Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Rumunsko

Poslední aktualizace: 11-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Rumunsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný exekuční titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotněprávní podmínky 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jak dlouho tato opatření platí? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.

 

1. Co znamená výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Definujte prosím termín výkon rozhodnutí

Ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních jsou uvedena v článcích 372 až 580 rumunského občanského soudního řádu.

V rumunském právním systému se výkonem rozhodnutí rozumí druhá fáze řízení ve věcech občanských a obchodních, jejímž hlavním úkolem je zajistit účinné uznání práv, která byla přiznána soudním rozhodnutím nebo v rámci mimosoudního vyrovnání. Vykonávací řízení ve svém důsledku umožňuje držiteli práva, které bylo stanoveno soudním nebo mimosoudním rozhodnutím, donutit fyzickou či právnickou osobu, která toto právo porušila, aby právo naplnila a s podporou příslušných státních orgánů obnovila právní pořádek.

Vypracujte prosím seznam donucovacích opatření, která povinného přinutí nějak postupovat, zdržet se nějakého jednání nebo uhradit určitou částku

Rumunský občanský soudní řád vyjmenovává přímá a nepřímá donucovací opatření.

Následující donucovací opatření jsou považována za přímá, pokud se týkají toho, co je předmětem exekučního titulu:

 • nucené vydání movitého majetku, nucené vydání nemovitého majetku - články 572 až 580 1
 • výkon povinnosti spočívající v provedení, nebo neprovedení určité činnosti - články 5802 až 5805 občanského soudního řádu a články 1073 a 1075 až 1077 občanského řádu zákoníku.

V případě, že je závazek něco učinit vynucen, zákon rozeznává následující metody výkonu rozhodnutí:

NahoruNahoru

 1. Splnit povinnost může i jiná osoba než povinný. V takové situaci může oprávněný požádat povinného, aby odstranil překážky bránící oprávněnému ve využívání svých práv, nebo požádat soud o svolení, aby tyto překážky mohl odstranit sám na náklady povinného. Stejná pravidla se uplatňují pro povinnosti
 2. osobní závazky může splnit pouze povinný; v takovém případě se přímý výkon rozhodnutí uplatní pomocí nepřímých vynucovacích opatření, která mají dopad na majetek povinného: může se jednat o povinnost zaplatit smluvní pokutu a / nebo uhradit vzniklé škody (článek 580).

Nepřímé metody se uplatňují při vymáhání peněžitých částek, které jsou předmětem exekučního titulu, a to prostřednictvím nuceného prodeje movitého nebo nemovitého majetku povinného.

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný exekuční titul nebo rozhodnutí?

2.1. Postup
Jsou vykonatelná soudní i mimosoudní rozhodnutí?

Podle rumunského právního řádu jsou vykonatelná soudní i mimosoudní rozhodnutí. Existuje tedy mnoho typů právních rozhodnutí včetně notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, ale také šeků, bankovních příkazů, pokut atd.

Je k nařízení výkonu rozhodnutí nutný příkaz soudu?

Soud může schválit výkon rozhodnutí, jsou-li splněny tři podmínky: rozhodnutí musí být závazné a vykonatelné a částka stanovená soudem musí být konkrétní (stanovená či stanovitelná), likvidní a splatná v určité lhůtě.

NahoruNahoru

Který soud je příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí?

Příslušným soudem je obvykle soud prvního stupně, ten, který ve věci obvykle vydává rozhodnutí.

Popište prosím status, úlohu, odpovědnost a pravomoci soudních úředníků

Právní status, úloha, odpovědnost a pravomoci soudních exekutorů jsou podrobně popsány ve zvláštním zákoně č. 188/2000 o soudních exekutorech a v jeho novelizacích a dodatcích.

Mají být návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí předkládány prostřednictvím advokáta nebo jiného právního odborníka?

Návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí může podat zúčastněná strana nebo její právní zástupce. V této věci neexistují žádná kogentní ustanovení.

Uveďte prosím sazebník nákladů na různé druhy donucovacích opatření

Sazebník minimálních poplatků za služby poskytované soudními exekutory je vypracováván a se souhlasem ministerstva spravedlnosti novelizován národní unií soudních exekutorů (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti).

Horní a dolní limity pro výši poplatků za poskytované služby stanoví nařízení ministerstva spravedlnosti č. 2550/2006 ze dne 14. listopadu 2006:

 1. Procesní služby 20-400 lei
 2. Přímá donucovací opatření:
  • vystěhování: 150-2 200 lei u fyzických osob a 5 200 lei u osob právnických
  • ustanovení opatrovníka nebo stanovení trvalého bydliště nezletilého 50-1000 lei
  • návštěvy u nezletilých: 50-500 lei
  • přiznání majetku, vymezení pozemků, stanovení věcných břemen, dodání zboží atd.: 60-2 200 lei u fyzických osob a 5 200 lei u osob právnických
  • demolice prací nebo budov: 150-2 200 u fyzických osob a 5 200 lei u osob právnických.
 3. Nepřímá donucovací opatření:
  • Pohledávky za movitým majetkem:
   • u pohledávek do výše 1 000 lei činí poplatek 60 lei - u pohledávek do maximální výše 50 000 lei poplatek nepřesáhne 10 % dlužné částky
   • u částek přesahujících 1 000 lei činí poplatek 60 lei plus 2 % z převyšující částky - u pohledávek ve výši 50 001-80 000 lei poplatek činí 3 % z částky
   • u pohledávek přesahujících 1 000 lei - 2 % u částek mezi 80 001-100 000, 1 % u částek vyšších než 100 000.
  • Pohledávky za nemovitým majetkem:
   • u pohledávek do 1 000 lei činí poplatek 150 lei - u částek do maximální výše 50 000 lei poplatek nepřesáhne 10 % dlužné částky
   • u částek přesahujících 1 000 lei činí poplatek 150 lei plus 2 % z převyšující částky - u částek mezi
   • 50 001 a 80 000 lei poplatek činí 3 %
   • u pohledávek přesahujících 1 000 lei - u částek 80 001 až 100 000 lei, 1 % u částek převyšujících 100 000 lei.
 4. Zajištění majetku:
  • u pohledávek do výše 1 000 lei činí poplatek 60 lei - u částek do maximální výše 50 000 lei poplatek nepřesáhne 10 % dlužné částky
  • u částek přesahující 1 000 lei činí poplatek 60 lei plus 2 % z převyšující částky - u částek mezi 50 001 lei a
  • 80 000 lei poplatek činí 3 %
  • u pohledávek přesahujících 1 000 lei - 2 % u částek mezi 80 001 až 100 000 lei a 1 % u částek přesahujících 100 000 lei.
 5. Protestace směnek cizích, směnek vlastních a šeků: 150 až 400 lei
 6. Uznání de facto a inventarizace určitého majetku (článek 239 občanského soudního řádu): 100-2 200 lei u fyzických osob 5 200 lei u osob právnických
 7. prodej majetku ve veřejné dražbě nařízený soudem: 150-2 200 lei
 8. pojištění exekuce: 100-1 200 u fyzických osob 2 200 u osob právnických
 9. exekuce: 100-1 200 u fyzických osob a 2 200 u osob právnických
 10. pojištění zajištění majetku: 100-1 200 u fyzických osob a 2 200 u právnických osob
 11. Zápis nabídky: 50-350 lei
 12. Jakékoli další zákonem vyžadované kroky nebo postupy: 50-200 lei
 13. Zabavení: 10 % nabyté hodnoty (dolní limit) - 10 % nabyté hodnoty (horní limit)
 14. Konzultace ohledně užití donucovacích opatření: 20-200 lei.
2.2. Hmotněprávní podmínky
Jaká kritéria soudy uplatňují při nařizování opatření výkonu?

NahoruNahoru

Čl. 3711 odst. 3 stanoví, že o formě výkonu rozhodnutí nerozhoduje soud, nýbrž oprávněný: „Výkon rozhodnutí může být proveden jakoukoli formou stanovenou zákonem. Příslušná opatření jsou uplatňována zároveň nebo postupně, dokud nedojde k prosazení uznaného práva, uhrazení úroků, penále či jiných částek v souladu s právními předpisy a uhrazení nákladů na výkon rozhodnutí.

Článek 3714 stanoví, že v průběhu výkonu rozhodnutí se mohou oprávněný a povinný pod dohledem orgánu vykonávajícího rozhodnutí dohodnout, že pohledávky budou zčásti nebo plně vymáhány jen z finančního příjmu povinného, že prodej majetku, na nějž se výkon rozhodnutí vztahuje, bude uskutečněn na základě vzájemné dohody nebo že uhrazení dluhu proběhne jiným zákonným způsobem.

Pohledávky

Jak stanoví článek 2.1, ke schválení výkonu rozhodnutí může dojít, jsou-li splněny tři podmínky: rozhodnutí musí být závazné a konečné, částka stanovená soudem musí být konkrétní, vymahatelná a splatná.

Pokud rozhodnutí vynesl jiný soud v jiném státě, musí být uskutečněno doplňkové řízení, tj. musí být vyneseno rozhodnutí, jež opatření uznává a schvaluje, buď na základě nařízení č. 105/1992 nebo nařízení 187/2003 o uznávání a výkonu rozhodnutí členských států Evropské unie.

Dlužník

Článek 3713 občanského soudního řádu: „Donucovací opatření se mohou vztahovat na příjem a majetek povinného, pokud může být tento příjem a majetek ze zákona zajištěn, avšak pouze v míře potřebné pro vynucení práv věřitelů.

NahoruNahoru

Majetek, pro který platí zvláštní režim oběhu, může být zajištěn pouze v souladu se zákonem stanovenými podmínkami.“

Pokud jde o povinného, existuje speciální podmínka, která stanoví, že výkon soudního rozhodnutí může být uplatněn pouze v případě, že byl povinný řádně předvolán. Ohledně povinného dále platí další konkrétní ustanovení, např. ustanovení týkající se nezletilých či zletilých povinných prohlášených za nezpůsobilé k právním úkonům, u nichž je zahájení donucovacích opatření nemožné, pokud nemají opatrovníka.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?
Bankovní účty?

Ano

Hmotný movitý majetek?

Ano

Evidované dopravní prostředky?

Ano

Nemovitý majetek?

Ano

Jiné?
Vyjmenujte prosím určité druhy statků či peněžních pohledávek, na něž se donucovací opatření nevztahují

Existuje určitý majetek, na nějž se donucovací opatření nevztahují. Pokud jde o movitý majetek, článek 406 rumunského občanského soudního řádu sem zařazuje veškeré položky a majetek domácnosti, které jsou pro povinného a jeho rodinu zcela nezbytné, včetně náboženských předmětů, potravin, které povinný a jeho rodina potřebuje na dobu dvou měsíců, a položek, které povinný a jeho rodina potřebují k topení po dobu tří měsíců v zimním období.

NahoruNahoru

Výkon rozhodnutí se může vztahovat i na mzdu nebo důchod povinného, avšak pouze do určité míry, která činí polovinu jeho čisté měsíční mzdy v případě pohledávek výživného a nejvýše třetinu jeho čisté měsíční mzdy v případě jiných pohledávek.

Dále existuje kategorie příjmů, na niž se výkon rozhodnutí vůbec nevztahuje: jedná se o příspěvek poskytovaný v případě smrti nebo těhotenství, příspěvek ženám bezprostředně po období těhotenství, příspěvek osobám pečujícím o nemocné dítě, denní či jiné zvláštní příspěvky a akademická stipendia.

3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?
 • U povinného, který se opatření nepodřídí:
  • Zůstává dispoziční právo k jeho majetku v platnosti?
  • Může být vystaven sankcím?

Druhá část článku 1082 občanského soudního řádu uvádí:

Nedodrží-li subjekt pravidla týkající se běžných donucovacích opatření, bude na návrh žalobce potrestán předsedou vykonávajícího soudu pokutou 50 až 500 lei.

Při uložení pokuty bude zároveň stanovena povaha přestupku.“

Trestní zákoník zároveň stanoví, že bránění výkonu soudního rozhodnutí je přečin.

 • Pokud jde o třetí strany:
  • Jaké jsou povinnosti banky, pokud jde o poskytování informací a přikázáním pohledávky z účtu?

Části 2-4 článku 3732 občanského soudního řádu uvádějí, že „Na žádost vykonávajícího soudu nebo soudního exekutora subjekty dlužící určitou peněžní částku povinnému nebo disponující určitou částí majetku povinného, na nějž se vztahuje vykonávací řízení, poskytnou informace nezbytné pro účely výkonu rozhodnutí.

NahoruNahoru

Na žádost vykonávajícího soudu nebo soudního exekutora navíc instituce, banky a jakékoli další subjekty písemně uvedou veškeré údaje a informace, které jsou nezbytné pro účely výkonu rozhodnutí, a to i v případě, že zvláštní zákony stanoví jinak. Na žádost soudního exekutora nebo zúčastněné strany může vykonávající soud učinit opatření stanovená v článku 108^1 odst. 1 a 2 písm. f a článku 108^3.

Pokud zákon nestanoví jinak, vykonávající soud a soudní exekutor zajistí, aby bylo s obdrženými informacemi nakládáno důvěrně.“

Jaké jsou sankce za nerespektování rozhodnutí nařizujícího dané opatření?

Na žádost soudního exekutora nebo zúčastněné strany může exekuční soud učinit opatření stanovená v čl. 108^1 odst. 1 a 2 písm. f a článku 108^3. Rovněž mohou být uloženy a vymáhány pokuty.

3.3. Jak dlouho tato opatření platí?
 • Existuje v tomto případě zákonem stanovené či soudem nařízené časové omezení?

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

Odvolání proti výkonu rozhodnutí

 1. proti samotným krokům v rámci výkonu rozhodnutí
 2. proti nařízení výkonu rozhodnutí - tj. proti rozsahu nebo provedení rozhodnutí.

Jakákoli zúčastněná strana - takže především povinný

Kterému příslušnému soudu je možno předkládat návrhy?

Vykonávajícímu soudu (obvykle soud prvního stupně uvedený v druhé odrážce článku 373 občanského soudního řádu v případě a);

NahoruNahoru

Soudu, který vynesl konečné rozhodnutí přiznávající nárok, v případě b)

Jaké platí časové omezení pro odvolání proti rozhodnutí?

Článek 401 občanského soudního řádu

Odvolání může být podáno do 15 dnů ode dne, kdy:

 1. se odvolatel dozvěděl o nařízení výkonu rozhodnutí, které napadá, nebo o odmítnutí podřídit se nařízení výkonu rozhodnutí
 2. zúčastněná strana obdržela podle konkrétního případu buď sdělení, nebo oznámení týkající se zahájení obstavení. Pokud dojde k obstavení pravidelného příjmu, doba pro podání odvolání ze strany dlužníka počíná nejpozději dnem, kdy je třetí stranou obstavena první částka tohoto příjmu
 3. dlužník, který napadá výkon rozhodnutí, obdržel příkaz k výkonu rozhodnutí, nebo v případě, že takový příkaz neobdržel nebo je nařízení vykonáváno bez obsílky, ode dne, kdy se o prvním rozhodnutí o výkonu dozvěděl.

Odvolání týkající se vysvětlení smyslu, rozsahu nebo použití příkazu k výkonu exekuce mohou být podána kdykoli v časové lhůtě pro návrh na výkon rozhodnutí.

Odvolání související s nároky třetích stran na vlastnictví nebo jiná práva k majetku, na nějž se vztahuje výkon rozhodnutí, musejí být podána do 15 dnů od ukončení prodeje nebo dne nuceného vydání majetku.

Nepodání odvolání v termínu stanoveném v druhé odrážce nebrání třetí straně uplatnit své právo podáním samostatného návrhu v souladu s právními předpisy.

Jaké jsou důsledky návrhu?

Článek 404 občanského soudního řádu

(1) Jestliže soud odvolání proti výkonu rozhodnutí vyhoví, podle konkrétního případu buď zruší příkaz k výkonu rozhodnutí, nebo nařídí jeho doplnění, prohlášení výkonu rozhodnutí za neplatný nebo jeho zastavení, prohlášení příkazu k výkonu rozhodnutí za neplatný nebo jeho vysvětlení nebo provedení nařízení výkonu rozhodnutí, jehož uskutečnění bylo odmítnuto.

 (1^1) Jestliže se má za to, že odmítnutí exekutora zahájit nebo provést výkon rozhodnutí je neoprávněné, potom v případě, že se nejedná o trestný čin, vykonávající soud uvědomený dle článku 399 má možnost exekutorovi udělit pokutu ( ..) a na návrh zúčastněné strany rozhodnout o náhradě této vzniklé škody.

(2) Jestliže dojde k zamítnutí odvolání, odvolateli může, v případě příslušného návrhu, vzniknout povinnost uhradit škodu, která vznikla v důsledku prodlení ve výkonu rozhodnutí, a jestliže byl návrh podán ve zlém úmyslu, vznikne mu povinnost uhradit pokutu (...).

Kdo může toto rozhodnutí napadnout?

Bližší informace

 • http://www.executori.ro/ română
 • http://www.just.ro/ română

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království