Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Slovinsko

Posledná úprava: 02-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok je exekučný titul alebo rozhodnutie vykonateľné? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Podmienky na výkon rozhodnutia 2.2.
3. Predmet a charakter opatrení na výkon súdnych rozhodnutí 3.
3.1. Ktorý druh majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aké sú právne účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým sa povoľuje opatrenie na výkon súdneho rozhodnutia? 4.
5. Čo musí urobiť osoba, aby rozhodnutie vydané súdom iného členského štátu bolo uznané a vykonané v Slovinsku? 5.
5.1. Akú formu má návrh na uznanie a výkon rozhodnutia zahraničného súdu a ktoré prílohy by mal obsahovať? 5.1.
5.2. Ktorému orgánu alebo súdu by sa mal návrh na výkon rozhodnutia zaslať? 5.2.
5.3. V akom jazyku by mal byť vypracovaný návrh na výkon rozhodnutia? 5.3.
5.4. Je nevyhnutné zaplatiť súdne poplatky? Musia sa zaplatiť aj nejaké ďalšie poplatky? 5.4.
5.5. Je v týchto prípadoch nevyhnutné zastupovanie advokátom? Ak áno, ako možno zistiť meno advokáta v Slovinsku? 5.5.

 

1. Čo znamená výkon súdneho rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia sa v Slovinskej republike riadi jednotne zákonom o výkone rozsudkov v občianskoprávnych veciach a o poistení pohľadávok - ZIZ.

 • (Vymedzte, prosím, pojem výkon súdneho rozhodnutia)

Výkon súdneho rozhodnutia v slovinskom právnom poriadku znamená nútený súdny výkon exekučných titulov, ktoré sa vydávajú za účelom uspokojenia pohľadávky (pozri poplatok, doručenie, výnimka alebo povolenie). Na základe výnimky sa výkon súdneho rozhodnutia v rodinných záležitostiach môže vzťahovať aj na uspokojenie pohľadávok pre zmenu v právnom vzťahu.

 • (Uveďte, prosím, zhrnutie opatrení na výkon súdnych rozhodnutí, ktoré môžu prinútiť odporcu, aby niečo urobil, aby sa niečoho zdržal alebo aby uskutočnil platbu).

Medzi opatrenia na výkon súdnych rozhodnutí týkajúcich sa plnenia peňažných pohľadávok patrí predaj hnuteľného majetku dlžníka, predaj nehnuteľného majetku, prevod peňažnej pohľadávky dlžníka, likvidácia iných finančných práv alebo vecných práv a zaknihovaných cenných papierov dlžníka, predaj podielu spoločníka a prevod zostatku spravovaného organizáciami oprávnenými vykonávať platobné transakcie (t. j. banky).

Medzi opatrenia na výkon súdnych rozhodnutí v prípade nepeňažných pohľadávok patria: odovzdanie hnuteľného majetku, vypratanie a odovzdanie nehnuteľného majetku, náhradná služba na náklady dlžníka, donútenie dlžníka prostredníctvom peňažnej sankcie, návrat pracovníka do práce, rozdelenie vecí, uvedenie želaní a odobratie dieťaťa.

HoreHore

2. Za akých podmienok je exekučný titul alebo rozhodnutie vykonateľné?

Súdy povoľujú výkon súdneho rozhodnutia na základe exekučného titulu.

Exekučnými titulmi sú:

 • vykonateľné súdne rozhodnutie (rozsudok alebo arbitrážne rozhodnutie, rozhodnutie a platobný rozkaz alebo iný súdny alebo arbitrážny príkaz) a súdny zmier (dosiahnutý pred súdom alebo prostredníctvom arbitráže),
 • vykonateľná notárska zápisnica,
 • iné vykonateľné rozhodnutie alebo dokument, ktoré sú zákonom stanovené ako exekučný titul, ratifikovaná a uverejnená medzinárodná zmluva alebo právny akt Európskej únie, ktorý je priamo uplatniteľný v Slovinskej republike.

Exekučný titul je spôsobilý na výkon súdneho rozhodnutia, ak sa v ňom uvádza veriteľ a dlžník a predmet, druh, rozsah a čas plnenia záväzku (článok 21 ods. 1 ZIZ).

Ak sa návrh na výkon rozhodnutia predloží súdu, ktorý nerozhodol o pohľadávke v prvostupňovom konaní, súdu sa musí predložiť originál alebo overená kópia exekučného titulu, na ktorom je založené vyhlásenie vykonateľnosti (článok 42 ods. 1 ZIZ).

2.1. Konanie
 • (Možno vykonávať súdne aj mimosúdne rozhodnutia?)

Ako je uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, okrem súdnych rozhodnutí a súdnych zmierov sú vykonateľné aj notárske zápisnice, iné rozhodnutia alebo dokumenty, ak sú akýmkoľvek zákonom vymedzené ako vykonateľné akty, ratifikovaná a uverejnená medzinárodná zmluva alebo právny akt Európskej únie, ktorý je priamo uplatniteľný v Slovinskej republike, za podmienok stanovených v ZIZ.

HoreHore

 • (Je nevyhnutné vyžadovať, aby súdne rozhodnutie tvorilo základ výkonu rozhodnutia?)

Súdne rozhodnutie sa vyžaduje; vyžaduje sa rozhodnutie, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia.

 • (Ktorý súd je príslušným súdom pre výkon rozhodnutia?)

Príslušným súdom pre výkon rozhodnutia je okresný súd.

 • (Exekútori - postavenie, úloha, zodpovednosť a právomoc?)

Exekútori sú osoby, ktoré vykonávajú priame úkony vymáhania a poistenia pohľadávok (ktorí fyzicky uskutočňujú výkon rozhodnutia - vykonávajú zaistenie, stanovujú záruku, atď.). Exekútorov vymenúva pre územie jednotlivých okresných súdov minister spravodlivosti. V osobitných prípadoch výkonu rozhodnutia sa exekútori vymenúvajú na základe súdneho rozhodnutia a veriteľ si môže vybrať aj konkrétneho exekútora. V osobitných prípadoch výkonu rozhodnutia môže exekútor robiť úkony na celom území Slovinskej republiky. Služba exekútora je verejnou službou, ktorú exekútori vykonávajú nezávisle.

Exekútori zodpovedajú za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia počas vykonávania úkonov vymáhania a poistenia pohľadávok v dôsledku svojho konania alebo nesplnenia svojich povinností na základe vykonávacích predpisov a príkazov súdu.

Exekútorov môže v prípade veľmi závažného neplnenia povinností zbaviť ich povinností minister spravodlivosti.

 • (Je nevyhnutné predložiť návrh na výkon rozhodnutia prostredníctvom advokáta alebo iného právneho zástupcu?)

Nie. Návrh na výkon rozhodnutia môže podať aj priamo veriteľ. Návrhy na výkon rozhodnutia sa však obvykle podávajú prostredníctvom advokáta, ktorý má potrebné právnické vedomosti.

HoreHore

 • (Uveďte, prosím, škálu nákladov pre každý úkon výkonu rozhodnutia).

Ak veriteľ vystupuje v konaní vo veci výkonu rozhodnutia nezávisle, je povinný zaplatiť súdu súdny poplatok za individuálnu žiadosť a za rozhodnutie vydané súdom týkajúce sa tejto žiadosti. Ak však dlžník vystupuje v konaní vo veci výkonu rozhodnutia prostredníctvom advokáta, platí aj za služby advokáta na základe sadzby advokáta. Zákon o súdnych poplatkoch (ZST) upravuje poplatky za občianske súdne konanie a konanie vo veci výkonu rozhodnutia v sadzbe poplatkov č. I. Výška poplatku, ktorú musí zaplatiť osoba, ktorá navrhuje osobitný úkon výkonu rozhodnutia, závisí od hodnoty pohľadávky.

a) Súdne trovy (závisia od hodnoty pohľadávky)

Súdne trovy závisia od hodnoty uplatňovanej pohľadávky. Ak je hodnota pohľadávky, napríklad 1 000 EUR, trovy sú takéto (výpočet slúži výlučne na informatívne účely):

 • návrh na výkon rozhodnutia: 28 EUR,
 • rozhodnutie o výkone rozhodnutia: 28 EUR,
 • akékoľvek odvolanie: 56 EUR

b) Náklady a platba pre exekútora

 • fixné náklady a platby: skutočné cestovné výdavky, výdavky na stravu a ubytovanie, výdavky na preskúmanie spisu (10 EUR), výdavky na osobné doručenie písomnosti (10 EUR), náklady na prípravu výpočtu úroku z omeškania (10 EUR), náklady na prípravu výpočtu nákladov (4 EUR);
 • variabilné náklady a platby, ktoré závisia od výšky uplatňovanej pohľadávky (ak je výška pohľadávky 1 000 EUR, náklady sú takéto: zablokovanie hotovosti - 83 EUR, dobrovoľné zaplatenie hotovosti dlžníkom - 10 EUR, zablokovanie hnuteľného majetku - 312 EUR, uskutočnenie a zorganizovanie verejnej dražby - 312 EUR, predaj hnuteľného majetku prostredníctvom priamej zmluvy - 156 EUR, predaj prostredníctvom sprostredkovateľa - 62 EUR, fyzické rozdelenie vecí - 156 EUR);
 • iné druhy nákladov: náklady na akúkoľvek úschovu zablokovaného hnuteľného majetku, ktoré závisia od hmotnosti hnuteľného majetku (napríklad za hmotnosť do 100 kg je výška platby 0,42 EUR za každé obdobie siedmich dní úschovy alebo akúkoľvek jej časť, ale nie menej ako 3 EUR), náklady na manipuláciu so zablokovaným hnuteľným majetkom, ktoré tiež závisia od hmotnosti hnuteľného majetku (napríklad za majetok vážiaci do 30 kg je výška platby 2,50 EUR).
2.2. Podmienky na výkon rozhodnutia
 • (Aké sú kritériá na povolenie výkonu rozhodnutia?)

Prvou podmienkou na povolenie výkonu rozhodnutia je existencia vykonateľného exekučného titulu alebo úradnej listiny v súlade s predpismi, ktoré tvoria základ výkonu rozhodnutia (ktorý je v skutočnosti základom pre výkon rozhodnutia).

HoreHore

Druhou podmienkou je predloženie návrhu na výkon rozhodnutia, v ktorom sa musia uviesť tieto informácie: veriteľ a dlžník, exekučný titul alebo úradná listina, záväzok dlžníka, opatrenie na výkon rozhodnutia a predmet výkonu rozhodnutia a ďalšie informácie potrebné na výkon rozhodnutia (návrh na výkon rozhodnutia na základe úradnej listiny musí obsahovať žiadosť, aby súd nariadil dlžníkovi, aby zaplatil pohľadávku spolu so stanovenými nákladmi do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia alebo do troch dní v prípade súdnych konaní týkajúcich sa krátkodobých pokladničných poukážok a šekov).

Súd po doručení návrhu na výkon rozhodnutia spolu s vykonateľným exekučným titulom alebo úradnou listinou ich skontroluje (aby zistil, či sú v súlade s ustanoveniami ZIZ) a vydá rozhodnutie o výkone, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia, zamieta návrh na výkon rozhodnutia (ak je neodôvodnený z vecných dôvodov) alebo zamieta návrh (z procesných dôvodov).

 • (pokiaľ ide o pohľadávku)

Pohľadávka musela vzniknúť a muselo uplynúť obdobie na dobrovoľné splnenie záväzku.

 • (pokiaľ ide o dlžníka)

Dlžník musí byť jasne uvedený (musí byť zrejmý) v exekučnom titule alebo úradnej listine. V návrhu na výkon rozhodnutia musí byť okrem toho jasne uvedené meno a adresa (alebo miesto sídla) dlžníka.

Dlžníkom musí byť existujúca osoba (nesmie byť mŕtvy alebo vymazaný zo súdneho registra). Ak sa predloží návrh na výkon rozhodnutia týkajúci sa neexistujúcej osoby, tento návrh sa musí zamietnuť, ale ak táto osoba prestane existovať počas samotného konania vo veci výkonu rozhodnutia, je to dôvod na zastavenie konania ex lege (a nevyžaduje sa vydanie žiadneho osobitného rozhodnutia).

HoreHore

Na výkon rozhodnutia sa v prípade dlžníka aj veriteľa (právna spôsobilosť, odborná spôsobilosť) vzťahujú aj nevyhnutné podmienky, ktoré musia byť splnené aj v prípade občianskeho súdneho konania v súlade s ustanoveniami ZPP v súvislosti s článkom 15 ZIZ.

3. Predmet a charakter opatrení na výkon súdnych rozhodnutí

3.1. Ktorý druh majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia?

V ZIZ je uvedených niekoľko druhov opatrení na výkon rozhodnutia (článok 30 ZIZ):

 • predaj hnuteľného majetku, predaj nehnuteľného majetku, prevod peňažnej pohľadávky, likvidácia iných finančných práv alebo ekonomických práv a zaknihovaných cenných papierov, predaj podielu spoločníka a prevod finančných prostriedkov spravovaných organizáciami oprávnenými vykonávať platobné transakcie.

Uvedené opatrenia na výkon rozhodnutia sa môžu vzťahovať na všetky predmety vymáhania (na každú vec patriacu dlžníkovi alebo finančné alebo vecné právo), okrem prípadov, ktoré sú na základe zákona vylúčené z výkonu rozhodnutia, alebo keď je výkon rozhodnutia takejto veci obmedzený zákonom - článok 32 ZIZ.

 • Uveďte, prosím, veci alebo peňažné pohľadávky, ktoré nemôžu podliehať výkonu rozhodnutia.

Predmetom výkonu rozhodnutia nesmú byť:

 • veci, ktoré nepodliehajú právnym úkonom,
 • nerastné suroviny a iné prírodné zdroje,
 • nástroje, prístroje a ďalšie veci, ktoré naliehavo potrebuje štát alebo miestna samosprávna jednotka na plnenie svojich úloh, a hnuteľné a nehnuteľné veci určené na obranu štátu,
 • ďalšie veci a práva vylúčené na základe zákona (napríklad zdroje určené na výživné pre deti, výlučne osobné veci, dávky sociálnej pomoci, rodičovské prídavky, detské prídavky, invalidné dávky, potraviny, palivo určené na kúrenie, pracovný a plemenný materiál, úroda, medaily, pomoc určená zdravotne postihnutým osobám, poľnohospodárske a obchodné prevádzky, ktoré poľnohospodár potrebuje na svoju osobnú výživu, atď.)
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?

Hlavným účinkom a účelom všetkých opatrení na výkon rozhodnutia je zaplatenie pohľadávky veriteľa.

HoreHore

 • (vo vzťahu k dlžníkovi, ktorý nedodržiava opatrenia na výkon rozhodnutia):

Súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia môže uložiť pokutu dlžníkovi, ktorý koná proti jeho rozhodnutiam, napríklad tým, že zatajuje, poškodzuje alebo ničí svoj majetok, robí úkony, ktoré môžu veriteľovi spôsobiť škodu, ktorá je nenapraviteľná alebo sa dá ťažko napraviť, koná proti rozhodnutiam o poistení pohľadávok, uvádza nepravdivé informácie o svojom majetku alebo bráni preskúmaniu a stanoveniu hodnoty nehnuteľného majetku alebo nedovoľuje vykonať tieto opatrenia.

Ak dlžník v rozpore s rozhodnutím súdu rozhodujúcom o výkone rozhodnutia nakladá so svojim majetkom, takéto nakladanie bude oprávnené iba vtedy, ak bol tento majetok amortizovaný a ak odporca v čase prevodu alebo zaťaženia majetku konal v dobrej viere (nevie a nemôže vedieť, že dlžník nemá právo nakladať s majetkom).

Dlžník, ktorý s cieľom zabrániť zaplateniu pohľadávky veriteľovi, ničí časť svojho majetku, poškodzuje ju, nakladá s ňou alebo ju zatajuje počas povinného výkonu rozhodnutia, čím poškodzuje veriteľa, je aj trestne zodpovedný a možno mu uložiť pokutu alebo ho za toto konanie uväzniť až na jeden rok.

 • (vo vzťahu k tretím stranám):

a) Porušenie zo strany banky

Banka je povinná poskytnúť súdu na jeho žiadosť všetky vysvetlenia a dokumenty preukazujúce, či vykonala rozhodnutie súdu o výkone rozhodnutia a akým spôsobom a ako dodržala zákonom vymedzenú postupnosť zaplatenia pohľadávok. Je tiež povinná informovať veriteľov a súd o podrobnostiach týkajúcich bankových účtov dlžníka. Banka je povinná na základe rozhodnutia o výkone rozhodnutia zablokovať finančné prostriedky dlžníka, ktoré spravuje, v rozsahu povinnosti stanovenej v rozhodnutí o výkone rozhodnutia, a zaplatiť zablokovanú sumu veriteľovi.

HoreHore

Súd môže nariadiť banke, aby v rozpore s jeho rozhodnutím, nezaistila, nepreviedla alebo neuhradila dlžné sumy, aby tieto sumy uhradila veriteľovi zo svojho vlastného majetku namiesto dlžníka. V tomto prípade je banka zodpovedná veriteľovi aj za škodu, pretože nekonala v súlade s rozhodnutím o výkone rozhodnutia alebo pretože porušila ustanovenia zákona o povinnosti poskytnúť údaje, postupnosti, rozsahu a spôsobe vyrovnania záväzkov uvedených v rozhodnutí o výkone rozhodnutia.

b) Porušenie zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný na základe rozhodnutia o výkone rozhodnutia zaplatiť veriteľovi peňažnú sumu alebo peňažné sumy, ktoré by boli inak splatné dlžníkovi ako odmena. Pri plnení tejto povinnosti je povinný ponechať dlžníkovi sumu aspoň vo výške minimálnej mzdy za bežný mesiac. Súd môže nariadiť zamestnávateľovi, aby napriek jeho rozhodnutiu nezadržal a nezaplatil veriteľovi dlžné sumy, aby tieto sumy zaplatil zo svojho majetku namiesto dlžníka. V tomto prípade zamestnávateľ zodpovedá veriteľovi aj za škodu spôsobenú nekonaním v súlade s rozhodnutím o výkone rozhodnutia.

c) Porušenie zo strany ďalších dlžníkov dlžníka

Dlžník dlžníka je povinný vyhlásiť, či uznáva zaistenú pohľadávku, a ak áno, v akej výške, alebo či jeho povinnosť zaplatiť pohľadávku závisí od splnenia akejkoľvek inej povinnosti. Ak v tejto veci nevydá vyhlásenie alebo vydá nepravdivé vyhlásenie, zodpovedá veriteľovi za škodu.

3.3. Aké sú právne účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?
 • (Je platnosť opatrení na výkon rozhodnutia obmedzená zákonom alebo súdnym rozhodnutím?)

Obdobie platnosti individuálneho opatrenia súdu rozhodujúceho o výkone rozhodnutia závisí od druhu opatrenia. Konanie vo veci výkonu rozhodnutia (a teda účinky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia) sa spravidla končí zaplatením pohľadávok veriteľa. Ak sa však výkon rozhodnutia nemôže uskutočniť v dôsledku právnych alebo vecných prekážok, musí sa uzavrieť ukončením výkonu rozhodnutia, výsledkom čoho je zrušenie všetkých úkonov výkonu rozhodnutia, pokiaľ by sa tým nenarušili získané práva tretích strán (napríklad osôb, ktoré kúpili zaistený hnuteľný majetok). Veriteľ môže vždy navrhnúť, aby sa konanie vo veci výkonu rozhodnutia odložilo o stanovený čas, a týmto spôsobom zachovať platnosť rozhodnutia, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia aj v prípadoch, keď dlžník nemá v čase vydania tohto rozhodnutia majetok (a teda existujú vecné prekážky brániace zaplateniu pohľadávky veriteľa).

HoreHore

V prípade, že v čase vymáhania pohľadávok dlžníka vo vzťahu k banke nie sú na účte dlžníka žiadne finančné prostriedky alebo dlžník nemôže s nimi nakladať v dôsledku zablokovania, banka je povinná viesť rozhodnutie o výkone rozhodnutia v evidencii viac ako jeden rok a zaplatiť príslušné sumy veriteľom vtedy, keď budú na účet dlžníka pripísané finančné prostriedky alebo vtedy, keď dlžník získa právo na nakladanie s nimi. Dovtedy sa výkon rozhodnutia nesmie skončiť.

V prípade, že počas zablokovania hnuteľného majetku exekútor nenájde veci, ktoré môžu byť predmetom výkonu rozhodnutia, alebo ak zaistené veci nepostačujú na zaplatenie pohľadávky veriteľa, veriteľ môže do jedného roka odo dňa zablokovania majetku predložiť exekútorovi neobmedzený počet návrhov na vykonanie nového zablokovania. Dovtedy sa výkon rozhodnutia nesmie ukončiť.

4. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým sa povoľuje opatrenie na výkon súdneho rozhodnutia?

Všeobecným odvolaním proti rozhodnutiu vydanému na prvostupňovej úrovni je sťažnosť. Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje výkon rozhodnutia, je výnimkou. Proti takémuto rozhodnutiu môžu podať námietku dlžník a tretia strana, ktorá má právo na predmet výkonu rozhodnutia, ktoré bráni výkonu rozhodnutia. Kasácia nie je v konaní vo veci výkonu rozhodnutia spravidla povolená.

(Kto môže napadnúť takéto rozhodnutie?)

Všeobecné odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorý rozhoduje o veci, môže podať dlžník, veriteľ, tretia strana s právom na vymáhanú vec, ktoré bráni vymáhaniu, a kupujúci v konaní vo veci predaja tovarov.

HoreHore

(Ktorý súd je príslušným súdom, na ktorý sa má odvolanie podať?)

Odvolanie a námietka sa podávajú na súde, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa podáva odvolanie. O námietke rozhoduje spravidla súd, ktorý vydal rozhodnutie o výkone rozhodnutia, zatiaľ čo o odvolaní rozhoduje súd druhého stupňa.

(Aká je lehota na podanie odvolania?)

Námietka a odvolanie sa môžu podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Vo výnimočných prípadoch je možné podať námietku aj po tejto lehote, hneď po skončení konania vo veci výkonu rozhodnutia, ak takáto námietka je založená na skutočnosti, ktorá sa týka samotnej pohľadávky, ktorá sa objavila po vykonateľnosti rozhodnutia a ktorá sa nemohla uplatniť do tejto lehoty.

(Aký účinok má táto námietka?)

Odvolaním a námietkou sa neodkladá výkon opatrení pre výkon rozhodnutia v konaní vo veci vymáhania, okrem fázy urovnania. Veriteľovi sa spravidla nesmie zaplatiť pohľadávka dovtedy, kým rozhodnutie o výkone rozhodnutia nie je konečné.

5. Čo musí urobiť osoba, aby rozhodnutie vydané súdom iného členského štátu bolo uznané a vykonané v Slovinsku?

Pokiaľ ide o konania v Slovinsku vo veci uznania vykonateľnosti rozhodnutí vydaných súdmi v inom členskom štáte, uplatňujú sa priamo nariadenia Brusel I a Brusel II a európsky exekučný titul. V ZIZ sa stanovuje, že vyhlásenie o vykonateľnosti rozhodnutia alebo verejnej listiny na základe priamo uplatniteľného aktu EÚ vydáva na žiadosť strany orgán, ktorý rozhodol o pohľadávke na prvostupňovej úrovni alebo ktorý vyhotovil verejnú listinu. Pokiaľ ide o právomoc slovinského súdu uznať a vykonať rozhodnutie iného členského štátu, príslušným súdom je okresný súd, v obvode ktorého má dlžník trvalý alebo prechodný pobyt. Oprávneným orgánom na opravu a zrušenie vyhlásenia o vykonateľnosti rozhodnutia je orgán, ktorý ho vydal.

HoreHore

5.1. Akú formu má návrh na uznanie a výkon rozhodnutia zahraničného súdu a ktoré prílohy by mal obsahovať?

Návrh na uznanie a výkon rozhodnutia zahraničného súdu sa nemusí podať v osobitnej forme: je to žiadosť, ku ktorej je pripojené rozhodnutie zahraničného súdu alebo jeho overená kópia a vyhlásenie o vykonateľnosti v súlade s prílohami k európskym právnym aktom.

5.2. Ktorému orgánu alebo súdu by sa mal návrh na výkon rozhodnutia zaslať?

Návrh na uznanie a výkon rozhodnutia by sa mal zaslať okresnému súdu, v ktorého obvode sa nachádza trvalé alebo prechodné bydlisko dlžníka.

5.3. V akom jazyku by mal byť vypracovaný návrh na výkon rozhodnutia?

Návrh by mal byť vypracovaný v slovinskom jazyku.

5.4. Je nevyhnutné zaplatiť súdne poplatky? Musia sa zaplatiť aj nejaké ďalšie poplatky?

Pokiaľ ide o konanie vo veci uznania vykonateľnosti, je nevyhnutné zaplatiť súdny poplatok za podanie žiadosti, ktorý je približne 8 EUR, a poplatok za rozhodnutia, ktorý je približne 16 EUR. Pokiaľ ide o poplatky za výkon rozhodnutia, pozri odpoveď na otázku 2.1.

5.5. Je v týchto prípadoch nevyhnutné zastupovanie advokátom? Ak áno, ako možno zistiť meno advokáta v Slovinsku?

Stranu môže pred okresným súdom zastupovať advokát alebo osoba, ktorá úspešne zložila štátnu skúšku v oblasti práva. Zoznam advokátov v Slovinsku možno nájsť na tejto internetovej adrese: http://www.odv-zb.si/eng/ English - slovenšcina

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo