Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Rumænien

Seneste opdatering : 20-02-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Rumænien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes omfang og art 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan afgørelser om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

De bedes definere tvangsfuldbyrdelse

Bestemmelserne om tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område findes i Rumæniens civile retsplejelov (artikel 372-580).

I det rumænske retssystem udgør tvangsfuldbyrdelsesproceduren anden etape i en civil sag eller en handelssag, og dens hovedformål er at sikre faktisk og effektiv anerkendelse af rettigheder, der er fastslået ved en dom eller en udenretslig afgørelse. Tvangsfuldbyrdelsen er derfor den procedure, hvorved indehaveren af en ret, der er blevet fastslået ved en dom eller udenretslig afgørelse, pålægger den (fysiske eller juridiske) person, der har krænket den, at respektere den, og genetablerer retstilstanden med bistand fra de kompetente statslige myndigheder.

De bedes udarbejde en liste over tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, der kan tvinge sagsøgte til at handle eller undlade at handle eller til at betale et bestemt beløb

Den civile retsplejelov indeholder en liste over direkte og indirekte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger betragtes som direkte, når de vedrører genstanden for den forpligtelse, der er fastslået ved tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget:

 • tvangsoverdragelse af løsøre og fast ejendom - artikel 572-5801
 • tvangsfuldbyrdelse af en forpligtelse til at handle eller undlade at handle - artikel 5802 - 5805 i den civile retsplejelov og artikel 1073 og 1075-1077 i civilloven.

I forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser til at handle skelnes der i loven mellem de tilfælde:

TopTop

 1. hvor forpligtelsen også kan opfyldes af andre end skyldneren: kreditor har i dette tilfælde ret til at forlange, at skyldner tilintetgør de effekter, vedkommende har erhvervet ved krænkelsen af kreditors rettigheder, eller til at anmode domstolen om tilladelse til selv at tilintetgøre de pågældende effekter for skyldners regning, og
 2. hvor forpligtelsen ikke kan opfyldes af andre end skyldneren: i dette tilfælde gennemføres den direkte tvangsfuldbyrdelse ved indirekte tvangsmidler, som påvirker skyldnerens formue: bøder og/eller skadeserstatning - artikel 5803 den civile retsplejelov.

Indirekte tvangsfuldbyrdelse omfatter midlerne til at inddrive det beløb, der er fastsat i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, gennem tvangsauktion over skyldners løsøre eller faste ejendom.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren
Kan både domme og udenretslige afgørelser tvangsfuldbyrdes?

Det rumænske retssystem anerkender både domme og udenretslige afgørelser som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Der findes således flere typer retslige afgørelser, herunder autentiske dokumenter udstedt af notarer, samt checks, bankoverførsler, bøder osv.

Er det nødvendigt at anmode om en afgørelse om tilladelse til tvangsfuldbyrdelse?

Der er tre betingelser for en sådan tilladelse, idet afgørelsen skal være endelig og eksigibel, og det beløb, der fastslås i afgørelsen, skal være sikkert (bestemt eller bestemmeligt), i kontanter og forfaldet til betaling.

Hvem har kompetence til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

Det er normalt den første domstol, der behandler sagen, dvs. den domstol, der normalt træffer afgørelse om sagens realitet, som har kompetence til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Fogedens status, rolle, ansvar og kompetence

Fogedens status, rolle, beføjelser og ansvar er fastsat udførligt i en speciallov vedrørende fogeder (nr. 188/2000, med senere ændringer og tilføjelser).

Skal begæringen om tvangsfuldbyrdelse indgives gennem en advokat eller en anden retlig repræsentant?

Begæringen om tvangsfuldbyrdelse kan indgives enten af den berørte part eller af dennes advokat. Der findes ingen obligatoriske bestemmelser derom.

De bedes angive omkostningerne ved de enkelte typer fuldbyrdelsesforanstaltninger

Den rumænske fogedforening fastsætter og ajourfører med justitsministerens godkendelse fogedernes minimumshonorarer.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse 2550/2006 af 14.11.2006 blev der fastsat følgende minimums- og maksimumshonorarer for fogedernes arbejde:

 1. Forkyndelse af processuelle meddelelser: 20 lei - 400 lei.
 2. Direkte tvangsfuldbyrdelse:
  • udsættelsesforretning: 150 lei - 2 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 5 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person
  • tildeling af forældremyndigheden over et barn eller fastsættelse af barnets bopæl: 50 lei - 1 000 lei
  • samvær med et barn: 50 lei - 500 lei
  • overdragelse af råderetten, opmåling af jord, servitutter, udlevering af bestemte effekter osv.: 60 lei - 2 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 5 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person
  • nedrivning af anlæg og bygninger: 150 lei - 2 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 5 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person.
 3. Indirekte tvangsfuldbyrdelse:
  • inddrivelse af fordringer vedrørende løsøre:
   • 60 lei for fordringer på indtil 1 000 lei - for beløb på under 50 000 lei kan honoraret udgøre op til 10 %
   • 60 lei plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 lei - for beløb på mellem 50 001 lei og 80 000 lei er honoraret på 3 %
   • for fordringer på over 1 000 lei - 2 % for beløb på mellem 80 001 lei og 100 000 lei og 1 % for beløb på over 100 000 lei
  • inddrivelse af fordringer vedrørende fast ejendom:
   • 150 lei for fordringer på indtil 1 000 lei - for beløb på under 50 000 lei kan honoraret udgøre op til 10 %
   • 150 lei plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 lei - for beløb på mellem 50 001 lei og 80 000 lei er honoraret på 3 %
   • for fordringer på over 1 000 lei - 2 % for beløb på mellem 80 001 lei og 100 000 lei og 1 % for beløb på over 100 000 lei.
 4. Udlæg:
  • 60 lei for fordringer på indtil 1 000 lei - for beløb på under 50 000 lei kan honoraret udgøre op til 10 %
  • 60 lei plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 lei - for beløb på mellem 50 001
  • lei og 80 000 lei er honoraret på 3 %
  • for fordringer på over 1 000 lei - 2 % for beløb mellem 80 001 lei og 100 000 lei og 1 % for beløb på over 100 000 lei.
 5. Protest af veksler, egenveksler og checks: 150 lei - 400 lei.
 6. Konstatering af en faktisk situation og opgørelse af aktiver (artikel 239 i den civile retsplejelov): 100 lei - 2 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 5 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person.
 7. Salg af aktiver på tvangsauktion: 150 lei - 2 200 lei.
 8. Arrest: 100 lei - 1 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 2 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person.
 9. Forvaring ved rettens foranstaltning: 100 lei - 1 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 2 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person.
 10. Udlæg i fordringer hos tredjemand: 100 lei - 1 200 lei, hvis skyldner er en fysisk person, og 2 200 lei, hvis skyldner er en juridisk person.
 11. Registrering af et betalingstilbud: 50 lei - 350 lei.
 12. Alle andre lovbestemte handlinger: 50 lei - 200 lei.
 13. Konfiskation: 10 % af den realiserede værdi (minimumshonorar) - 10 % af den realiserede værdi (maksimumshonorar).
 14. Høring vedrørende fuldbyrdelsesgrundlaget: 20 lei - 200 lei.
2.2. De materielle betingelser
På hvilke kriterier træffer domstolen en fuldbyrdelsesforanstaltning?

I henhold til artikel 3711, stk. 3, er det ikke domstolen, men kreditor, der afgør, hvilken form for tvangsfuldbyrdelse der skal anvendes, og det er heri fastsat, at tvangsfuldbyrdelse sker under en af de former, der er fastsat ved lov, og at foranstaltningerne gennemføres samtidig eller successivt, indtil den ret, der er anerkendt ved tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, er opnået, og de renter, bøder eller andre beløb, der er fastsat ved lov, samt omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelsen er betalt.

TopTop

I artikel 3714 er det dog fastsat, at kreditor og skyldner under hele tvangsfuldbyrdelsesproceduren, under fogedens tilsyn, kan aftale, at fuldbyrdelsen foretages helt eller delvis på grundlag af skyldners indkomst, at salget af de aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen, sker frivilligt, eller at indfrielsen af forpligtelserne sker på en anden lovbestemt måde.

Med hensyn til fordringen?

Som nævnt i pkt. 2.1, er der tre betingelser for en sådan tilladelse, idet afgørelsen skal være endelig og eksigibel, og det beløb, der fastslås i afgørelsen, skal være sikkert (bestemt eller bestemmeligt), i kontanter og forfaldet til betaling.

I forbindelse med retsafgørelser, som er afsagt i en anden stat, er der behov for en supplerende procedure, nemlig en afgørelse, hvorved en sådan tvangsfuldbyrdelse anerkendes og tillades i henhold til lov nr. 105/1992 eller lov nr. 187/2003, som vedrører anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet i andre EU-medlemsstater.

Med hensyn til skyldneren?

I artikel 3713 i den civile retsplejelov er det fastsat, at der kan foretages tvangsfuldbyrdelse på grundlag af skyldnerens indtægter og aktiver, hvis der ifølge loven kan gøres udlæg i dem, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at indfri kreditorernes fordringer.

Der kan kun gøres udlæg i aktiver, som er undergivet en særlig omsætningsordning, hvis de lovbestemte betingelser overholdes.

Hvad skyldneren angår, gælder den særlige betingelse, at der ikke kan ske tvangsfuldbyrdelse, medmindre skyldner er behørigt indstævnet. Der findes også andre særlige bestemmelser vedrørende skyldneren, såsom bestemmelserne om, at der kun kan indledes en tvangsfuldbyrdelsesprocedure over for mindreårige eller andre umyndige, hvis de har en værge eller bobestyrer.

TopTop

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes omfang og art

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?
Bankkonti?

Ja.

Materielle aktiver?

Ja.

Indregistrerede transportmidler?

Ja.

Fast ejendom?

Ja.

Andre?
De bedes nævne de typer aktiver eller pengekrav, der ikke kan tvangsfuldbyrdes

Der findes visse former for løsøre og fast ejendom, som ikke kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse. Hvad angår løsøre, er der i henhold til artikel 406 i den civile retsplejelov tale om alle aktiver i en husholdning, som er strengt nødvendige for skyldner og skyldners familie, herunder religionsrelaterede genstande, de nødvendige dagligvarer til skyldners og skyldners families underhold i to måneder, og brændsel, som skyldner og skyldners familie har behov for til opvarmning i en tre måneders periode om vinteren.

Desuden kan der kun gøres udlæg eller foretages tvangsfuldbyrdelse i skyldners løn eller pension i et vist omfang, nemlig op til halvdelen af den månedlige nettoløn, når der er tale om underholdspligt, og op til en tredjedel af den månedlige nettoløn, når der er tale om andre typer forpligtelser.

Endvidere findes der en indtægtskategori, som er helt udelukket, når det gælder tvangsfuldbyrdelse, nemlig hjælp i tilfælde af dødsfald, graviditet og barsel, hjælp til pasning af et sygt barn, dagpenge eller hjælp af tilsvarende art og studielegater.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?
 • For skyldneren, hvis han/hun ikke efterkommer foranstaltningen:
  • Er afhændelsen af hans/hendes aktiver gyldig?
  • Kan han/hun pålægges sanktioner?

I artikel 1082, stk. 2, i den civile retsplejelov er der fastsat følgende:

TopTop

Overtrædelse af reglerne om tvangsfuldbyrdelse straffes på fogedens anmodning af den kompetente domstol med en bøde på mellem 50 lei og 500 lei.

Samtidig med at der pålægges sanktioner, fastslås det, hvori overtrædelsen består.

Inden for strafferetten er det også ulovligt at modsætte sig fuldbyrdelsen af en domstolsafgørelse.

 • For tredjemand:
  • Hvilke forpligtelser har banken med hensyn til videregivelse af oplysninger og beslaglæggelse af konti?

I henhold til artikel 3732, stk. 2-4 i den civile retsplejelov er en person, som har pengegæld til en skyldner, der er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure, eller som er i besiddelse af de af skyldners aktiver, der er genstand for en sådan procedure, forpligtet til på domstolens eller fogedens anmodning at give de oplysninger, der er nødvendige for, at tvangsfuldbyrdelsen kan gennemføres.

På domstolens eller fogedens anmodning skal institutioner, banker og alle andre omgående give skriftlig meddelelse om de data og oplysninger, der er nødvendige for, at tvangsfuldbyrdelsen kan gennemføres, selv om andet måtte være fastsat i særlove. På fogedens eller den berørte parts anmodning kan domstolen træffe de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 108^1, stk. 1. nr. 2, litra f), og i artikel 108^3.

Domstolen og fogeden har pligt til at sikre, at de oplysninger, de modtager, behandles fortroligt, medmindre andet er fastsat ved lov.

Hvilke sanktioner pålægges for tilsidesættelse af afgørelsen om foranstaltningen? 

På fogedens eller den berørte parts anmodning kan domstolen træffe de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 108^1, stk. 1. nr. 2, litra f), og i artikel 108^3. Bøderne kan også tvangsfuldbyrdes.

TopTop

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?
 • Findes der en lovbestemt frist, eller kan gyldigheden begrænses af domstolen?

4. Kan afgørelser om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Appel

 1. af selve gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen
 2. af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget - dets indhold, omfang eller anvendelse
Hvem kan appellere en sådan afgørelse?

Enhver berørt person - dvs. i første række skyldneren.

Hvilken domstol har kompetence til at behandle appelsagen?

Den instans, der foretager tvangsfuldbyrdelsen (normalt en domstol, jf. artikel 373, stk. 2, i den civile retsplejelov - pkt. a) ovenfor).

Den domstol, der har truffet afgørelsen om tvangsfuldbyrdelsen - pkt. b) ovenfor).

Hvad er appelfristen?

Artikel 401 i den civile retsplejelov

Afgørelsen kan appelleres inden 15 dage fra det tidspunkt, hvor:

 1. appellanten får kendskab til den afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, som vedkommende appellerer, eller til afslaget på at efterkomme en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse
 2. den berørte part har modtaget meddelelse om eller forkyndelse af udlægsforretningen. Hvis der gøres udlæg i regelmæssig indkomst, begynder skyldners appelfrist senest at løbe fra det tidspunkt, hvor tredjemand tilbageholder det første beløb fra skyldners indkomst
 3. den skyldner, der appellerer selve tvangsfuldbyrdelsen, modtager stævningen, eller - hvis skyldneren ikke har modtaget stævningen, eller tvangsfuldbyrdelsen gennemføres uden stævning - på det tidspunkt, hvor vedkommende får kendskab til afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse.

Tvangsfuldbyrdelsesgrundlagets indhold, omfang og anvendelse kan appelleres når som helst, indtil retten til at kræve tvangsfuldbyrdelse udløber.

Tredjemand, der mener at have ejendomsret eller en anden tinglig ret til det aktiv, hvori der gøres udlæg, kan appellere afgørelsen inden 15 dage efter salget eller tvangsoverdragelsen af aktivet.

Hvis tredjemand ikke appellerer afgørelsen inden for den i andet afsnit fastsatte frist, kan han/hun alligevel opnå sin ret ved at indgive en separat begæring på de lovbestemte betingelser.

Hvilken virkning har en sådan appel?

Artikel 404 i den civile retsplejelov.

(1) Hvis domstolen tillader appellen, vil den annullere eller ændre afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, annullere eller standse selve tvangsfuldbyrdelsen, annullere eller afklare tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget eller gennemføre den afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, hvis gennemførelse er blevet afslået.

(1^1) Hvis den domstol, der behandler sagen i henhold til artikel 399, stk. 1, finder afslaget på at indlede tvangsfuldbyrdelsen eller at gennemføre en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse uberettiget, vil den kunne idømme en bøde (...) og efter anmodning fra den berørte part, en erstatning for den skade, dette har medført.

(2) Hvis domstolen afviser appellen, kan appellanten efter anmodning få pålagt at betale erstatning for den skade, den forsinkede fuldbyrdelse har forvoldt, og hvis appellanten var i ond tro, vil han/hun også få pålagt en bøde (...).

Yderligere oplysninger

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 20-02-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige