Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει η λέξη εκτέλεση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση; 2.
2.1. Διαδικασία 2.1.
2.2. Προϋποθέσεις της εκτέλεσης 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο εκτέλεσης; 4.
5. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί κανείς προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στη Σλοβενία μια απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 5.
5.1. Τι μορφή πρέπει να έχει η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου και ποια έγγραφα επισυνάπτονται στην αίτηση; 5.1.
5.2. Προς ποια αρχή ή δικαστήριο πρέπει να απευθύνεται η αίτηση; 5.2.
5.3. Σε ποια γλώσσα πρέπει να συντάσσεται η αίτηση; 5.3.
5.4. Πρέπει να καταβάλω δικαστικά έξοδα; Πρέπει να πληρώσω άλλου τύπου δαπάνες; 5.4.
5.5. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η σύμπραξη δικηγόρου; Εάν ναι, πώς μπορώ να βρω δικηγόρο στη Σλοβενία; 5.5.

 

1. Τι σημαίνει η λέξη εκτέλεση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας η εκτέλεση διέπεται αποκλειστικά από το νόμο για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις και την εξασφάλιση των απαιτήσεων - ZIZ.

 • (δώστε τον ορισμό του όρου εκτέλεση)

Στη σλοβενική έννομη τάξη εκτέλεση σημαίνει την αναγκαστική δικαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων που εκδίδονται για την ικανοποίηση αξίωσης (δηλ. επιβάρυνσης, υπηρεσίας, απαλλαγής ή άδειας). Κατ' εξαίρεση, σε οικογενειακές υποθέσεις, η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί επίσης να καλύπτει την εκτέλεση αξιώσεων μετατροπής μιας έννομης σχέσης.

 • (Απαριθμήσατε τα μέτρα εκτέλεσης με τα οποία μπορεί να εξαναγκαστεί ο υπόχρεος σε πράξη ή παράλειψη ή σε καταβολή χρηματικού ποσού).

Τα μέτρα εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων είναι η πώληση κινητών που ανήκουν στον οφειλέτη, η πώληση ακινήτων, η μεταβίβαση χρηματικής αξίωσης του οφειλέτη, η ρευστοποίηση άλλων χρηματοπιστωτικών ή υλικών δικαιωμάτων και αξιογράφων του οφειλέτη, η πώληση εταιρικού μεριδίου και η μεταβίβαση του υπολοίπου που βρίσκεται εις χείρας οργανισμών εξουσιοδοτημένων να προβαίνουν σε πληρωμές (δηλ. τραπεζών).

Τα μέσα εκτέλεσης μη χρηματικών αξιώσεων είναι τα εξής: απόδοση και παράδοση κινητών, εκκένωση και απόδοση ακινήτων, υποκατάσταση στην παροχή υπηρεσίας με δαπάνη του οφειλέτη, εξαναγκασμός του οφειλέτη επ' απειλή χρηματικής ποινής, επιστροφή εργαζομένου στην εργασία, διανομή πραγμάτων, ανακοίνωση προθέσεων και απόσπαση τέκνου.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση;

Τα δικαστήρια επιτρέπουν την εκτέλεση βάσει εκτελεστού τίτλου.

Εκτελεστοί τίτλοι είναι οι εξής:

 • εκτελεστή δικαστική απόφαση (δικαστική ή διαιτητική απόφαση, απόφαση και διαταγή πληρωμής ή άλλη δικαστική ή διαιτητική διαταγή) και δικαστικός συμβιβασμός (ενώπιον δικαστηρίου ή κατόπιν διαιτησίας),
 • εκτελεστή συμβολαιογραφική πράξη,
 • άλλη εκτελεστή απόφαση ή πράξη που έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου δυνάμει του νόμου, κυρωθείσας και δημοσιευθείσας διεθνούς συνθήκης ή νομοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως εφαρμοστέας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεστεί εφόσον αναφέρει το δανειστή και τον οφειλέτη, καθώς και το αντικείμενο, τον τύπο, την έκταση και τον χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης (άρθρο 21(1) ZIZ).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν υποβληθεί αίτηση εκτέλεσης σε δικαστήριο που δεν έκρινε την αξίωση σε πρώτο βαθμό, πρέπει να προσκομιστεί στο δικαστήριο το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου στον οποίο βασίζεται η κήρυξη εκτελεστότητας (άρθρο 42(1) ZIZ).

2.1. Διαδικασία
 • (Είναι εκτελεστές τόσο οι δικαστικές όσο και οι εξώδικες αποφάσεις;)

Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, εκτός από τις δικαστικές αποφάσεις και τους δικαστικούς συμβιβασμούς, και οι συμβολαιογραφικές πράξεις και άλλες αποφάσεις ή πράξεις είναι εκτελεστές αν προβλέπεται ότι έχουν ισχύ εκτελεστού τίτλου δυνάμει νόμου, κυρωθείσας και δημοσιευθείσας διεθνούς συνθήκης ή νομοθετικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως εφαρμοστέας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ZIZ.

 • (Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η έκδοση δικαστικής απόφασης στην οποία θα βασιστεί η εκτέλεση;)

Απαιτείται δικαστική απόφαση και απόφαση η οποία να επιτρέπει την εκτέλεση.

 • (Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση;)

Αρμόδιο για την εκτέλεση είναι το πρωτοδικείο.

 • (Ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των δικαστικών επιμελητών;)

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι πρόσωπα που διενεργούν τις άμεσες πράξεις εκτέλεσης και εξασφάλισης των απαιτήσεων (δηλαδή προβαίνουν προσωπικά οι ίδιοι στην εκτέλεση - διενεργούν την κατάσχεση, ορίζουν την εγγυοδοσία κ.λπ.). Οι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την περιφέρεια κάθε επιμέρους πρωτοδικείου. Σε ειδικές περιπτώσεις εκτέλεσης, ορίζονται με δικαστική απόφαση, ενώ και ο ίδιος ο δανειστής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο επιμελητή. Σε ειδικές περιπτώσεις εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να διενεργήσει πράξεις σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή είναι δημόσιο, αλλά οι δικαστικοί επιμελητές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων λόγω των ενεργειών τους ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει των εκτελεστικών κανονισμών και των διαταγών των δικαστηρίων.

Σε περίπτωση πολύ σοβαρής αθέτησης των υποχρεώσεων δικαστικού επιμελητή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του.

 • (Οι αιτήσεις εκτέλεσης πρέπει να υποβάλλονται μέσω δικηγόρου ή άλλου νομίμου εκπροσώπου;)

Όχι. Η αίτηση εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί και απευθείας από το δανειστή. Εντούτοις, οι αιτήσεις εκτέλεσης υποβάλλονται συνήθως μέσω δικηγόρου που διαθέτει τις απαραίτητες νομικές γνώσεις.

 • (Αναφέρατε το κόστος κάθε τύπου μέτρων εκτέλεσης).

Αν ο δανειστής ενεργεί αυτοπροσώπως σε διαδικασία εκτέλεσης, υποχρεούται να καταβάλει στο δικαστήριο δικαστικό τέλος για την προσωπική αίτηση και την απόφαση που θα εκδώσει το δικαστήριο. Αν όμως ο δανειστής ενεργεί στη διαδικασία εκτέλεσης μέσω δικηγόρου, καταβάλλει και την αμοιβή για τις υπηρεσίες του δικηγόρου βάσει του τιμολογίου του δικηγόρου.

Σύμφωνα με το νόμο περί δικαστικών τελών (ZST), τα τέλη για τις αστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες εκτέλεσης υπάγονται στο τιμολόγιο αριθ. I. Το ποσό των τελών που πρέπει να καταβάλει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για μια συγκεκριμένη πράξη εκτέλεσης εξαρτάται από το ύψος της αξίωσης.

α) Δικαστικά έξοδα (ανάλογα με το ύψος της αξίωσης)

Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το ύψος της επίδικης αξίωσης. Αν, για παράδειγμα, το ύψος της αξίωσης είναι 1000€, τα έξοδα θα είναι (ο υπολογισμός παρατίθεται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης):

 • Αίτηση εκτέλεσης: 28€,
 • Απόφαση εκτέλεσης: 28€
 • Τυχόν ένδικα μέσα: 56€

β) Έξοδα και αμοιβή δικαστικού επιμελητή

 • πάγια έξοδα και αμοιβές: πραγματικά οδοιπορικά, έξοδα διαβίωσης, έξοδα εξέτασης του φακέλου (10€), έξοδα αυτοπρόσωπης επίδοσης εγγράφου (10€), έξοδα προετοιμασίας για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας (10€), έξοδα προετοιμασίας για τον υπολογισμό των εξόδων (4€)·
 • κυμαινόμενα έξοδα και αμοιβές που εξαρτώνται από το ύψος της επίδικης αξίωσης (αν η αξίωση ανέρχεται σε 1000€, τα έξοδα είναι: κατάσχεση μετρητών - 83€, εθελούσια καταβολή μετρητών από τον οφειλέτη - 10€, κατάσχεση κινητών - 312€, διεξαγωγή και διοργάνωση δημόσιου πλειστηριασμού - 312€, απευθείας πώληση κινητών - 156€, πώληση από μεσίτη - 62€, αυτούσια διανομή πραγμάτων - 156€)·
 • Άλλοι τύποι εξόδων: έξοδα για τη φύλαξη κατασχεθέντων κινητών, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με το βάρος των κινητών (π.χ. για βάρος μέχρι 100 χγρ., το ποσό ανέρχεται σε 0,42€ ανά επταήμερο ή τμήμα επταημέρου φύλαξης, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3€), έξοδα μεταφοράς κατασχεθέντων κινητών, τα οποία εξαρτώνται επίσης από το βάρος των κινητών (π.χ. για κινητά βάρους μέχρι 30 χγρ., τα έξοδα ανέρχονται σε 2,50€).
2.2. Προϋποθέσεις της εκτέλεσης
 • (ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιτραπεί η εκτέλεση)

Η πρώτη προϋπόθεση για να επιτραπεί η εκτέλεση είναι η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου ή δημόσιου εγγράφου, σύμφωνα με τους κανονισμούς που αποτελούν τη βάση για την εκτέλεση (που είναι πράγματι η βάση για την εκτέλεση).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης εκτέλεσης, η οποία πρέπει να αναφέρει τα εξής: το δανειστή και τον οφειλέτη, τον εκτελεστό τίτλο ή το δημόσιο έγγραφο, την υποχρέωση του οφειλέτη, το μέτρο και το αντικείμενο εκτέλεσης και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση (η αίτηση εκτέλεσης βάσει δημοσίου εγγράφου πρέπει να περιλαμβάνει και αίτηση προς το δικαστήριο να διατάξει τον οφειλέτη να εξοφλήσει την αξίωση και τα εκκαθαρισμένα έξοδα εντός οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης, ή εντός τριών ημερών σε περίπτωση αγωγών που αφορούν αξιόγραφα και επιταγές).

Μόλις το δικαστήριο λάβει την αίτηση εκτέλεσης και τον εκτελεστό τίτλο ή το δημόσιο έγγραφο, τα ελέγχει (προκειμένου να εξακριβώσει ότι πληρούνται οι διατάξεις του ZIZ) και εκδίδει απόφαση εκτέλεσης η οποία επιτρέπει την εκτέλεση, απορρίπτει την αίτηση εκτέλεσης (ως αβάσιμη για ουσιαστικούς λόγους) ή την κηρύσσει απαράδεκτη (για διαδικαστικούς λόγους).

 • (όσον αφορά την αξίωση)

Η αξίωση πρέπει να έχει γεννηθεί και η περίοδος εθελούσιας εκπλήρωσης της υποχρέωσης πρέπει να έχει λήξει.

 • (όσον αφορά τον οφειλέτη)

Ο οφειλέτης πρέπει να κατονομάζεται σαφώς (η ταυτότητά του πρέπει να προκύπτει) στον εκτελεστό τίτλο ή το δημόσιο έγγραφο. Επίσης, η αίτηση εκτέλεσης πρέπει να αναφέρει σαφώς το όνομα και τη διεύθυνση (ή τον τόπο εγκατάστασης) του οφειλέτη.

Ο οφειλέτης πρέπει να είναι υπαρκτό πρόσωπο (δεν πρέπει να έχει αποβιώσει ή να έχει διαγραφεί από τα δικαστικά μητρώα). Αίτηση εκτέλεσης που αφορά μη υπαρκτό πρόσωπο πρέπει να απορρίπτεται, αλλά αν το πρόσωπο παύσει να υφίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, γεννάται λόγος αναστολής της διαδικασίας εκ του νόμου (και δεν απαιτείται η έκδοση κάποιας ειδικής πράξης).

Για την εκτέλεση προβλέπονται οι ίδιες προϋποθέσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη και του δανειστή (νομική ικανότητα, επαγγελματική ικανότητα) που πρέπει να πληρούνται και για την αστική δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του ZPP σε συνδυασμό με το άρθρο 15 ZIZ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Ο ZIZ προβλέπει διάφορα είδη μέτρων εκτέλεσης (άρθρο 30 ZIZ), και συγκεκριμένα:

 • πώληση κινητών, πώληση ακινήτων, μεταβίβαση χρηματικής απαίτησης, ρευστοποίηση άλλων χρηματοπιστωτικών ή οικονομικών δικαιωμάτων και αξιογράφων, πώληση εταιρικού μεριδίου και μεταβίβαση κεφαλαίων εις χείρας οργανισμών που διαθέτουν άδεια διενέργειας πληρωμών.

Τα προαναφερόμενα μέτρα εκτέλεσης μπορούν να εφαρμοσθούν για όλα τα αντικείμενα εκτέλεσης (κάθε αντικείμενο που ανήκει στον οφειλέτη ή χρηματοπιστωτικό ή υλικό δικαίωμα), εκτός αν ένα αντικείμενο εξαιρείται εκ του νόμου από την εκτέλεση ή αν η εκτέλεση επί του αντικειμένου αυτού περιορίζεται εκ του νόμου - άρθρο 32 ZIZ.

 • Αναφέρατε τυχόν αντικείμενα ή χρηματικές αξιώσεις που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης.

Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης:

 • τα εκτός συναλλαγής πράγματα,
 • ορυκτοί και άλλοι φυσικοί πόροι,
 • εγκαταστάσεις, μηχανήματα και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται επειγόντως το κράτος ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και κινητά και ακίνητα που προορίζονται για την άμυνα του κράτους,
 • πράγματα και δικαιώματα που εξαιρούνται εκ του νόμου (π.χ. πόροι που προορίζονται για τη διατροφή παιδιών, απολύτως προσωπικά αντικείμενα, παροχές κοινωνικής πρόνοιας, γονικά επιδόματα, επιδόματα τέκνων, επιδόματα αναπηρίας, τρόφιμα, καύσιμα θέρμανσης, ζώα που προορίζονται για εργασία και εκτροφή, εσοδείες, μετάλλια, βοηθήματα για αναπήρους, γεωργική γη και εγκαταστάσεις επαγγελματικής φύσεως που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του αγρότη κ.λπ.).
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης;

Η κύρια συνέπεια και στόχος όλων των μέτρων εκτέλεσης είναι η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • (σε σχέση με οφειλέτη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα εκτέλεσης):

Το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να επιβάλει πρόστιμο σε οφειλέτη που δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του, για παράδειγμα αποκρύπτοντας, προξενώντας βλάβη ή καταστρέφοντας τα περιουσιακά του στοιχεία, προβαίνει σε πράξη η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στο δανειστή ζημία που δεν μπορεί ή είναι δύσκολο να επανορθωθεί, σε πράξεις αντίθετες προς αποφάσεις σχετικές με την εξασφάλιση απαιτήσεων, παρέχει ψευδείς πληροφορίες για τα περιουσιακά του στοιχεία ή παρακωλύει ή δεν επιτρέπει την εξέταση και την εκτίμηση ακινήτων.

Αν ο οφειλέτης, κατά παράβαση απόφασης δικαστηρίου εκτέλεσης, διαθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία, η διάθεση αυτή θα είναι έγκυρη μόνον αν το περιουσιακό στοιχείο αποσβέστηκε και αν ο αντισυμβαλλόμενος ήταν καλόπιστος κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ή της δέσμευσης του περιουσιακού στοιχείου (δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο οφειλέτης δεν είχε το δικαίωμα να διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία).

Ο οφειλέτης ο οποίος, για να αποτρέψει την εξόφληση του δανειστή, καταστρέφει, προξενεί ζημία, διαθέτει ή αποκρύπτει τμήμα των περιουσιακών του στοιχείων κατά την αναγκαστική εκτέλεση προξενώντας κατ' αυτόν τον τρόπο ζημία στο δανειστή, υπέχει και ποινική ευθύνη και μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος.

 • (σε σχέση με τρίτους):

α) Παράβαση από τράπεζα

Η τράπεζα υποχρεούται να διαβιβάσει στο δικαστήριο, μετά από αίτημά του, όλες τις διευκρινίσεις και τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει αν και με ποιον τρόπο εκτέλεσε δικαστική απόφαση σε διαδικασία εκτέλεσης και πώς τήρησε τη νομοθετικά καθορισμένη σειρά ικανοποίησης των απαιτήσεων. Υποχρεούται επίσης να γνωστοποιήσει στους δανειστές και στο δικαστήριο λεπτομέρειες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη. Η τράπεζα υποχρεούται, βάσει της απόφασης για την εκτέλεση, να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια της μέχρι το ύψος της υποχρέωσης που προσδιορίζεται στην απόφαση για την εκτέλεση και να καταβάλει το δεσμευμένο ποσό στο δανειστή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τράπεζα που, κατά παράβαση απόφασής του, δεν προβαίνει σε δέσμευση, μεταβίβαση ή καταβολή οφειλόμενων ποσών να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στο δανειστή από δικά της κεφάλαια, αντί του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα είναι υπεύθυνη και για ζημία που προκλήθηκε στο δανειστή επειδή η τράπεζα δεν ενήργησε σύμφωνα με την απόφαση για την εκτέλεση ή επειδή παρέβη τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την υποχρέωση παροχής στοιχείων, τη σειρά, την έκταση και τον τρόπο εξόφλησης των απαιτήσεων που εκτίθενται στην απόφαση για την εκτέλεση.

β) Παράβαση από εργοδότη

Ο εργοδότης υποχρεούται, βάσει απόφασης εκτέλεσης, να καταβάλει στο δανειστή χρηματικό ποσό ή ποσά που θα έπρεπε σε διαφορετική περίπτωση να καταβληθούν στον οφειλέτη ως αμοιβή εργασίας. Υποχρεούται να αφήσει στον οφειλέτη τουλάχιστον ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό για τον τρέχοντα μήνα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει εργοδότη ο οποίος, κατά παράβαση απόφασης του δικαστηρίου, δεν παρακράτησε και δεν κατέβαλε στο δανειστή τα οφειλόμενα ποσά, να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στο δανειστή από δικά του κεφάλαια, αντί του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος και για τυχόν ζημία που προκλήθηκε στο δανειστή επειδή ο εργοδότης δεν ενήργησε σύμφωνα με την απόφαση εκτέλεσης.

γ) Παράβαση από άλλους οφειλέτες του οφειλέτη

Ο οφειλέτης του οφειλέτη υποχρεούται να δηλώσει αν αναγνωρίζει τη δεσμευθείσα απαίτηση και, αν ναι, μέχρι ποιο ποσό, ή αν υποχρεούται να εξοφλήσει την απαίτηση υπό την αίρεση της εκπλήρωσης κάποιας άλλης υποχρέωσης. Αν δεν προβεί στη δήλωση αυτή ή η δήλωσή του είναι ψευδής, είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκαλείται στο δανειστή.

3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης;
 • (Μπορεί η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης να περιοριστεί από το νόμο ή από δικαστική απόφαση;)

Η περίοδος ισχύος μεμονωμένου μέτρου που διατάσσεται από το δικαστήριο της εκτέλεσης εξαρτάται από τον τύπο του μέτρου. Κατά κανόνα, η διαδικασία εκτέλεσης (και συνεπώς και οι συνέπειες της απόφασης που επιτρέπει την εκτέλεση) περατώνεται με την εξόφληση των απαιτήσεων του δανειστή. Εντούτοις, αν η εκτέλεση προσκρούει σε νομικά και ουσιαστικά εμπόδια, πρέπει να περατωθεί με τη διακοπή της εκτέλεσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση όλων των πράξεων εκτέλεσης, εκτός αν αυτό θα είχε επιπτώσεις σε κεκτημένα δικαιώματα τρίτων (π.χ. των αγοραστών των κατασχεθέντων κινητών). Ο δανειστής μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας εκτέλεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που επιτρέπει την εκτέλεση διατηρεί την ισχύ της και σε περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης δεν έχει περιουσία κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόφασης (και συνεπώς η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή προσκρούει σε ουσιαστικά εμπόδια).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν δεν υπάρχουν κεφάλαια στους λογαριασμούς του οφειλέτη κατά το χρόνο εκτέλεσης των απαιτήσεων του δανειστή εις χείρας της τράπεζας ή αν ο οφειλέτης δεν μπορεί να διαθέσει τα κεφάλαιά του επειδή είναι δεσμευμένα, η τράπεζα υποχρεούται να διατηρήσει την απόφαση εκτέλεσης στα αρχεία της επί ένα ακόμα έτος και να ικανοποιήσει το δανειστή όταν κατατεθούν κεφάλαια στο λογαριασμό του οφειλέτη ή όταν ο οφειλέτης αποκτήσει το δικαίωμα να διαθέσει τα κεφάλαιά του. Μέχρι τότε, η εκτέλεση δεν περατώνεται.

Στην περίπτωση που, κατά την κατάσχεση κινητών, ο δικαστικός επιμελητής δεν βρίσκει αντικείμενα που να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης ή τα κατασχεθέντα αντικείμενα δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή, ο δανειστής μπορεί να υποβάλει απεριόριστο αριθμό αιτήσεων στο δικαστικό επιμελητή, εντός έτους από την ημερομηνία κατάσχεσης, για τη διενέργεια νέας κατάσχεσης. Μέχρι τότε, η εκτέλεση δεν περατώνεται.

4. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο εκτέλεσης;

Τακτικό ένδικο μέσο κατά πρωτόδικης απόφασης είναι η ανακοπή. Η απόφαση που επιτρέπει την εκτέλεση αποτελεί εξαίρεση. Ο οφειλέτης ή τρίτος που έχει δικαίωμα επί του αντικειμένου της εκτέλεσης το οποίο την εμποδίζει μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της εν λόγω απόφασης. Κατά κανόνα, στη διαδικασία εκτέλεσης δεν επιτρέπεται αναίρεση.

(Ποιος μπορεί να προσβάλει την απόφαση;)

Τακτικό ένδικο μέσο κατά απόφασης του δικαστηρίου εκτέλεσης μπορεί να ασκηθεί από οφειλέτη, δανειστή, τρίτο που έχει δικαίωμα επί του αντικειμένου της εκτέλεσης το οποίο την εμποδίζει και από τον αγοραστή στη διαδικασία πώλησης πραγμάτων.

(Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;)

Η έφεση και η ανακοπή ασκούνται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά κανόνα, η ανακοπή εκδικάζεται από το ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την εκτέλεση, ενώ η έφεση εκδικάζεται από δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(Ποια είναι η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων;)

Η έφεση και η ανακοπή ασκούνται εντός οκτώ ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ασκηθεί ανακοπή μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, έως το τέλος της διαδικασίας εκτέλεσης, αν η ανακοπή βασίζεται σε γεγονός σχετικό με την ίδια την απαίτηση που ανέκυψε μετά την εκτελεστότητα της απόφασης και το οποίο ο ανακόπτων δεν μπορούσε να επικαλεστεί εμπρόθεσμα.

(Ποια είναι τα αποτελέσματα των εν λόγω ένδικων μέσων;)

Η έφεση και η ανακοπή δεν αναστέλλουν τη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, εκτός από τη φάση της εξόφλησης. Κατά κανόνα, ο δανειστής δεν μπορεί να εξοφληθεί μέχρις ότου τελεσιδικήσει η απόφαση για την εκτέλεση.

5. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί κανείς προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στη Σλοβενία μια απόφαση που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Όσον αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης στη Σλοβενία της εκτελεστότητας αποφάσεων που εκδίδονται από τα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους , εφαρμόζονται ευθέως οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ι και Βρυξέλλες ΙΙ(α) και η ευρωπαϊκή διαταγή εκτέλεσης. Ο ZIZ προβλέπει ότι, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το όργανο που έκρινε την απαίτηση σε πρώτο βαθμό ή που εξέδωσε το δημόσιο έγγραφο υποχρεούται να εκδώσει δήλωση εκτελεστότητας της απόφασης ή του εγγράφου βάσει αμέσως εφαρμοστέας κοινοτικής πράξης. Όσον αφορά την αρμοδιότητα σλοβενικού δικαστηρίου να αναγνωρίσει και να εκτελέσει απόφαση άλλου κράτους μέλους, αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η διαμονή του οφειλέτη. Το όργανο που εξέδωσε τη δήλωση εκτελεστότητας είναι αρμόδιο για τη διόρθωση και την ακύρωσή της.

5.1. Τι μορφή πρέπει να έχει η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου και ποια έγγραφα επισυνάπτονται στην αίτηση;

Η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπής δικαστικής απόφασης δεν χρειάζεται να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο: είναι μια αίτηση στην οποία προσαρτάται η αλλοδαπή δικαστική απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφό της, καθώς και η δήλωση εκτελεστότητας, σύμφωνα με τα παραρτήματα των ευρωπαϊκών νομικών πράξεων.

5.2. Προς ποια αρχή ή δικαστήριο πρέπει να απευθύνεται η αίτηση;

Η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης πρέπει να απευθύνεται στο πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η διαμονή του οφειλέτη.

5.3. Σε ποια γλώσσα πρέπει να συντάσσεται η αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να συντάσσεται στη σλοβενική γλώσσα.

5.4. Πρέπει να καταβάλω δικαστικά έξοδα; Πρέπει να πληρώσω άλλου τύπου δαπάνες;

Στη διαδικασία αναγνώρισης της εκτελεστότητας απαιτείται να καταβληθεί δικαστικό τέλος για την αίτηση, το οποίο ανέρχεται σε 8€ περίπου και τέλος για την απόφαση ύψους 16€ περίπου. Για τα έξοδα εκτέλεσης, βλ. απάντηση στην ερώτηση 2.1.

5.5. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η σύμπραξη δικηγόρου; Εάν ναι, πώς μπορώ να βρω δικηγόρο στη Σλοβενία;

Ενώπιον των πρωτοδικείων, ο διάδικος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή από πρόσωπο που έχει επιτύχει στις κρατικές εξετάσεις νομικής. Κατάλογος των δικηγόρων της Σλοβενίας δημοσιεύεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.odv-zb.si/ English - slovenšcina

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο