Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Rumunsko

Posledná úprava: 11-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a charakter exekučných opatrení 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Možno sa proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva také opatrenie, odvolať? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Uveďte definíciu výkonu rozhodnutia.

Ustanovenia týkajúce sa výkonu rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach sú zahrnuté v článkoch 372 až 580 Občianskeho súdneho poriadku Rumunska.

Výkon rozhodnutia v rámci rumunského právneho systému predstavuje druhý stupeň v občianskoprávnom alebo obchodnom konaní a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť účinné a efektívne uznanie práv priznaných na základe súdneho rozhodnutia alebo mimosúdneho vyrovnania. V dôsledku toho postup výkonu rozhodnutia umožňuje držiteľovi práva stanoveného súdnym alebo mimosúdnym rozhodnutím s podporou príslušných štátnych orgánov donútiť (fyzickú alebo právnickú) osobu, ktorá právo porušila, aby ho dodržala a aby sa obnovil právny poriadok.

Uveďte zoznam opatrení na výkon rozhodnutia, ktorými je možné uložiť obmedzenie páchateľovi, aby konal, zabrániť mu, aby konal, alebo aby zaplatil určitú sumu.

V rumunskom Občianskom súdnom poriadku je uvedený zoznam priamych a nepriamych opatrení na výkon rozhodnutí.

V prípade, že sa spôsoby výkonu rozhodnutia týkajú predmetu záväzku, ktorý má byť vynútený, označujú sa ako priame:

 • vynútené vydanie hnuteľného majetku, vynútené vydanie nehnuteľného majetku - články 572 až 5801,
 • nútený výkon povinnosti konať alebo sa zdržať určitého konania - články 5802 až 5805 Občianskeho súdneho poriadku a články 1073 a 1075 až 1077 Občianskeho súdneho poriadku.

V prípade, že sa vynucuje povinnosť konať, zákon rozlišuje tieto spôsoby vynucovania:

HoreHore

 1. povinnosť môže splniť aj iná osoba ako dlžník. V tejto situácii je veriteľ oprávnený požiadať dlžníka o odstránenie príčiny porušovania veriteľových práv, alebo môže požiadať súd o povolenie, aby mohol odstrániť príčinu sám na náklady dlžníka. To isté pravidlo sa uplatňuje v prípade „povinnosti konať“;
 2. osobné záväzky môže splniť len dlžník; v tomto prípade sa uskutoční priamy výkon rozhodnutia prostredníctvom nepriameho obmedzenia, ktoré má účinok na majetok dlžníka: povinnosť zaplatiť poplatky v občianskom konaní alebo odškodné - oddiel 580

Nepriamy výkon rozhodnutia sa vzťahuje na prostriedky na získanie peňažnej sumy, ktorá je predmetom výkonu prostredníctvom núteného predaja hnuteľného alebo nehnuteľného majetku dlžníka.

2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup
Sú obidva druhy rozhodnutí, súdne aj mimosúdne, vykonateľné?

Rumunský právny systém uznáva obidva druhy rozhodnutí, súdne aj mimosúdne, ako vykonateľné. Preto existuje mnoho druhov právnych rozhodnutí vrátane notársky overených dokumentov a taktiež šeky, bankové príkazy, pokuty atď.

Je potrebné požiadať o príkaz na vykonanie rozhodnutia?

Také povolenie si vyžaduje, aby boli splnené tri podmienky: rozhodnutie musí byť záväzné a vykonateľné, suma stanovená súdom musí byť v určitej výške (určená alebo určiteľná), a splatná v hotovosti.

Kto má právomoc vo veciach výkonu rozhodnutí?

Právomoc vo veciach výkonu rozhodnutí má spravidla prvý súd, to znamená súd, ktorý spravidla vydáva rozhodnutie.

HoreHore

Právne postavenie, úloha, povinnosti a právomoci súdnych úradníkov

Právne postavenie, úloha, právomoci a povinnosti súdnych úradníkov sú podrobne stanovené v osobitnom normatívnom akte č. 188/2000 o súdnych úradníkoch v znení neskorších zmien a doplnení.

Žiadosti o výkon súdneho rozhodnutia má predkladať právny zástupca alebo príslušník iného odvetvia právnickej profesie?

Žiadosti o výkon rozhodnutia môže predkladať buď zúčastnená strana, alebo jej právny zástupca. Neexistujú žiadne obligatórne ustanovenia, pokiaľ ide o túto záležitosť.

Uveďte sadzobník poplatkov pre každý druh opatrenia na výkon rozhodnutia

Minimálne poplatky za služby, ktoré poskytujú súdni úradníci, stanovuje a aktualizuje Národná únia súdnych úradníkov a schvaľuje ich minister spravodlivosti.

Výnosom č. 2550/2006 zo 14. novembra 2006, ktorý vydalo ministerstvo spravodlivosti, sa zaviedli tieto minimálne a maximálne poplatky za poskytnuté služby:

 1. Formálne doručenie súdneho príkazu: 20 - 400 RON
 2. Priamy výkon rozhodnutia:
  • súdne vysťahovanie: 150 - 2 200 RON v prípade fyzickej osoby a 5 200 RON v prípade právnickej osoby
  • priznanie práva na opatrovníctvo alebo stanovenie bydliska maloletej osoby: 50 - 1 000 RON
  • navštevovanie maloletých osôb: 50 - 500 RON
  • zverenie majetku, vymedzenie hraníc majetku, vecné bremená, dodávka tovaru atď.: 60 - 2 200 RON v prípade fyzickej osoby a 5 200 RON v prípade právnickej osoby
  • zbúranie prevádzok alebo stavieb: 150 - 2 200 RON v prípade fyzickej osoby a 5 200 RON v prípade právnickej osoby.
 3. Nepriamy výkon rozhodnutia:
  • Konanie vo veci dlhu zahŕňajúce hnuteľný majetok:
   • 60 RON v prípade dlhov nepresahujúcich sumu 1 000 RON - pokiaľ ide o sumy nižšie ako 50 000 RON, poplatok nesmie presiahnuť 10 %,
   • 60 RON plus 2 % z každej sumy, ktorá presahuje 1 000 RON - v prípade súm v rozpätí 50 001 až 80 000 RON je stanovený poplatok 3 %,
   • ak dlhy presahujú 1 000 RON - 2 % v prípade súm v rozpätí 80 001 až 100 000 RON, 1 % v prípade súm, ktoré presiahnu 100 000 RON.
  • Konanie vo veci dlhu zahŕňajúce nehnuteľný majetok:
   • 150 RON v prípade dlhov do sumy 1 000 RON - pokiaľ ide o sumy nižšie ako 50 000 RON, poplatok nesmie presiahnuť 10 %
   • 150 RON plus 2 % z každej sumy, ktorá presiahne 1 000 RON - v prípade súm v rozpätí 50 001 až 80 000 RON je stanovený poplatok 3 %
   • ak dlhy presahujú 1 000 RON - 2 % v prípade súm v rozpätí 80 001 až 100 000 RON, 1 % v prípade súm, ktoré presiahnu 100 000 RON.
 4. Zablokovanie majetku:
  • 60 RON v prípade pohľadávok do výšky 1 000 RON - v prípade súm nižších ako 50 000 RON poplatok nesmie presiahnuť 10 %
  • 60 RON plus 2 % z akejkoľvek sumy, ktorá presahuje 1 000 RON - v prípade súm v rozpätí 50 001 až 80 000 RON je stanovený poplatok 3 %
  • ak dlhy presahujú 1 000 RON - 2 % v prípade súm v rozpätí 80 001 až 100 000 RON, 1 % v prípade súm, ktoré presiahnu 100 000 RON.
 5. Protest pre nezaplatenie zmeniek, dlžobných úpisov a šekov: 150 - 400 RON
 6. Potvrdenie situácií de facto a inventarizácia určitých aktív (oddiel 239 Občianskeho súdneho poriadku): 100 - 2 200 RON pre fyzické osoby a 5 200 RON pre právnické osoby
 7. Predaj majetku určeného súdom na verejnej dražbe: 150 - 2 200 RON
 8. Poistenie exekúcie: 100 - 1 200 RON pre fyzické osoby a 2 200 RON pre právnické osoby
 9. Exekúcia: 100 - 1 200 RON pre fyzické osoby a 2 200 RON pre právnické osoby
 10. Poistenie zablokovania: 100 - 1 200 RON pre fyzické osoby a 2 200 RON pre právnické osoby
 11. Registrácia ponuky: 50 - 350 RON
 12. Akékoľvek iné úkony alebo operácie, ktoré sa vyžadujú zákonom: 50 - 200 RON
 13. Konfiškácie: 10 % z dosiahnutej hodnoty (minimálny poplatok) - 10 % dosiahnutej hodnoty (maximálny poplatok)
 14. Konzultácie vo veci použitia opatrení na výkon rozhodnutia: 20 - 200 RON.
2.2. Hmotnoprávne podmienky
Aké kritériá uplatňuje súd pri vydávaní opatrení na výkon súdnych rozhodnutí?

Podľa oddielu 3711 ods. 3 o forme vykonania rozhodnutia nerozhoduje súd, ale veriteľ: „Výkon rozhodnutia môže nadobudnúť akúkoľvek z foriem stanovených zákonom. Opatrenia sa môžu vykonávať súčasne alebo postupne, až kým sa nepresadí uznané právo, zaplatenie úrokov, pokút alebo iných súm, ktoré povoľuje zákon, a zaplatenie výdavkov na vymáhanie.“

HoreHore

V oddiele 3714 sa stanovuje, že veriteľ a dlžník sa počas celého konania spojeného s výkonom rozhodnutia môžu pod dohľadom exekučného orgánu dohodnúť, že pohľadávky sa čiastočne alebo v plnom rozsahu budú vymáhať len z finančného príjmu dlžníka, že predaj majetku, ktorý je predmetom konania, sa vykoná len po vzájomnej dohode alebo že zaplatenie dlhu sa uskutoční alternatívnym spôsobom v súlade so zákonom.

Pokiaľ ide o pohľadávky?

Ako sa stanovuje v oddiele 2.1, na schválenie takého postupu je potrebné splniť tri podmienky: rozhodnutie musí byť záväzné a konečné, suma stanovená rozhodnutím súdu musí byť pevne stanovená, a splatná.

V prípade, že rozhodnutie prijal iný súd z iného štátu, musí sa uplatniť dodatočný postup, t. j rozhodnutie, ktorým sa uznáva a povoľuje opatrenie buď podľa nariadenia č. 105/1992 alebo nariadenia č. 187/2003 o uznávaní a výkone rozhodnutí členských štátov Európskej únie.

Pokiaľ ide o dlžníka?

Oddiel 3713 Občianskeho súdneho poriadku: „Príjem a majetok dlžníka môžu podliehať opatreniam na výkon rozhodnutia, ak ich možno zablokovať v súlade so zákonom, ale len v rozsahu potrebnom na vynútenie práv veriteľa.

Majetok, ktorý podlieha osobitnému režimu obehu, je možno zablokovať len v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.“

Pokiaľ ide o dlžníka, existuje osobitná podmienka, ktorou sa stanovuje, že exekučný postup nie je možné vykonať, pokiaľ dlžník nebol riadne predvolaný. Existujú tiež ďalšie osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú dlžníka, ako sú napríklad ustanovenia o neplnoletých alebo dospelých dlžníkoch, ktorí boli vyhlásení za právne nespôsobilých a proti ktorým nie je možné začať opatrenia na výkon rozhodnutia, pokiaľ nemajú opatrovníka.

HoreHore

3. Predmet a charakter exekučných opatrení

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie?
Bankové účty?

Áno

Hnuteľný hmotný majetok?

Áno

Dopravné prostriedky prihlásené do evidencie?

Áno

Nehnuteľný majetok?

Áno

Iné?
Uveďte niektoré druhy tovaru a peňažných pohľadávok, ktoré nepodliehajú opatreniam na výkon rozhodnutia

Existujú niektoré druhy majetku a vlastníctva, ktoré nemôžu byť predmetom opatrení na výkon rozhodnutia. Pokiaľ ide o hnuteľný majetok, v oddiele 406 rumunského Občianskeho súdneho poriadku sú stanovené všetky predmety a majetok v domácnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dlžníka a jeho rodinu, vrátane predmetov náboženského charakteru, potravín a potravinového tovaru potrebného na výživu dlžníka a jeho rodiny počas obdobia dvoch mesiacov a palivo, ktoré dlžník a jeho rodina používa na vykurovanie v zime počas obdobia troch mesiacov.

Okrem toho, predmetom výkonu rozhodnutia môže byť plat alebo dôchodok dlžníka, ale len do určitého rozsahu, a to polovica čistého mesačného platu v prípade pohľadávok na výživnom a suma vo výške až jednej tretiny čistého mesačného platu v prípade iných druhov pohľadávok.

Okrem toho existuje kategória príjmu, ktorý je úplne vyňatý z výkonu rozhodnutia: pomoc poskytnutá v prípade úmrtia alebo tehotenstva, pomoc poskytnutá ženám bezprostredne po ukončení tehotenstva, pomoc určená osobám, ktoré sa starajú o choré dieťa, diéty, akékoľvek osobitné dávky a vysokoškolské štipendiá.

HoreHore

3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia?
 • V prípade, že dlžník nerešpektuje opatrenie:
  • Je právo na nakladanie s jeho majetkom ešte vždy platné?
  • Môžu mu byť uložené sankcie?

V druhom pododdiele oddielu 1082 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že:

 „V prípade, že niektorá osoba nedodrží pravidlá týkajúce sa štandardných postupov pri výkone rozhodnutia, predseda exekučného súdu jej na žiadosť osoby uplatňujúcej nárok uloží pokutu vo výške 50 až 500 RON.

Pri uložení pokuty sa tiež stanoví charakter priestupku.“

Podľa Trestného poriadku je marenie výkonu súdneho rozhodnutia zároveň aj trestným činom.

 • Voči tretím stranám:
  • Aké sú povinnosti banky, pokiaľ ide o zverejnenie informácií a zablokovanie účtov?

Podľa pododdielov 2 až 4 oddielu 3732 Občianskeho súdneho poriadku „Osoby, ktoré dlhujú dlžníkovi určitú sumu alebo majú v držbe jeho majetok, ktorý je predmetom súdneho exekučného konania, poskytnú na žiadosť exekučného súdu alebo súdneho úradníka informácie potrebné na účely výkonu rozhodnutia.

Okrem toho, banky a akékoľvek iné osoby na žiadosť exekučného súdu alebo súdneho úradníka písomne oznámia údaje a informácie potrebné na účely výkonu rozhodnutia, dokonca aj keď je v osobitných právnych predpisoch ustanovené inak. Exekučný súd môže na žiadosť súdneho úradníka alebo zúčastnenej strany prijať opatrenia stanovené v oddiele 108^1ods. 1 a 2 písm. f) a v oddiele 108^3.

HoreHore

Pokiaľ v zákone nie je stanovené inak, exekučný súd a súdny úradník zabezpečia, aby sa so získanými informáciami nakladalo ako s dôvernými.“

Aké sú postihy za neuposlúchnutie príkazu, ktorým sa vydáva opatrenie? 

Exekučný súd môže na žiadosť súdneho úradníka alebo zúčastnenej strany prijať opatrenia stanovené v oddiele 108^1ods. 1 a 2 písm. f) a v oddiele 108^3. Súd tiež môže uložiť a vymáhať pokuty.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?
 • Stanovuje sa v zákone alebo v súdnom príkaze predpísaná lehota?

4. Možno sa proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva také opatrenie, odvolať?

Odvolanie proti výkonu rozhodnutia

 1. proti samotnému vykonaniu;
 2. proti súdnemu príkazu na vykonanie - t. j. proti rozsahu alebo realizácii exekúcie.
Kto môže namietať proti tomuto rozhodnutiu?

Každá zúčastnená osoba - takže v prvom rade dlžník

Na ktorom príslušnom súde možno podať také odvolanie?

Na exekučnom súde (obvykle je to súd prvého stupňa podľa druhej zarážky oddielu 373 Občianskeho súdneho poriadku v prípade a).

Na súde, ktorý vydal konečný rozhodcovský nález, v prípade b).

Aká je lehota na odvolanie sa proti rozhodnutiu?

Oddiel 401 Občianskeho súdneho poriadku

Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa, keď:

 1. zúčastnená strana dostala, v závislosti od prípadu, informáciu alebo oznámenie o začatí blokovania. V prípade zablokovania pravidelného príjmu začína lehota, ktorú má dlžník na odvolanie, najneskôr v deň, keď tretia strana zablokovala prvú čiastku z jeho príjmu;
 2. dlžník, ktorý namieta voči vykonaniu rozhodnutia, dostal súdny príkaz alebo v deň, v ktorý dlžník potvrdil prvé rozhodnutie o vykonaní, v prípadoch, keď nedostal súdny príkaz alebo ak sa rozhodnutie vykonáva bez predvolania.
 3. Odvolania, ktoré sa týkajú vysvetlenia významu, rozsahu alebo uplatnenia súdneho príkazu na vykonanie sa môžu podávať kedykoľvek v rámci lehoty určenej na vyžiadanie výkonu.

Odvolania, ktoré sa týkajú nárokov tretej strany voči vlastníckym právam alebo iným právam k nehnuteľnostiam vo vzťahu k majetku, ktorý je predmetom exekúcie, sa môžu podávať do 15 dní od ukončenia predaja alebo odo dňa núteného komisionárskeho predaja majetku.

Nepodanie odvolania v lehote stanovenej v druhej zarážke nebráni tretej strane v uplatnení svojho práva prostredníctvom samostatnej žiadosti podanej v súlade so zákonom.

Aký je účinok takého odvolania?

Oddiel 404 Občianskeho súdneho poriadku

(1) Ak súd povolí odvolanie voči výkonu rozhodnutia, v závislosti od prípadu buď odvolá súdny príkaz na vykonanie, alebo nariadi jeho zmenu a doplnenie, zrušenie alebo zastavenie výkonu rozhodnutia, zrušenie alebo vysvetlenie súdneho príkazu alebo implementáciu exekučného príkazu, ktorého uskutočnenie bolo zamietnuté.

 (1^1) Ak sa odmietnutie exekútora začať alebo vykonať exekúciu považuje za neodôvodnené, v prípade, že daný skutok nie je trestným činom, súd, ktorý o tom treba informovať podľa oddielu 399, môže exekútora pokutovať ( ..), a na žiadosť zúčastnenej strany mu môže uložiť náhradu škody za takto spôsobenú ujmu.

(2) V prípade zamietnutia odvolania môže byť strane, ktorá podala odvolanie, na základe žiadosti uložená povinnosť zaplatiť náhradu škody za stratu spôsobenú v dôsledku omeškania výkonu rozhodnutia a ak bolo odvolanie podané so zlým úmyslom, môže sa od nej vyžadovať, aby zaplatila pokutu (...).

Bližšie informácie

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo