Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση: 30-11-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Ρουμανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια είναι η έννοια της εκτέλεσης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή απόφαση; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια περιουσιακά αντικείμενα υπόκεινται σε εκτέλεση; 3.1.
3.2. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς αυτών των μέτρων; 3.3.
4. Υπάρχει πιθανότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο; 4.

 

1. Ποια είναι η έννοια της εκτέλεσης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Δώστε τον ορισμό της εκτέλεσης

Οι διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 372-580 του ρουμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στο πλαίσιο του ρουμανικού νομικού συστήματος η εκτέλεση αντιπροσωπεύει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και ο κύριος στόχος της είναι να εξασφαλίσει την πραγματική και αποτελεσματική αναγνώριση των δικαιωμάτων που απορρέουν από δικαστική απόφαση ή εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συνεπώς, η διαδικασία εκτέλεσης επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο, το δικαίωμα του οποίου αναγνωρίστηκε με δικαστική ή μη δικαστική απόφαση, να αναγκάσει το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που παραβίασε το δικαίωμα του να συμμορφωθεί με αυτό και να αποκαταστήσει την τάξη με την υποστήριξη των αρμοδίων κρατικών αρχών.

Απαριθμήστε τα μέτρα εκτέλεσης με τα οποία μπορεί να εξαναγκαστεί ο υπόχρεος σε πράξη ή παράλειψη ή σε καταβολή χρηματικού ποσού

Ο ρουμανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει μια σειρά μέτρων άμεσης και έμμεσης εκτέλεσης.

Οι ακόλουθες μέθοδοι εκτέλεσης θεωρούνται άμεσες, εφόσον αφορούν το αντικείμενο της υποχρέωσης για την οποία διατάσσεται η εκτέλεση:

 • αναγκαστική παράδοση κινητών, αναγκαστική παράδοση παγίων στοιχείων ενεργητικού - άρθρα 572-5801
 • αναγκαστική εκπλήρωση της υποχρέωσης πράξης ή παράλειψης - άρθρα 5802 - 5805 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άρθρα 1073, 1075-1077 του Αστικού Κώδικα.

Αν η εκτέλεση αφορά την υποχρέωση να κάνει κανείς κάτι, ο νόμος προβλέπει τις ακόλουθες μεθόδους εκτέλεσης:

α.  Η υποχρέωση μπορεί να εκπληρωθεί από άλλο πρόσωπο εκτός του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει από τον οφειλέτη να άρει την αιτία παραβίασης των δικαιωμάτων του ή να ζητήσει από το δικαστήριο την άδεια να άρει την αιτία της παραβίασης ο ίδιος με δαπάνες του οφειλέτη. Ο ίδιος κανόνας ισχύει στην περίπτωση "υποχρέωσης πράξης”.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β.  οι προσωπικές υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν μόνο από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, η άμεση εκτέλεση πραγματοποιείται με έμμεσο εξαναγκασμό ο οποίος έχει επίπτωση στην περιουσία του οφειλέτη: υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας ή/και αποζημίωσης. - κεφάλαιο 5803 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η έμμεση εκτέλεση αφορά τους τρόπους είσπραξης του χρηματικού ποσού που αποτελεί το αντικείμενο της εκτέλεσης με την αναγκαστική πώληση των κινητών ή παγίων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή απόφαση;

2.1. Η διαδικασία
Είναι εκτελεστές τόσο οι δικαστικές όσο και οι μη δικαστικές αποφάσεις;

Σύμφωνα με το ρουμανικό νομικό σύστημα, εκτελεστές είναι τόσο οι δικαστικές όσο και οι μη δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς, υπάρχουν πολλοί τύποι νομικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων που εκδίδονται από συμβολαιογράφους, των επιταγών, τραπεζικών εντολών, προστίμων κ.λπ.

Είναι απαραίτητο να ζητηθεί η έκδοση εντολής προς εκτέλεση;

Για να επιτραπεί η εκτέλεση πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: η απόφαση πρέπει να είναι δεσμευτική και εκτελεστή και το προβλεπόμενο από το δικαστήριο ποσό να είναι βέβαιο (να έχει ή να μπορεί να προσδιοριστεί), χρηματικό και ληξιπρόθεσμο.

Ποιος είναι αρμόδιος για τις υποθέσεις εκτέλεσης;

Συνήθως, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που έχει εκδώσει την απόφαση.

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των δικαστικών οργάνων;

Το νομικό καθεστώς, ο ρόλος, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των δικαστικών οργάνων καθορίζονται λεπτομερώς στον ειδικό ρυθμιστικό νόμο 188/2000 περί των δικαστικών οργάνων, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι αιτήσεις εκτέλεσης πρέπει να υποβάλλονται από δικηγόρο ή από νομικό επαγγελματία;

Αιτήσεις εκτέλεσης μπορεί να υποβάλει είτε ο ενδιαφερόμενος είτε ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Δεν υπάρχουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου για το θέμα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αναφέρατε το κόστος κάθε τύπου μέτρων εκτέλεσης

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Οργάνων ορίζει και, μετά από έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναπροσαρμόζει, τα ελάχιστα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα δικαστικά όργανα.

Με τη διαταγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης αριθ. 2550/2006 της 14ης Νοεμβρίου 2006, καθορίστηκαν τα ακόλουθα ελάχιστα και μέγιστα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες:

 1. Επίδοση εγγράφων σχετικών με τη διαδικασία: 20 - 400 νέα ρουμανικά λέι (RON)
 2. Άμεση εκτέλεση:
  • εξώσεις: 150 - 2 200 RON για φυσικό πρόσωπο και 5 200 RON για νομικό πρόσωπο
  • ανάθεση της επιμέλειας ή καθορισμός της κατοικίας ανηλίκου: 50 - 1 000 RON
  • επικοινωνία με ανήλικο: 50 - 500 RON
  • απόδοση της κατοχής, καθορισμός ορίων ιδιοκτησίας, απαλλαγή από υποχρεώσεις, παράδοση αγαθών κλπ: 60 - 2 200 RON για φυσικό πρόσωπο και 5 200 RON για νομικό πρόσωπο
  • κατεδάφιση έργων ή κτιρίων: 150 - 2 200 RON για φυσικό πρόσωπο και 5 200 RON για νομικό πρόσωπο.
 3. Έμμεση εκτέλεση:
  • Διαδικασία εκτέλεσης επί κινητών για εξόφληση χρέους:
   • 60 RON για οφειλές μέχρι 1 000 RON - για ποσά μικρότερα από 50 000 RON, το τέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 10%
   • 60 RON συν 2% του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON - για ποσά μεταξύ 50 001και 80 000 RON, το τέλος ανέρχεται σε 3%
   • αν η οφειλή υπερβαίνει τα 1 000 RON - 2% για ποσά μεταξύ 80 001 και 100 000 RON, 1% για ποσά που υπερβαίνουν τις 100 000 RON.
  • Διαδικασία εκτέλεσης επί παγίων για εξόφληση χρέους:
   • 150 RON για οφειλές μέχρι 1 000 RON - για ποσά μικρότερα από 50 000 RON, το τέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 10%
   • 150 RON συν 2% του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON - για ποσά μεταξύ
   • 50 001 RON και 80 000 RON, το τέλος ανέρχεται σε 3%
   • αν η οφειλή υπερβαίνει τα 1 000 RON - για ποσά μεταξύ 80 001 και 100 000 RON, 1% για ποσά άνω των 100 000 RON.
 4. Κατάσχεση:
  • 60 RON για οφειλές μέχρι 1 000 RON - για ποσά μικρότερα από 50 000 RON, το τέλος δεν μπορεί να υπερβεί το 10%
  • 60 RON συν 2% του ποσού που υπερβαίνει τα 1 000 RON - για ποσά μεταξύ 50 001 RON και
  • 80 000 RON, το τέλος ανέρχεται σε 3%
  • Αν η οφειλή υπερβαίνει τα 1 000 RON - 2% για ποσά μεταξύ 80 001 RON και 100 000 RON, και 1% για ποσά άνω των 100 000 RON
 5. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών:  150 - 400 RON
 6. Αναγνώριση de facto καταστάσεων και απογραφή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 239 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας): 100 - 2 200 RON για φυσικά πρόσωπα και 5 200 RON για νομικά πρόσωπα
 7. Πώληση με δημόσιο πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων τα οποία διατάχθηκε από το δικαστήριο να εκπλειστηριαστούν: 150 - 2 200 RON
 8. Ασφάλιση κατάσχεσης κινητών: 100 - 1 200 RON για φυσικά πρόσωπα και 2 200 RON για νομικά πρόσωπα
 9. Εκτέλεση: 100 - 1 200 RON για φυσικά πρόσωπα και 2 200 RON για νομικά πρόσωπα
 10. Ασφάλιση κατάσχεσης ακινήτων: 100 - 1 200 RON για φυσικά πρόσωπα και 2 200 RON για νομικά πρόσωπα
 11. Καταχώρηση προσφοράς: 50 - 350 RON
 12. Τυχόν άλλες πράξεις ή ενέργειες που απαιτούνται από το νόμο: 50 - 200 RON
 13. Δημεύσεις: 10% του ποσού που επιτεύχθηκε (ελάχιστο) - 10% του ποσού που επιτεύχθηκε (μέγιστο)
 14. Παροχή συμβουλών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση μέτρων εκτέλεσης: 20 - 200 RON.
2.2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων το δικαστήριο επιτρέπει ένα μέτρο εκτέλεσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 3711(3) αυτός που αποφασίζει για τη μορφή εκτέλεσης δεν είναι το δικαστήριο, αλλά ο δανειστής: "Η εκτέλεση μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπει ο νόμος. Τα μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά, μέχρις ότου εκπληρωθεί το αναγνωρισμένο δικαίωμα, εξοφληθούν τόκοι, ποινικές ρήτρες ή άλλα ποσά τα οποία προβλέπει ο νόμος, καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το άρθρο 3714 ορίζει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, ο δανειστής και οφειλέτης μπορούν να συμφωνήσουν, υπό την εποπτεία του οργάνου εκτέλεσης, ότι οι αξιώσεις θα ικανοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, μόνο με εκτέλεση επί των εσόδων του οφειλέτη, ότι η πώληση των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων επιβλήθηκε η αναγκαστική εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία, ή ότι η εξόφληση του χρέους θα πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο που προβλέπει ο νόμος.

Σχετικά με την αξίωση

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.1, για να επιτραπεί η εκτέλεση πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: η απόφαση πρέπει να είναι δεσμευτική και οριστική και το ποσό το οποίο προβλέπει η δικαστική απόφαση να είναι βέβαιο, πληρωτέο και ληξιπρόθεσμο.

Αν η απόφαση έχει εκδοθεί από άλλο δικαστήριο άλλου κράτους, προβλέπεται μια συμπληρωματική διαδικασία, δηλαδή η έκδοση απόφασης που αναγνωρίζει και επιτρέπει την εκτέλεση, είτε δυνάμει του κανονισμού 105/1992 είτε του κανονισμού 187/2003 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τον οφειλέτη

Άρθρο 3713 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: "Το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης αν είναι κατασχετά σύμφωνα με το νόμο, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του δανειστή.

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς κυκλοφορίας κατάσχονται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.”

Όσον αφορά τον οφειλέτη, τίθεται ο ειδικός όρος ότι δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστική εκτέλεση χωρίς κλήτευσή του. Υπάρχουν επίσης ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον οφειλέτη, όπως οι διατάξεις για τους ανήλικους ή τους ενήλικους οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί ανίκανοι να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους, κατά των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα εκτέλεσης μόνον αν έχει διοριστεί επίτροπος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Ποια περιουσιακά αντικείμενα υπόκεινται σε εκτέλεση;
Τραπεζικοί λογαριασμοί;

Ναι.

Κινητά πράγματα;

Ναι.

Καταχωρημένα μεταφορικά μέσα;

Ναι.

Ακίνητα;

Ναι.

Άλλα;
Αναφέρατε πράγματα ή χρηματικές αξιώσεις που δεν υπόκεινται σε μέτρα εκτέλεσης

Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης. Όσον αφορά τα κινητά, το άρθρο 406 του ρουμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαριθμεί όλα τα αντικείμενα και τα στοιχεία του νοικοκυριού που είναι απολύτως απαραίτητα για τον οφειλέτη και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για λατρευτικούς λόγους, τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του οφειλέτη και της οικογένειάς του επί δύο μήνες, καθώς και των αντικειμένων που χρησιμοποιεί ο οφειλέτης και η οικογένειά του για θέρμανση επί τρεις μήνες το χειμώνα.

Επίσης, αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να επιβληθεί στο μισθό ή τη σύνταξη του οφειλέτη, αλλά μόνο μέχρι ενός ποσού, και συγκεκριμένα μέχρι το ήμισυ του καθαρού μηνιαίου μισθού του για αξιώσεις διατροφής και μέχρι το ένα τρίτο του καθαρού μηνιαίου μισθού του σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Τέλος, υπάρχει μια κατηγορία εισοδημάτων που είναι απολύτως ακατάσχετα: η ενίσχυση που χορηγείται σε περίπτωση θανάτου ή εγκυμοσύνης, λοχείας, η ενίσχυση που χορηγείται στα άτομα που φροντίζουν άρρωστο παιδί, τα ημερήσια επιδόματα, κάθε άλλο ειδικό επίδομα και οι πανεπιστημιακές υποτροφίες.

3.2. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;
 • Για τον οφειλέτη που δεν συμμορφώνεται με το μέτρο:
  • Μπορεί παρόλα ταύτα να διαθέτει το περιουσιακό του στοιχείο; 
  • Μπορούν να του επιβληθούν κυρώσεις;

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1082 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τα εξής:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

"Η μη τήρηση από οποιονδήποτε των κανόνων που αφορούν τις τακτικές διαδικασίες εκτέλεσης τιμωρείται από τον πρόεδρου του δικαστηρίου εκτέλεσης, μετά από αίτημα του ενάγοντα, με πρόστιμο από 50 έως 500 RON.

Η φύση της παράβασης διαπιστώνεται κατά την επιβολή του προστίμου.”

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η παρεμπόδιση της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης αποτελεί αδίκημα.

 • Έναντι των τρίτων:
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της τράπεζας όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και την κατάσχεση λογαριασμών;

Σύμφωνα με τα εδάφια 2-4 του άρθρου 3732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας "Τα πρόσωπα που οφείλουν χρηματικά ποσά στον οφειλέτη ή έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά του στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της εκτέλεσης μετά από αίτημα του δικαστηρίου εκτέλεσης ή οργάνου του εν λόγω δικαστηρίου.

Επίσης, μετά από αίτημα του δικαστηρίου εκτέλεσης ή οργάνου του εν λόγω δικαστηρίου, οι οργανισμοί, τράπεζες και κάθε άλλο πρόσωπο γνωστοποιούν εγγράφως τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκτέλεσης, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ειδικοί νόμοι ορίζουν άλλως. Μετά από αίτημα του αρμόδιου οργάνου του δικαστηρίου εκτέλεσης ή του ενδιαφερομένου, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να διατάξει τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 108^1(1)(2)(f) και το άρθρο 108^3.

Το δικαστήριο εκτέλεσης και το αρμόδιο όργανό του εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.”

Ποιες είναι οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση; 

Μετά από αίτημα του αρμόδιου οργάνου του δικαστηρίου εκτέλεσης ή του ενδιαφερομένου, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί να διατάξει τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 108^1(1)(2)(f) και το άρθρο 108^3, ενώ μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3.3. Ποια είναι η ισχύς αυτών των μέτρων;
 • Υπάρχει κάποια προθεσμία που να προβλέπεται από το νόμο ή να καθορίζεται με τη δικαστική απόφαση;

4. Υπάρχει πιθανότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Ένδικα μέσα κατά της εκτέλεσης

α.  κατά των ίδιων των πράξεων εκτέλεσης

β.  κατά του εκτελεστού τίτλου - δηλ. της έκτασης ή της επιβολής της εκτέλεσης.

Ποιος μπορεί να προσβάλει την απόφαση;

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος - δηλαδή, κατά κύριο λόγο, ο οφειλέτης.

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο?

Το δικαστήριο της εκτέλεσης (συνήθως το κατώτερο πρωτοβάθμιο δικαστήριο σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 373 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην περίπτωση α)·

Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση στην περίπτωση β).

Ποια είναι η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης;

Άρθρο 401 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Έφεση μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία:

α.  ο εκκαλών έλαβε γνώση της επιταγής προς εκτέλεση κατά της οποίας στρέφεται ή της άρνησης συμμόρφωσης με την επιταγή προς εκτέλεση·

β.  ο ενδιαφερόμενος έλαβε, ανάλογα με την περίπτωση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σχετικά με την έναρξη της κατάσχεσης. Αν κατάσχονται περιοδικά έσοδα, η προθεσμία άσκησης έφεσης από τον οφειλέτη αρχίζει πριν από την κατάσχεση της πρώτης δόσης εις χείρας τρίτου·

γ.  ο οφειλέτης που εναντιώνεται στην εκτέλεση έλαβε τον εκτελεστό τίτλο ή αναγνώρισε την πρώτη απόφαση περί εκτέλεσης, εφόσον δεν έχει λάβει τον εκτελεστό τίτλο ή ο τίτλος εκτελείται χωρίς προηγούμενη κλήση.

Εφέσεις που αφορούν τη διευκρίνιση της έννοιας, της έκτασης ή της εφαρμογής  του εκτελεστού τίτλου μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκτέλεσης.

Εφέσεις που αφορούν αξιώσεις τρίτου ο οποίος επικαλείται κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του πράγματος που αποτελεί το αντικείμενο της εκτέλεσης μπορούν να ασκηθούν εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της πώλησης ή την αναγκαστική απόδοση του πράγματος.

Η μη άσκηση έφεσης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο δεν εμποδίζει τον τρίτο να ασκήσει το δικαίωμά του με ξεχωριστή αίτηση που κατατίθεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της άσκησης ενδίκου μέσου;

Άρθρο 404 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

(1) Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την έφεση κατά της εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση, είτε θα εξαφανίσει τον εκτελεστό τίτλο είτε θα διατάξει την τροποποίηση, την ακύρωση ή την παύση εκτέλεσής του, την ακύρωση ή τη διευκρίνισή του ή την εφαρμογή της επιταγής προς εκτέλεση η οποία δεν είχε γίνει δεκτή.

(1^1) Αν η άρνηση του οργάνου εκτέλεσης να αρχίσει ή να συνεχίσει την εκτέλεση κριθεί αδικαιολόγητη, αν η πράξη δεν είναι ποινικό αδίκημα, το δικαστήριο εκτέλεσης, το οποίο θα λάβει γνώση του γεγονότος σύμφωνα με το άρθρο 399, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στο όργανο εκτέλεσης (...), και, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, να επιδικάσει αποζημίωση για την επελθούσα ζημία.

(2) Αν η έφεση απορριφθεί, ο εκκαλών μπορεί να υποχρεωθεί, μετά από αίτημα του αντιδίκου, να του καταβάλει αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη λόγω της καθυστέρησης της εκτέλεσης και, αν η έφεση ασκήθηκε κακόπιστα, να καταδικαστεί στην καταβολή προστίμου (...).

Πρόσθετες πληροφορίες

 • http://www.executori.ro/ română 
 • http://www.just.ro/ română

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Ρουμανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-11-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο