Kummissjoni Ewropea > NGE > Infurzar tas-sentenzi > Rumanija

L-aħħar aġġornament: 11-05-2009
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Infurzar tas-sentenzi - Rumanija

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. L-infurzar xi jfisser fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali? 1.
2. Liema huma l-kundizzjonijiet skont liema jistgħu jinħarġu titolu jew deċiżjoni eżegwibbli? 2.
2.1. Il-proċedura 2.1.
2.2. Kundizzjonijiet sustantivi 2.2.
3. Għan u xorta ta’ miżuri ta’ infurzar 3.
3.1. X’tipi ta’ assi jistgħu jkunu soġġetti għal infurzar? 3.1.
3.2. X’inhuma l-effetti ta’ miżuri ta’ infurzar? 3.2.
3.3. X’inhija l-validità ta’ miżuri bħal dawn? 3.3.
4. Hemm possibiltà ta’ appell kontra d-deċiżjoni ta’ għoti ta’ miżura bħal din? 4.

 

1. L-infurzar xi jfisser fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali?

Jekk jogħġbok agħti definizzjoni ta' infurzar

Id-dispożizzjonijiet dwar l-infurzar fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali jinsabu fl-Artikoli 372-580 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili tar-Rumanija.

Skont is-sistema legali Rumena, l-infurzar jirrappreżenta t-tieni stadju fi proċedimenti ċivili jew kummerċjali, u l-għan ewlieni tiegħu huwa li jkun żgurat rikonoxximent effikaċi u effiċjenti ta' drittijiet mogħtija b'deċiżjoni ta' qorti jew b'arranġament mhux ġudizzjarju. Bħala riżultat, bil-proċedura ta' infurzar id-detentur ta' dritt stabbilit b'deċiżjoni ġudizzjarja jew mhux ġudizzjarja ikun jista' jobbliga lill-persuna (fiżika jew ġuridika) li tkun kisret id-dritt biex tkun konformi miegħu u tirrestawra l-istat tad-dritt bl-għajnuna tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat.

Jekk jogħġbok agħmel lista ta' miżuri ta' infurzar li jistgħu jobbligaw u jġiegħlu lill-awtur tar-reat biex jieħu azzjoni, li ma jħalluhx jieħu azzjoni jew biex iħallas ċerta somma

Il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili Rumen jagħti lista ta' miżuri ta' infurzar diretti u indiretti.

Il-metodi ta' infurzar li ġejjin jikkwalifikaw bħala diretti jekk ikunu jikkonċernaw l-oġġett tal-obbligazzjoni li jkollha tkun infurzata:

 • infurzar ta' kunsinna ta' assi mobbli, infurzar ta' kunsinna ta' assi fissi - art. 572-5801
 • l-infurzar ta' obbligazzjoni li wieħed jagħmel xi ħaġa jew li ma jagħmilx xi ħaġa - art. 5802 - 5805 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili u l-art. 1073, 1075-1077 tal-Kodiċi Ċivili.

Fejn obbligazzjoni li wieħed jagħmel xi ħaġa tkun infurzata, l-liġi tiddistingwi bejn il-metodi ta' eżekuzzjoni li ġejjin

FuqFuq

 1. L-obbligazzjoni tista' tkun sodisfatta wkoll minn persuna li ma tkunx id-debitur. F'din is-sitwazzjoni, il-kreditur ikun intitolat li jitlob lid-debitur biex ineħħi l-kawża li minnha joriġina l-ksur tad-drittijiet tal-kreditur jew li jitlob lill-qorti għal permess biex ineħħi l-kawża huwa nnifsu bi spejjeż tad-debitur. L-istess regola tapplika fil-każ ta' "obbligazzjoni li wieħed jaġixxi”
 2. obbligazzjonijiet personali jistgħu jiġu sodisfatti mid-debitur biss; f'dan il-każ, eżekuzzjoni diretta ssir b'kontroll indirett li jkollu effett fuq l-assi tad-debitur: obbligazzjoni ta' ħlas ta' tariffi ċivili u/jew għal ħsara. - sezzjoni 580.

Infurzar indirett jirreferi għall-mezzi għall-kisba tal-ammont ta' flus li jkun l-oġġett tal-eżekuzzjoni bl-eżekuzzjoni tal-bejgħ tal-assi mobbli jew fissi tad-debitur.

2. Liema huma l-kundizzjonijiet skont liema jistgħu jinħarġu titolu jew deċiżjoni eżegwibbli?

2.1. Il-proċedura 
Deċiżjoni ġudizzjarja u mhux ġudizzjarja t-tnejn huma eżegwibbli?

Is-sistema tad-dritt Rumen tirrikonoxxi deċiżjonijiet kemm ġudizzjarji kif ukoll mhux ġudizzjarji bħala eżegwibbli. Għalhekk, hemm ħafna tipi ta' deċiżjonijiet legali, inklużi dokumenti awtentiċi maħruġa minn nutara pubbliċi, kif ukoll ċekkijiet, ordnijiet bankarji, multi, eċċ.

Tkun meħtieġa applikazzjoni għal ordni ta' infurzar

Hemm tliet kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni bħal din: id-deċiżjoni għandha tkun torbot u eżegwibbli, u li l-ammont stabbilit mill-qorti ikun ċert (determinat jew determinabbli), likwidu u dovut.

FuqFuq

Liema qorti għandha ġurisdizzjoni f'każijiet ta' infurżar?

Ġeneralment l-ewwel qorti jkollha ġurisdizzjoni, il-qorti li soltu tagħti d-deċiżjoni.

L-istatus legali, ir-rwol, ir-responsabbiltà u s-setgħat tal-uffiċjali tal-qorti

L-istatus legali, ir-rwol, is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-uffiċjali tal-qorti jissemmew fid-dettall fl-Att normattiv speċjali Nru 188/2000 dwar uffiċjali tal-qorti, kif emendat u supplimentat sussegwentament.

Applikazzjonijiet għal infurzar għandhom isiru minn avukat jew minn membru ta' fergħa oħra tal-professjoni legali?

Applikazzjonijiet għall-infurzar jistgħu jkunu ppreżentati mill-parti interessata jew mir-rappreżentant legali tagħha. M'hemmx dispożizzjonijiet obbligatorji dwar din l-materja.

Jekk jogħġbok agħti skala tal-ispejjeż għal kull xorta ta' miżura ta' infurzar

L-Unjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali tal-Qorti tistabbilixxi u, bl-approvazzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja, taġġorna t-tariffi minimi għal servizzi mogħtija minn uffiċjali tal-qorti.

L-Ordni Nru 2550/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 tal-Ministeru tal-Ġustizzja tistabbilixxi t-tariffi minimi u massimi li ġejjin għas-servizzi mogħtija għal:

 1. Notifika ta' proċess: RON 20 - 400
 2. Infurzar dirett:
  • żgumbramenti: RON 150 - 2 200 għal persuna fiżika u RON 5 200 għal persuna ġuridika
  • għall-għoti tal-kustodja jew biex ikun stabbilit id-domiċilju ta' minuri: RON 50 - 1 000
  • żjarat tal-minuri: RON 50 - 500
  • l-għoti tal-pussess, id-delimitazzjoni tal-konfini ta' proprjetà, servituwijiet, kunsinna ta' prodotti, eċċ.: RON 60 - 2 200 għal persuna fiżika u RON 5 200 għal persuna ġuridika
  • it-twaqqigħ ta' xogħol jew bini: RON 150 - 2 200 għal persuna fiżika u RON 5 200 għal persuna ġuridika.
 3. Infurzar indirett:
  • Proċedimenti għal debitu li jinvolvu assi mobbli:
   • RON 60 għal debiti sa RON 1 000 - għal ammonti anqas minn RON 50 000, it-tariffa tista' ma taqbiżx l- 10%
   • RON 60 b'żieda ta' 2% għal kull ammont li jaqbeż RON 1 000 - għall-ammonti bejn RON 50 001 u RON 80 000, it-tariffa hija ta' 3%
   • Fejn debiti jaqbżu RON 1 000 - 2% għal ammonti bejn RON 80 001 u RON 100 000, 1% għal ammonti li jaqbżu RON 100 000.
  • Proċedimenti għal debitu li jinvolvi assi fissi:
   • RON 150 għal debiti sa RON 1 000 - għal ammonti inqas minn RON 50 000, it-tariffa tista' ma taqbiżx l-10%
   • RON 150 b'żieda ta' 2% għal kull ammont li jaqbeż RON 1 000 - għall-ammonti bejn
   • RON 50 001 u RON 80 000, it-tariffa hija ta' 3% 
   • fejn id-debiti jaqbżu RON 1 000 - 2% għal ammonti bejn RON 80 001 u RON 100 000, 1% għal ammonti li jaqbżu RON 100 000.
 4. Sekwestru:
  • RON 60 għal debiti sa RON 1 000 - għal ammonti iżgħar minn RON 50 000, it-tariffa tista' ma taqbiżx l-10%
  • RON 60 b'żieda ta' 2% ta' kull ammont li jaqbeż RON 1 000 - għal ammonti bejn RON 50 001 u
  • RON 80 000, it-tariffa hija 3%
  • Fejn id-debiti jaqbżu RON 1 000 - 2% għal ammonti bejn RON 80 001 u RON 100 000, u 1% għal ammonti li jaqbżu RON 100 000.
 5. Protest għal nuqqas ta' ħlas ta' kambjali, promissory notes u ċekkijiet: RON 150 - 400
 6. Rikonoxximent ta' sitwazzjonijiet de facto u inventarju ta' ċerti assi (sezzjoni 239 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili): RON 100 - 2 200 għal persuni fiżiċi u RON 5 200 għal persuni ġuridiċi
 7. Bejgħ f'irkant pubbliku ta' assi assenjati mill-qorti: RON 150 - 2 200
 8. Assigurazzjoni ipotekarja: RON 100 - 1 200 għal persuni fiżiċi u RON 2 200 għal persuni ġuridiċi
 9. Eżekuzzjoni: RON 100 - 1 200 għal persuni naturali u RON 2 200 għal persuni legali
 10. Assigurazzjoni b'sekwestru: RON 100 - 1 200 għal persuni fiżiċi u RON 2 200 għal persuni ġuridiċi
 11. Reġistrazzjoni ta' offerta: RON 50 - 350
 12. Kull att jew operazzjoni oħra meħtieġa skont il-liġi: RON 50 - 200
 13. Konfiski: 10% tal-valur miksub (tariffa minima) - 10% tal-valur miksub (tariffa massima)
 14. Konsultazzjonijiet dwar l-użu ta' miżuri ta' infurzar: RON 20 - 200.
2.2. Kundizzjonijiet sustantivi
Liema huma l-kriterji użati mill-qorti għall-għoti skont il-liġi ta' miżura ta' infurzar?

Skont is-sezzjoni 3711(3) mhux il-qorti iżda l-kreditur li jiddeċiedi dwar ix-xorta ta' infurzar: "L-eżekuzzjoni tista' tieħu kull forma pprovduta mil-liġi. Il-miżuri għandhom jitmexxew fl-istess waqt jew wara xulxin sakemm ikunu infurzati l-kisba tad-dritt rikonoxxut, il-ħlas tal-imgħaxijiet, il-penalitajiet jew ammonti oħra, mogħtija mil-liġi, u l-ħlas tal-ispejjeż għall-eżekuzzjoni.

FuqFuq

Is-sezzjoni 3714 tistipula li, matul il-proċedimenti kollha ta' eżekuzzjoni, il-kreditur u d-debitur jistgħu jiftiehmu, taħt is-superviżjoni tal-korp ta' eżekuzzjoni, li talbiet għandhom ikunu infurzati, parzjalment jew kollha, biss kontra d-dħul finanzjarju tad-debitur, li l-bejgħ ta' assi li jkunu soġġetti għall-proċedimenti għandu jitmexxa bi qbil reċiproku jew li l-ħlas tad-debitu għandu jsir b'mod alternattiv skont il-liġi.

Dwar it-talbiet?

Kif stipulat fis-sezzjoni 2.1, hemm tliet kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni bħal din: id-deċiżjoni għandha tkun torbot u finali, u l-ammont stabbilit bid-deċiżjoni tal-qorti għandu jkun ċert, pagabbli u dovut.

Fejn deċiżjoni tkun ittieħdet minn qorti oħra fi stat ieħor, għandha tintuża proċedura supplimentari, jiġifieri deċiżjoni li tagħraf u tawtorizza l-azzjoni, jew skont ir-regolament 105/1992 jew ir-regolament 187/2003 dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Dwar id-debitur?

Is-sezzjoni 3713  tal-KPĊ: "Id-dħul u l-assi tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri ta' infurzar jekk, skont il-liġi, jistgħu jkunu ssekwestrati, iżda biss sakemm ikun meħtieġ għall-infurzar tad-drittijiet tal-kreditur.

Assi soġġetti għal reġim speċjali ta' ċirkolazzjoni jistgħu jkunu ssekwestrati biss skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.”

F'dak li għandu x'jaqsam mad-debitur, hemm kundizzjoni speċjali li tistipula li ebda proċedura ta' eżekuzzjoni m'għandha tkun infurzata sakemm id-debitur jitħarrek kif għandu jkun. Hemm ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi oħra dwar id-debitur, bħal dawk dwar debituri taħt l-età jew adulti dikjarati bħala li mhux kapaċi jmexxu l-affarijiet tagħhom, li kontrihom huwa impossibbli li jinbdew miżuri ta' infurzar jekk huma ma jkollhomx tutur jew prokuratur.

FuqFuq

3. Għan u xorta ta’ miżuri ta’ infurzar

3.1. X’tipi ta’ assi jistgħu jkunu soġġetti għal infurzar?
Kotba tal-bank?

Iva

Assi mobbli tanġibbli?

Iva

Mezzi reġistrati ta’ trasport?

Iva

Proprjetà immobbli?

Iva

Oħrajn?
Jekk jogħġbok semmi ċerti tipi ta’ talbiet għal affarijiet jew flus li mhumiex suġġetti għal miżuri ta’ infurzar

Hemm ċerti assi u proprjetajiet li mhumiex soġġetti għal miżuri ta’ infurzar. Fir-rigward ta’ assi mobbli, is-sezzjoni 406 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Rumen tidentifika l-oġġetti u l-assi kollha fid-dar li huma assolutament meħtieġa għad-debitur u għall-familja tad-debitur, inklużi oġġetti reliġjużi, affarijiet tal-ikel u merċi meħtieġa għal manteniment tad-debitur u tal-familja tad-debitur għal perjodu ta’ xahrejn, u oġġetti użati mid-debitur u mill-familja tad-debitur biex isaħħnu d-dar għal tliet xhur matul ix-xitwa.

Barra minn hekk, is-salarju jew il-pensjoni tad-debitur jistgħu jkunu soġġetti għal infurzar iżda biss sa ċertu limitu, jiġifieri nofs is-salarju nett ta’ kull xahar tiegħu jew tagħha għal talbiet ta’ manteniment u sa terz tas-salarju nett ta’ kull xahar tiegħu jew tagħha fil-każ ta’ xort’oħra ta’ talbiet.

Barra minn hekk, hemm kategorija ta’ dħul li hija eżentata għal kollox minn infurzar: għajnuna mogħtija f’każ ta’ mewt jew tqala, għal nisa immedjatament wara t-tqala, għal persuni li jkunu qed jieħdu kura ta’ tifel jew tifla morda, benefiċċji ta’ kuljum, kull benefiċċju ieħor speċjali u boroż ta’ studju akkademiku.

FuqFuq

3.2. X’inhuma l-effetti ta’ miżuri ta’ infurzar?
 • Għad-debitur li jonqos li jkun konformi mal-miżura:
  • Il-bejgħ tal-assi tiegħu jew tagħha jkun għadu validu?
  • Jista' huwa jew hija jkunu suġġetti għal sanzjonijiet?

It-tieni sottosezzjoni tas-sezzjoni 1082 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili tgħid li:

 "Kull persuna li tonqos li tħares ir-regoli dwar proċeduri standard ta' infurzar teħel piena mill-president tal-qorti ta' infurzar, fuq talba tal-attur, ta' multa ta' RON 50 sa 500.

In-natura tal-ksur tkun ukoll stabbilita meta tkun imposta l-penali.”

Fl-istess waqt, skont il-Kodiċi Kriminali, huwa reat li wieħed ifixkel l-infurzar ta' deċiżjoni ta' qorti.

 • Vis-à-vis terzi:
  • Liema huma l-obbligi tal-bank dwar l-iżvelar ta' informazzjoni dwar kontijiet u s-sekwestru tagħhom?

Skont is-sottosezzjoni 2-4 tas-sezzjoni 3732 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili "Fuq talba tal-qorti ta' infurzar jew tal-uffiċjal tal-qorti, persuni li jkollhom jagħtu somma flus lid-dibitur jew li jkollhom fil-pussess tagħhom xi assi tiegħu/tagħha li jkunu s-suġġett ta' proċedimenti ta' infurzar ġudizzjarju, għandhom jagħtu l-informazzjoni meħtieġa għall-finijiet ta' infurzar.

Barra minn hekk, fuq talba tal-qorti ta' infurzar jew tal-uffiċjal tal-qorti, istituzzjonijiet, banek u kull persuna oħra għandhom jinnotifikaw, bil-miktub, id-dejta u l-informazzjoni meħtieġa għall-finijiet ta' infurzar, ukoll jekk liġijiet speċjali jipprovdu mod ieħor. Fuq it-talba tal-uffiċjal tal-qorti jew tal-parti interessata, il-qorti ta' infurzar tista' tieħu l-miżuri msemmija fis-sezzjoni 108^1(1)(2)(f) u fis-sezzjoni 108^3.

FuqFuq

Il-qorti tal-infurzar u l-uffiċjal tal-qorti għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li tkun waslet tkun ittrattata b'kunfidenzjalità sakemm il-liġi ma tistipulax mod ieħor.”

Liema huma s-sanzjonijiet għal disprezz għall-ordni li tipprovdi l-miżura? 

Fuq talba tal-uffiċjal tal-qorti jew tal-parti interessata, il-qorti tal-eżekuzzjoni tista' tieħu l-miżuri stipulati fis-sezzjoni 108^1(1)(2)(f) u fis-sezzjoni 108^3. Jistgħu jkunu imposti u infurzati multi.

3.3. X’inhija l-validità ta’ miżuri bħal dawn?
 • Hemm perjodu limitat ta’ żmien mogħti mil-liġi jew li jissemma’ fl-ordni tal-qorti?

4. Hemm possibiltà ta’ appell kontra d-deċiżjoni ta’ għoti ta’ miżura bħal din?

Appell kontra l-infurzar

 1. kontra atti tal-istess infurzar
 2. kontra l-att ġudizzjarju eżekuzzjoni - i.e. dwar l-iskop jew l-implimentazzjoni tal-eżekuzzjoni.
Min jista' jikkontesta din id-deċiżjoni?

Kull persuna interessata - għalhekk, l-ewwel u qabel kollox, id-debitur

Liema hija l-qorti kompetenti fejn għandu jkun ippreżentat appell bħal dan?

Il-qorti ta' infurzar (ġeneralment il-qorti tal-ewwel istanza skont it-tieni punt tas-sezzjoni 373 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili fil-każ a);

Il-qorti li tkun ippronunzjat l-aħħar għoti tad-deċiżjoni fil-każ b)

X'terminu hemm għal appell kontra d-deċiżjoni?

Is-sezzjoni 401 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili

FuqFuq

Appell jista' jkun ippreżentat fi żmien 15-il jum mid-data li fiha:

 1. l-appellant ikun sar jaf bl-ordni ta' infurzar li huwa jikkontesta jew li fiha jirrifjuta li jikkonforma ma' ordni ta' infurzar;
 2. il-parti interessata tkun irċeviet, skont il-każ, il-komunikazzjoni jew l-avviż dwar il-bidu tal-konfiska. Jekk ikun konfiskat dħul finanzjarju regolari, il-perjodu permess għal appell mid-debitur jibda mhux aktar tard mid-data tal-konfiska tal-ewwel ammont minn dan id-dħul mit-terza parti;
 3. id-debitur li jikkontesta l-infurzar ikun irċieva l-att ġudizzjarju jew fid-data li fiha jkun irrikonoxxa l-ewwel deċiżjoni ta' infurzar fil-każijiet fejn ma jkunx irċieva l-att ġudizzjarju, jew li fiha l-ordni tkun infurzata mingħajr taħrika.

Appelli dwar spjegazzjonijiet tat-tifsiriet, l-iskop jew l-applikazzjon tal-att ġudizzjarju ta' eżekuzzjoni jistgħu jkunu ppreżentati f'kull żmien fit-terminu għal talba għal infurzar.

Appelli li jinvolvu talbiet ta' terzi dwar proprjetà jew drittijiet oħra reali fuq l-assi soġġett għall-infurzar jistgħu jkunu ppreżentati fi żmien 15-il jum minn meta jntemm il-bejgħ jew mid-data tal-kunsinna infurzata tal-assi.

In-nuqqas ta' appell fi żmien it-terminu ta' skadenza stipulat fit-tieni punt ma jfixkilx lit-terz milli jeżerċita d-drittijiet tiegħu/tagħha permezz ta' talba separata ppreżentata skont il-liġi.

X'inhuwa l-effett ta' appell bħal dan?

Is-sezzjoni 404 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili

(1) Jekk il-qorti tilqa' l-appell kontra l-infurzar, skont il-każ, hija jew tħassar l-att ġudizzjarju ta' eżekuzzjoni jew tordna li jkun emendat, annullat jew li jitwaqqaf l-infurzar, tordna l-annullament jew l-ispjegazzjoni tal-att ġudizzjarju ta' eżekuzzjoni jew l-implimentazzjoni tal-ordni ta' infurzar li l-eżekuzzjoni tagħha ma tkunx intlaqgħet.

(1^1) Fejn ir-rifjut tal-eżekutant li jibda jew li jwettaq l-infurzar jitqies li ma jkunx ġustifikat, jekk l-att ma jkunx reat kriminali, il-qorti ta' infurzar mgħarrfa skont is-sezzjoni 399, tkun tista' tikkundanna lill-eżekutant għal ħlas ta' multa ( ..), u, fuq talba tal-parti interessata, timponi ħlas għal ħsara tal-offiża li tkun saret.

(2) Fejn appell ma jintlaqax, l-appellant jista' jkun obbligat, meta ssir talba għal dan, li jħallas għall-ħsara tat-telf li jkun sar b'riżultat tad-dewmien fl-infurzar, u, jekk l-appell ikun ġie ppreżentat b'mala fidi, huwa jkun jeħtieġlu jħallas multa (...).

Aktar tagħrif

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Infurzar tas-sentenzi - Informazzjoni Ġenerali | Rumanija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 11-05-2009

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit