Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Portugalsko

Posledná úprava: 24-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Portugalsko

Posledné znenie pozri pod português
 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Aké sú podmienky pre vydanie vykonateľného titulu alebo rozhodnutia? 2.
2.1. Vykonateľné tituly alebo rozhodnutia 2.1.
2.2. Povinná účasť súdov 2.2.
2.3. Súdna príslušnosť 2.3.
2.4. Osoba poverená výkonom rozhodnutia 2.4.
2.5. Právne zastúpenie 2.5.
2.6. Trovy výkonu rozhodnutia 2.6.
2.7. Kritériá súdu pre nariadenie opatrenia na výkon rozhodnutia 2.7.
2.7.1. Vo vzťahu k pohľadávke 2.7.1.
2.7.2. Vo vzťahu k povinnej osobe 2.7.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom výkonu rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia? 3.2.
3.2.1. Voči povinnej osobe, ktorá poruší opatrenie? 3.2.1.
3.2.1.1. Je nakladanie s jej majetkom platné? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Môžu sa jej uložiť sankcie? 3.2.1.2.
3.2.2. Voči tretím osobám? 3.2.2.
3.2.2.1. Aké sú povinnosti banky pri poskytovaní informácií a zaisťovaní účtov? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Aké sú sankcie za neposlúchnutie príkazu, ktorým sa nariaďuje príslušné opatrenie? 3.2.2.2.
3.2.3. Aká je platnosť týchto opatrení? Sú časovo obmedzené zákonom alebo rozhodnutím súdu? 3.2.3.
4. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o nariadení takéhoto opatrenia? 4.
4.1. Kto môže napadnúť toto rozhodnutie? 4.1.
4.2. Ktorý súd je príslušný na podanie odvolania? 4.2.
4.3. Aká je lehota na podanie odvolania? 4.3.
4.4. Aký je účinok odvolania? 4.4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach?

Výkon rozhodnutia v súvislosti s rozhodnutiami v občianskych a obchodných veciach sú právne úkony, ktorými sa fyzická alebo právnická osoba na súde dožaduje prijatia takých opatrení, ktoré by zabezpečili účinnú nápravu ako náhradu za porušenie jej práv. Výkon rozhodnutia je preto oficiálna žiadosť o splnenie povinnosti a následne skutočná realizácia tejto žiadosti.

Výkon rozhodnutia sa môže týkať zaplatenia peňažnej sumy, odovzdania veci alebo uskutočnenia určitej činnosti alebo nečinnosti, to znamená splnenia povinnosti konať alebo zdržať sa konania.

Ak v prípade výkonu rozhodnutia na odovzdanie veci a v prípade výkonu rozhodnutia na splnenie povinnosti nesplní povinná osoba danú povinnosť, prevedie sa táto povinnosť na výkon rozhodnutia na zaplatenie peňažnej sumy.

Ak pri výkone rozhodnutia na zaplatenie peňažnej sumy dlžník nezaplatí dobrovoľne, môže sa mu zaistiť majetok alebo iné práva, čo sa v osobitných prípadoch vzťahuje aj na tretie osoby. Platí to v prípadoch majetku, ktorým sú zabezpečené pohľadávky, a majetku, ktorý je predmetom úkonov ukracujúcich oprávnenú osobu. Následne sa oprávnenej osobe odovzdajú peňažné prostriedky, prevedie sa na ňu zaistený majetok, vyplatia sa jej uskutočnené zrážky zo mzdy alebo sa majetok predá a oprávnenej osobe sa odovzdá výnos z predaja.

2. Aké sú podmienky pre vydanie vykonateľného titulu alebo rozhodnutia?

enforce_judgement_por_sk_pdf2 PDF File (PDF File 120 KB)
2.1. Vykonateľné tituly alebo rozhodnutia
2.2. Povinná účasť súdov
2.3. Súdna príslušnosť
2.4. Osoba poverená výkonom rozhodnutia
2.5. Právne zastúpenie
2.6. Trovy výkonu rozhodnutia
2.7. Kritériá súdu pre nariadenie opatrenia na výkon rozhodnutia

2.7.1. Vo vzťahu k pohľadávke

2.7.2. Vo vzťahu k povinnej osobe

3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia

enforce_judgement_por_sk_pdf3 PDF File (PDF File 142 KB)
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom výkonu rozhodnutia?
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia?

3.2.1. Voči povinnej osobe, ktorá poruší opatrenie?

3.2.1.1. Je nakladanie s jej majetkom platné?

3.2.1.2. Môžu sa jej uložiť sankcie?

3.2.2. Voči tretím osobám?

3.2.2.1. Aké sú povinnosti banky pri poskytovaní informácií a zaisťovaní účtov?

3.2.2.2. Aké sú sankcie za neposlúchnutie príkazu, ktorým sa nariaďuje príslušné opatrenie?

3.2.3. Aká je platnosť týchto opatrení? Sú časovo obmedzené zákonom alebo rozhodnutím súdu?

4. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o nariadení takéhoto opatrenia?

enforce_judgement_por_sk_pdf4 PDF File (PDF File 107 KB)
4.1. Kto môže napadnúť toto rozhodnutie?
4.2. Ktorý súd je príslušný na podanie odvolania?
4.3. Aká je lehota na podanie odvolania?
4.4. Aký je účinok odvolania?

Bližšie informácie

Ďalšie informácie o tejto problematike je možné nájsť na týchto internetových stránkach:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súdny dvor), English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Ústavný súd), português
 • Ministério da Justiça (Ministerstvo spravodlivosti), English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací súd Lisabon), português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Odvolací súd Coimbra), português
 • Tribunal da Relação de Évora (Odvolací súd Évora), English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Odvolací súd Porto), português
 • Procuradoria Geral da República (Generálna prokuratúra), português
 • Centro de Estudos Judiciários (Centrum právnych štúdií, inštitúcia zodpovedná za prípravu portugalských sudcov a súdnych úradníkov), English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generálny direktoriát pre súdnu správu, poskytuje okrem iného aj kontaktné údaje a údaje o územnej pôsobnosti súdov a ponúka prístup na internetové stránky predstaviteľov súdnictva), English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Úrad ministerstva spravodlivosti pre legislatívnu politiku a plánovanie), English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generálny direktoriát pre registre a notárov), português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Zväz združení portugalských sudcov), português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Zväz štátnych prokurátorov), português
 • Ordem dos Advogados (Portugalská advokátska komora), português
 • On-line databáza právnych predpisov (obsahuje všetky zákony a oznámenia uverejnené v I Série do Diário da República (Zbierka zákonov, séria I) od 1.1.1970 a poskytuje voľný prístup k právnym predpisom uverejneným v I Série od 1.1.2000). português
 • Câmara dos Solicitadores (Komora exekútorov). português

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo