Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Slovinsko

Poslední aktualizace: 02-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Podmínky výkonu rozhodnutí 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může podléhat výkonu rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je právní platnost donucovacích opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení donucovacího opatření? 4.
5. Co musí člověk udělat, aby bylo rozhodnutí soudu jiného členského státu uznáno a vykonáno ve Slovinsku? 5.
5.1. Jakou formu má návrh na uznání a výkon rozhodnutí cizího soudu a jaké by měl obsahovat přílohy? 5.1.
5.2. Jakému orgánu nebo soudu by měl být návrh na výkon rozhodnutí podán? 5.2.
5.3. V jakém jazyce by návrh na výkon rozhodnutí měl být sepsán? 5.3.
5.4. Je třeba uhradit nějaké soudní poplatky? Musí být uhrazeny nějaké jiné poplatky? 5.4.
5.5. Je třeba nechat se v těchto případech zastupovat advokátem? Pokud ano, jak je možné si vyhledat jméno advokáta ve Slovinsku? 5.5.

 

1. Co znamená výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

V Republice Slovinsko výkon rozhodnutí jednotně upravuje zákon o výkonu rozsudků ve věcech obchodních a pojištění pohledávek - ZIZ.

 • (definujte prosím termín výkon rozhodnutí)

Ve slovinském právním řádu výkon rozhodnutí znamená povinný soudní výkon exekučních titulů, které jsou vydány za účelem splnění pohledávky (a to provedení výkonu, provedení nebo zdržení se jednání, zproštění nebo povolení). Výjimečně, a to v rodinných záležitostech, se může výkon rozhodnutí týkat i změny právního poměru.

 • (Vypracujte prosím seznam donucovacích opatření, která žalovaného přinutí nějak konat, zdržet se nějakého jednání nebo uhradit určitou částku).

Donucovací opatření určená pro peněžité pohledávky jsou prodej movitého majetku povinného, prodej nemovitého majetku, převod peněžité pohledávky povinného, likvidace jiných finančních práv nebo hmotných práv a zaknihovaných cenných papírů dlužníka, prodej obchodních podílů a převod zůstatku u organizací oprávněných provádět platební transakce (tj. bank).

Donucovací opatření pro nepeněžité pohledávky jsou: odevzdání a předání movitého majetku, uvolnění a předání nemovitého majetku, obnovení původního stavu na náklady povinného, nátlak na povinného ve formě pokut, návrat pracovníka do práce, rozdělení předmětů, provedení projevu vůle a odejmutí dítěte.

2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul?

Soudy povolují výkon rozhodnutí na základě exekučního titulu.

NahoruNahoru

Exekuční tituly jsou následující:

 • vykonatelné soudní rozhodnutí (rozsudek nebo rozhodnutí rozhodčího soudu, rozhodnutí a platební rozkaz nebo jiné nařízení soudu či rozhodčího soudu) a soudní smír (k němuž se dospěje před soudem nebo prostřednictvím rozhodčího řízení),
 • vykonatelný notářský zápis,
 • jiné vykonatelné rozhodnutí nebo nástroj, jenž ze zákona slouží jako exekuční titul, ratifikovaná a zveřejněná mezinárodní smlouva nebo právní akt Evropské unie, který je přímo použitelný v Republice Slovinsko.

Exekuční titul je k výkonu rozhodnutí způsobilý, pokud uvádí oprávněného a povinného a předmět, druh, rozsah a dobu plnění závazku (čl. 21 odst. 1 ZIZ)

Pokud návrh na výkon rozhodnutí obdrží soud, který ohledně pohledávky nerozhodoval v prvním stupni, musí mu být zároveň předložen originál a ověřená kopie exekučního titulu, na němž je založeno prohlášení o vykonatelnosti (čl. 42 odst. 1 ZIZ).

2.1. Postup
 • (Jsou vykonatelná soudní i mimosoudní rozhodnutí?)

Jak se uvádí v odpovědi na předchozí otázku, kromě soudních rozhodnutí a soudních urovnání jsou vykonatelné i notářské zápisy, jiná rozhodnutí nebo nástroje, pokud je jako exekuční tituly definuje jakýkoli zákon, ratifikovaná a vyhlášená mezinárodní smlouva nebo právní akt Evropské unie, který je přímo platný v Republice Slovinsko, a to za podmínek stanovených v ZIZ. 

 • (Musí být výkon rozhodnutí založen na rozhodnutí soudu?)

Rozhodnutí soudu je nutné; je nezbytné rozhodnutí, které výkon povoluje.

NahoruNahoru

 • (Který soud je příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí?)

K nařízení výkonu rozhodnutí je příslušný okresní soud.

 • (Popište prosím status, úlohu, odpovědnost a pravomoci soudních exekutorů)

Soudní exekutoři mají na starost přímé kroky výkonu rozhodnutí a pojištění pohledávek (tzn. že výkon rozhodnutí fyzicky provádějí - provádějí zajištění, určují kauci atd.). Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti a určuje jejich místní příslušnost k jednotlivým okresním soudům. Ve zvláštních případech výkonu rozhodnutí je určuje rozhodnutí soudu a konkrétního soudního exekutora si může zvolit i oprávněný. V konkrétních případech výkonu rozhodnutí může soudní exekutor působit na celém území Republiky Slovinsko. Služby soudních exekutorů jsou veřejnou službou, kterou soudní exekutoři vykonávají nezávisle.

Soudní exekutoři nesou odpovědnost za jakoukoli škodu, kterou způsobí svými kroky při výkonu rozhodnutí a pojištění pohledávek či při nesplnění svých povinností při vykonávání nařízení a soudních příkazů.

V případě velmi závažného nesplnění povinností může být soudní vykonavatel ministrem spravedlnosti odvolán.

 • (Mají být návrhy na výkon rozhodnutí předkládány prostřednictvím advokáta nebo jiného právního odborníka?)

Ne. Návrh na výkon rozhodnutí může podávat také přímo oprávněný. Zpravidla však návrhy na výkon rozhodnutí podává advokát, který disponuje nezbytnými právními znalostmi.

 • (Uveďte prosím sazebník nákladů na různé druhy donucovacích opatření).

Pokud oprávněný ve vykonávacím řízení vystupuje nezávisle, je povinen uhradit soudu soudní poplatek za samostatný návrh a za rozhodnutí, které soud v této věci vynese. Pokud však ve vykonávacím řízení povinný v zastoupení advokátem, hradí povinný i jeho služby, a to na základě jeho sazebníku. Poplatky za občanské a vykonávací řízení v rámci tarifní sazby č. 1 upravuje zákon o soudních poplatcích (ZST). Výše poplatku, který musí osoba žádající o konkrétní výkon rozhodnutí uhradit, závisí na hodnotě pohledávky.

NahoruNahoru

a) Soudní výlohy (v závislosti na hodnotě pohledávky)

Soudní výlohy závisí na hodnotě předložené pohledávky. Pokud například hodnota pohledávky činí 1 000 EUR, výlohy jsou následující (výpočet slouží čistě pro informaci):

 • návrh na výkon rozhodnutí: 28 EUR,
 • rozhodnutí o výkonu: 28 EUR
 • jakékoli odvolání: 56 EUR

b) náklady a úhrada za služby soudního exekutora

 • fixní náklady a platby: skutečné cestovní výlohy, náklady na stravu a ubytování, náklady na prostudování věci (10 EUR), náklady na osobní doručení dokumentu (10 EUR), náklady na vypracování výpočtu úroku z prodlení (10 EUR), náklady na vypracování výpočtu výloh (4 EUR);
 • variabilní náklady a platby, které závisí na částce předložené pohledávky (pokud pohledávka dosahuje výše 1 000 EUR, jsou náklady následující: zabavení peněžní hotovosti - 83 EUR, dobrovolné vydání hotovosti ze strany povinného - 10 EUR, zajištění movitého majetku - 312 EUR, uspořádání a řízení veřejné dražby - 312 EUR, prodej movitého majetku prostřednictvím přímé smlouvy - 156 EUR, prodej za pomoci zprostředkovatele - 62 EUR, fyzické rozdělení předmětů - 156 EUR);
 • jiné druhy nákladů: náklady na veškerou úschovu zajištěného movitého majetku, které se liší podle jeho váhy (např. u váhy do 100 kg činí platba 0,42 EUR za každých započatých sedm dní úschovy, nejméně však 3 EUR), náklady na nakládání s zajištěným movitým majetkem, které rovněž závisí na jeho váze (např. u majetku vážícího do 30 kg činí platba 2,50 EUR).
2.2. Podmínky výkonu rozhodnutí
 • (Jaká jsou kritéria pro schválení výkonu rozhodnutí?)

První podmínkou pro schválení výkonu rozhodnutí je existence vykonatelného exekučního titulu nebo úřední listiny v souladu s předpisy, na nichž je výkon rozhodnutí založen (titul nebo listina, které tvoří základ pro výkon rozhodnutí).

NahoruNahoru

Druhou podmínkou je podání návrhu na výkon rozhodnutí, který musí obsahovat následující údaje: oprávněný a povinný, exekuční titul nebo úřední listina, závazek povinného, donucovací opatření a předmět výkonu rozhodnutí a další informace potřebné k výkonu rozhodnutí (návrh na výkon rozhodnutí na základě úřední listiny musí rovněž obsahovat žádost, aby soud nařídil povinnému uhradit pohledávku spolu s odhadnutými náklady do osmi dnů od doručení rozhodnutí, nebo do tří dnů v případě soudních sporů týkajících se pokladničních poukázek a šeků).

Když soud obdrží návrh na výkon rozhodnutí společně s vykonatelným exekučním titulem, zkontroluje je (posoudí, zda jsou v souladu s ustanoveními ZIZ) a vydá rozhodnutí o výkonu, kterým výkon rozhodnutí buď schválí, zamítne návrh (jako neodůvodněný pro hmotné důvody), nebo se jím odmítne zabývat (z procesních důvodů).

 • (pohledávka) 

Musí vzniknout pohledávka a musela vypršet lhůta pro dobrovolné splnění závazku.

 • (povinný)

Povinný musí být na exekučním titulu nebo úřední listině jasně uveden (musí z nich jasně vyplývat). Jeho jméno a adresa (nebo sídlo) musejí být navíc jasně uvedeny v návrhu na výkon rozhodnutí.

Povinný musí být existující osoba (nesmí se jednat o osobu zesnulou nebo vymazanou ze soudního rejstříku). Pokud je podán návrh na výkon rozhodnutí v souvislosti s neexistující osobou, soud musí odmítnout se jím zabývat, pokud však osoba přestane existovat v průběhu samotného vykonávacího řízení, jedná se o důvod pro zastavení řízení ex lege (a nemusí být vyneseno žádné zvláštní rozhodnutí).

NahoruNahoru

Pro výkon rozhodnutí musí být zároveň splněny určité podmínky, a to jak na straně povinného, tak na straně oprávněného (právní způsobilost, profesní způsobilost), které musí být rovněž splněny u občanského řízení v souladu s ustanoveními ZPP spolu s článkem 15 ZIZ.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může podléhat výkonu rozhodnutí?

ZIZ vymezuje několik druhů donucovacích opatření (článek 30 ZIZ), jmenovitě:

 • prodej movitého majetku, prodej nemovitého majetku, převod peněžní pohledávky, likvidace jiných finančních práv nebo hmotných práv a zaknihovaných cenných papírů dlužníka, prodej obchodních podílů společníka a převod zůstatku u organizací oprávněných provádět platební transakce.

Výše uvedená donucovací opatření se mohou vztahovat na veškeré předměty podléhající výkonu rozhodnutí (na každý předmět náležející povinnému či finanční nebo hmotné právo), s výjimkou předmětů, které jsou osvobozeny ze zákona nebo u nichž je výkon rozhodnutí ze zákona omezen - článek 32 ZIZ.

 • Vyjmenujte prosím určité druhy statků či peněžních pohledávek, na něž se donucovací opatření nevztahují.

Výkonu rozhodnutí nepodléhá následující:

 • předměty, které nepodléhají právním úkonům,
 • nerostné suroviny a další přírodní zdroje,
 • zařízení, přístroje a další předměty, které nutně potřebuje stát nebo místní samosprávná jednotka k výkonu své činnosti, a movité a nemovité předměty určené k obraně státu,
 • jiné předměty a práva osvobozené ze zákona (např. prostředky určené na výživné dětí, předměty výslovně osobní povahy, sociální dávky, rodičovské příspěvky, přídavky na děti, invalidní dávky, potraviny, topivo, pracovní materiál a krmivo, plodiny, medaile, pomůcky pro postižené, zemědělská půda a komerční budovy, které zemědělec potřebuje pro vlastní živobytí atd.)
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

Hlavní účinek a účel všech donucovacích opatření je dosáhnout toho, aby byla uhrazena pohledávka oprávněného.

NahoruNahoru

 • (pokud jde o povinného, který se opatření nepodřídí):

Pokud povinný jedná v rozporu s rozhodnutími vykonávajícího soudu například tím, že ukryje, poškodí nebo zničí svůj majetek, činí kroky, které mohou oprávněnému způsobit nenapravitelnou nebo stěží napravitelnou škodu, jedná v rozporu s rozhodnutími soudu ohledně pojištění pohledávek, uvádí mylné informace o svém majetku nebo brání prověření a odhadu hodnoty nemovitého majetku či je nepovoluje, může tento soud povinnému uložit pokutu.

Pokud povinný v rozporu s rozhodnutím vykonávajícího soudu nakládá se svým majetkem, bude takovéto nakládání platné pouze v případě, že byl majetek amortizován a druhá strana jednala při převodu nebo zatížení majetku v dobré víře (v případě, že neví a nemůže vědět, že povinný nemá právo se svým majetkem nakládat).

Povinný, který za účelem zabránit tomu, aby oprávněný obdržel platbu, v průběhu nuceného výkonu rozhodnutí zničí či poškodí část svého majetku, nakládá s ní nebo ji skryje, a poškodí tak oprávněného, nese rovněž trestní odpovědnost a může mu být uložena pokuta nebo může být odsouzen k trestu odnětí svobody až na jeden rok.

 • (pokud jde o třetí strany):

a) Porušení povinnosti ze strany banky

Banka je povinna poskytnout soudu na jeho žádost veškerá vysvětlení a podklady, které prokazují, zda a jak vykonala soudní rozhodnutí o výkonu a jakým způsobem dodržela zákonem vymezený postup při plnění pohledávek. Zároveň je povinna sdělit oprávněným a soudu podrobnosti o bankovních účtech povinného. Banka je na základě rozhodnutí o výkonu povinna zablokovat finanční prostředky povinného, které spravuje, do výše závazku stanoveného v rozhodnutí o výkonu a vyplatit zablokovanou částku oprávněnému.

NahoruNahoru

Bance, která v rozporu s rozhodnutím soudu neprovede zajištění, převod či výplatu dlužných částek, může soud nařídit, aby tyto částky oprávněnému vyplatila z vlastních zdrojů místo povinného. V tomto případě banka také ručí oprávněnému za škodu, neboť nejednala v souladu s rozhodnutím o výkonu nebo porušila ustanovení právních předpisů týkající se povinnosti poskytnout informace, postupu, rozsahu a způsobu plnění závazků vymezených v rozhodnutí o výkonu.

b) Porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel je na základě rozhodnutí o výkonu povinen vyplatit věřiteli peněžní částku nebo peněžní částky, kterou nebo které by jinak ve formě mzdy obdržel dlužník. Zároveň je zaměstnavatel povinen povinnému za daný měsíc ponechat obnos alespoň ve výši minimální mzdy. Zaměstnavateli, který v rozporu s rozhodnutím soudu částky nezadržel a nevyplatil oprávněnému, může soud nařídit, aby tyto částky oprávněnému vyplatil z vlastních zdrojů místo povinného. V tomto případě zaměstnavatel také ručí oprávněnému za škodu, neboť nejednal v souladu s rozhodnutím o výkonu.

c) Porušení povinnosti ze strany jiných dlužníků povinného

Dlužník povinného je povinen prohlásit, zda uznává zajištěnou pohledávku, a pokud tak učiní, v jaké výši nebo zda jeho povinnost uhradit pohledávku závisí na splnění nějakého jiného závazku. Pokud prohlášení neučiní nebo v této věci neučiní pravdivé prohlášení, ručí oprávněnému za škody.

3.3. Jaká je právní platnost donucovacích opatření?
 • (Je platnost donucovacích opatření omezena ze zákona nebo soudním rozhodnutím?)

Doba platnosti konkrétního opatření vykonávajícího soudu závisí na druhu opatření. Vykonávací řízení (a tudíž účinky rozhodnutí povolujícího výkon rozhodnutí) zpravidla končí uspokojením pohledávek oprávněného. Pokud však rozhodnutí nemůže být vykonáno kvůli právním a hmotným překážkám, musí být završeno ukončením výkonu rozhodnutí, jehož výsledkem je zrušení platnosti veškerých kroků výkonu rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy by tento postup zasahoval do nabytých práv třetích stran (např. kupců zajištěného movitého majetku). Oprávněný má vždy možnost navrhnout, aby bylo vykonávací nařízení na určitou dobu odloženo, a tímto způsobem zachovat platnost rozhodnutí povolujícího výkon rozhodnutí rovněž v případech, kdy povinný v době vynesení rozhodnutí nedisponuje žádným majetkem (a existují tudíž hmotné překážky, které brání uspokojení pohledávky oprávněného).

NahoruNahoru

V případě, že v době exekuce pohledávek dlužníka ve vztahu k bance nejsou na účtech dlužníka žádné finanční prostředky nebo s nimi povinný nemůže nakládat kvůli jejich zajištění, je banka povinna ponechat si rozhodnutí o výkonu v evidenci další rok a uhradit pohledávku oprávněného v okamžiku, kdy finanční prostředky na účet povinného přijdou nebo kdy povinný získá právo s nimi nakládat. Do té doby nemůže být výkon rozhodnutí ukončen.

V případě, že během zajištění movitého majetku soudní exekutor nenalezne předměty, které mohou podléhat výkonu, může oprávněný soudnímu exekutorovi do jednoho roku od data zajištění předložit neomezený počet návrhů na provedení nového zajištění. Do té doby nemůže být výkon rozhodnutí ukončen.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení donucovacího opatření?

Obvyklým odvoláním proti rozhodnutí soudu vynesenému v prvním stupni je stížnost. Rozhodnutí povolující výkon představuje výjimku. Povinný a třetí strana, která má právo na předmět výkonu rozhodnutí, který výkonu rozhodnutí brání, může proti takovému rozhodnutí vznést námitku. Kasační stížnost zpravidla není ve vykonávacím řízení povolena.

(Kdo může toto rozhodnutí napadnout?)

Běžné odvolání proti rozhodnutí vykonávajícího soudu může podat povinný, oprávněný, třetí strana, která má právo na předmět výkonu rozhodnutí, který výkonu rozhodnutí brání, a v případě prodeje zboží kupující.

(Ke kterému příslušnému soudu je možno podávat odvolání?)

NahoruNahoru

Odvolání a námitka se podávají k soudu, který vydal rozhodnutí, proti jehož rozhodnutí se odvolání podává. Tentýž soud, který vynesl rozhodnutí o výkonu, zpravidla také rozhoduje o námitce, zatímco o odvolání rozhoduje soud druhého stupně.

(Jaká je lhůta pro podání odvolání?)

Námitka a odvolání mohou být podány do osmi dnů od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně. Ve výjimečných případech je námitku možno podat i po této lhůtě, a to až do konce vykonávacího řízení, pokud se námitka zakládá na skutečnosti, která se týká pohledávky samotné, která vyvstala až po vykonatelnosti rozhodnutí a na niž se před uplynutím lhůty nebylo možno odvolat.

(Jaký má tato námitka účinek?)

Odvolání a námitka konkrétní kroky výkonu rozhodnutí v rámci vykonávacího řízení neoddálí, s výjimkou fáze uspokojení pohledávky. Platí, že pohledávka nemůže být věřiteli uhrazena, dokud není rozhodnutí o výkonu pravomocné.

5. Co musí člověk udělat, aby bylo rozhodnutí soudu jiného členského státu uznáno a vykonáno ve Slovinsku?

Pokud jde o řízení o uznání vykonatelnosti rozhodnutí vydaných soudy jiného členského státu ve Slovinsku, přímo platí nařízení Brusel I a Brusel IIb a evropský exekuční titul. ZIZ stanoví, že oznámení o vykonatelnosti rozhodnutí nebo úřední listina na základě přímo platného aktu EU mají být vydány na návrh strany orgánem, který o pohledávce rozhodl v prvním stupni nebo který vypracoval úřední listinu. Pokud jde o způsobilost slovinských soudů uznat a vykonat rozhodnutí jiného členského státu, příslušným soudem je okresní soud, na jehož území má dlužník trvalé nebo přechodné bydliště. Orgán, který vydal prohlášení o vykonatelnosti, je způsobilý toto prohlášení opravit a zrušit jeho platnost.

NahoruNahoru

5.1. Jakou formu má návrh na uznání a výkon rozhodnutí cizího soudu a jaké by měl obsahovat přílohy?

Návrh na uznání a výkon rozhodnutí cizího soudu nemusí být podán žádnou konkrétní formou: jedná se o návrh, k němuž se přiloží rozhodnutí cizího soudu nebo jeho ověřená kopie a prohlášení o vykonatelnosti, v souladu s přílohami evropských právních aktů.

5.2. Jakému orgánu nebo soudu by měl být návrh na výkon rozhodnutí podán?

Návrh na uznání a výkon rozhodnutí by měl být podán okresnímu soudu, v jehož obvodu má povinný trvalé nebo přechodné bydliště.

5.3. V jakém jazyce by návrh na výkon rozhodnutí měl být sepsán?

Návrh na výkon rozhodnutí by měl být sepsán slovinsky.

5.4. Je třeba uhradit nějaké soudní poplatky? Musí být uhrazeny nějaké jiné poplatky?

Pokud jde o řízení o uznání vykonatelnosti, je třeba uhradit soudní poplatek za podání návrhu, který činí přibližně 8 EUR, a poplatek za vydání rozhodnutí, který činí přibližně 16 EUR. Pokud jde o poplatky za výkon rozhodnutí, viz odpověď k bodu 2.1.

5.5. Je třeba nechat se v těchto případech zastupovat advokátem? Pokud ano, jak je možné si vyhledat jméno advokáta ve Slovinsku?

Před okresním soudem musí stranu zastupovat advokát nebo osoba, která složila státní zkoušku v oboru právo. Seznam advokátů ve Slovinsku lze nalézt na následující internetové stránce: http://www.odv-zb.si/eng/ English - slovenšcina

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království