Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Portugalia

Ostatnia aktualizacja: 24-08-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Portugalia

Ostatnia aktualizacja patrz português
 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonanie w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Tytuły lub decyzje wykonawcze 2.1.
2.2. Obowiązkowe zaangażowanie sądu 2.2.
2.3. Jurysdykcja 2.3.
2.4. Pełnomocnik ds. wykonania 2.4.
2.5. Korzystanie z prawnika 2.5.
2.6. Koszty wykonania 2.6.
2.7. Kryteria stosowane przez sąd przy przyznawaniu środka przymusowego 2.7.
2.7.1. W stosunku do roszczenia 2.7.1.
2.7.2. W stosunku do dłużnika 2.7.2.
3. Przedmiot i charakter środków przymusowych 3.
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych? 3.2.
3.2.1. W stosunku do dłużnika, który nie zastosuje się do środka? 3.2.1.
3.2.1.1. Czy zbycie jego aktywów jest ważne? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Czy podlega on sankcjom? 3.2.1.2.
3.2.2. W stosunku do stron trzecich? 3.2.2.
3.2.2.1. Jakie są zobowiązania banku w zakresie ujawniania informacji oraz zajęcia rachunków? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Jakie są sankcje za niezastosowanie się do polecenia przyznającego dany środek? 3.2.2.2.
3.2.3. Jaki jest okres ważności takich środków? Czy istnieje okres przedawnienia określony prawem lub wskazany w poleceniu sądowym? 3.2.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki? 4.
4.1. Kto może zakwestionować tę decyzję? 4.1.
4.2. Który sąd jest właściwy dla wniesienia odwołania? 4.2.
4.3. W jakim terminie należy wnieść odwołanie? 4.3.
4.4. Jaki jest skutek takiego odwołania? 4.4.

 

1. Co oznacza wykonanie w sprawach cywilnych i handlowych?

W omawianym tutaj kontekście wykonanie to działanie prawne, za pomocą którego obywatel lub osoba prawna wzywa sąd do podjęcia stosownych środków celem zapewnienia skutecznego zadośćuczynienia w ramach rekompensaty za naruszenie jednego z jego praw. Jest to więc żądanie wnoszone drogą prawną o wypełnienie zobowiązania i rzeczywiste wykonanie tego żądania.

Wykonanie może dotyczyć płatności kwoty pieniężnej, przekazania konkretnego przedmiotu lub wypełnienia pozytywnego lub negatywnego zobowiązania, czyli zobowiązania do wykonania danej czynności lub powstrzymania się od wykonania danej czynności.

Zarówno w przypadku wykonania dotyczącego przekazania konkretnego przedmiotu jak i w przypadku wykonania dotyczącego wypełnienia zobowiązania, jeśli strona, w stosunku do której dochodzi się wykonania nie wypełni swojego zobowiązania, zostanie to przekształcone w wykonanie dotyczące zapłaty kwoty pieniężnej.

W przypadku tego drugiego działania, jeśli dłużnik nie dokona zapłaty dobrowolnie, następuje zajęcie jego aktywów lub praw – a w szczególnych przypadkach również aktywów i uprawnień stron trzecich. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli aktywa powiązane są z gwarancją pożyczki lub są przedmiotem sprawy prowadzonej ze szkodą dla wierzyciela. Następnie środki pieniężne przekazuje się bezpośrednio wierzycielowi lub następuje przeniesienie na niego zajętych aktywów lub zapłata kwot pobranych z przychodów bądź też następuje sprzedaż aktywów i przekazanie przychodu wierzycielowi.

Do góryDo góry

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą?

enforce_judgement_por_pl_pdf2 PDF File (PDF File 129 KB)
2.1. Tytuły lub decyzje wykonawcze
2.2. Obowiązkowe zaangażowanie sądu
2.3. Jurysdykcja
2.4. Pełnomocnik ds. wykonania
2.5. Korzystanie z prawnika
2.6. Koszty wykonania
2.7. Kryteria stosowane przez sąd przy przyznawaniu środka przymusowego

2.7.1. W stosunku do roszczenia

2.7.2. W stosunku do dłużnika

3. Przedmiot i charakter środków przymusowych

enforce_judgement_por_pl_pdf3 PDF File (PDF File 152 KB)
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania?
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych?

3.2.1. W stosunku do dłużnika, który nie zastosuje się do środka?

3.2.1.1. Czy zbycie jego aktywów jest ważne?

3.2.1.2. Czy podlega on sankcjom?

3.2.2. W stosunku do stron trzecich?

3.2.2.1. Jakie są zobowiązania banku w zakresie ujawniania informacji oraz zajęcia rachunków?

3.2.2.2. Jakie są sankcje za niezastosowanie się do polecenia przyznającego dany środek?

3.2.3. Jaki jest okres ważności takich środków? Czy istnieje okres przedawnienia określony prawem lub wskazany w poleceniu sądowym?

4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki?

enforce_judgement_por_pl_pdf4 PDF File (PDF File 118 KB)
4.1. Kto może zakwestionować tę decyzję?
4.2. Który sąd jest właściwy dla wniesienia odwołania?
4.3. W jakim terminie należy wnieść odwołanie?
4.4. Jaki jest skutek takiego odwołania?

Dalsze informacje

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Sąd Najwyższy); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Trybunał Konstytucyjny); português
 • Ministério da Justiça (Ministerstwo Sprawiedliwości); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Sąd Apelacyjny w Lizbonie); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Sąd Apelacyjny w Coimbra); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Sąd Apelacyjny w Évora); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Sąd Apelacyjny w Porto); português
 • Procuradoria Geral da República (Biuro Prokuratora Generalnego); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Centrum Studiów Prawnych; podmiot odpowiedzialny za kształcenie portugalskich sędziów i sędziów pokoju); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości; udziela informacji między innymi na temat danych kontaktowych i jurysdykcji geograficznej sądów oraz oferuje dostęp do strony internetowej Urzędników Sądowych); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Urząd ds. Polityki Ustawodawczej i Planowania Ministerstwa Sprawiedliwości); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Dyrekcja Generalna ds. Rejestrów i Notariatu); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Stowarzyszenie Zrzeszające Portugalskich Sędziów); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Związek Sędziów Pokoju Prokuratora); português
 • Ordem dos Advogados (Portugalska Palestra); português
 • Internetowa baza danych prawodawstwa (zawiera wszystkie akty prawne i obwieszczenia publikowane w “I Série do Diário da República” (Gazeta Rządowa Serii I) od 1.1.1970 r.; zapewnia bezpłatny dostęp do prawodawstwa opublikowanego w „I Série” od 1.1.2000 r.). português
 • Câmara dos Solicitadores (Izba Adwokacka). português

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Portugalia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 24-08-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania