Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Slovenien

Seneste opdatering : 09-01-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Betingelserne for tvangsfuldbyrdelse 2.2.
3. Typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvor længe er tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningen retsgyldig? 3.3.
4. Er det muligt at appellere en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse? 4.
5. Hvordan kan man sikre, at en afgørelse truffet af en domstol i anden medlemsstat bliver anerkendt og fuldbyrdet i Slovenien? 5.
5.1. Skal en anmodning om anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse udstedt af en udenlandsk domstol indgives i en bestemt form, og hvilke bilag skal vedlægges? 5.1.
5.2. Til hvilken instans eller domstol indgives anmodningen om tvangsfuldbyrdelse? 5.2.
5.3. På hvilket sprog skal anmodningen udfærdiges? 5.3.
5.4. Skal der betales retsgebyr? Er der andre omkostninger? 5.4.
5.5. Et det nødvendigt at være repræsenteret af en advokat i disse sager? I bekræftende fald, hvor finder man navnet på en advokat i Slovenien? 5.5.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

I republikken Slovenien er tvangsfuldbyrdelse reguleret af loven om fuldbyrdelse af retsafgørelser i civile sager og sikring af krav (Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ).

 • (Definer begrebet tvangsfuldbyrdelse)

I henhold til slovensk lov betyder tvangsfuldbyrdelse tvungen retlig fuldbyrdelse af en eksigibel afgørelse, der er udstedt til opfyldelse af et krav (f.eks. afgift, ydelse, undtagelse eller tilladelse). Undtagelsesvis kan tvangsfuldbyrdelse i familiesager også omfatte fuldbyrdelse af krav om ændring af et retsforhold.

 • (Beskriv i korte træk, hvilke tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, der kan tvinge sagsøgte til gøre noget eller afholde sig fra at gøre noget eller betale et krav).

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger til opfyldelse af pengekrav består i salg af skyldners løsøre eller faste ejendom, overførsel af skyldners tilgodehavender, salg af skyldners andre finansielle eller materielle rettigheder og værdipapirer, salg af en partners aktier og overførsel af indeståender fra konti i organisationer, der er bemyndiget til at foretage betalingstransaktioner (f.eks. banker).

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger for andre krav end pengekrav består i:

overdragelse og udlevering af løsøre, fraflytning fra og overdragelse af fast ejendom, genanskaffelse på skyldners regning, tvangsbøder, arbejderes genoptagelse af arbejdet, deling af løsøre, viljetilkendegivelse og fjernelse af børn.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

Retten tillader tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et eksigibelt dokument.

TopTop

Et eksigibelt dokument kan være:

 • en eksigibel retsafgørelse (dom eller voldgiftskendelse, betalingsordre eller anden domstols- eller voldgiftsafgørelse) og retsforlig (indgået for en domstol eller ved voldgift),
 • en eksigibel notarialakt,
 • andre afgørelser eller dokumenter, som er eksigible ifølge loven, en ratificeret og offentliggjort international traktat eller en EU-retsakt, der finder direkte anvendelse i Republikken Slovenien.

Et eksigibelt dokument kan tvangsfuldbyrdes, hvis det angiver navn på fordringshaver og skyldner, kravets genstand, type, omfang og fristen for dets fuldbyrdelse (artikel 21, stk. 1, i ZIZ).

Hvis en anmodning om tvangsfuldbyrdelse indgives til en anden domstol end den, der traf afgørelse om kravet på førsteinstansniveau, skal førstnævnte domstol forelægges originalen eller en bekræftet genpart af den eksigible afgørelse, som er grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen (artikel 42, stk. 1, i ZIZ).

2.1. Procedure
 • (Kan både retslige og udenretslige afgørelser tvangsfuldbyrdes?)

Som oplyst ovenfor kan ikke alene domstolsafgørelser og domstolsforlig tvangsfuldbyrdes, men også notarielle akter og andre afgørelser og dokumenter, hvis de er eksigible ifølge loven eller ifølge en ratificeret og offentliggjort international traktat eller en EU-retsakt, der finder direkte anvendelse i Republikken Slovenien. Fuldbyrdelsen finder sted på de betingelser, der er fastsat i ZIZ.

 • (Er det nødvendigt at anmode om en retsafgørelse som grundlag for tvangsfuldbyrdelsen?)

Det er nødvendigt, at en domstol træffer afgørelse om godkendelse af tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

 • (Hvilken type domstol har kompetence til at godkende tvangsfuldbyrdelse?

Distriktsdomstole har kompetence til at godkende tvangsfuldbyrdelse.

 • (Fogedens status, rolle, ansvar og kompetence)

Tvangsfuldbyrdelse og sikring af krav foretages i praksis af en foged, (der gennemfører den fysiske tvangsfuldbyrdelse, foretager arrest, træffer afgørelse om sikkerhedsstillelse osv.). Fogeder udpeges for hver enkelt distriktsdomstols område af justitsministeren. I særlige tvangsfuldbyrdelsessager udpeges fogeden ved retsafgørelse. Fordringshaveren kan også selv vælge en bestemt foged. I særlige tvangsfuldbyrdelsessager kan en foged træffe foranstaltninger på hele Republikkens Sloveniens område. Fogedhvervet er et offentlig hverv, som udføres uafhængigt.

Fogeden er ansvarlig for enhver skade, som han forårsager under gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsesaktioner og sikring af krav, eller som skyldes manglende overholdelse af instrukser og retsafgørelser.

I tilfælde af særlig grov forsømmelse kan fogeden få frataget sit hverv af justitsministeren.

 • (Skal en anmodning om tvangsfuldbyrdelse indgives via en advokat eller anden befuldmægtiget?)

Nej, anmodninger om tvangsfuldbyrdelse kan også indgives af fordringshaver selv. Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse indgives dog sædvanligvis via en advokat, som har den nødvendige juridiske fagkundskab.

 • (Angiv gebyrerne for de forskellige typer af tvangsfuldbyrdelse)

Hvis en fordringshaver handler på egne vegne i en tvangsfuldbyrdelsesprocedure, skal den pågældende betale retsgebyr for sin anmodning og for domstolens afgørelse om anmodningen. Hvis debitor anvender en advokat i tvangsfuldbyrdelsesproceduren, betales desuden honorar til advokaten på grundlag af dennes tariffer.

TopTop

I henhold til loven om retsgebyrer (ZST) henhører gebyrer for civile sager og tvangsfuldbyrdelsesprocedurer under kategori I. Det faktiske gebyr for en given tvangsfuldbyrdelse afhænger af værdien af det pågældende krav.

a) Retsgebyrer (afhængig af kravets værdi)

Retsgebyrerne afhænger af værdien af det fremsatte krav. Hvis værdien af kravet f.eks. er 1 000 EUR vil retsgebyrerne beløbe sig til (tallene er vejledende) :

 • Anmodning om tvangsfuldbyrdelse: 28 EUR
 • Afgørelse om tvangsfuldbyrdelse: 28 EUR
 • Eventuel appel: 56 EUR

b) Fogedgebyr og -omkostninger

 • faste omkostninger og betalinger: faktiske udgifter til rejse, kost og logi, honorar for behandling af sagen (10 EUR), personlig forkyndelse af et dokument (10 EUR), udregning af morarenter (10 EUR), udregning af sagsomkostninger (4 EUR)
 • variable udgifter og betalinger, der afhænger at værdien af det fremsatte krav (for et krav på f.eks. 1 000 EUR: arrest i penge - 83 EUR, skyldners frivillige betaling af penge - 10 EUR, arrest i løsøre - 312 EUR, afholdelse af offentlig auktion - 312 EUR, salg af løsøre ved underhåndsaftale - 516 EUR, salg via mægler - 62 EUR, deling af løsøre - 156 EUR)
 • andre udgifter: udgifter til opbevaring af arresteret løsøre afhænger af løsørets vægt (for op til 100 kg andrager udgifterne f.eks. 0,42 EUR for hver påbegyndt opbevaringsperiode på syv dage, dog ikke under 3 EUR); udgifter til håndtering af arresteret løsøre afhænger også af løsørets vægt (for op til 30 kg andrager udgifterne 2,50 EUR).
2.2. Betingelserne for tvangsfuldbyrdelse
 • (Hvad er kriterierne for at tillade tvangsfuldbyrdelse?)

Den første betingelse for at tillade tvangsfuldbyrdelse er, at der foreligger et eksigibelt eller et autentisk dokument, der i overensstemmelse med forskrifterne kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Den anden betingelse er, at der indgives en anmodning om tvangsfuldbyrdelse, som skal indeholde følgende oplysninger: fordringshavers og skyldners navn, et eksigibelt eller autentisk dokument, skyldners forpligtelse, fuldbyrdelsesforanstaltningen og formålet med fuldbyrdelsen og andre nødvendige oplysninger (en anmodning om tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et autentisk dokument skal også indeholde en begæring til retten om at beordre skyldner til at betale kravet samt de beregnede omkostninger senest otte dage efter forkyndelsen af afgørelsen eller senest tre dage herefter i tilfælde af søgsmål om veksler og checks).

Når retten modtager en anmodning om tvangsfuldbyrdelse med et eksigibelt eller autentisk dokument, undersøger den, om det er i overensstemmelse med ZIZ, og udsteder en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, som tillader tvangsfuldbyrdelse eller nægter tvangsfuldbyrdelse (hvis den er ubegrundet af materielle grunde) eller afviser anmodningen (af proceduremæssige grunde).

 • (Kravet) 

Der skal være opstået et krav og fristen for frivillig opfyldelse af forpligtelsen skal være udløbet.

 • (Skyldneren)

Skyldneren skal være udtrykkelig angivet i det eksigible eller autentiske dokument. Desuden skal skyldners navn og adresse (eller etableringssted) være udtrykkelig angivet i anmodningen om tvangsfuldbyrdelse.

Skyldner skal være en eksisterende person (må ikke være afgået ved døden eller være slettet fra i registeret over juridiske personer). Hvis anmodningen om tvangsfuldbyrdelse vedrører en ikke-eksisterende person, skal den afvises, men hvis en person ophører med at eksistere under selve tvangsfuldbyrdelsesproceduren, suspenderes proceduren automatisk ifølge loven (der skal ikke udstedes en særlig akt).

TopTop

Både skyldner og fordringshaver skal desuden opfylde visse forudsætninger (rets- og handleevne) ligesom i civilretlige procedurer, jf. bestemmelserne i ZPP sammenholdt med artikel 15 i ZIZ.

3. Typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

ZIZ fastsætter flere typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger (artikel 30 i ZIZ), f.eks.:

 • Salg af løsøre, salg af fast ejendom, overførsel af pengetilgodehavender, salg af andre finansielle eller økonomiske rettigheder og registrerede værdipapirer, salg af en partners aktier eller anparter og overførsel af midler opbevaret i organisationer, der er bemyndiget til at foretage betalingstransaktioner

Ovenstående tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger kan anvendes på alle fuldbyrdelsesobjekter (alle genstande, der tilhører skyldner, og på dennes finansielle eller materielle rettigheder), medmindre de ved lov helt eller delvis er undtaget fra tvangsfuldbyrdelse - jf. artikel 32 i ZIZ.

 • Angiv hvilke aktiver eller pengekrav, der ikke kan være genstand for tvangsfuldbyrdelse

Følgende aktiver kan ikke gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

 • aktiver, der ikke kan gøres til genstand for retlige transaktioner
 • mineralressourcer og andre naturressourcer
 • anlæg, apparater og andet udstyr, der er nødvendige for statens eller en selvstændig kommunes opretholdelse, samt løsøre og fast ejendom, der tjener til statens forsvar
 • andre objekter eller rettigheder, der er undtaget ved lov (f.eks. midler til børns underhold, strengt personlige ejendele, socialydelser, forældreydelser, børnebidrag, invalideydelser, mad, fyringsolie, arbejds- og avlsdyr, afgrøder, medaljer, handicapudstyr, jorder og erhvervsbygninger, der er nødvendige for landmandens personlige underhold, osv.)
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Formålet med tvangsfuldbyrdelse er først og fremmest at betale en fordringshavers krav.

TopTop

 • (over for en skyldner, der nægter at efterleve tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen):

En fuldbyrdende domstol kan idømme skyldner en bøde, hvis denne ikke efterlever domstolens afgørelse ved f.eks. at skjule, skade eller ødelægge sine aktiver, udføre handlinger, der kan tilføje fordringshaver skade, der ikke eller kun vanskeligt kan repareres, handler i modstrid med afgørelser om sikring af krav, opgiver falske oplysninger om sine aktiver eller hindrer eller modsætter sig undersøgelse og evaluering af fast ejendom.

Hvis skyldner i modstrid med en fuldbyrdende domstols afgørelse afhænder sine aktiver, vil afhændelsen kun være gyldig, hvis aktiverne er blevet betalt, og hvis køber handlede i god tro på tidspunktet for overdragelsen eller behæftelsen af aktiverne (ikke vidste og ikke kunne vide, at skyldner ikke havde ret til at råde over de pågældende aktiver).

En skyldner, som for at hindre, at fordringshaver får betaling, ødelægger, beskadiger, sælger eller skjuler dele af sine aktiver under tvangsfuldbyrdelsesproceduren, og derved skader fordringshaver, er også strafferetligt ansvarlig og kan idømmes bøde eller fængselsstraf på op til et år.

 • (over for tredjemand):

a) Overtrædelse begået af en bank

Banker er på domstolens anmodning forpligtet til at udlevere alle oplysninger og dokumenter, der viser, at de har udført domstolens afgørelse om tvangsfuldbyrdelse og gennemført den officielle procedure til fuldbyrdelse at kravet. De er også forpligtet til at give fordringshaver og retten alle oplysninger om skyldners bankkonti. Banker er også forpligtet til på grundlag af tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen at blokere skyldners indeståender til dækning af de krav, der er fastsat i afgørelsen, og til at udbetale det blokerede beløb til fordringshaver.

TopTop

Hvis banken ikke efterkommer domstolens afgørelse om at foretage arrest, overføre eller udbetale det skyldige beløb, kan retten dømme banken til at betale beløbet til fordringshaver med sine egne midler i stedet for med skyldners. I så tilfælde er banken også ansvarlig for en eventuel skade, den måtte have påført fordringshaver ved at have undladt af efterkomme tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen eller lovens bestemmelser om at udlevere oplysninger eller gennemføre de forpligtelser, der er fastsat i afgørelsen.

b) Overtrædelse begået af en arbejdsgiver

Arbejdsgivere er forpligtet til på grundlag af en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse at udbetale fordringshaver en del af det beløb, som normalt ville tilfalde skyldner i form af løn. Den resterende løn skal dog mindst svare til mindstelønnen i den pågældende måned. En arbejdsgiver, der undlader at tilbageholde det skyldige beløb og udbetale det til fordringshaver, kan af retten idømmes til at betale fordringshaver det pågældende beløb med sine egne midler. I så tilfælde er arbejdsgiveren også ansvarlig over for fordringshaver for den skade denne har lidt på grund af arbejdsgiverens manglende efterkommelse af afgørelsen.

c) Overtrædelse begået af skyldnerens debitorer

Skyldners debitorer er forpligtede til at erklære, om de anerkender kravet og i givet fald for hvilket beløb, eller om deres forpligtelse til at opfylde det pågældende krav afhænger af opfyldelsen af andre betingelser. En debitor, der ikke afgiver en sådan erklæring eller afgiver en urigtig erklæring, er ansvarlig over for fordringshaver for eventuel skade.

3.3. Hvor længe er tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningen retsgyldig?
 • (Er foranstaltningens gyldighed begrænset ved lov eller retsafgørelser?)

Længden af den enkelte foranstaltnings gyldighed afhænger af foranstaltningens type. Hovedreglen er, at tvangsfuldbyrdelsesproceduren (og dermed afgørelsens gyldighed) ophører, når fordringshavers krav er opfyldt. Hvis tvangsfuldbyrdelsen ikke kan gennemføres på grund af retlige eller materielle hindringer, må sagen afsluttes, ved at tvangsfuldbyrdelsen indstilles, hvilket betyder at alle fuldbyrdelsesforanstaltninger annulleres, medmindre dette berører tredjemands erhvervede rettigheder (f.eks. købere af beslaglagt løsøre). Fordringshaver kan altid foreslå, at tvangsfuldbyrdelsesproceduren udsættes i en vis periode og derved bevare afgørelsens gyldighed, f.eks. i tilfælde hvor skyldner ikke har nogen aktiver på tidspunktet for afgørelsen (og der således er materielle hindringer for at opfylde fordringshavers krav).

TopTop

Hvis der ikke findes nogen midler på skyldners bankkonti på tidspunktet for tvangsfuldbyrdelsen af fordringshavers krav over for banken, eller hvis skyldner ikke har rådighed over midlerne, fordi de er bundne, er banken forpligtet til at registrere og efterkomme tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen i endnu et år og afregne med fordringshaver, når der indgår midler på skyldners konti, eller når skyldner har ret til at råde over dem. I dette tidsrum kan tvangsfuldbyrdelsen ikke afsluttes.

Hvis fogeden under udlægget ikke finder løsøre, der kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, eller hvis værdien af de arresterede genstande ikke er tilstrækkelige til at dække fordringshavers krav, kan fordringshaver indgive et ubegrænset antal anmodninger til fogeden i op til et år efter datoen for udlægget, hvorefter der kan foretages nye udlæg. I dette tidsrum kan tvangsfuldbyrdelsen ikke afsluttes.

4. Er det muligt at appellere en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse?

Almindeligvis kan en førsteinstansafgørelse appelleres ved en klage. Tvangsfuldbyrdelsesafgørelser udgør imidlertid en undtagelse. Skyldneren og enhver tredjemand, der har en ret til genstanden for tvangsfuldbyrdelse, der forhindrer fuldbyrdelse, kan appellere en sådan afgørelse. Som hovedregel er kassation ikke tilladt i en tvangsfuldbyrdelsesprocedure.

(Hvem kan appellere afgørelsen?)

Almindelig appel af en fuldbyrdelsesafgørelse, som en domstol har truffet, kan indbringes af fordringshaver, skyldner, en tredjemand, der har en ret til genstanden for tvangsfuldbyrdelse, og af køber i forbindelse med salg af varer.

(Til hvilken domstol skal der indgives appel?)

TopTop

Appel eller indsigelse indgives til den domstol, der traf den pågældende afgørelse. Hovedreglen er, at den domstol, der traf afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, behandler en indsigelse, mens en appel behandles af en domstol i anden instans.

(Hvad er fristen for at indgive appel?)

Indsigelser og appel kan indgives op til otte dage efter forkyndelsen af førsteinstansdomstolens afgørelse. I særlige tilfælde er det også muligt at indgive en indsigelse efter denne frist og helt indtil afslutningen af tvangsfuldbyrdelsesproceduren, hvis indsigelsen er baseret på forhold, der vedrører selve kravet og først blev kendt efter at afgørelsen blev eksigibel, og som derfor ikke kunne påberåbes inden fristens udløb.

(Hvilke virkninger har en sådan indsigelse?)

En appel eller indsigelse sinker ikke gennemførelsen af foranstaltningerne i fuldbyrdelsesproceduren, undtagen for så vidt angår opfyldelsesfasen. Hovedreglen er, at fordringshaver ikke bliver betalt før tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen er endelig.

5. Hvordan kan man sikre, at en afgørelse truffet af en domstol i anden medlemsstat bliver anerkendt og fuldbyrdet i Slovenien?

Procedurerne i Slovenien for anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser truffet af en domstol i en anden medlemsstat er reguleret direkte af Bruxelles I- og Bruxelles II a-forordningen samt af det europæiske fuldbyrdelsesdokument. I henhold til ZIZ skal en erklæring om, at der kan foretages fuldbyrdelse af en afgørelse eller et autentisk dokument på grundlag af en EU-retsakt, der finder direkte anvendelse, på en af parternes anmodning være udstedt af den instans, der traf afgørelse om kravet på førsteinstansniveau, eller som udfærdigede det autentiske dokument. Den slovenske distriktsdomstol for det distrikt, hvor skyldner er fast eller midlertidig bosiddende, har kompetence til anerkende og fuldbyrde en afgørelse truffet af en anden medlemsstat. Den instans, der udstedte fuldbyrdelseserklæringen, er kompetent til at korrigere eller annullere den pågældende erklæring.

TopTop

5.1. Skal en anmodning om anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse udstedt af en udenlandsk domstol indgives i en bestemt form, og hvilke bilag skal vedlægges?

Anmodning om anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse truffet at en udenlandsk domstol skal ikke indgives i nogen bestemt form. Til anmodningen vedlægges den udenlandske domstols afgørelse eller en bekræftet genpart heraf og fuldbyrdelseserklæringen i overensstemmelse med bilagene til EU-retsakterne.

5.2. Til hvilken instans eller domstol indgives anmodningen om tvangsfuldbyrdelse?

Anmodningen om anerkendelse og fuldbyrdelse sendes til domstolen for det distrikt, hvor skyldner er fast eller midlertidig bosiddende.

5.3. På hvilket sprog skal anmodningen udfærdiges?

Anmodningen skal udfærdiges på slovensk.

5.4. Skal der betales retsgebyr? Er der andre omkostninger?

I forbindelse med en procedure for anerkendelse af tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen betales der et retsgebyr for anmodningen på ca. 8 EUR samt et gebyr for afgørelsen på ca. 16 EUR. Angående gebyrer for tvangsfuldbyrdelse, se punkt 2.1.

5.5. Et det nødvendigt at være repræsenteret af en advokat i disse sager? I bekræftende fald, hvor finder man navnet på en advokat i Slovenien?

For en distriktsdomstol kan parterne lade sig repræsenteret af en advokat eller en person, som har aflagt statseksamen i jura. Listen over advokater i Slovenien findes på følgende internetadresse: http://www.odv-zb.si/ English - slovenšcina

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-01-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige