mzdy, důchody, odměny a podobné příjmy manželů, ledaže jejich manželské vypořádání zahrnuje oddělení majetku a příjmů všeho druhu, o čemž je třeba předložit důkaz soudu.

NahoruNahoru

Soud může přistoupit ke snížení procentních částek stanovených v pododstavcích 1, 2, 3 a 4 odstavce 2 tohoto článku o 10 až 15 %, aby dlužníkovi umožnil pokrýt rodinné výdaje.

Pokud jsou platy, mzdy, důchody a odměny zatíženy stálými nebo přechodnými srážkami veřejné povahy na základě daňových předpisů nebo předpisů v oblasti sociálního zabezpečení, použije se čistá částka, kterou dlužník dostane po jejich odečtení, za základ k určení částky, která bude zabavena.

Výše uvedené pododstavce tohoto článku rovněž platí pro příjmy ze samostatně výdělečné a podnikatelské činnosti.

V každém případě a aniž by to mělo vliv na nutnost brát v úvahu obnosy, které nelze zabavit, jak bylo uvedeno výše, musí být donucovací opatření úměrná částce, na níž byl výkon nařízen, takže v případě, že jsou nadměrná, je třeba je omezit, jsou-li nedostatečná, bude třeba je zvýšit.

Pokud strana požadující výkon rozhodnutí neví, jaký majetek dlužník vlastní, může požádat soud o šetření; ta se provádějí nahlédnutím do databank různých úřadů, z nichž některé jsou ze soudu přímo dostupné, s obvyklými zárukami.

3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

S cílem zaručit účinnost výkonu rozhodnutí stanoví zákon určitá opatření podle druhu majetku.

 • V případě nemovitého nebo jiného majetku, který lze zapsat do rejstříku, může soud na žádost strany požadující výkon rozhodnutí nařídit preventivní záznam o zabavení majetku do příslušného veřejného rejstříku (obvykle majetkového rejstříku, který je příslušný k záznamům o nemovitém majetku).

  NahoruNahoru

 • V dalších případech je možno uvalit následující opatření:
  • Peníze: konfiskace; běžné účty: příkaz bance k zablokování účtů; platy: příkaz plátci zadržet část platby;
  • Úroky, výnosy a příjmy: zadržení plátcem, nucená správa a soudní konfiskace;
  • Cenné papíry a finanční instrumenty: zadržení úroku u zdroje, ohlášení regulátorovi burzy nebo sekundárního trhu (pokud jsou akcie kótované na oficiálním trhu) a oznámení společnosti;
  • další movitý majetek: konfiskace.

Aby se zaručil výkon rozhodnutí, jsou navíc všechny osoby a veřejné a soukromé subjekty povinny na tomto výkonu spolupracovat (pod hrozbou pokuty nebo obvinění z pohrdání soudem, pokud tento požadavek nedodrží). To znamená, že musí poskytovat informace, které se od nich požadují, přijímat garanční opatření, předávat soudu veškeré dokumenty a údaje, které vlastní, bez jakýchkoli omezení kromě těch, která vyplývají z dodržování základních práv nebo hranic, které v určitých případech stanoví zákon.

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Trvání donucovacích opatření není předem stanoveno. Zůstávají v platnosti do skončení výkonu rozhodnutí.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

Odvolání není možné proti zvláštním opatřením stanoveným v rozhodnutí o výkonu, dlužník se nicméně může bránit proti přijetí zvláštních opatření. V tomto případě může dlužník zahájit odvolací řízení proti zamítnutí soudu do pěti dnů. Zahájením odvolacího řízení se nepřeruší výkon uvalených opatření.

NahoruNahoru

Kromě výše uvedeného se dlužník může bránit proti výkonu rozhodnutí probíhajícímu proti jeho osobě buď z důvodu procesních nedostatků nebo z důvodů souvisejících s dotčeným právním vztahem.

Procesní důvody (platné pro všechny exekuční tituly):

 • dlužník nemá požadovanou způsobilost nebo zastoupení;
 • nedostatečná způsobilost nebo zastoupení na straně žalobce nebo jeho neschopnost prokázat požadovanou způsobilost nebo zastoupení;
 • absolutní neplatnost nařízeného výkonu rozhodnutí z důvodu, že neobsahuje rozsudek nebo rozhodčí nález proti žalovanému, že předložený dokument nesplňuje zákonné požadavky pro vykonatelnost, nebo z důvodu porušení pravidel při nařízení výkonu rozhodnutí, kterými se řídí řízení před nařízením donucovacího opatření;
 • pokud je vykonatelným instrumentem rozhodčí nález, který notář nezaznamenal, nedostatečná pravost tohoto rozhodnutí.

Kromě výše uvedených důvodů, může dlužník odporovat výkonu rozhodnutí z důvodů vyplývajících ze základního právního vztahu (závažné důvody). Jelikož rozsudkům předchází proces, během nějž existuje mnoho příležitostí k diskusi, je méně možností k odporu, pokud je vykonatelným instrumentem rozsudek.

Je-li tedy vykonatelným instrumentem soudní rozhodnutí nebo rozsudek nebo rozhodčí nález proti žalovanému, nebo pokud je v něm schváleno vyrovnání nebo dohoda dosažená během procesu, může dlužník do deseti dnů po oznámení výroku, kterým se nařizuje výkon rozhodnutí, vyjádřit písemně odpor na základě jednoho z těchto důvodů:

 • zaplacení nebo splnění toho, co je nařízeno v rozsudku, což je třeba doložit pomocí dokladů;ï€� 
 • vypršení platnosti žaloby o výkon rozhodnutí;ï€� 
 • dohody nebo vyrovnání, které byly dosaženy s cílem vyhnout se výkonu rozhodnutí, pokud jsou tyto dohody a vyrovnání zaznamenány ve veřejném dokumentu.

V těchto případech odpor nemá za následek přerušení výkonu rozhodnutí.

Je-li však vykonatelný instrument jiný, než instrumenty uvedené výše, existuje více důvodů k odporu, včetně následujících:

 • platba, kterou je možno písemně doložit;
 • započtení splatné pohledávky na základě vykonatelného dokumentu;
 • logická chyba v důkazu nebo nadhodnocení dluhů v hotovosti;
 • promlčení a zánik;
 • zproštění, odročení nebo dohoda nebo příslib nepodat žalobu zaznamenaný v dokumentech;
 • vyrovnání, pokud je zaneseno ve veřejném dokumentu;

Pokud je v těchto případech vyjádřen odpor, výkon rozhodnutí se přeruší.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království