Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Roemenië

Laatste aanpassing: 19-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. Grondvoorwaarden 2.2.
3. Voorwerp en aard van de executiemiddelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen aan executie onderworpen worden? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen? 3.2.
3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen? 3.3.
4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing die de executiemaatregel oplegt? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

Definitie van tenuitvoerlegging

De bepalingen over tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken zijn te vinden in de artikelen 372 tot en met 580 van de Codul de procedurã civilã (het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: “c.p.c.”).

In de Roemeense rechtsorde is de tenuitvoerlegging de tweede fase in burgerlijke en handelszaken. Het voornaamste doel ervan is ervoor te zorgen dat rechten die in een vonnis of buitengerechtelijke schikking zijn vastgesteld of verleend, daadwerkelijk en doeltreffend worden erkend. Als gevolg daarvan kan degene die in of buiten rechte in het gelijk is gesteld, door middel van executie de (natuurlijke of rechts-)persoon die zijn recht heeft geschonden, dwingen het vonnis na te komen en met behulp van de bevoegde autoriteiten zijn recht doen gelden.

Lijst van tenuitvoerleggingsmaatregelen waarmee de veroordeelde schuldenaar kan worden gedwongen tot een doen, een nalaten of het betalen van een bepaald bedrag.

Het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft een lijst van directe en indirecte dwangmiddelen.

De volgende dwangmiddelen zijn direct als zij betrekking hebben op het voorwerp van de verbintenis die gedwongen ten uitvoer wordt gelegd:

 • gedwongen levering van roerende of onroerende goederen - artikelen 572-5801;
 • gedwongen tenuitvoerlegging van een verbintenis om iets te doen of na te laten - artikel 5802 - 5805 c.p.c. en de artikelen 1073 en 1075 tot en met 1077 van de Codul civil, het Roemeense burgerlijk wetboek.

Bij de tenuitvoerlegging van een verbintenis om iets te doen onderscheidt de wet de volgende dwangmiddelen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Een verbintenis om iets te doen kan ook door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen. De schuldeiser kan de schuldenaar verzoeken de bron van de verhindering om zijn (de schuldeisers) rechten uit te oefenen, weg te nemen, of hij/zij kan de rechtbank verzoeken om toestemming de bron zelf weg te nemen, op kosten van de schuldenaar. Dezelfde regel is van toepassing in geval van een verbintenis tot het verrichten van een rechtshandeling.
 2. Hoogstpersoonlijke verbintenissen kunnen enkel door de schuldenaar in persoon worden nagekomen; dergelijke verbintenissen worden ten uitvoer gelegd door indirecte dwangmiddelen op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar: een privaatrechtelijke boete en/of schadevergoeding (artikel 5803 c.p.c.).

Indirecte dwangmiddelen zijn middelen om het geldbedrag dat het voorwerp van de executoriale titel is, te verkrijgen door gedwongen verkoop van roerende of onroerende vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

2. Onder welke voorwaarden mag een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

2.1. De procedure
Zijn zowel rechterlijke als niet-rechterlijke beslissingen een executoriale titel?

Naar Roemeens recht zijn zowel rechterlijke als niet-rechterlijke beslissingen een executoriale titel. Allerlei soorten juridische beslissingen zijn een executoriale titel, waaronder notariële akten, maar ook cheques, bankorders, boetes, enzovoort.

Moet een verzoek tot tenuitvoerlegging worden ingediend?

Er zijn drie voorwaarden voor tenuitvoerlegging: de beslissing moet definitief zijn, de schuldeiser moet een executoriale titel hebben en het in rechte vastgestelde bedrag moet zeker (bepaald of bepaalbaar), vaststaand en opeisbaar zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Welke rechter is bevoegd in executiegeschillen?

Gewoonlijk is de rechter in eerste aanleg bevoegd, dat wil zeggen de rechter die de zaak ten gronde heeft behandeld.

Rechtsstatus, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gerechtsdeurwaarders

De rechtsstatus, rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gerechtsdeurwaarders worden gedetailleerd beschreven in bijzondere wet nr. 188/2000 betreffende gerechtsdeurwaarders, zoals nadien gewijzigd en aangevuld.

Moeten verzoeken om tenuitvoerlegging worden ingediend door een advocaat of een lid van een andere juridische beroepsgroep?

Verzoeken tot tenuitvoerlegging kunnen worden ingediend door de betrokken partij of door een vertegenwoordiger. Op dit punt bestaan geen dwingende voorschriften.

Overzicht van de kosten van verschillende soorten dwangmiddelen

De Uniunea Naþionalã a Executorilor Judecãtoreºti (nationale unie van gerechtsdeurwaarders) stelt onder toezicht van de minister van Justitie de minimumhonoraria voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders vast.

Bij ordin (verordening) nr. 2550/2006 van de minister van Justitie van 14 november 2006 zijn de volgende minimum- en maximumhonoraria voor deze diensten vastgesteld:

 1. Betekening en kennisgeving van proceshandelingen: 20-400 RON.
 2. Directe tenuitvoerlegging:
  • ontruiming: 150-2 200 RON voor natuurlijke personen en 5 200 voor rechtspersonen
  • benoeming van een voogd of vaststellen van de woonplaats van een minderjarige: 50-1 000 RON
  • omgangsrecht van minderjarigen: 50-500 RON
  • bezitsverschaffing, vaststellen van de grenzen van onroerende goederen, erfdienstbaarheden, levering van goederen enzovoort: 60-2 200 RON voor natuurlijke personen en 5 200 voor rechtspersonen
  • sloop van werken of gebouwen: 150-2 200 RON voor natuurlijke personen en 5 200 voor rechtspersonen.
 3. Indirecte tenuitvoerlegging:
  • Uitwinning van roerende goederen van de schuldenaar:
   • 60 RON voor schulden tot en met 1 000 RON; voor bedragen lager dan 50 000 RON mag het honorarium niet hoger zijn dan 10%
   • 60 RON plus 2% van het bedrag boven 1 000 RON; 3% voor bedragen van 50 001 tot en met 80 000 RON
   • voor schulden hoger dan 1 000 RON: 2% voor bedragen van 80 001 tot en met 100 000 RON en 1% voor bedragen boven 100 000 RON.
  • Uitwinning van onroerende goederen van de schuldenaar:
   • 150 RON voor schulden tot en met 1 000 RON; voor bedragen lager dan 50 000 RON mag het honorarium niet hoger zijn dan 10%
   • 150 RON plus 2% van het bedrag boven 1 000 RON; 3% voor bedragen van 50 001 RON tot en met 80 000 RON
   • voor schulden hoger dan 1 000 RON: 2% voor bedragen van 80 001 tot en met 100 000 RON en 1% voor bedragen boven 100 000 RON.
 4. Derdenbeslag:
  • 60 RON voor schulden tot en met 1 000 RON; voor bedragen lager dan 50 000 RON mag het honorarium niet hoger zijn dan 10%
  • 60 RON plus 2% van het bedrag boven 1 000 RON;
  • 3% voor bedragen van 50 001 tot en met 80 000 RON;
  • voor schulden hoger dan 1 000 RON: 2% voor bedragen van 80 001 tot en met 100 000 RON en 1% voor bedragen boven 100 000 RON.
 5. Protest tegen niet-betalen van wissels, promessen en cheques: 150-400 RON.
 6. Vaststelling van feitelijke situaties en opmaken van een boedelbeschrijving (artikel 239 c.p.c.): 100-2 200 RON voor natuurlijke personen en 5 200 RON voor rechtspersonen.
 7. Openbare verkoop van vermogensbestanddelen die door de rechter zijn toegewezen: 150-2 200 RON.
 8. Conservatoir beslag: 100-1 200 RON voor natuurlijke personen en 2 200 voor rechtspersonen.
 9. Gerechtelijke bewaring: 100-1 200 RON voor natuurlijke personen en 2 200 voor rechtspersonen.
 10. Conservatoir derdenbeslag: 100-1 200 RON voor natuurlijke personen en 2 200 voor rechtspersonen.
 11. Proces-verbaal van offerte: 50-350 RON.
 12. Andere wettelijk voorgeschreven handelingen of verrichtingen: 50-200 RON.
 13. Confiscatie: 10% van de opbrengst (minimumhonorarium) - 10% van de opbrengst (maximumhonorarium).
 14. Advies over de toepassing van dwangmiddelen: 20-200 RON.
2.2. Grondvoorwaarden
Welke criteria past de rechter of de wet toe voor dwangmiddelen?

Uit hoofde van artikel 3711, lid 3, beslist niet de rechter, maar de schuldeiser hoe een beslissing ten uitvoer wordt gelegd: “Tenuitvoerlegging kan plaatsvinden op elke wijze die bij de wet is voorzien. Dwangmiddelen kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens worden toegepast totdat het in de executoriale titel erkende recht is verwezenlijkt, rente, boeten of andere bedragen die in de wet zijn neergelegd, zijn betaald en de kosten van de tenuitvoerlegging zijn vergoed.”

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Artikel 3714 bepaalt dat de schuldeiser en de schuldenaar tijdens de tenuitvoerlegging onder toezicht van het tenuitvoerleggende orgaan kunnen overeenkomen dat vorderingen enkel (geheel of gedeeltelijk) op het inkomen van de schuldenaar kunnen worden verhaald, dat uitwinning van vermogensbestanddelen die het voorwerp zijn van de procedure in onderlinge overeenstemming plaatsvindt of dat de schuld op een andere wettelijk toegestane wijze wordt voldaan.

En voor vorderingen?

Zoals vermeld onder vraag 2.1 zijn er drie voorwaarden voor tenuitvoerlegging: de beslissing moet definitief zijn, de schuldeiser moet een executoriale titel hebben en het in rechte vastgestelde bedrag moet zeker (bepaald of bepaalbaar), vaststaand en opeisbaar zijn.

Als een vonnis is gewezen door een andere, buitenlandse rechter, is een aanvullende procedure nodig: een beslissing waarbij het vonnis wordt erkend en verlof tot tenuitvoerlegging wordt gegeven, uit hoofde van ofwel verordening nr. 105/1992 ofwel verordening nr. 187/2003 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen gewezen in de lidstaten van de Europese Unie.

En voor de schuldenaar?

Artikel 3713 c.p.c. bepaalt: “Verhaal kan worden genomen op het inkomen en de vermogensbestanddelen van de schuldenaar als zij krachtens de wet vatbaar zijn voor executie, maar uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het verwezenlijken van de rechten van de schuldeiser.

Vermogensbestanddelen die onder een bijzonder stelsel van rechtsverkeer vallen, kunnen enkel in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden worden uitgewonnen.”

Een bijzondere voorwaarde ten aanzien van de schuldenaar is dat de tenuitvoerleggingsprocedure pas kan beginnen nadat de executoriale titel aan de schuldenaar is betekend. In andere bijzondere bepalingen over de schuldenaar is bijvoorbeeld vastgelegd dat tegen minderjarige of meerderjarige handelingsonbekwaam verklaarde schuldenaren geen dwangmiddelen kunnen worden toegepast, tenzij zij een voogd of curator hebben.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Voorwerp en aard van de executiemiddelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen aan executie onderworpen worden?
Bankrekeningen?

Ja.

Roerende goederen?

Ja.

Vervoermiddelen die registergoederen zijn?

Ja.

Onroerende goederen?

Ja.

Andere?
Soorten goederen of geldvorderingen die niet vatbaar zijn voor tenuitvoerlegging

Sommige vermogensbestanddelen komen niet in aanmerking voor tenuitvoerleggingsmaatregelen. In artikel 406 van het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering worden de roerende goederen genoemd die niet kunnen worden uitgewonnen: die voorwerpen en goederen in de inboedel die absoluut noodzakelijk zijn voor het gezin van de schuldenaar, met inbegrip van religieuze voorwerpen, voedsel dat dient tot de behoefte van de schuldenaar en het gezin van de schuldenaar gedurende twee maanden, en voorwerpen die ertoe dienen de schuldenaar en zijn gezin tijdens de winter gedurende drie maanden te verwarmen.

Bovendien kan slechts tot een bepaald bedrag beslag worden gelegd op het salaris of pensioen van de schuldenaar, namelijk de helft van zijn of haar netto maandsalaris in geval van onderhoudsverplichtingen en maximaal een derde van zijn of haar netto maandsalaris in geval van andere soorten vorderingen.

Een deel van het inkomen is volledig vrijgesteld van beslag: bijstand in geval van overlijden of zwangerschap, bijstand aan vrouwen na een bevalling, aan personen die een ziek kind verzorgen, dagvergoedingen, andere speciale vergoedingen en studiebeurzen.

3.2. Wat zijn de gevolgen van de executiemaatregelen?
 • De schuldenaar die zich niet aan de maatregel houdt:
  • Kan hij nog steeds over de vermogensbestanddelen beschikken?
  • Kunnen sancties worden opgelegd?

Artikel 1082, lid 2, c.p.c. bepaalt:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

“Hij die de regels betreffende de gewone tenuitvoerleggingsprocedure niet nakomt, wordt op verzoek van de eiser door de president van het executiegerecht bestraft met een boete van 50 tot 500 RON.

De aard van de schending wordt vastgesteld bij het opleggen van de sanctie.”

Verzet tegen de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing is bovendien een strafbaar feit in de zin van het wetboek van strafrecht.

 • Derden:
  • Wat zijn de verplichtingen van de bank wat betreft exhibitie van gegevens en beslag op bankrekeningen?

In artikel 3732, leden 2 tot en met 4, c.p.c. is het volgende bepaald: “Op verzoek van het executiegerecht of de gerechtsdeurwaarder verstrekken derden die de schuldenaar een geldbedrag schuldig zijn of vermogensbestanddelen onder zich hebben die vatbaar zijn voor beslag, de nodige inlichtingen met het oog op de tenuitvoerlegging.

Bovendien stellen instellingen, banken en anderen het executiegerecht of de gerechtsdeurwaarder op verzoek schriftelijk in kennis van de nodige gegevens en inlichtingen met het oog op de tenuitvoerlegging, zelfs als bij bijzondere wet anders is bepaald. Op verzoek van de gerechtsdeurwaarder of de betrokken partij kan het executiegerecht de maatregelen van artikel 1081, leden 1 en 2, onder f, en artikel 1083 nemen.

Het executiegerecht en de gerechtsdeurwaarder zorgen ervoor dat de ontvangen inlichtingen vertrouwelijk worden behandeld, tenzij de wet anders bepaalt.”

Wat zijn de sancties voor niet-naleving van het vonnis tot toepassing van het dwangmiddel?

Op verzoek van de gerechtsdeurwaarder of de betrokken partij kan het executiegerecht de maatregelen van artikel 1081, leden 1 en 2, onder f, en artikel 1083 nemen. Daarnaast kunnen boetes worden opgelegd en ten uitvoer gelegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.3. Welke geldigheid hebben deze maatregelen?
 • Is het dwangmiddel gedurende een beperkte periode geldig (bepaald in de wet of in het gerechtelijk bevel)?

4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing die de executiemaatregel oplegt?

Hoger beroep tegen tenuitvoerlegging

 1. tegen de tenuitvoerleggingshandelingen zelf
 2. tegen de executoriale titel - d.w.z. tegen de strekking of de toepassing van de executoriale titel

Wie kan deze beslissing aanvechten?

Iedere belanghebbende - in de eerste plaats de schuldenaar.

Welke rechter is bevoegd in executiegeschillen?

Het executiegerecht (voor punt a hierboven: gewoonlijk de districtsrechtbank, uit hoofde van artikel 373, tweede alinea, c.p.c.).

Voor punt b: het gerecht dat de executoriale titel heeft afgegeven.

Wat is de termijn voor hoger beroep tegen de beslissing?

Artikel 401 c.p.c.

Hoger beroep kan worden ingesteld binnen 15 dagen vanaf de datum waarop:

 1. de appellant kennis heeft genomen van het betwiste tenuitvoerleggingsbevel of van de weigering het tenuitvoerleggingsbevel op te volgen;
 2. de betrokken partij de kennisgeving of betekening (afhankelijk van het geval) van het beslag heeft ontvangen. Als beslag wordt gelegd op regelmatige inkomsten, begint de termijn voor hoger beroep door de schuldenaar niet later dan de dag waarop voor de eerste maal onder de derde beslag wordt gelegd op een bedrag;
 3. de schuldenaar die de tenuitvoerlegging betwist, de sommatie heeft ontvangen of op de datum waarop hij/zij kennis heeft genomen van de eerste tenuitvoerleggingsbeslissing, in gevallen waarin hij/zij de sommatie niet heeft ontvangen of met de tenuitvoerlegging wordt begonnen zonder sommatie.

Een hoger beroep betreffende de uitlegging van de betekenis, de strekking of de toepassing van de executoriale titel kan te allen tijde worden ingesteld binnen de termijn voor het verzoek om tenuitvoerlegging.

Derden die aanspraak maken op eigendom of andere zakelijke rechten op het uit te winnen vermogensbestanddeel, kunnen tot 15 dagen na verkoop of gedwongen levering van het vermogensbestanddeel hoger beroep instellen.

Het verzuim binnen de in de tweede alinea neergelegde termijn hoger beroep in te stellen, staat er niet aan in de weg dat de derde overeenkomstig de wet een afzonderlijke vordering instelt om zijn recht op te eisen.

Wat is het gevolg van het hoger beroep?

Artikel 404 c.p.c.

1. Als de rechter de grieven tegen de tenuitvoerlegging gegrond acht, zal hij, afhankelijk van de zaak, de betwiste tenuitvoerleggingshandeling vernietigen of wijzigen, de tenuitvoerlegging vernietigen of stoppen, de executoriale titel vernietigen of uitleggen, of het betwiste tenuitvoerleggingsbevel bekrachtigen.

11. Als de weigering van de executant om met de tenuitvoerlegging te beginnen of een tenuitvoerleggingshandeling uit te voeren ongegrond wordt bevonden, kan het executiegerecht, dat daarvan uit hoofde van artikel 399 in kennis is gesteld, de executant een boete opleggen, een en ander als het feit niet strafbaar is, [...] en op verzoek van de betrokken partij, vergoeding van de geleden schade toekennen.

2. Als het hoger beroep wordt verworpen, kan de appellant op verzoek worden veroordeeld tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de vertraging van de tenuitvoerlegging, en, als het hoger beroep niet te goeder trouw was ingesteld, wordt een boete opgelegd […].

Nadere inlichtingen

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk