Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Rumānija

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Rumānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē izpilde civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot izpildrakstu vai izpildāmu lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materiālie nosacījumi 2.2.
3. Izpildes pasākumu mērķis un veids 3.
3.1. Kāda veida aktīviem var piemērot izpildi? 3.1.
3.2. Kādas ir izpildes pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāds ir šādu pasākumu spēkā esības termiņš? 3.3.
4. Vai var pārsūdzēt lēmumu, ar kuru noteikts šāds pasākums? 4.

 

1. Ko nozīmē izpilde civillietās un komerclietās?

Lūdzu, sniedziet izpildes definīciju!

Noteikumi par izpildi civillietās un komerclietās ir ietverti Rumānijas Civilprocesa kodeksa 372.-580. pantā.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību sistēmu izpilde ir otrais posms civilajā vai komerciālajā tiesvedībā, un tās galvenais mērķis ir nodrošināt to tiesību efektīvu atzīšanu, kas piešķirtas ar tiesas lēmumu vai ārpustiesas kārtībā. Tādējādi izpildes procedūra ļauj ar tiesas vai citas iestādes lēmumu piešķirtu tiesību turētājam noteikt (fiziskai vai juridiskai) personai, kura pārkāpusi tiesības, pienākumu tās ievērot un atjaunot tiesiskumu ar kompetento valsts iestāžu atbalstu.

Lūdzu, uzskaitiet izpildes pasākumus, saskaņā ar kuriem pārkāpējam var tikt noteikts pienākums rīkoties, atturēties no rīcības vai maksāt konkrētu summu!

Rumānijas Civilprocesa kodeksā ir sniegts tiešo un netiešo izpildes pasākumu uzskaitījums.

Par tiešām ir uzskatāmas šādas izpildes metodes, ja tās attiecas uz izpildāmā pienākuma priekšmetu:

 • kustamā īpašuma piespiedu nodošana, pamatlīdzekļu piespiedu nodošana - 572.-5801. pants
 • tāda pienākuma izpilde, kas paredz īstenot kādu rīcību vai atturēties no kādas rīcības - Civilprocesa kodeksa 5802.-5805. pants un Civilkodeksa 1073. pants un 1075.-1077. pants.

Attiecībā uz tāda pienākuma izpildi, kas paredz īstenot kādu rīcību, likumā ir nošķirtas šādas izpildes metodes:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. pienākumu var izpildīt arī persona, kas nav debitors. Šādā situācijā kreditoram ir tiesības pieprasīt, lai debitors novērš kreditora tiesību pārkāpuma cēloni, vai arī viņš var lūgt tiesai atļauju pašam novērst šo cēloni uz debitora rēķina. Tas pats noteikums attiecas uz „pienākumu rīkoties”
 2. personīgos pienākumus var izpildīt tikai debitors; šajā gadījumā tiešo izpildi veic ar netiešu ierobežojumu, kas ietekmē debitora aktīvus: tiek noteikts pienākums samaksāt civilos maksājumus un/vai atlīdzināt zaudējumus - Civilprocesa kodeksa 580.

Netiešā izpilde ir tādas naudas summas iegūšana, kas ir izpildes priekšmets, nosakot debitora kustamā īpašuma vai pamatlīdzekļu piespiedu pārdošanu.

2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izdot izpildrakstu vai izpildāmu lēmumu?

2.1. Procedūra
Vai izpildāmi ir gan tiesu, gan citu iestāžu lēmumi?

Rumānijas tiesību sistēma par izpildāmiem atzīst gan tiesu, gan citu iestāžu lēmumus. Tādējādi ir vairāku veidu juridiski lēmumi, tostarp autentiski dokumenti, ko izdevuši valsts notāri, kā arī čeki, banku pārveduma rīkojumi, naudas sodi utt.

Vai ir jāiesniedz pieteikums par izpildes rīkojumu?

Ir trīs nosacījumi, lai to varētu darīt: lēmumam jābūt saistošam un izpildāmam, un tiesas noteiktajai summai jābūt konkrētai (noteiktai vai nosakāmai), skaidrā naudā un pienācīgā apjomā.

Kam ir jurisdikcija attiecībā uz izpildes lietām?

Parasti jurisdikcija ir pirmajai tiesai, tiesai, kas parasti izdod lēmumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas amatpersonu juridiskais statuss, uzdevums, pienākumi un pilnvaras

Tiesas amatpersonu juridiskais statuss, uzdevums, pilnvaras un pienākumi ir sīki izklāstīti īpašā normatīvajā aktā Nr. 188/2000 par tiesas amatpersonām, kas vēlāk grozīts un papildināts.

Vai pieteikumi par izpildi jāiesniedz juristam vai kādam citas juridiskas profesijas pārstāvim?

Pieteikumus par izpildi var iesniegt vai nu ieinteresētā persona, vai arī tās juridiskais pārstāvis. Šajā jautājumā nepastāv obligāti nosacījumi.

Lūdzu, sniedziet izmaksu uzskaitījumu par katru izpildes pasākumu!

Tiesas amatpersonu valsts apvienība nosaka un ar tieslietu ministra apstiprinājumu koriģē minimālās maksas par tiesas amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem.

Tieslietu ministrijas 2006. gada 14. novembra Rīkojumā Nr. 2550/2006 tika noteiktas šādas minimālās un maksimālās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

 1. Dokumentu nodošana: RON 20-400
 2. Tiešā izpilde:
  • izlikšana: RON 150-2200 fiziskām personām un RON 5200 juridiskām personām
  • aizbildnības piešķiršana vai pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana nepilngadīgajam: RON 50-1000
  • nepilngadīgo apmeklēšana: RON 50-500
  • valdījuma piešķiršana, īpašuma robežu noteikšana, servitūti, preču piegāde utt.: RON 60-2200 fiziskām personām un RON 5200 juridiskām personām
  • būvju vai ēku nojaukšana: RON 150-2200 fiziskām personām un RON 5200 juridiskām personām.
 3. Netiešā izpilde
  • Parādu tiesvedība, kas saistīta ar kustamiem īpašumiem:
   • RON 60 par parādiem līdz RON 1000, bet par summām, kas mazākas nekā RON 50 000, maksa nedrīkst pārsniegt 10 %
   • RON 60 plus 2 % no jebkuras summas, kas pārsniedz RON 1000, bet par summām no RON 50 001 līdz RON 80 000 maksa ir 3 %
   • ja parāds pārsniedz RON 1000 - 2 % par summām no RON 80 001 līdz RON 100 000, 1 % par summām, kas pārsniedz RON 100 000.
  • Parādu tiesvedība, kas saistīta ar pamatlīdzekļiem:
   • RON 150 par parādiem līdz RON 1000, bet par summām, kas mazākas par RON 50 000, maksa nedrīkst pārsniegt 10 %
   • RON 150 plus 2 % no jebkuras summas, kas pārsniedz RON 1000, bet par summām no RON 50 001 līdz RON 80 000 maksa ir 3 %
   • ja parāds pārsniedz RON 1000 - 2 % par summām no RON 80 001 līdz RON 100 000, 1 % par summām, kas pārsniedz RON 100 000.
 4. Apķīlāšana:
  • RON 60 par parādiem līdz RON 1000, bet par summām, kas mazākas nekā RON 50 000, maksa nedrīkst pārsniegt 10 %
  • RON 60 plus 2 % no jebkuras summas, kas pārsniedz RON 1000, bet par summām no RON 50 001 līdz RON 80 000 maksa ir 3 %
  • ja parāds pārsniedz RON 1000 - 2 % par summām no RON 80 001 līdz RON 100 000 un 1 % par summām, kas pārsniedz RON 100 000.
 5. Vekseļu, parādzīmju un čeku nemaksāšanas noprotestēšana: RON 150-400
 6. De facto situāciju apstiprināšana un atsevišķu aktīvu uzskaite (Civilprocesa kodeksa 239. pants): RON 100-2200 fiziskām personām un RON 5200 juridiskām personām
 7. Tiesas piešķirto aktīvu pārdošana atklātā izsolē: RON 150-2200
 8. Mantas aprakstīšanas apdrošināšana: RON 100-1200 fiziskām personām un RON 2200 juridiskām personām
 9. Izpilde: RON 100-1200 fiziskām personām un RON 2200 juridiskām personām
 10. Apķīlāšanas apdrošināšana: RON 100-1200 fiziskām personām un RON 2200 juridiskām personām
 11. Piedāvājuma reģistrēšana: RON 50-350
 12. Jebkādas citas darbības vai operācijas, ko paredz likums: RON 50-200
 13. Konfiskācija: 10 % no sasniegtās vērtības (minimālā maksa), 10 % no sasniegtās vērtības (maksimālā maksa)
 14. Konsultācijas par izpildes pasākumu izmantošanu: RON 20-200.
2.2. Materiālie nosacījumi
Kādi ir tiesas izmantotie kritēriji, lai noteiktu izpildes pasākumu?

Saskaņā ar 3711. panta 3. punktu nevis tiesa, bet gan kreditors izlemj, kāds būs izpildes veids: „Izpilde var tikt īstenota jebkurā no likumā paredzētajiem veidiemPasākumus veic vienlaicīgi vai secīgi, līdz ir panākta tiesību atzīšana, procentu maksājumu, naudas sodu vai citu ar likumu noteiktu summu un izpildes izmaksu samaksa.”

Lapas augšmalaLapas augšmala

3714. pants paredz, ka visā izpildes procesā kreditors un debitors izpildes institūcijas uzraudzībā var vienoties par to, ka prasības ir daļēji vai pilnībā jāizpilda tikai attiecībā uz debitora finanšu ieņēmumiem, ka to aktīvu pārdošana, uz kuriem attiecas process, ir jāveic saskaņā ar savstarpēju vienošanos vai ka parāda atmaksa jāveic alternatīvā veidā saskaņā ar likumu.

Attiecībā uz prasībām

Kā noteikts 2.1. punktā, ir trīs nosacījumi, lai noteiktu izpildes pasākumu: lēmumam jābūt saistošam un galīgam, un summai, kas noteikta ar tiesas lēmumu, jābūt konkrētai, samaksājamai un pienācīgai.

Ja lēmumu ir pieņēmusi cita tiesa no citas valsts, jāizmanto papildu procedūra, t. i., lēmums, ar ko atzīst un apstiprina konkrēto rīcību, vai nu atbilstīgi Noteikumiem 105/1992, vai arī Noteikumiem 187/2003 par Eiropas Savienības dalībvalstu lēmumu atzīšanu un izpildi.

Attiecībā uz debitoru

CPK 3713. pants: „Debitora ieņēmumiem un aktīviem var piemērot izpildes procedūru, ja saskaņā ar likumu tos var apķīlāt, bet tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs kreditoru tiesību īstenošanai.

Aktīvus, kam piemēro īpašu aprites režīmu, var apķīlāt tikai saskaņā ar likumā paredzētajiem nosacījumiem.

Attiecībā uz debitoru ir īpašs nosacījums, kas paredz, ka nedrīkst īstenot izpildes procedūru, ja vien debitoram par to nav pienācīgi oficiāli paziņots. Ir arī citi īpaši noteikumi attiecībā uz debitoru, piemēram, noteikumi par nepilngadīgiem vai pieaugušiem debitoriem, kas atzīti par tādiem, kuri nespēj pārvaldīt savas lietas un pret kuriem nevar uzsākt izpildes pasākumus, ja vien viņiem nav aizbildņa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Izpildes pasākumu mērķis un veids

3.1. Kāda veida aktīviem var piemērot izpildi?
Banku kontiem?

Materiāliem kustamiem īpašumiem?

Reģistrētiem transportlīdzekļiem?

Nekustamam īpašumam?

Citiem aktīviem?
Lūdzu, norādiet konkrētus mantu vai naudas prasījumus, kuriem nepiemēro izpildes pasākumus!

Ir noteiktu veidu aktīvi un īpašumi, kuriem nepiemēro izpildes pasākumus. Kā kustamie aktīvi Rumānijas Civilprocesa kodeksa 406. pantā ir noteikti visi mājsaimniecības līdzekļi un aktīvi, kas ir absolūti nepieciešami debitoram un debitora ģimenei, ieskaitot reliģiskus priekšmetus, pārtikas produktus un pārtikas preces, kas vajadzīgas, lai uzturētu debitoru un debitora ģimeni divus mēnešus, un līdzekļus, ko debitors un debitora ģimene izmanto apkurei trīs mēnešus ziemas periodā.

Turklāt izpildi var piemērot debitora algai vai pensijai, taču tikai līdz noteiktam apjomam, proti, pusei no viņa mēneša neto algas attiecībā uz uzturēšanas prasījumiem un līdz vienai trešdaļai no viņa mēneša neto algas attiecībā uz citu veidu prasījumiem.

Turklāt ir ieņēmumu kategorija, kura ir pilnīgi atbrīvota no izpildes pasākumu piemērošanas: pabalsts nāves vai grūtniecības gadījumā, pabalsts sievietēm pēcdzemdību periodā, pabalsts personām, kuru aprūpē ir slimi bērni, dienas nauda, jebkādi citi īpaši pabalsti un akadēmiskās stipendijas.

3.2. Kādas ir izpildes pasākumu sekas?
 • Ja debitors neizpilda pasākumu:
  • Vai rīkošanās ar viņa aktīviem joprojām ir spēkā?
  • Vai viņam var piemērot sankcijas?

Civilprocesa kodeksa 1082. panta otrajā daļā ir noteikts, ka:

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja kāda persona neievēro noteikumus par standarta izpildes procedūrām, izpildes tiesas priekšsēdētājs par to piespriež naudas sodu no RON 50 līdz RON 500.

Pārkāpuma veidu nosaka arī, piemērojot naudas sodu.”

Tajā pašā laikā Kriminālkodekss paredz, ka tiesas lēmuma izpildes kavēšana ir likumpārkāpums.

 • Attiecībā uz trešām personām:
  • Kādi ir bankas pienākumi saistībā ar informācijas izpaušanu un kontu apķīlāšanu?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 3732. panta 2.-4. punktu „Pēc izpildes tiesas vai tiesas amatpersonas pieprasījuma personas, kas debitoram ir parādā naudas summu vai kam pieder daži no tā aktīviem, kuri ir tiesas izpildes procesa priekšmets, sniedz informāciju, kas vajadzīga izpildes mērķiem.

Turklāt pēc izpildes tiesas vai tiesas amatpersonas pieprasījuma iestādes, bankas un jebkuras citas personas rakstiski dara zināmu informāciju, kas vajadzīga izpildes mērķiem, pat ja īpaši likumi paredz pretējo. Pēc tiesas amatpersonas vai ieinteresētās puses lūguma izpildes tiesa var veikt pasākumus, kas izklāstīti 108^1. panta 1. punkta 2. apakšpunkta f) daļā un 108^3. pantā.

Izpildes tiesa un tiesas amatpersona nodrošina, ka saņemtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, ja vien likums neparedz citādi.

Kādas ir sankcijas, ja netiek izpildīts rīkojums, ar ko nosaka pasākumu?

Pēc tiesas amatpersonas vai ieinteresētās puses lūguma izpildes tiesa var veikt pasākumus, kas izklāstīti 108^1. panta 1. punkta 2. apakšpunkta f) daļā un 108^3. pantā. Var arī tikt noteikti un piemēroti naudas sodi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.3. Kāds ir šādu pasākumu spēkā esības termiņš?
 • Vai pastāv ierobežots laika periods, ko nosaka likums vai paredz tiesas rīkojums?

4. Vai var pārsūdzēt lēmumu, ar kuru noteikts šāds pasākums?

Izpildes pārsūdzība:

 1. pret pašiem izpildes aktiem;
 2. pret izpildrakstu, t. i., izpildes apjomu vai īstenošanu.
Kas var apstrīdēt šo lēmumu?

Ikviena ieinteresētā persona, tādējādi pirmām kārtām - debitors.

Kura ir kompetentā tiesa, kurā jāiesniedz šāda pārsūdzība?

Izpildes tiesa (apakšpunkta a) gadījumā parasti pirmās instances tiesa saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 373. panta otro ievilkumu).

Apakšpunkta b) gadījumā tiesa, kas paziņojusi galīgo lēmumu, ar kuru nosaka pasākumu.

Kāds ir termiņš lēmuma pārsūdzēšanai?

Civilprocesa kodeksa 401. pants

Pārsūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no dienas, kad:

 1. apelācijas sūdzības iesniedzējs uzzinājis par izpildes rīkojumu, ko tas apstrīd, vai par atteikumu izpildīt izpildes rīkojumu;
 2. ieinteresētā persona atkarībā no konkrētā gadījuma ir saņēmusi paziņojumu par apķīlāšanas uzsākšanu. Ja apķīlā regulāros ieņēmumus, periods, kas atvēlēts debitora pārsūdzības iesniegšanai, sākas ne vēlāk kā dienā, kurā trešā persona apķīlājusi pirmo summu no šādiem ieņēmumiem;
 3. debitors, kurš apstrīd izpildi, ir saņēmis rakstu, vai dienā, kad tas ir atzinis pirmo izpildes lēmumu, gadījumos, ja tas nav saņēmis rakstu vai rīkojums tiek izpildīts bez uzaicinājuma uz tiesu.

Pārsūdzības attiecībā uz izpildraksta nozīmes skaidrojumiem, saturu vai piemērošanu var iesniegt jebkurā laikā, ievērojot termiņu izpildes pieprasīšanai.

Pārsūdzības, kas saistītas ar trešo personu prasījumiem attiecībā uz īpašumtiesībām vai citām mantiskām tiesībām uz aktīvu, kam piemēro izpildi, var iesniegt 15 dienu laikā no pārdošanas pabeigšanas vai dienas, kad veikta aktīva piespiedu nodošana.

Pārsūdzības neiesniegšana otrajā ievilkumā paredzētajā termiņā neliedz trešai personai īstenot savas tiesības, iesniedzot atsevišķu prasību saskaņā ar likumu.

Kādas ir šādas pārsūdzības sekas?

Civilprocesa kodeksa 404. pants

(1) Ja tiesa atļauj iesniegt pārsūdzību pret izpildi atkarībā no konkrētā gadījuma, tā vai nu atceļ izpildrakstu, vai arī izdod rīkojumu to grozīt, anulēt, vai arī izbeigt izpildi, anulēt vai izskaidrot izpildrakstu vai īstenot izpildes rīkojumu, kura izpilde tika atteikta.

(1^1) Ja izpildītāja atteikumu sākt vai veikt izpildi uzskata par nepamatotu un ja šāda rīcība nav kriminālpārkāpums, izpildes tiesa, kas informēta saskaņā ar 399. pantu, var piespriest izpildītājam naudas sodu (...), un pēc ieinteresētās personas lūguma noteikt maksu par kaitējumu, kas šādi radies.

(2) Ja pārsūdzība tiek noraidīta, apelācijas sūdzības iesniedzējam pēc pieprasījuma var tikt noteikts pienākums segt zaudējumus, kas radušies izpildes kavēšanas dēļ, un, ja pārsūdzība iesniegta ar negodprātīgu nolūku, viņam pieprasa maksāt naudas sodu (...).

Cita informācija

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Rumānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste