Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Rumunija

Naujausia redakcija: 11-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Rumunija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką reiškia vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdytinas dokumentas arba sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materialinės sąlygos 2.2.
3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Koks vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks tokių priemonių galiojimo terminas? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę numatantį sprendimą? 4.

 

1. Ką reiškia vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Prašom pateikti vykdymo apibrėžtį

Nuostatos, susijusios su vykdymu civilinėse ir komercinėse bylose, įtvirtintos Rumunijos civilinio proceso kodekso 372-580 straipsniuose.

Pagal Rumunijos teisės sistemą vykdymas yra antras civilinės arba komercinės bylos etapas, o pagrindinis jo tikslas - užtikrinti veiksmingą ir efektyvų teismo sprendime arba taikos sutartyje pripažintų teisių vykdymą. Vykdymo procedūra leidžia teismo sprendime arba neteisminiame ginčo sprendime nustatytos teisės turėtojui įpareigoti teisę pažeidusį asmenį (fizinį arba juridinį) jos laikytis ir atkurti teisę padedant kompetentingoms valstybės institucijoms.

Prašom pateikti vykdymo priemonių, kuriomis galima riboti pažeidėjo veiksmų laisvę, užkirsti kelią veiksmui atlikti arba sumokėti tam tikrą pinigų sumą, sąrašą

Rumunijos civilinio proceso kodekse pateiktas tiesioginių ir netiesioginių vykdymo priemonių sąrašas.

Toliau nurodyti vykdymo būdai laikomi tiesioginiais, jeigu jie susiję su vykdytinos pareigos dalyku:

 • kilnojamojo daikto perdavimas, nekilnojamojo daikto perdavimas - 572-5801 straipsniai
 • priverstinis veiksmų vykdymas arba susilaikymas nuo veiksmų atlikimo - Civilinio proceso kodekso 5802-5805 straipsniai ir Civilinio kodekso 1073, 1075-1077 straipsniai.

Įstatyme išskiriami šie vykdymo būdai priverstinio veiksmų vykdymo atveju:

 1. pareigą taip pat gali įvykdyti kitas asmuo, ne skolininkas. Šiuo atveju kreditorius turi teisę prašyti, kad skolininkas pašalintų kreditoriaus teisių pažeidimo priežastį arba kad teismas leistų pačiam kreditoriui skolininko sąskaita pašalinti atitinkamą priežastį. Ta pati taisyklė taikoma esant „pareigai atlikti veiksmus“
 2. asmenines prievoles gali įvykdyti tik skolininkas; šiuo atveju vykdymas atliekamas netiesioginėmis prievartos priemonėmis, nukreiptomis į skolininko turtą: pareiga padengti išlaidas ir (arba) atlyginti nuostolius (Civilinio proceso kodekso 580).

Netiesioginis vykdymas grindžiamas priemonėmis, skirtomis piniginėms sumoms, kurios yra vykdymo dalykas, išieškoti, kai šiuo tikslu parduodamas skolininko kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas.

viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdytinas dokumentas arba sprendimas?

2.1. Procedūra
Ar teismo ir ne teismo sprendimai yra vykdytini?

Rumunijos teisės sistemoje vykdytinais pripažįstami teismo ir ne teismo sprendimai. Yra daug teisinių dokumentų rūšių, įskaitant oficialius notarų dokumentus, taip pat čekius, banko pavedimus, baudos kvitus ir t. t.

Ar būtina kreiptis dėl vykdomojo sprendimo priėmimo?

Sprendimo vykdymui keliamos trys sąlygos: sprendimas turi būti privalomas ir vykdytinas, o teismo nustatyta suma turi būti aiškiai apibrėžta (nustatyta arba ją galima nustatyti), mokama grynaisiais pinigais ir mokėtina.

Kam priklauso vykdymo bylų jurisdikcija?

Paprastai jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismas, t. y. sprendimą priėmęs teismas.

Antstolių teisinis statusas, vaidmuo, atsakomybė ir įgaliojimai

Antstolių teisinis statusas, vaidmuo, įgaliojimai ir atsakomybė išsamiai nustatyti specialiame Antstolių įstatyme Nr. 188/2000 su paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Ar prašymus dėl vykdymo turėtų pateikti advokatas arba kitos teisinės profesijos atstovas?

Prašymus dėl vykdymo gali pateikti suinteresuotoji šalis arba jos teisinis atstovas. Privalomų nuostatų šiuo klausimu nėra.

Prašom nurodyti kiekvienos vykdymo priemonės išlaidų dydį

Nacionalinė antstolių sąjunga nustato ir teisingumo ministrui pritarus atnaujina minimalius mokesčius už antstolių suteiktas paslaugas.

2006 m. lapkričio 14 d. teisingumo ministro įsakyme Nr. 2550/2006 nustatyti šie minimalūs ir maksimalūs paslaugų mokesčiai:

viršųviršų

 1. dokumento įteikimas: 20-400 RON (Rumunijos lėjų);
 2. tiesioginis vykdymas:
  • iškeldinimas: 150-2 200 RON fiziniam asmeniui ir 5 200 RON juridiniam asmeniui
  • skiriant nepilnamečio globą arba nustatant jo nuolatinę gyvenamąją vietą: 50-1 000 RON
  • nepilnamečių lankymas: 50-500 RON
  • valdymo teisių perdavimas, žemės nuosavybės ribų nustatymas, servitutai, daiktų perdavimas ir t. t.: 60-2 200 RON fiziniam asmeniui ir 5 200 RON juridiniam asmeniui
  • statinių arba pastatų nugriovimas: 150-2 200 RON fiziniam asmeniui ir 5 200 RON juridiniam asmeniui.
 3. netiesioginis vykdymas:
  • skolos išieškojimas kilnojamųjų daiktų atveju:
   • 60 RON už skolas, neviršijančias 1 000 RON; už sumas, mažesnes nei 50 000 RON, mokestis negali viršyti 10 %
   • 60 RON ir 2 %, kai skola viršija 1 000 RON; už sumas nuo 50 001 RON iki 80 000 RON imamas 3 % mokestis
   • 2 % už sumas nuo 80 001 RON iki 100 000 RON; 1 % už sumas, viršijančias 100 000 RON.
  • skolos išieškojimas nekilnojamųjų daiktų atveju:
   • 150 RON už skolas iki 1 000 RON; už sumas, mažesnes nei 50 000 RON, mokestis negali viršyti 10 %
   • 150 RON ir 2 %, kai skola viršija 1 000 RON; už sumas nuo 50 001 RON iki 80 000 RON imamas 3 % mokestis
   • 2 % už sumas nuo 80 001 RON iki 100 000 RON; 1 % už sumas, viršijančias 100 000 RON.
 4. areštas:
  • 60 RON už skolas iki 1 000 RON; už sumas, mažesnes nei 50 000 RON, mokestis negali viršyti 10 %
  • 60 RON ir 2 %, kai skola viršija 1 000 RON; už sumas nuo 50 001 RON iki 80 000 RON imamas 3 % mokestis
  • 2 % už sumas nuo 80 001 RON iki 100 000 RON ir 1 % už sumas, viršijančias 100 000 RON.
  • Prieštaravimas dėl įsakomojo vekselio, paprastojo vekselio ir čekių nesumokėjimo: 150-400 RON
 5. Faktinių aplinkybių pripažinimas ir tam tikro turto apskaita (Civilinio proceso kodekso 239 straipsnis): 100-2 200
 6. RON fiziniams asmenims ir 5 200 RON juridiniams asmenims
 7. Teismo nustatyto turto pardavimas varžytinėse: 150-2 200 RON
 8. Turto arešto draudimas: 100-1 200 RON fiziniams asmenims ir 2 200 RON juridiniams asmenims
 9. Vykdymas: 100-1 200 RON fiziniams asmenims ir 2 200 RON juridiniams asmenims
 10. Arešto draudimas: 100-1 200 RON fiziniams asmenims ir 2 200 RON juridiniams asmenims
 11. Pasiūlymo registravimas: 50-350 RON
 12. Visi kiti įstatyme nustatyti veiksmai arba operacijos: 50-200 RON
 13. Konfiskavimas: 10 % nuo pasiektos vertės (minimalus mokestis) - 10 % nuo pasiektos vertės (maksimalus mokestis)
 14. Konsultacijos dėl vykdymo priemonių taikymo: 20-200 RON.
  2.2. Materialinės sąlygos
  Kokiais kriterijais teismas vadovaujasi nustatydamas vykdymo priemonę?

  Pagal 3711 straipsnio 3 dalį ne teismas, o kreditorius pasirenka vykdymo formą: „Vykdymas gali būti atliekamas bet kokia įstatyme nustatyta forma. Priemonės turi būti taikomos vienu metu arba viena po kitos, iki bus įgyvendinta pripažinta teisė, sumokėtos palūkanos, baudos arba kitos įstatyme nustatytos sumos, sumokėtos vykdymo išlaidos.

  viršųviršų

  3714 straipsnyje nustatyta, kad viso vykdymo proceso metu kreditorius ir skolininkas, vykdymo įstaigos prižiūrimi, gali susitarti, kad reikalavimai turėtų būti visiškai arba iš dalies įvykdyti tik iš skolininko piniginių pajamų, kad turtas, esantis vykdymo objektu, turėtų būti parduodamas bendru sutarimu arba kad skolos turėtų būti sumokamos kitu įstatyme numatytu būdu.

  Reikalavimų atžvilgiu?

  Kaip nustatyta 2.1 skyriuje, sprendimo vykdymui keliamos trys sąlygos: sprendimas turi būti privalomas ir galutinis, o teismo sprendime nustatyta suma turi būti aiškiai apibrėžta, mokama grynaisiais ir mokėtina.

  Kai sprendimą priėmė kitas teismas kitoje valstybėje, turi būti taikoma papildoma procedūra, t. y. priimamas sprendimas, kuriuo pripažįstama ir leidžiama atlikti veiksmus pagal Nutarimą Nr. 105/1992 arba Nutarimą 187/2003 dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų pripažinimo ir vykdymo.

  Skolininko atžvilgiu?

  Civilinio proceso kodekso 3713 straipsnis: Į skolininko pajamas ir turtą galima nukreipti vykdymo priemones, jeigu pagal įstatymą juos galima areštuoti, tačiau tik tiek, kiek to reikia kreditoriaus teisėms įgyvendinti.

  Turtas, kuriam taikomas specialus apyvartos režimas, gali būti areštuojamas tik įstatyme nustatytomis sąlygomis.“

  Skolininkui taikoma speciali sąlyga, kurioje nustatyta, kad negalima vykdyti jokios vykdomosios procedūros, kol skolininkas apie tai tinkamai neinformuojamas. Taip pat yra kitų specialių skolininkui taikomų nuostatų, pvz., nuostata dėl neveiksniais pripažintų nepilnamečių arba suaugusių skolininkų, kuriems vykdymo priemones galima taikyti tik tada, kai jie turi globėją.

  viršųviršų

  3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis

  3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?
  Banko sąskaitoms?

  Taip.

  Materialiems kilnojamiesiems daiktams?

  Taip.

  Registruotoms transporto priemonėms?

  Taip.

  Nekilnojamiesiems daiktams?

  Taip.

  Kitam?
  Prašom nurodyti tam tikros rūšies daiktus arba piniginius reikalavimus, kuriems negalima taikyti vykdymo priemonių

  Yra tam tikros rūšies turtas ir daiktai, kuriems vykdymo priemonės negali būti taikomos. Kilnojamųjų daiktų atveju Rumunijos civilinio proceso kodekso 406 straipsnyje nustatyti visi namų ūkio daiktai ir turtas, kurie būtini skolininkui ir jo šeimai, įskaitant religinius daiktus, maisto produktus, reikalingus skolininkui ir jo šeimai išmaitinti dviejų mėnesių laikotarpį, ir medžiagas, kurias skolininkas ir jo šeima naudoja šildymui trijų mėnesių laikotarpį žiemą.

  Be to, skolininko uždarbiui arba pensijai galima taikyti vykdymą, tačiau tik tam tikra apimtimi, t. y. pusė jo viso mėnesio uždarbio – išlaikymo reikalavimų atveju ir iki vieno trečdalio viso jo mėnesio uždarbio – esant kitos rūšies reikalavimams.

  Be to, tam tikrai pajamų kategorijai visiškai negalima taikyti vykdymo: našlystės, nėštumo ir motinystės išmokoms, sergančiu vaiku besirūpinantiems asmenims teikiamai paramai, vaiko išmokoms, visoms kitoms tikslinėms išmokoms ir stipendijoms.

  3.2. Koks vykdymo priemonių poveikis?
  • Skolininkui, kuris nesilaiko priemonės:
   • Ar jis dar gali teisėtai disponuoti turtu?
   • Ar jam gali būti pritaikytos sankcijos?

  Civilinio proceso kodekso 1082 straipsnio antroje pastraipoje nurodyta:

  viršųviršų

   „Visus asmenis, kurie nesilaiko įprasto vykdymo proceso taisyklių, vykdymą atliekančio teismo pirmininkas ieškovo prašymu baudžia 50-500 RON bauda.

  Pažeidimo pobūdis nustatomas skiriant baudą.“

  Pagal Baudžiamąjį kodeksą tai taip pat yra baudžiama veika, kuria kliudoma vykdyti teismo sprendimą.

  • Trečiosioms šalims:
   • Kokios yra banko pareigos, susijusios su informacijos atskleidimu ir sąskaitų areštu?

  Pagal Civilinio proceso kodekso 3732 straipsnio 2-4 dalis: „Vykdymą atliekančio teismo arba antstolio prašymu asmenys, kurie skolininkui turi sumokėti pinigų sumą arba turi kokio nors turto, kurio atžvilgiu atliekamos teisminės vykdymo procedūros, suteikia vykdymui reikalingą informaciją.

  Be to, vykdymą atliekančio teismo arba antstolio prašymu institucijos, bankai ir visi kiti asmenys raštu pateikia vykdymui reikalingus duomenis ir informaciją, net jeigu specialiuose įstatymuose nustatyta kitaip. Antstolio arba suinteresuotosios šalies prašymu vykdymą atliekantis teismas gali taikyti 108^1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f papunktyje ir 108^3 straipsnyje nurodytas priemones.

  Vykdymą atliekantis teismas ir antstolis užtikrina, kad gauta informacija būtų tvarkoma konfidencialiai, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip.“

  Kokios sankcijos taikomos nesilaikant priemonę numatančios nutarties?) 

  Antstolio arba suinteresuotosios šalies prašymu vykdymą atliekantis teismas gali taikyti 108^1 straipsnio 1 dalyje 2 punkto f papunktyje ir 108^3 straipsnyje nurodytas priemones. Taip pat galima paskirti baudas ir į jas nukreipti vykdymą.

  viršųviršų

  3.3. Koks tokių priemonių galiojimo terminas?
  • Ar įstatyme arba teismo nutartyje yra nustatytas terminas, ribojantis priemonės galiojimą?

  4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę numatantį sprendimą?

  Skundas dėl vykdymo:

  1. dėl pačių vykdymo veiksmų;
  2. dėl vykdomojo rašto, t. y. dėl vykdymo apimties arba įgyvendinimo.
  Kas gali ginčyti šį sprendimą?

  Bet kuris suinteresuotasis asmuo - taigi, pirmiausia, skolininkas.

  Kuriam kompetentingam teismui turėčiau paduoti skundą?

  Vykdymą atliekančiam teismui (a punkte nurodytu atveju - paprastai pirmosios instancijos teismui pagal Civilinio proceso kodekso 373 straipsnio 2 įtrauką).

  Galutinį sprendimą priėmusiam teismui - b punkte nurodytu atveju.

  Koks terminas skundui dėl sprendimo paduoti?

  Civilinio proceso kodekso 401 straipsnis

  Skundą galima paduoti per 15 dienų nuo tos dienos, kai:

  1. apeliantas sužinojo apie nutartį dėl vykdymo, kurią jis ginčija, arba buvo atsisakyta laikytis nutarties dėl vykdymo
  2. suinteresuotajai šaliai priklausomai nuo bylos buvo pranešta apie pradėtą arešto procedūrą. Jeigu areštuojamos įprastos pajamos, terminas, per kurį skolininkas gali paduoti skundą, pradedamas skaičiuoti ne vėliau kaip tą dieną, kai trečioji šalis areštavo pirmąją jo pajamų sumą
  3. skolininkas, kuris ginčija vykdymą, gavo vykdomąjį raštą, arba tą dieną, kai jis sužinojo apie pirmą sprendimą dėl vykdymo - tais atvejais, kai jis negavo vykdomojo rašto arba nutartis įvykdoma neįteikus šaukimo į teismą.

  Skundus dėl vykdomojo rašto pagrindų, apimties arba vykdymo galima paduoti bet kuriuo metu per vykdymo prašymui nustatytą terminą.

  Skundus, susijusius su trečiosios šalies reikalavimais, nukreiptais į nuosavybę arba kitą turtą, kuriam taikomas vykdymas, galima paduoti per 15 dienų nuo pardavimo pabaigos arba tą dieną, kai įvykdomas turto perdavimas.

  Jeigu per antroje pastraipoje nurodytą terminą skundas nepaduodamas, tai neužkerta kelio trečiajai šaliai vykdyti savo teises pagal įstatymą pateikiant atskirą prašymą.

  Kokios tokio skundo pasekmės?

  Civilinio proceso kodekso 404 straipsnis

  (1) Jeigu teismas leidžia apskųsti vykdymą, priklausomai nuo bylos jis panaikina vykdomąjį raštą arba nurodo jį pataisyti, pripažinti vykdymą negaliojančiu arba jį nutraukti, pripažinti vykdomąjį raštą negaliojančiu arba jį išaiškinti, arba įgyvendinti nutartį dėl vykdymo, kurią buvo atsisakyta vykdyti.

  1^1) Kai antstolio atsisakymas pradėti arba atlikti vykdymą pripažįstamas nepagrįstu, vykdymo teismas, jeigu veiksmas nėra laikoma baudžiama veika, pagal 399 straipsnį gali suinteresuotosios šalies prašymu paskirti antstoliui baudą tokiu būdu atsiradusiai žalai atlyginti.

  (2) Atmetus skundą skundo pareiškėjas gali būti įpareigotas, esant prašymui, atlyginti žalą dėl nuostolių, atsiradusių dėl uždelsto vykdymo, ir, jeigu skundas buvo paduotas nesąžiningai, jam gali būti skiriama bauda.

  Papildoma informacija

  • http://www.executori.ro/ română
  • http://www.just.ro/ română

  « Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Rumunija - Bendro pobūdžio informacija »

  viršųviršų

  Naujausia redakcija: 11-05-2009

   
  • Bendrijos teisė
  • Tarptautinė teisė

  • Belgija
  • Bulgarija
  • Čekija
  • Danija
  • Vokietija
  • Estija
  • Airija
  • Graikija
  • Ispanija
  • Prancūzija
  • Italija
  • Kipras
  • Latvija
  • Lietuva
  • Liuksemburgas
  • Vengrija
  • Malta
  • Nyderlandai
  • Austrija
  • Lenkija
  • Portugalija
  • Rumunija
  • Slovėnija
  • Slovakija
  • Suomija
  • Švedija
  • Jungtinė Karalystė