Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Rumunia

Ostatnia aktualizacja: 11-05-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Rumunia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza egzekucja w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł wykonawczy lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Przesłanki materialne 2.2.
3. Przedmiot i charakter środków egzekucji 3.
3.1. Jakie rodzaje składników majątkowych mogą być przedmiotem egzekucji? 3.1.
3.2. Jakie są skutki zastosowania środków egzekucji? 3.2.
3.3. Jaki jest termin obowiązywania takich środków? 3.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji ustanawiającej takie środki? 4.

 

1. Co oznacza egzekucja w sprawach cywilnych i handlowych?

Należy zdefiniować pojęcie „egzekucja”

Egzekucja w sprawach cywilnych i handlowych uregulowana jest przepisami artykułów 372-580 rumuńskiego kodeksu postępowania cywilnego.

W rumuńskim porządku prawnym egzekucja stanowi drugi etap postępowania cywilnego lub handlowego, a jej głównym celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego uznania praw nabytych na mocy decyzji sądu lub ugody pozasądowej. Postępowanie egzekucyjne stwarza zatem uprawnionemu na mocy decyzji sądowej lub pozasądowej możliwosć zobowiązania osoby (fizycznej lub prawnej), która naruszyła jego prawa, do ich przestrzegania, a także przywrócenia rządów prawa przy wsparciu ze strony własciwych władz państwowych.

Należy sporządzić wykaz srodków egzekucji mających nakłonić sprawcę do wstrzymania się od działania lub dokonania okreslonego swiadczenia pieniężnego

Rumuński kodeks postępowania cywilnego zawiera wykaz bezposrednich i posrednich srodków przymusu.

Poniższe sposoby egzekucji mają charakter bezposredni, jesli dotyczą przedmiotu zobowiązania podlegającego wykonaniu:

 • przymusowe przekazanie ruchomosci, przymusowe przekazanie nieruchomosci - art. 572-5801
 • egzekucja obowiązku wykonania czynnosci lub wstrzymania się od wykonania czynnosci - art. 5802-5805 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 1073, 1075-1077 kodeksu cywilnego.

W przypadku obowiązku wykonania czynnosci prawo rozróżnia następujące rodzaje egzekucji:

Do góryDo góry

 1. obowiązek może być spełniony przez osobę inną niż dłużnik. W takiej sytuacji wierzyciel może zażądać od dłużnika usunięcia przyczyny naruszenia jego praw lub zwrócić się do sądu o zgodę na usunięcie takiej przyczyny we własnym zakresie, na koszt dłużnika. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku „obowiązku wykonania czynnosci”
 2. obowiązki osobiste mogą być spełnione wyłącznie przez dłużnika; w takim przypadku egzekucja bezposrednia prowadzona jest w drodze przymusu posredniego wobec majątku dłużnika i ma postać zobowiązania do uiszczenia opłat cywilnych lub odszkodowania - art. 580.

Egzekucja posrednia odnosi się do sposobu uzyskania swiadczenia pieniężnego będącego przedmiotem egzekucji poprzez przymusową sprzedaż ruchomosci lub nieruchomosci dłużnika.

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł wykonawczy lub decyzję wykonawczą?

2.1. Procedura
Czy decyzje zarówno sądowe, jak i pozasądowe podlegają wykonaniu w drodze egzekucji?

System prawa rumuńskiego przewiduje wykonalnosć decyzji zarówno sądowych, jak i pozasądowych. Istnieje zatem wiele rodzajów decyzji o mocy prawnej, takich jak akty notarialne, czeki, dyspozycje bankowe, mandaty itd.

Czy istnieje koniecznosć wystąpienia o tytuł wykonawczy

Uzyskanie takiego upoważnienia wymaga spełnienia trzech warunków: decyzja musi być wiążąca i wykonalna, zas swiadczenie ustalone przez sąd musi być pewne (okreslone lub możliwe do okreslenia), okreslone pieniężnie i należne.

Który sąd jest własciwy do prowadzenia egzekucji?

Z reguły własciwy jest sąd pierwszej instancji, czyli sąd, który zazwyczaj wydaje decyzję.

Do góryDo góry

Status prawny, rola, zadania i uprawnienia urzędników sądowych

Status prawny, rola, zadania i uprawnienia urzędników sądowych okreslone są szczegółowo specjalną ustawą nr 188/2000 w sprawie urzędników sądowych, z późniejszymi zmianami.

Czy wniosek egzekucyjny składa adwokat lub przedstawiciel innych zawodów prawniczych?

Wniosek egzekucyjny składa zainteresowana strona lub jej przedstawiciel prawny. Kwestia ta nie jest uregulowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jaka jest skala kosztów w podziale na poszczególne rodzaje srodków egzekucyjnych

Związek Krajowy Urzędników Sądowych ustala i aktualizuje za zgodą Ministra Sprawiedliwosci minimalne stawki opłat za usługi swiadczone przez urzędników sądowych.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwosci nr 2550/2006 z 14 listopada 2006 r. okresla następujące minimalne i maksymalne stawki opłat za usługi:

 1. Doręczenie pism procesowych: 20-400 RON
 2. Egzekucja bezposrednia:
  • eksmisja: osoby fizyczne 150-2200 RON, osoby prawne 5200 RON
  • ustanowienie opieki nad małoletnim lub ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego: 50-1000 RON
  • wizyty u małoletnich: 50-500 RON
  • przekazanie własnosci, wytyczenie granic nieruchomosci, ustanowienie służebnosci, dostawa towarów itd.: osoby fizyczne 60-2200 RON, osoby prawne 5200 RON
  • przywrócenie stanu sprzed robót lub rozbiórka budynków: osoby fizyczne 150-2200 RON, osoby prawne 5200 RON.
 3. Egzekucja posrednia
  • Postępowanie egzekucyjne z ruchomosci:
   • 60 RON w przypadku należnosci do 1000 RON; opłata w przypadku kwot poniżej 50 000 nie może przekroczyć 10%
   • 60 RON plus 2% kwoty powyżej 1000 RON; w przypadku kwot od 50 001 RON do 80 000 RON opłata wynosi 3%
   • jesli należnosć przekracza 1000 RON - opłata wynosi 2% w przypadku kwot od 80 001 RON do 100 000 RON, 1% w przypadku kwot powyżej 100 000 RON.
  • Postępowanie egzekucyjne z nieruchomosci:
   • 150 RON w przypadku należnosci do 1000 RON; opłata w przypadku kwot poniżej 50 000 nie może przekroczyć 10%
   • 150 RON plus 2% kwoty powyżej 1000 RON; w przypadku kwot od 50 001 RON do 80 000 RON opłata wynosi 3%
   • jesli należnosć przekracza 1000 RON - opłata wynosi 2% w przypadku kwot od 80 001 RON do 100 000 RON, 1% w przypadku kwot powyżej 100 000 RON.
 4. Zajęcie:
  • 60 RON w przypadku należnosci do 1000 RON; opłata w przypadku kwot poniżej 50 000 nie może przekroczyć 10%
  • 60 RON plus 2% kwoty powyżej 1000 RON; w przypadku kwot od 50 001 RON do 80 000 RON opłata wynosi 3%
  • jesli należnosć przekracza 1000 RON - opłata wynosi 2% w przypadku kwot od 80 001 RON do 100 000 RON oraz 1% w przypadku kwot powyżej 100 000 RON.
 5. Protest z powodu braku zapłaty weksla, w tym weksla własnego oraz czeku: 150-400 RON
 6. Potwierdzenie sytuacji faktycznej i dokonanie spisu niektórych składników majątku (art. 239 kodeksu postępowania cywilnego): osoby fizyczne 100-2200 RON, osoby prawne 5200 RON
 7. Sprzedaż na aukcji publicznej składnika majątku podlegającego zajęciu sądowemu: 150-2200 RON
 8. Sekwestr zabezpieczający: osoby fizyczne 100-1200 RON, osoby prawne 2200 RON
 9. Egzekucja: osoby fizyczne 100-1200 RON, osoby prawne 2200 RON
 10. Zajęcie zabezpieczające: osoby fizyczne 100-1200 RON, osoby prawne 2200 RON
 11. Rejestracja oferty: 50-350 RON
 12. Inne czynnosci lub działania wymagane prawem: 50-200 RON
 13. Konfiskata: 10% uzyskanej wartosci (stawka minimalna) - 10% uzyskanej wartosci (stawka maksymalna)
 14. Konsultacje w sprawie zastosowania srodków egzekucji: 20-200 RON.
2.2. Przesłanki materialne
Jakimi kryteriami kieruje się sąd, wydając decyzję o zastosowaniu srodków egzekucji?

Zgodnie z art. 3711 ust. 3 o sposobie egzekucji decyduje wierzyciel, a nie sąd: „Egzekucja może odbyć się w dowolnej postaci przewidzianej prawem. Środki podejmowane są jednoczesnie lub kolejno po sobie do czasu wykonania uznanego prawa, zapłaty odsetek, kar lub innych należnosci nałożonych zgodnie z prawem oraz uiszczenia kosztów egzekucji.

Do góryDo góry

Przepisy art. 3714 stanowią, iż podczas całego postępowania egzekucyjnego wierzyciel i dłużnik mogą pod nadzorem organu egzekucyjnego uzgodnić, że przedmiotem dochodzenia roszczeń jest wyłącznie, w całosci lub w częsci, dochód pieniężny dłużnika, że zbycie składników majątku będących przedmiotem postępowania nastąpi za zgodą obu stron lub że zapłata należnosci odbędzie się w odmienny sposób przewidziany prawem.

W odniesieniu do roszczeń?

Przepisy art. 2.1 przewidują trzy przesłanki udzielenia takiego upoważnienia: decyzja musi być ostateczna i wiążąca, a suma ustanowiona decyzją sądu - pewna, należna i wymagalna.

W przypadku gdy decyzja została podjęta przez sąd innego kraju, stosuje się procedurę dodatkową polegającą na wydaniu decyzji o uznaniu i zezwoleniu na wykonanie czynnosci na mocy rozporządzenia 105/1992 lub rozporządzenia 187/2003 w sprawie uznawania i wykonywania decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej.

W odniesieniu do dłużnika?

Artykuł 3713 k.p.c.: „Dochód i majątek dłużnika mogą być przedmiotem egzekucji, jesli przepisy prawa przewidują możliwosć ich zajęcia, lecz jedynie w zakresie koniecznym do zaspokojenia praw wierzycieli.

Majątek podlegający specjalnemu systemowi obrotu może być przedmiotem zajęcia wyłącznie na warunkach okreslonych przepisami prawa”.

Obowiązuje specjalna zasada, że warunkiem postępowania egzekucyjnego jest własciwe wezwanie dłużnika do sądu. Istnieją również inne szczegółowe przepisy dotyczące dłużnika, takie jak przepisy zabraniające wszczynania egzekucji wobec dłużnika będącego osobą małoletnią lub dorosłą, co do której orzeczono brak zdolnosci kierowania własnymi sprawami, chyba że posiada opiekuna.

Do góryDo góry

3. Przedmiot i charakter środków egzekucji

3.1. Jakie rodzaje składników majątkowych mogą być przedmiotem egzekucji?
Rachunki bankowe?

Tak

Ruchomości?

Tak

Zarejestrowane środki transportu?

Tak

Nieruchomości?

Tak

Inne?
Należy wymienić niektóre rodzaje przedmiotów lub roszczeń pieniężnych wyłączonych spod egzekucji

Niektóre rodzaje mienia wyłączone są spod egzekucji. Przepisy art. 406 kodeksu postępowania cywilnego określają przedmioty i elementy wyposażenia gospodarstwa domowego, jakie są niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie, w tym przedmioty kultu religijnego i zapasy żywności dla dłużnika i jego rodziny na okres dwóch miesięcy oraz opału na trzy miesiące w okresie zimy.

Miesięczna pensja netto dłużnika może być przedmiotem egzekucji, ale jedynie w pewnej części: w połowie w przypadku roszczeń alimentacyjnych i do jednej trzeciej w odniesieniu do innych rodzajów roszczeń.

Ponadto istnieje kategoria dochodów w całości wyłączonych spod egzekucji: są to zasiłki z tytułu śmierci, ciąży, porodu, opieki nad chorym dzieckiem, diety lub inne rodzaje zapomóg specjalnych oraz stypendia naukowe.

3.2. Jakie są skutki zastosowania środków egzekucji?
 • Jesli dłużnik nie zastosował się do srodka:
  • Czy zbycie jego mienia jest wciąż ważne?
  • Czy podlega sankcjom?

Artykuł 1082 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że:

Do góryDo góry

Kto nie stosuje się do przepisów z zakresu normalnych procedur egzekucji podlega karze nałożonej przez prezesa sądu egzekucyjnego, na wniosek powoda, w wysokosci od 50 do 500 RON.

Przy nakładaniu kary ustala się również charakter naruszenia”.

Utrudnianie wykonania decyzji sądu stanowi jednoczesnie przestępstwo w swietle przepisów kodeksu karnego.

 • W odniesieniu do osób trzecich:
  • Jakie są obowiązki banku w zakresie ujawnienia informacji i zajęcia rachunków bankowych?

Zgodnie z przepisami art. 3732 ust. 2-4 kodeksu postępowania cywilnego „na wniosek sądu egzekucyjnego lub urzędnika sądowego osoby posiadające dług pieniężny wobec dłużnika lub będące w posiadaniu pewnych składników jego majątku, który jest przedmiotem sądowego postępowania egzekucyjnego, zobowiązane są przekazać informacje konieczne do celów egzekucji.

Ponadto na wniosek sądu egzekucyjnego lub urzędnika sądowego instytucje, banki i inne osoby zobowiązane są przekazać na pismie dane i informacje konieczne do celów egzekucji, nawet jesli przepisy szczególne stanowią inaczej. Na wniosek urzędnika sądowego lub zainteresowanej strony sąd egzekucyjny może podjąć srodki okreslone w art. 108^1 ust. 1 pkt. 2 lit. f) oraz art. 108^3.

Sąd egzekucyjny i urzędnik sądowy zapewniają ochronę poufnosci otrzymanych informacji, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej”.

Jakie są sankcje za niezastosowanie się do nakazu ustanawiającego dany srodek?

Na wniosek urzędnika sądowego lub zainteresowanej strony sąd egzekucyjny może podjąć srodki okreslone w art. 108^1 ust. 1 pkt. 2 lit. f) oraz art. 108^3. Istnieje również możliwosć nałożenia i wykonania kary grzywny.

Do góryDo góry

3.3. Jaki jest termin obowiązywania takich środków?
 • Czy przepisy prawa lub nakaz sądowy wskazują jakiekolwiek ograniczenia czasowe?

4. Czy można odwołać się od decyzji ustanawiającej takie środki?

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

 1. w odniesieniu do czynnosci egzekucyjnych,
 2. w odniesieniu do nakazu egzekucyjnego - czyli zakresu egzekucji lub jej wykonania.
Kto może wniesć odwołanie?

Każda zainteresowana osoba - czyli przede wszystkim dłużnik.

Który sąd jest własciwy do rozpatrzenia odwołania?

Sąd egzekucyjny (zazwyczaj sąd pierwszej instancji zgodnie z art. 373 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku a);

Sąd, który wydał ostateczną decyzję o ustanowieniu srodka w przypadku b).

W jakim terminie należy wniesć odwołanie?

Artykuł 401 kodeksu postępowania cywilnego

Odwołanie można wniesć w terminie 15 dni od daty:

 1. uzyskania przez skarżącego wiedzy na temat nakazu egzekucyjnego, który jest przedmiotem zaskarżenia, lub odmowy zastosowania się do nakazu egzekucyjnego,
 2. otrzymania przez zainteresowaną stronę informacji lub zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w drodze zajęcia. Jesli przedmiotem zajęcia jest regularny dochód, bieg terminu, w którym dłużnik może wniesć odwołanie, rozpoczyna się najpóźniej w dniu pierwszego zajęcia dochodów przez osobę trzecią,
 3. otrzymania nakazu przez dłużnika sprzeciwiającego się egzekucji lub przyjęcia przez niego do wiadomosci pierwszej decyzji egzekucyjnej, jesli nie otrzymał nakazu lub tytuł wykonywany jest bez wezwania.

Odwołanie w sprawie wyjasnienia znaczenia, zakresu lub zastosowania nakazu egzekucyjnego może być wniesione w dowolnym czasie w trakcie biegu terminu na złożenie wniosku o egzekucję.

Odwołanie obejmujące roszczenia osób trzecich z zakresu prawa własnosci lub innych praw rzeczowych do mienia będącego przedmiotem egzekucji może być wniesione w terminie 15 dni od daty zbycia lub przymusowego przekazania mienia.

Brak wniesienia odwołania w terminie okreslonym w drugim ustępie nie uniemożliwia osobie trzeciej wykonania jej prawa na podstawie osobnego wniosku złożonego zgodnie z przepisami prawa.

Jaki jest skutek odwołania?

Artykuł 404 kodeksu postępowania cywilnego

(1) W przypadku przyjęcia odwołania w sprawie egzekucji sąd, stosownie do przypadku, uchyla nakaz egzekucyjny, nakazuje jego zmianę, unieważnienie lub zaniechanie wykonania, unieważnienie lub wyjasnienie nakazu egzekucyjnego bądź wykonanie tytułu egzekucyjnego, w przypadku którego nastąpiła odmowa realizacji.

 (1^1) W przypadku uznania, że egzekutor bezzasadnie odmówił wszczęcia lub wykonania egzekucji, a czyn ten nie stanowi przestępstwa, sąd egzekucyjny, po otrzymaniu powiadomienia na mocy art. 399, nakłada na egzekutora grzywnę (…), a na wniosek zainteresowanej strony orzeka o odszkodowaniu za poniesioną z tego tytułu szkodę.

(2) W przypadku odrzucenia odwołania skarżący może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkód poniesionych wskutek opóźnienia w egzekucji, a jesli zaskarżenie zostało wniesione w złej wierze podlega on karze grzywny (…).

Kto może wniesć odwołanie?

Dalsze informacje

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Rumunia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 11-05-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania